Level-Hopping Legislators : Mid-Term Career Movements between the EP and National Parliaments

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022950
Title: Level-Hopping Legislators : Mid-Term Career Movements between the EP and National Parliaments
Author: Lamberg, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022950
http://hdl.handle.net/10138/236928
Thesis level: master's thesis
Abstract: This thesis investigates mid-term level-hopping by legislative politicians. Mid-term level-hopping is defined by the author as premature exit from one political office in exchange for a new mandate on another territorial level of politics. These career moves are facilitated by the existence of multiple levels of politics with asynchronous electoral cycles. All such movements between the European Parliament (EP) and national parliaments of the EU-15 in 1994–2016 have been identified in this thesis, with the aim of mapping the state of mid-term level-hopping in the multi-level EU context. Empirical examination was informed by a conceptual framework of individual ambition and institutional opportunity structure, adapted and expanded from previous research on legislatures, legislators, and multi-level political careers. Empirical analysis set out to answer questions on five dimensions of mid-term level-hopping: prevalence, direction, cross-country difference, temporal developments, and causal factors. The first four of these questions were studied with simple statistical methods. Causal factors were investigated with the aid of multinomial linear regression informed by theory. A dataset of the entire population of mid-term level-hopping was collected. Population data was chosen due to the nature of the research questions and aim of this study. Mid-term level-hopping was found to vary significantly in prevalence, direction, and temporal developments by member state. Overall, 266 cases were found. In the entire EU-15, mid-term level-hopping was biased in the direction of the EP (63.2% of all hops). However, a greater share of mandates were both left and taken up as a result of mid-term level-hopping in the EP compared to national parliaments. The prevalence and direction of level-hopping was stable over time, again with cross-country differences. Finally, regression analysis indicated availability, accessibility, and attractiveness of offices was useful for explaining prevalence and direction of mid-term level-hopping, availability most importantly. Interestingly, higher salaries did not increase movements in the presumed direction. In conclusion, a focus on mid-term level-hopping was judged to be a valuable addition to research on political careers. The results indicate that mid-term level-hopping is a stable part of legislative politics and here to stay. Importantly, considerations of mid-term level-hopping facilitate the examination of causally antecedent motivations with temporally succeeding career moves and the interplay of political professionalism with moral democratic responsibility. It is thus hoped by the author, that mid-term level-hopping approaches will also be utilised in other regions, levels, and questions in future studies.Pro gradu -tutkielmani käsittelee parlamenttiedustajien siirtymistä parlamentista toiseen kesken kauden. Tutkielma lanseeraa englanninkielisen “mid-term level-hopping” (kaudenkeskinen tasohyppely) -käsitteen, jolla tarkoitetaan poliitikon ennenaikaista siirtymää yhdestä poliittisesta toimesta toiseen toimeen eri alueellisella tasolla. Nämä siirtymät ovat mahdollisia useiden politiikan tasojen ja epäsynkronisten vaalikausien kautta. Tämä tutkielma esittää kaikki tälläiset kesken kauden tapahtuvat siirtymät Euroopan parlamentin (EP) ja EU15-maiden kansallisten parlamenttien välillä vuosina 1994–2016, tavoitteena kartoittaa ilmiötä EU:n monitahoisessa poliittisessa järjestelmässä. Tutkielman empiirinen tutkimus pohjautuu yksilöllisten tavoitteiden ja institutionaalisten mahdollisuusrakenteiden käsitekehikkoon, jota sovelletaan ja kehitetään aiempien parlamentteja ja poliitikkojen uria käsittelevien tutkimusten perusteella. Empiirisessä analyysissä etsitään vastauksia kysymyksiin viiden ulottuvuuden pohjalta. Nämä ulottuvuudet olivat parlamenttien välisten urasiirtymien yleisyys, suunta, maiden väliset erot, ajallinen kehitys ja ilmiötä selittävät tekijät. Ensimmäistä neljää näistä tutkittiin yksinkertaisilla tilastomenetelmillä. Kausaalisuutta tarkasteltiin teorialähtöisesti multinomiaalisen lineaarisen regressioanalyysin voimin. Kesken kauden tapahtuvista parlamenttien välisistä urasiirtymistä kerätty aineisto kattaa koko perusjoukon. Koko perusjoukko valittiin tutkimuksen yleisluontoisen tavoitteen ja tutkimuskysymysten luonteen vuoksi. Kaudenkeskisten urasiirtymien yleisyys, suunta ja ajallinen kehitys vaihteli merkittävästi maiden välillä. Yhteensä 266 siirtymätapausta löydettiin. Koko EU15:n kontekstissa siirtymät olivat painottuneet kohti EP:tä (63,2% siirtymistä yhteensä). Toisaalta, kaudenkeskisten urasiirtymien osuus kaikista edustajuuksista oli suurempi EP:ssä sekä saapuvien että lähtevien siirtyjien osalta verrattuna kansallisiin parlamentteihin. Kaudenkeskisten siirtymien yleisyys ja suunta pysyivät tasaisina tarkastelukauden ajan, jälleen maakohtaisin vaihteluin. Regressioanalyysin perusteella edustajantoimien saatavuus, saavutettavuus ja houkuttelevuus olivat hyödyllisiä käsitteitä siirtymien yleisyyden ja suunnan selittämisessä, saatavuus näistä tärkeimpänä. Yllättävänä voidaan pitää sitä, että korkeammat palkat eivät lisänneet siirtymiä oletettuun suuntaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kesken kauden tapahtuvien urasiirtymien näkökulma on arvokas lisäys poliittisten urien tutkimusperinteeseen. Tutkielman tulosten perusteella kaudenkeskiset siirtymät vaikuttavat olevan pysyvä osa parlamentaarista politiikkaa. Tutkimuksen tuloksissa huomionarvoisaa on kyky fasilitoida urapäätöksiin vaikuttavien tekijöiden ja toteutuneiden urasiirtymien yhteyden tutkimista sekä yhdistää poliittinen professionalismi pohdintoihin poliitikkojen demokraattisista velvollisuuksista. Tutkielman perusteella toivonkin, että käytettyjä lähestymistapoja kesken kauden tapahtuviin urasiirtymiin hyödynnetään tulevaisuudessa myös muilla alueilla, tasoilla ja tutkimuskysymyksillä.
Discipline: Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Political Science, Politics
Allmän statslära, politologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record