Browsing by Subject "BIM"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Howard, Rob; Björk, Bo-Christer (Elsevier, 2008)
    The goal of the single building information model has existed for at least thirty years and various standards have been published leading up to the ten-year development of the Industry Foundation Classes. These have been initiatives from researchers, software developers and standards committees. Now large property owners are becoming aware of the benefits of moving IT tools from specific applications towards more comprehensive solutions. This study addresses the state of Building Information Models and the conditions necessary for them to become more widely used. It is a qualitative study based on information from a number of international experts and has asked a series of questions about the feasibility of BIMs, the conditions necessary for their success, and the role of standards with particular reference to the IFCs. Some key statements were distilled from the diverse answers received and indicate that BIM solutions appear too complex for many and may need to be applied in limited areas initially. Standards are generally supported but not applied rigorously and a range of these are relevant to BIM. Benefits will depend upon the building procurement methods used and there should be special roles within the project team to manage information. Case studies are starting to appear and these could be used for publicity. The IFCs are rather oversold and their complexities should be hidden within simple-to-use software. Inevitably major questions remain and property owners may be the key to answering some of these. A framework for presenting standards, backed up by case studies of successful projects, is the solution proposed to provide better information on where particular BIM standards and solutions should be applied in building projects.
  • Laakso, Mikael (CRC Press, 2009)
    The industry foundation classes (IFC) file format is one of the most complex and ambitious IT standardization projects currently being undertaken in any industry, focusing on the development of an open and neutral standard for exchanging building model data. Scientific literature related to the IFC standard has dominantly been technical so far; research looking at the IFC standard from an industry standardization per- spective could offer valuable new knowledge for both theory and practice. This paper proposes the use of IT standardization and IT adoption theories, supported by studies done within construction IT, to lay a theoretical foundation for further empirical analysis of the standardization process of the IFC file format.
  • Samuelson, Olle (Svenska handelshögskolan, 2010-08-18)
    Utvecklingen inom informationsteknologin (IT) har under de senaste decennierna bidragit till stora förändringar i vårt samhälle och i våra industrier. Tillgången till bland annat persondatorer, mobiltelefoner och Internet har förändrat vårt sätt att hantera information och att kommunicera. Att IT också ökat företags och industriers produktivitet och effektivitet har kunnat mätas. Detta har utgjort bakgrunden till avhandlingens frågeställning, nämligen hur IT har påverkat bygg- och fastighetssektorn. Syftet har varit att undersöka hur och i vilken utsträckning IT används inom sektorn, samt varför användningen inom sektorn sker på det sättet och i den utsträckningen. Fem datainsamlingar har utförts för att uppfylla forskningens syfte. Tre har utförts kvantitativt genom enkätundersökningar och två kvalitativt genom intervjustudier. Den kvantitativa delen inleddes med att skapa enkätverktyget, vilket sedan använts tre gånger. Datainsamlingarna har skett under perioden 1998 till 2009 och de skapar därmed, förutom ögonblicksbilder, ett longitudinellt perspektiv på utvecklingen. Tre fokusområden har identifierats som särskilt intressanta ur ett sektorsperspektiv: elektroniska affärer (EDI), elektronisk dokumenthantering (EDM) samt byggnadsinformationsmodeller (BIM). Dessa har studerats både kvantitativt och kvalitativt. Undersökningarna visar att tillgången till IT-infrastruktur inom sektorn är god, men att IT huvudsakligen används för att effektivisera befintliga arbetssätt och processer med fokus på administration. IT har också bidragit starkt till bättre kommunikationer. Dock används IT i liten omfattning för att skapa nya produkter, processer eller affärsmodeller. Entreprenörerna är de som använder IT i lägst utsträckning. Bygg- och fastighetssektorns starkt projektbaserade organisation medför svårigheter för innovationsspridning, särskilt när innovationerna kräver engagemang från flera aktörer. Tre sådana innovationer, EDM, EDI och BIM har under de senaste åren börjat spridas inom sektorn där EDM hittills nått högst användning och BIM lägst. Olika modeller för införande och implementering av IT i företagen inom sektorn har använts för att studera vilka faktorer som påverkar beslut på olika nivåer. Den praktiska nyttan eller det förväntade resultatet av varje innovation är en starkt pådrivande faktor för beslut. Initiala beslut för införande har visat sig ske på olika nivåer. För EDM sker detta i projekt, för EDI i de enskilda företagen och för BIM hos individer. EDM har tydligast fullföljt implementeringsmodellens steg, följt av EDI och därefter BIM. Fokusområdet BIM har störst potential att skapa positiva effekter samt påverkar processer och metoder i störst utsträckning. Tidiga tillämpare bland företagen har börjat tillsätta resurser för dessa förändringar, men det har ännu inte skett i samma omfattning som för de två andra områdena.