Identities, Inventions, Batteries, Legislations – A History of Electrochemical Battery and the Electric Car

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022861
Julkaisun nimi: Identities, Inventions, Batteries, Legislations – A History of Electrochemical Battery and the Electric Car
Tekijä: Salmela, Teemu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Työssä tutkitaan kolmea sähköautojen kehityksen kannalta merkittävää ajanjaksoa länsimaisissa yhteiskunnissa. Modernin autoteollisuuden syntymiseen vaikuttavat tekijät olivat moninaisia ja sähköautoilla oli siinä merkittävä rooli. Polttomoottori kehittyi hallitsevaksi energiamuodoksi ihmisten liikkumisessa. Tilanne oli pitkään muuttumaton, kunnes modernin yhteiskunnan modernin teollisuuden aiheuttamat sosiaaliset ja ympäristökriisit laukaisivat tarpeen vaihtoehtoisille energiamuodoille. Kolmanneksi teknologisen pakottamisen keinot ovat vaikuttaneet teknologisten innovaatioiden syntyyn sähköautoilun saralla. Työn tavoitteena on ymmärtää yhteiskunnallisia tilanteita, joissa kestävämpien ei-fossiilisten elektrokemian keinojen hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi. Siten työssä etsitään deterministisestä historiankirjoituksesta poikkeavia energiateknologian käänteitä. Aineisto on kerätty itse tutkien kansainvälisiä lehtikirjoituksia, populaaria tiedekirjallisuutta ja elektrokemian tutkimuksia. Siten tutkimus noudattaa historiantutkimuksen yleisiä metodeja. Tavoitteena ei ole ollut tehdä lineaarista tai determinististä kuvausta historiasta, vaan tieteen ja teknologian tutkimuksen tutkimusmenetelmien avulla selvittää sattumanvaraisiakin tapahtumia, jotka ovat muovanneet teknologioiden käyttöönottoa. Ehdottoman sosiaalikonstruktionistisiin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi sukupuoliroolit, kun taas laajempiin energiapoliittisiin tekijöihin kuuluvat suurien intressiryhmittymien, kuten auto- ja öljyteollisuuden vaikutukset energiapolitiikan muodostumisessa. Johtopäätös on, että myös uutena elektrokemian aikakautena tarvitaan uusia sosiaalisia tapoja ymmärtää liikkumisen tarve.In thesis at hand, there´s three cases of automobility which have affected the ways electric vehicle technology has progressed. The birth of automobility and modern car industry was affected by multiple things and electric vehicle had a role in it. The combustion engine came to be the dominating technology. The situation remained long unchanged, until the Opec Oil Embargo of 1973 and battery innovation by Ford of 1966, among other things, changed the era. Thirdly technological forcing was introduced in the 1990s. The goal of the research is to understand where non-fossil energy systems have gained momentum and progressed. Non-determinist ways of understanding history are displayed. The material has been gathered from newspaper articles, popular science literature and the research of electrochemistry. Thus, the research is using history research methods. The goal has not been to make linear or determinist picture of historical events, because very random social issues shape the using of technology. Social constructivist issues displayed are the gender in private car use, whereas broader issues are the vested interests of car and oil industry. At the dawn of new electro-chemical era, we still need new social ways in understanding mobility.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201807022861
http://hdl.handle.net/10138/236927
Päiväys: 2018
Oppiaine: Sosiaalipolitiikka
Social Policy (prior to 1.8.2011)
Socialpolitik


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot