”You Can Change the World Just by Sitting in Your Bedroom, Typing” : Discourse Analysis of Activism in Girls’ Online Alternative Magazine

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022878
Title: ”You Can Change the World Just by Sitting in Your Bedroom, Typing” : Discourse Analysis of Activism in Girls’ Online Alternative Magazine
Author: Oksanen, Roosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022878
http://hdl.handle.net/10138/236924
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Tämä tutkielma pyrki selvittämään, millaisia merkityksiä aktivismiin liitetään yhdysvaltalaisessa tyttöjen verkon vaihtoehtomediassa. Lisäksi tutkielma pyrki selvittämään, millaista nuorten aktivismia koskevaa vastajulkisuutta kyseisen vaihtoehtomedian voi nähdä organisoivan. Tutkimuksen lähtökohtana olivat internetin tarjoamat mahdollisuudet nuorten omien mediasisältöjen levittämiselle ja näkemys siitä, että vaihtoehtomediat heijastavat vastajulkisuuksia, jotka muovaavat jäsentensä identiteettejä ja vastustavat laajempia valtarakenteita. Lisäksi tutkimusta innoitti aiemmissa tutkimuksissa todettu aktivismin muuttunut luonne ja sukupolvien väliset erot siinä, mitä pidetään poliittisena toimintana. Tutkimuksen aineistona oli 65 aktivismia käsittelevää artikkelia, jotka olivat peräisin yhdysvaltalaisesta Rookie-verkkolehdestä. Verkkolehteen kirjoittavat pääasiassa tytöt ja nuoret naiset. Artikkelien analyysimetodina oli diskurssianalyysi. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin piirteitä kriittisestä diskurssianalyysista. Aineistosta löytyi seitsemän merkittävää aktivismiin liittyvää diskurssia, jotka heijastavat eri puolia Rookie-lehden käsityksestä aktivismista. Neljä diskursseista korostaa aktivismin yleistä arvoa ja merkitystä. Nämä diskurssit korostavat nuorten arvoa aktivisteina, internet-kommunikaation arvoa merkityksellisenä aktivismina, perinteisen politiikan arvoa aktivismissa, ja pienten aktivististen tekojen arvoa. Lisäksi kolme aineistosta löytynyttä diskurssia korostavat eri tavoin aktivistin yksilöllisten mieltymysten arvoa aktivismiin osallistuessa. Nämä diskurssit korostavat oman hyvinvoinnin priorisoimista aktivismissa, oman persoonallisuuden ja kiinnostuksenkohteiden hyödyntämistä aktivismissa, ja muiden aktivistien näkemysten kuuntelemisen tärkeyttä. Tulokset osoittavat, että aktivismi käsitetään Rookie-lehdessä hyvin laajasti, ja monenlaiset tavat osallistua aktivismiin käsitetään merkityksellisiksi ja helposti lähestyttäviksi nuorille. Lisäksi tulokset osoittavat, että Rookien artikkelit korostavat yksilöllisyyden roolia aktivismissa: lehden diskurssien mukaan aktivismia voi ja pitää tehdä oman elämän ehdoilla ja omia rajoja kuunnellen. Aktivismiin liittyvät diskurssit on Rookiessa usein selvästi esitetty vastadiskursseina sitä kohtaan, että nuoria pidetään poliittisesti apaattisina. Nuorten aktivismia ja sen arvoa korostetaan artikkeleissa. Tutkimuksen perusteella voikin sanoa, että aktivismiin liittyvien diskurssien levittäminen Rookiessa organisoi nuorten aktivismia koskevaa vastajulkisuutta. Rookie-lehden heijastama vastajulkisuus haastaa ajatuksen nuorten poliittisesta passiivisuudesta ja esittää sen sijaan kuvan nuorista aktiivisina toimijoina, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan erilaisin keinoin ja myös pystyvät siihen.The aim of this thesis was to find out what kinds of meanings are attached to the concept of activism in a girls’ online alternative magazine. In addition, the aim of this thesis was to find out what kind of a counterpublic concerning youths’ activism the magazine can be viewed to organize. As a starting point for this research were the opportunities provided by the Internet for the circulation of youths’ self-produced media contents and the view of alternative media as organizers of counterpublics that form members’ identities and contest power relations. In addition, this research was inspired by the changing meanings of activism and the generational differences in what is considered to be political action, noted in previous research. The data for this research consisted of 65 articles discussing activism in girls’ online alternative magazine Rookie, mainly written by girls and young women. The articles were analyzed using discourse analysis as the method. In addition, aspects of critical discourse analysis and feminist critical discourse analysis were utilized in the analysis. Seven prominent discourses highlighting different aspects of Rookie magazine’s idea of activism were found in the data. Four of the discourses highlight the overall value of activism. These discourses emphasize the value of young people as activists, the value of online communication as meaningful activism, the value of formal politics in activism, and the value of small activism. In addition, three discourses in the data emphasize the importance of individual activist’s preferences when participating in activism. These discourses highlight the importance of prioritizing own well-being in activism, the importance of utilizing own personality and interests in activism, and the importance of listening to other people’s individual views in activism. The results show that in Rookie, very different kinds of actions are regarded as valuable activism that is accessible and meaningful to young people. In addition, the results show that Rookie articles emphasize the role of individualism in activism: activism can and should be done on own terms and while listening to own limits. The discourses of activism constructed in Rookie articles are often explicitly presented as counter-discourses to the broader idea of youths’ political apathy, and youths’ sociopolitical activity and its value are emphasized. This research therefore suggests that circulating the discourses related to activism in Rookie can be viewed to organize a counterpublic concerning youths’ activism. The counterpublic contests the idea of youths’ political apathy and instead promotes the idea of young people as active agents who can and want to effect broader change through several means.
Subject: activism
alternative media
counterpublics
youth


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record