Politics of Rationalism : Development in the Making in Peri-Urban Cambodia

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Kuusela, Pekka
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201807022887
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236926
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee maanhallintaan liittyvän (julkisen) ajattelutavan muutoksia ja muutosten seurauksia periurbaanilla alueella Kambodžassa. Tutkimuksen keskiössä ovat epäselvän ja radikaalin muutoksen tilassa elävien pienviljelijöiden viljelymaistaan luopumisiin liittyvät päätöksentekomekanismit. Näin tutkimus osallistuu myös yleisempään keskusteluun maanhallinnan muutoksista ja siitä, miten pienviljelijät (julkisesti) reagoivat muuttuviin olosuhteisiin. Tutkimus hyödyntää ennen kaikkea marxilaista, gramscilaista, bourdieuläistä ja foucault’laista teoreettista ajattelua. Työ on kuitenkin vahvasti empiirinen, sillä ainoastaan empiirinen aineisto ja analyysi voivat paljastaa millaisesta tapauksesta on kyse. Tutkimus perustuu Phnom Penhin läheisyydessä kolmessa osassa vuosien 2009 ja 2017 välillä suoritetun yhteensä 7,5 kuukauden etnografisen kenttätutkimuksen, virallisten asiakirjojen ja sanomalehtiartikkeleiden analyyseihin. Tutkimuksen kautta kyseenalaistuvat usein esitetyt vastakkainasettelut toimijuudesta ja rakenteesta sekä vallasta ja vastarinnasta. Analyysi haastaa myös pinnalliset tulkinnat siitä, että tutkimuskohteessa käynnissä oleva elinolosuhteiden ja elinkeinojen muutos kohti kapitalistisia suhteita olisi pienviljelijöiden suosima vapaaehtoinen valinta. Tutkimus osoittaa, että pienviljelijöiden valintoja ei myöskään pidä tarkastella ainoastaan loogisina vastauksina markkinoiden kannustimiin ja vaihtoehtojen puutteeseen. Tutkimuksessa esille nousevia ongelmia ei voi korjata asiantuntijuusvetoisilla kehitysinterventioilla, jotka lähtevät markkinakeskeisistä analyyseista. Muutos avaa uusia mahdollisuuksia ja asettaa uusia rajoitteita. Analyysi tarkastelee muutoksen luomaa uutta normaalia ja painottaa siihen liittyvää (itse)hallintaa keskittymällä dynaamisiin joukkoistumismekanismeihin, jotka ohjaavat myös (julkista) ajattelua ja toimintaa. Laadullinen tutkimus tarjoaa tämän tutkimiseen soveltuvia instrumentteja mahdollistaen syvemmän ymmärryksen tutkimuskohteiden kokemuksista, tunteista, tuntemuksista, ajatuksista ja toimista heidän monimutkaisissa ja alati muuttuvissa ympäristöissään. Tutkimus osoittaa miten viljelymaan myymisen rationalisointi, ja siten epäpolitisointi, muokkaa pienviljelijöistä oman onnensa seppiä, jotka ovat vastuussa omista kohtaloistaan. Tässä prosessissa pienviljelijät mukautuvat hyväksymään annetun kehityksen edistyksenä ja oikeana tapana menetellä. Niinpä lopulta maanhallintaoikeus alkaa tarkoittaa poissulkevaa yksityisomaisuutta, elämä alkaa tarkoittaa sosioekonomista kilpailua henkilökohtaisista eduista, eläminen alkaa tarkoittaa omavastuuta ja palkitseminen alkaa perustua ponnisteluun ja tuottavuuteen. fi
dc.description.abstract This is a study of dynamics of changes in (public) modes of thinking related to value of land and of the following societal consequences. The topic is approached through the analysis of the decision-making mechanisms regarding farmland abdication of Cambodian smallholders living in an uncertain frontier on a restless move from rural to urban space. The study aims to contribute to a holistic comprehension of commonly observed inconsistency in affected social groups’ (public) reactions to land deals. The analysis is based upon Marxian, Gramscian, Bourdieusian, and Foucaultian theorisations. Yet only empirical evidence can reveal what is a case in question. This study is based on a 7,5 months ethnographic fieldwork conducted in 3 periods between 2009 and 2017 in and around Cambodian capital, Phnom Penh and by analysing several official policy documents and dozens of newspaper reports. The study seeks to question the often-presented static bipolarisations, including conventional agency/structure controversy and power/resistance confrontation. Correspondingly, to avoid shallow interpretations, this study does not explain the on-going livelihood changes in the research site towards the capitalist relations as being the residents’ voluntary and preferred choice. Nor is the change seen as an unavoidable effect of incentives and lack of alternatives, which would trigger a need for development interventions to correct the calculated deficiencies to enhance the freedom of choice as a proof of inherent win-win equilibrium of the perfect market. Rather, especially as it turns out that development interventions actually support the so-called neoliberal logic in one way or another, this study underlines the (self-)governance side of the change by concentrating on dynamic aggregation mechanisms around opportunities and constraints opened up by tolerances of a new normal. Qualitative enquiry provides fruitful instruments to understand residents’ experiences, feelings, visions, mindsets, and actions at the complexity of power relationships and ever-changing positions, strategies, and environments. The study concludes that the apolitical rationalisation of compulsion to choose selling transforms farmland sellers to individual self-made persons responsible for their own destinies. This process also makes sellers to (publicly) consider the promoted development as progress and the proper model to follow. Therefore, at the end, a land title starts to mean private exclusive ownership, life begins to mean socio-economic competition over personal utilities, living starts to mean self-responsibility, and reward starts to be based on effort and productivity. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Politics of Rationalism : Development in the Making in Peri-Urban Cambodia en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kehitysmaatutkimus fi
dc.subject.discipline Development Studies en
dc.subject.discipline U-landsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201807022887

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuusela_Kehitysmaatutkimus_Gradu.pdf 4.273Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record