DHanken

Nyligen publicerat

 • Vaillancourt, Alain (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Major disasters, conflicts and poverty afflict many millions of people around the world. To address the needs of these people, humanitarian organizations deploy a vast array of resources supported by material, financial and information flows. Some of these resources need efficient logistics support to achieve their goals and through vertical or horizontal coordination, humanitarian organisations can improve the way to respond to a situation. A specific approach to coordination is consolidation which this thesis explores in depth. The thesis and its articles aim to understand the competence and underlying resources for consolidation of materials in supply chains. This thesis covers material consolidation concepts and humanitarian logistics activities such as warehousing consolidation, procurement consolidation and transportation consolidation. The research presented in the thesis is composed of three individually authored articles, the first one is a conceptual paper based on a literature review entitled “A Theoretical Framework for Consolidation in Humanitarian Logistics”. The second article is entitled “Procurement Consolidation in Global Humanitarian Supply Chains” and the third article is entitled “Kit Management in Humanitarian Supply Chains”; both these two articles are based on empirical case studies. This thesis further contributes to dynamic capabilities as it identifies a result that can be expected from the lower supply chain competition and interest in coordination and cooperation by humanitarian organizations: facilitating access to competencies in between organizations through specific consolidation activities. Humanitarian organizations do not seek profit neither do they compete through their supply chains and instead sometimes cooperate and coordinate to improve aid delivery.
 • Pettersson, John (Hanken School of Economics, 2015)
  The efficient market hypothesis stipulates that investors are unable to consistently gain risk adjusted returns with the information known to them at the time of the investment. The expected return, conditional on the information set known to investors, is determined from an assumed expected return theory (asset pricing model). However, it has previously been shown that past winners outperform past losers. A trading strategy taking a long position in previous winner stocks and a short in previous loser stocks earn positive statistically and economically significant risk-adjusted returns. These results are confirmed in international markets, but also in different asset classes. A number of alternative asset pricing models explaining momentum returns imply that momentum should be stronger among high uncertainty assets. Many of these alternative asset pricing models build on investor psychology. This premium, with higher momentum returns among high risk stocks has also been empirically documented. This dissertation evaluates some behavioral explanations to momentum returns by their implications. Behavioral explanations often imply that the momentum anomaly is stronger when uncertainty about information is high. Essay one confirms that there is an overreaction to information causing momentum to be high when uncertainty is high. However, when uncertainty is low momentum still exists, now caused by a slow incorporation of new information into asset prices. Contrary to what many behavioral models imply, the results in essay three suggest that uncertainty about information in the portfolio formation period does not cause a stronger momentum anomaly. Stock prices imply a larger under-reaction to positive and relatively reliable information, than to more uncertain information. Based on previous literature, the results in this study suggest that the driver of the return premium in high volatility assets is the general risk level of single stocks, and not uncertainty about portfolio formation period information. Using equity index futures data, essay two links time series momentum profits to volatility states. Time series momentum portfolio returns are driven by assets in a low volatility state. These results support the general finding that momentum is not caused by uncertainty about portfolio formation period information.
 • Okänd upphovsman (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring, och nationalekonomi. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, grund- och forskarutbildningen så väl som fortbildningen, är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i en allt ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning i både Helsingfors och Vasa. För att bibehålla den praktiska relevansen i all verksamhet står våra kontakter till företagsvärlden i centrum för vår verksamhet, speciellt via vår aktiva alumnverksamhet som är en föregångare ur ett nationellt perspektiv. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en växande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Den obligatoriska utlandsperioden lägger grunden för studerandenas internationella kompetens. Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar. Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verksamheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar och möjligheter som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan var det första universitetet i Finland att år 2008 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
 • Okänd upphovsman (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring och nationalekonomi. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, grund-, forskar-, så väl som fortbildning är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i en allt ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning på två campus. För att behålla den praktiska relevansen i all verksamhet står högskolans kontakter till företagsvärlden i centrum för verksamheten, speciellt via högskolans aktiva alumnverksamhet som är en föregångare ur ett nationellt perspektiv. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en växande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Den integrerade utlandsperioden lägger grunden för studerandenas internationella kompetens. Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar. Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verksamheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar och möjligheter som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan var det första universitetet i Finland att år 2008 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
 • Okänd upphovsman (Hanken School of Economics, 2015)
  Hanken School of Economics is a leading, internationally accredited business school in Finland. Hanken was founded more than a hundred years ago and is thus one of the oldest business schools in the Nordic region. Today, Hanken is a business school with clearly defined areas of strength: Economics, Finance, Management and Organisation, and Marketing. Hanken is a research-intensive business school where all education is research-based. Hanken has an international approach, where internationalisation and multilingualism increasingly permeate all areas of activity. The School offers the full range of academic degrees and executive education in both Helsinki and Vaasa. In order to maintain practical relevance in all activities, our corporate connections are at the core of our activities, especially through the active alumni network, a forerunner from a national perspective. The quality in our research is achieved via strong engagement in the international research community. In its educational programmes, the school has a long tradition of both internal and external internationalisation, with a comprehensive network of partner universities for student exchange, a nationally high proportion of international degree students and growing internationalisation in our research and teaching staff. The mandatory semester abroad lays the foundation for the students’ international competence. Like many leading international business schools, Hanken has deliberately chosen to function as a stand-alone business school. This brings challenges, but at the same time it allows flexibility to rapidly adapt to increasing international competition in research and education, and to the challenges and possibilities brought by a growing collaboration with the business world. In this respect, Hanken is unique in Finland. Hanken has been internationally accredited (EQUIS) since 2000. Hanken’s MBA programme was accredited by the International Association of MBAs (AMBA) in 2008. In 2008, the School also became the first university in Finland to sign the UN’s Principles for Responsible Management Education (PRME, www. unprme.org).
 • Okänd upphovsman (Hanken School of Economics, 2015)
  Hanken School of Economics is a leading, internationally accredited business school in Finland. Hanken was founded more than a hundred years ago and is thus one of the oldest business schools in the Nordic region. Today, Hanken is a business school with clearly defined areas of strength: Economics, Finance, Management and Organisation, and Marketing. Hanken is a research-intensive business school where all education is research-based. Hanken has an international approach, where internationalisation and multilingualism increasingly permeate all areas of activity. The School offers the full range of academic degrees and executive education on two campuses. In order to maintain practical relevance in all activities, our corporate connections are at the core of our activities, especially through the active alumni network, a forerunner from a national perspective. The quality in our research is achieved via strong engagement in the international research community. In its educational programmes, the school has a long tradition of both internal and external internationalisation, with a comprehensive network of partner universities for student exchange, a nationally high proportion of international degree students and growing internationalisation in our research and teaching staff. The mandatory semester abroad lays the foundation for the students’ international competence. Like many leading international business schools, Hanken has deliberately chosen to function as a stand-alone business school. This brings challenges, but at the same time it allows flexibility to rapidly adapt to increasing international competition in research and education, and to the challenges and possibilities brought by a growing collaboration with the business world. In this respect, Hanken is unique in Finland. Hanken has been internationally accredited (EQUIS) since 2000. Hanken’s MBA programme was accredited by the International Association of MBAs (AMBA) in 2008. In 2008, the School also became the first university in Finland to sign the UN’s Principles for Responsible Management Education (PRME, www. unprme.org).
 • Lindman, Juho; Rossi, Matti; Tuunainen, Virpi (2013)
 • Lindman, Juho; Riepula, Mikko; Rossi, Matti; Marttiin, Pentti (Springer, 2013)
 • Lindman, Juho (Universidad de Talca, 2014)
 • Eränti, Veikko; Lindman, Juho (Valtiotieteellinen yhdistys, 2014)
 • Lindman, Juho; Rossi, Matti; Puustell, Anna (I E E E, 2011)
  Choosing Open Source Software License and Corresponding Business Model
 • Kengo, Martina (Svenska handelshögskolan, 2015)
 • Svenska Handelshögskolan, <inst>, <ämne>; Swedish School of Economics and Business Administration, <inst>, <ämne> (Svenska handelshögskolan, 2015)