Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 95-114 of 193
 • Lehtonen, Veli-Matti (Svenska handelshögskolan, 2007-12-04)
  Tutkimuksessa selvitetään, edistääkö Suomen valtionhallinnossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaatio henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilöstöstrategian tehokasta toteuttamista. Tutkimuksen uutuusarvo alan kansainvälisen tutkimuksen kentässä perustuu laaja-alaiseen tarkastelunäkökulmaan. Tämän mahdollisti tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä käytössä oleva monipuolinen, yhtenäisiin käsitteisiin perustuva ja useita vuosia koskeva henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuaineisto. Aikaisempien tutkimusten usein yksittäisiin tekijöihin perustuvasta analyysistä poiketen, tutkimuksella selvitettiin henkilöstön johtamiseen ja tuloksellisuuteen sidoksissa olevien tekijöiden vaikutuksia laajoina kokonaisuuksina, koskien kaikkia henkilöstön johtamisprosesseja. Tutkimus avaa uusia näköaloja henkilöstöinformaation hyväksikäytölle henkilöstön eri johtamisprosesseissa, jotka liittyvät saumattomasti organisaation toimintaan ja kokonaisjohtamiseen. Käytetty henkilöstön johtamisprosessikeskeinen tarkastelukulma auttaa ymmärtämään henkilöstön osaamisen, motivaation, työhyvinvoinnin, johtamisen ja palkinnan yhteyksiä sekä toisiinsa että organisaation pitkäjänteiseen toimintaan ja tuloksellisuuteen. Tutkimuksen keskeinen tavoite on motivoida johtoa, esimiehiä ja HR -ammattilaisia entistä enemmän hyväksikäyttämään henkilöstöön liittyvää analysoitua tietoa henkilöstöstrategioiden teon ja käytäntöön viennin, johtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuvälineenä.
 • Kedzior, Richard (Svenska handelshögskolan, 2014-09-05)
  Changes in consumption related to digital technologies, digitization and the emergence of new media have been topics of great interest to both academics and managers. The backbone of all these changes, the Internet has penetrated consumers’ daily lives and changed the way they work, shop and socialize. The new digital spaces (e.g., social networking sites, massively multiplayer online games, or online virtual worlds) have become important conduits for sociality and consumption as evidenced by the time and money consumers spend online. Yet, frequently the social, cultural and economic significance of digital worlds has been dismissed due to their “immaterial” character. The evidence discussed in this volume demonstrates that consumers experience digital worlds as material, yet materiality in this instance transcends the conventional notions of tangibility and physicality. Thus, this study introduces the concept of digital materiality to more accurately describe the phenomenon of materiality in digital environments, and focuses on the ways in which it emerges in digital worlds. To this end, presented here conceptual framework maps out five distinct processes through which digital worlds become material to their consumers. Each of these processes is driven by a set of consumer motivations which correspond to consumer perceptions of digital materiality. Apart from the theoretical and conceptual contributions to academic literature, this research offers a number of managerial implications which can benefit professionals working with digital media. The ideas discussed here may be especially valuable for public policy makers and product managers struggling with the inherent instability of digital materiality. Some of the insights can also cast light on ways in which businesses could expand their market offering by complementing existing product lines with either digital or physical components. This interdisciplinary work is positioned within Consumer Culture Theory and Digital Consumption Studies, and draws on the extant literature in consumer research, cultural studies, anthropology, and human-computer interaction. Richard Kedzior is an Assistant Professor of Markets, Innovation and Design at the School of Management, Bucknell University. He is a consumer researcher who studies phenomena at the intersection of technology and culture.
 • Medberg, Gustav (Svenska handelshögskolan, 2016-04-18)
  In recent years, value has become a central topic of marketing research and business practice and is now considered to be a foundation of all effective marketing activity. Value, however, is also one of the most debated and challenging concepts in contemporary marketing theory. The elusive nature of value has contributed to the difficulty for marketing researchers to define the concept. Several streams of value research exist within marketing literature, contributing to the fluid conceptualizations of value. The definition of value adopted by the recent service perspective on marketing theory is value as value-in-use. A fundamental principle of value-in-use is that value is always created and determined during use of products and services. But what is value-in-use, really? This thesis set out to explore what it means for customers in service contexts. Surprisingly little attention has been given in prior service marketing research to the question of how customers understand and interpret value-in-use. Such knowledge is essential for future research about value-in-use as well as for generating customer-centric marketing insights based on a service perspective on marketing theory. The aim of this study was to address this gap and further our understanding of value-in-use from the service customer’s point of view. To achieve the purpose of the thesis, the Value Chart Technique (VCT) was created. The VCT is a research method that captures customers’ perceptions of positive and negative value-in-use throughout service episodes. The method utilizes a graphical tool called the Value chart to track how value-in-use evolves. The VCT’s unique set of features makes it particularly suited for studying value-in-use as a dynamic phenomenon. For the empirical study, 26 informants were recruited, and they shared a total of 53 positive and negative bank service stories, which were analyzed using the VCT. The findings of the study show not only how value-in-use evolves positively and negatively over time, but also that customers understand and interpret value-in-use in service episodes as features of the service process, the outcome of the service, and economic features of the service, i.e., functional, technical, and economic service quality. Hence, this thesis contributes to service marketing theory by demonstrating that service quality and value-in-use in service episodes represent the same empirical phenomenon, despite their different theoretical traditions. As the findings indicate that service quality is the way in which customers understand and interpret value-in-use in service contexts, service managers are recommended to focus on continuous quality management as a way to facilitate the creation of value-in-use.
 • Finne, Åke (Svenska handelshögskolan, 2004-11-16)
  Den här avhandlingen erbjuder ett nytt perspektiv på marknadskommunikation. Det nya är ett starkt kundfokus, där kunden är en aktiv medpart i kommunikationsprocessen. I det traditionella kommunikationsperspektivet har man sett kunden som ett objekt som blir utsatt för företagets olika åtgärder. Där har det varit företaget som stått för integreringen av de olika budskapen. I det här arbetet står kunden för integrationen och har därmed möjligheten att lägga till budskap eller lämna bort någonting väsentligt. I och med perspektivskiftet kan man upptäcka nya fenomen i kommunikation som inte tidigare beaktats i tillräcklig utsträckning. Eftersom det är kunden som står för den aktiva konstruktionen av budskap, kan kundens uppfattning vara en annan än den som företagen avsett. Kundens uppfattning kan beskrivas med hjälp av begreppen tydlig, otydlig och tyst kommunikation. Inom ramen för tyst kommunikation utvecklas ett nytt begrepp – passiv kommunikation – som kan öppna möjligheter för företag att minska på den aktiva kommunikationen med sina kunder. Även källorna till den här kommunikationen kan variera. Dylika källor kan lokaliseras till relation, händelse eller konsekvens. Dessa fenomen har sammanställts i en modell som kallas relationskommunikationsarenan. Kundernas uppfattningar varierar beroende på om det är fråga om relationskommunikation eller annan kommunikation. Dessa uppfattningar är strukturerade i två olika dimensioner: en tids- och en kontextdimension. Tidsdimensionen består av historiska och framtidsrelaterade faktorer och kontextdimensionen är en situationsdimension som består av interna, personliga faktorer och av externa faktorer i omgivningen. I relations-kommunikation förekommer faktorer från alla dimensioner. Modellen för denna struktur kallas den dynamiska kommunikationsmodellen. I avhandlingen utvecklas även en metod – kommunikationstopografi – med vars hjälp olika uppfattningar kan visualiseras på ett åskådligt sätt. Med topografierna kan olika budskap som annonser analyseras och tydliga, otydliga samt tysta budskap separeras. På motsvarande sätt kan även olika grupper av personer som uppfattar budskap på ett visst sätt särskiljas. Både budskap och personer analyseras här. Förekomsten av relationskommunikation kan i en del fall påvisas. Med kommunikationstopografi kan man visa hur den aktiva kunden konstruerar, lägger till eller lämnar bort budskap.
 • Haldin-Herrgård, Tua (Svenska handelshögskolan, 2005-05-03)
  Det tysta kunnandet utgör en stor del av kunskapsresursen både hos oss som individer och i arbetsorganisationerna. Trots att vi omger oss med böcker, manualer och databaser, som alla är exempel på explicit kunskap, så är det ”den rätta känslan”, erfarenheten och våra färdigheter som avgör om och hur vi klarar av våra uppgifter. Dessa begrepp är alla relaterade till den tysta dimensionen av kunskap. En dimension som traditionellt karaktäriserats som abstrakt, individuell, omedveten, praktisk, erfarenhetsbaserad och framför allt svår att uttrycka. Alla dessa är karaktärsdrag som ställt speciella krav inom kunskapsforskning och -ledning. Resultatet av detta är att både forskning och ledning av det tysta kunnandet har åsidosatts till förmån för forskning och ledning av explicit kunskap. Ett bidragande problem har varit bristen på lämpliga metoder för att ur ett företagsekonomiskt perspektiv studera och leda tyst kunnande. Ett annat problem har varit oklarhet i begreppet tyst kunskap. Detta har lett till brist på förståelse och/eller missförstånd. För att råda bot på svårigheten att uttrycka vårt tysta kunnande har människan utvecklat olika begrepp som i vår vardagskommunikation symboliserar tyst kunnande. Begrepp som intuition, människokännedom, förhandlingsförmåga och kultur används vanligt och med dem uttrycker vi den tysta dimensionen av kunnande. Dessa begrepp utgör även grunden för den intervjumetod som utvecklats för att empiriskt studera eller i ledningssyfte kartlägga tyst kunnande. Metoden använder dessa ”Epitet för Tyst Kunskap” (ETK) som bas för stimuluskort-intervjuer. Intervjuer som visat sig öka möjligheten att utforska och kartlägga tyst kunnande i organisationer oberoende av om man är forskare eller företagsledare.
 • Ravald, Annika (Svenska handelshögskolan, 2008-12-08)
  Värdeforskningen inom marknadsföringen har traditionellt fokuserat på utbyten och det upplevda värdet av företagets produkter. Den gängse synen på värde har därför också utmärkts av en produktions- och transaktionsorienterad syn där värde anses produceras i företagets processer och sedan överlåts till kunden i samband med ett utbyte. I den här studien betraktas värde i stället ur ett kund- och relationsbaserat perspektiv. Utgångspunkten är att värde för kunden är något som företaget vare sig kan producera eller leverera. Kunden betraktas i den här studien därför som subjekt i sin egen värdeskapande process, medan varor, tjänster och kundens relationer till olika företag betraktas som resurser eller objekt i kundens egna värdeskapande aktiviteter. Tyngdpunkten flyttas från företaget som värdeskapare till kunden som värdeskapare vilket innebär en omarbetad logik för värdeskapande. Det relationsbaserade perspektivet på värde vidgar ytterligare synen på hur värde uppkommer för kunden. Studien visar att kundens värdeskapande kontext omfattar mer än enbart produkten och den värdebedömning som görs i en köpsituation. Detta påtalar behovet av att man analyserar hur värde uppkommer för kunden över tiden och ur ett helhetsperspektiv. Studiens syfte är att analysera hur värde uppkommer för kunden – i vilka aktiviteter och med vilka resurser. Målet är att finna en balans i synen på relationen mellan kund och företag och att lära om hur företagets marknadsföringsprocesser kan utvecklas genom att kundens egna värdeskapande aktiviteter analyseras. Studien är inriktad på konsumentmarknaden och den empiriska miljön utgörs av bilägare som intervjuats med en longitudinell ansats. Avhandlingen utmynnar i en teoretisk referensram om hur värde uppkommer för kunden. Olika dimensioner av värdebegreppet identifieras och analyseras och en kund- och relationsbaserad värdeterminologi utvecklas. I stället för att analysera det upplevda värdet av företagets produkt uppmanas marknadsföraren här att analysera hur värde uppkommer för kunden som individ över tiden. Detta uppnås genom att företaget lär känna kundens värdeskapande kontext i syfte att förstå var (i vilka aktiviteter) och hur (under vilka premisser) värde uppkommer för kunden. På basis av denna information kan företaget ta ställning till sin roll i kundens värdeskapande process och även visionera om vilken roll företaget kunde ha.
 • Gripenberg, Pernilla (Svenska handelshögskolan, 2005-04-13)
  This thesis explores the relationship between humans and ICTs (information and communication technologies). As ICTs are increasingly penetrating all spheres of social life, their role as mediators – between people, between people and information, and even between people and the natural world – is expanding, and they are increasingly shaping social life. Yet, we still know little of how our life is affected by their growing role. Our understanding of the actors and forces driving the accelerating adoption of new ICTs in all areas of life is also fairly limited. This thesis addresses these problems by interpretively exploring the link between ICTs and the shaping of society at home, in the office, and in the community. The thesis builds on empirical material gathered in three research projects, presented in four separate essays. The first project explores computerized office work through a case study. The second is a regional development project aiming at increasing ICT knowledge and use in 50 small-town families. In the third, the second project is compared to three other longitudinal development projects funded by the European Union. Using theories that consider the human-ICT relationship as intertwined, the thesis provides a multifaceted description of life with ICTs in contemporary information society. By oscillating between empirical and theoretical investigations and balancing between determinist and constructivist conceptualisations of the human-ICT relationship, I construct a dialectical theoretical framework that can be used for studying socio-technical contexts in society. This framework helps us see how societal change stems from the complex social processes that surround routine everyday actions. For example, interacting with and through ICTs may change individuals’ perceptions of time and space, social roles, and the proper ways to communicate – changes which at some point in time result in societal change in terms of, for example, new ways of acting and knowing things.
 • Rindell, Anne (Svenska handelshögskolan, 2008-01-08)
  Images and brands have been topics of great interest in both academia and practice for a long time. The company’s image, which in this study is considered equivalent to the actual corporate brand, has become a strategic issue and one of the company’s most valuable assets. In contrast to mainstream corporate branding research focusing on consumerimages as steered and managed by the company, in the present study a genuine consumer-focus is taken. The question is asked: how do consumers perceive the company, and especially, how are their experiences of the company over time reflected in the corporate image? The findings indicate that consumers’ corporate images can be seen as being constructed through dynamic relational processes based on a multifaceted network of earlier images from multiple sources over time. The essential finding is that corporate images have a heritage. In the thesis, the concept of image heritage is introduced, which stands for the consumer’s earlier company-related experiences from multiple sources over time. In other words, consumers construct their images of the company based on earlier recalled images, perhaps dating back many years in time. Therefore, corporate images have roots - an image heritage – on which the images are constructed in the present. For companies, image heritage is a key for understanding consumers, and thereby also a key for consumer-focused branding strategies and activities. As image heritage is the consumer’s interpretation base and context for image constructions here and now, branding strategies and activities that meet this consumer-reality has a potential to become more effective. This thesis is positioned in the tradition of The Nordic School of Marketing Thought and introduces a relational dynamic perspective into branding through consumers’ image heritage. Anne Rindell is associated to CERS, the Center for Relationship Marketing and Service Management at the Swedish School of Economics and Business Administration.
 • Salojärvi, Sari (Svenska handelshögskolan, 2005-05-11)
  This study explores the role and nature of knowledge management (KM) in small and medium-sized companies (SMEs). Even though the role of knowledge as a competitive advantage is commonly recognized in the SME sector, almost no attention has been paid to the managing and developing of knowledge in SMEs. This thesis consists of three different sub-studies that were reported in four individual essays. The results of the questionnaire study indicate that nearly all companies that responded to the questionnaire (N = 108) found intangible assets, i.e. knowledge resources to be their main source of competitive advantage. However, only less than a third of the companies actively deal with knowledge management. The results also indicate a significant correlation between activity in knowledge management and sustainable organic growth of the company. The interview study (N = 10) explored the context and motives of the SMEs for managing their intangible assets, and the concrete practices of knowledge management. It turned out that KM facilitated change management, clarification of the vision and new strategy formulation. All the interviewed companies were aiming at improved innovation process, new ways of doing business and attaining an increased “knowledge focus” in their business. Nearly all also aspired to grow significantly. Thus, KM provides a strategy for these SMEs to guarantee their survival and sustainability in the turbulent markets. The action research was a process to assess and develop intangible resources in three companies. The experienced benefits were the clarification of future focus and strategy, creation of a common language to discuss strategic issues within the company, as well as improved balance of different categories of intangible assets. After the process all the case companies had developed in the chosen key areas. Thus, by systematic knowledge management the implementation of new strategic orientation (knowledge focusing) was facilitated. The findings can be summarized in two main points. First, knowledge management seems to serve the purpose of change, renewal and new strategic orientation in the SMEs. It also seems to be closely related to organic growth and innovation. All of these factors can be considered dimensions of entrepreneurship. Second, the conscious development of intangible assets can increase the balance of different categories of intangible assets and the overall knowledge focusing of business. In the case companies, this in turn facilitated the path to the improved overall performance.
 • Ahlgren, Niklas (Svenska handelshögskolan, 2002-12-13)
  In the thesis we consider inference for cointegration in vector autoregressive (VAR) models. The thesis consists of an introduction and four papers. The first paper proposes a new test for cointegration in VAR models that is directly based on the eigenvalues of the least squares (LS) estimate of the autoregressive matrix. In the second paper we compare a small sample correction for the likelihood ratio (LR) test of cointegrating rank and the bootstrap. The simulation experiments show that the bootstrap works very well in practice and dominates the correction factor. The tests are applied to international stock prices data, and the .nite sample performance of the tests are investigated by simulating the data. The third paper studies the demand for money in Sweden 1970—2000 using the I(2) model. In the fourth paper we re-examine the evidence of cointegration between international stock prices. The paper shows that some of the previous empirical results can be explained by the small-sample bias and size distortion of Johansen’s LR tests for cointegration. In all papers we work with two data sets. The first data set is a Swedish money demand data set with observations on the money stock, the consumer price index, gross domestic product (GDP), the short-term interest rate and the long-term interest rate. The data are quarterly and the sample period is 1970(1)—2000(1). The second data set consists of month-end stock market index observations for Finland, France, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States from 1980(1) to 1997(2). Both data sets are typical of the sample sizes encountered in economic data, and the applications illustrate the usefulness of the models and tests discussed in the thesis.
 • Tomasini Ponce, Rolando Mario (Hanken School of Economics, 2012-12-11)
  Disasters challenge and destroy growth and socio-economic achievements. They are often communicated in the media with heartbreaking images of suffering, destruction and despair. They tend to inspire a wave of generosity and compassion among those who feel vulnerable, concerned, touched. Individuals manifest their solidarity through donations, collections and by sending money, goods, foods, medicines, and other essential items. Like individuals, companies are increasingly moved to act upon their sense of compassion and generosity, and contribute with skills, capacity, and of course money. These initiatives are welcomed by employees who are ready to put their knowledge and expertise to the benefit of the greater good, on behalf of the company. When a natural disaster takes place, humanitarian organizations activate all their response mechanisms to assess and respond as quickly as possible to the rising needs. However, everything is uncertain, and only time can provide the answers as information becomes available about the level of impact, the number of people affected, the resources available and the type and length of aid required. Among the difficulties faced by humanitarian organization is getting access overnight to trained and available staff who could implemented such sophisticated and life-saving logistics. This thesis takes a look at the secondments from different companies to disaster relief operations. It develops a framework for informal learning during secondments which can be used by managers to ensure that the secondment can be a fruitful learning experience for the seconded manager, in which he or she can further their knowledge by applying their skills set in a different context. Through the development of the framework, and the three essays, the thesis addresses three main questions: 1. How do partnerships develop in disaster relief operations? (Essay 1) 2. How do partners interact during a disaster relief operation? (Essay 2) 3. What can seconded managers learn from secondments to disaster relief operations? (Essay 3)
 • Berndtson, Mikael (Svenska handelshögskolan, 2007-04-24)
  Det är helt naturligt att konsumenterna sprider marknadsinformation genom att sinsemellan prata om sina konsumtionserfarenheter. Även om man i marknadsföringslitteraturen betonar den konsumentdominerade informella marknadskommunikationens genuina karaktär jämfört med den företagsdominerade formella marknadskommunikationen, så har man rätt dåliga kunskaper om företagets möjligheter att systematiskt utnyttja denna typ av marknadskommunikation. Min analys tyder på att den beteendevetenskapliga och den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen anlägger olika perspektiv som inte möter varandra. Den beteendevetenskapliga word-of-mouth-forskningen har tydligare satt fokus på själva företeelsen informell marknadskommunikation, men perspektivet har inte varit speciellt företagsorienterat. Den företagsekonomiska word-of-mouth-forskningen har i sin tur varit betydligt tydligare fokuserad på möjligheterna att använda informell marknadskommunikation, men däremot har man inte fäst speciellt mycket uppmärksamhet vid själva företeelsen informell marknadskommunikation. Min kontribution till den vetenskapliga diskussionen om företagens möjligheter att systematisera utnyttjandet av informell marknadskommunikation består i att överbrygga denna dualism inom word-of-mouth-forskningen genom att anlägga ett företagsperspektiv på den sociala dynamiken för informell marknadskommunikation. Denna ansats har sin teoretiska förankring hos de s.k. moderna men bortglömda pionjärerna, med vilka jag avser Johan Arndt, Donald Cox och Ernest Dichters kontribution till den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen redan i slutet av 1960-talet. Efter det har deras synpunkter och insikter varken förts vidare eller vidareutvecklats, vilket jag betraktar som ett bakslag för den företagsorienterade word-of-mouth-forskningen. Föreliggande studie har bidragit till word-of-mouth-forskningen på tre olika sätt: genom 1) bidrag baserat på litteraturanalys, 2) bidrag baserat på empirianalys och 3) bidrag baserat på begreppsligande av informell marknadskommunikation. Min litteraturanalys framställer word-of-mouth-forskningens uppkomst och utveckling i ny dager. Min empirianalys har genererat empiriska begrepp, dels för att beskriva informell marknadskommunikation som företeelse, dels för att beskriva företagens förfarande för att systematisera utnyttjandet av sådan marknadskommunikation. Den begreppsliga kontributionen accentueras i informell marknadskommunikation som ett samlingsbegrepp för olika typer av interkonsumentkommunikation.
 • Virtanen, Henrik (Svenska handelshögskolan, 2015-04-23)
  Att samarbeta med en konkurrent i den internationella verksamheten kan vara ett alternativ för små- och medelstora företag. Parterna stöter på hinder i den internationella verksamheten, vilket ger motiv till samarbete. Det finns olika typer av samarbete mellan konkurrenter. Fokus i denna avhandling är att skilja på vilken eller vilka funktioner i företaget samarbetet omfattar. Parterna kan samarbeta kring gemensamma funktioner (integrerat samarbete) eller kring delade funktioner (sekventiellt samarbete). Förekomsten av olika typer av samarbete, indikerar att man kan anta att samarbetet styrs av den strategiska situation parterna befinner sig i. I samarbetet råder det en spänning mellan samarbete och konkurrens. Man samarbetar för att skapa värde, medan man konkurrerar för att utnyttja värdet. Ett samarbete kan medföra konkurrensfördelar, men samtidigt kan spänningen mellan samarbete och konkurrens skapa problem och risker. Forskningen kring samarbetande konkurrenter har varit mindre omfattande. En kunskapsutveckling är önskvärd. Syftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan konkurrerande små- och medelstora företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i en internationell kontext. En målsättning är att besvara frågan varför parterna väljer att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt. Ytterligare är målsättningen att klargöra hur parterna hanterar spänningen mellan samarbete och konkurrens, samt utreda vilka problem och risker som finns i samarbetet. Den empiriska delen av avhandlingen utgörs av en kvantitativ kartläggning samt fyra fallstudier. Resultaten visar att indelningen av samarbetstyper inte är helt klar. Man kan identifiera rena integrerade samarbeten, man kan identifiera rena sekventiella samarbeten, samt man kan identifiera hybrider av dessa två, där det finns både integrerade och sekventiella funktioner i samarbetet. En funktion i företagets produktionskedja består av olika aktiviteter som kräver olika insats av resurser och kompetenser. Trots att man samarbetar inom samma funktion (per definition integrerat samarbete), kan man dela aktiviteterna mellan parterna i funktionen (sekventiell logik). Eftersom tanken att dela in samarbeten i två typer är oklar, är det även problematiskt att normativt kunna påvisa klara skillnader mellan dessa vad gäller t.ex. motiv och risker. Varje samarbete är unikt. Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens och riskerna parterna upplever i samarbetet är att separera samarbets- och konkurrensfunktionerna från varandra. I intensiva och betydande samarbeten tenderar parterna, speciellt om det är frågan om små- och medelstora företag, att avveckla den direkta konkurrensen genom att t.ex. specialisera sig på olika kunder och nischer (produkter) eller fokusera på olika marknader. Parterna kan definiera när man har rollen som konkurrent och när som samarbetspartner. Personliga relationer, förtroende, gemensamma normer och förfaringssätt förmildrar spänningen och motverkar parternas intentioner att handla opportunistiskt.
 • Ballardini, Rosa Maria (Svenska handelshögskolan, 2012-07-30)
  This book is a study of how computer programs have challenged the thinking about and the actual use of intellectual property rights (IPRs) around the world. In general, the intellectual property (IP) system is governed by the same rules and applies equally to all fields of developments. However, the particular nature of computer software has challenged these fundamentals. Software is a pluralistic product that contains several elements, each of which could fall into different categories of IP laws. Currently, several protection mechanisms are available for software, including copyright, patents, trademarks, contracts, licensing agreements, and technical measures of protection. However, it has been suggested that none of these mechanisms successfully provide an adequate level of protection to computer programs. This thesis provides an in-depth analysis of some of the major failures within the current European and American software IP ecosystems while focusing mainly on copyright and patent rules. Overall, this book provides a valuable contribution to the literature by revising the most relevant aspects of the IP software framework and by suggesting a number of innovative approaches to shaping the IP laws and facilitating their interpretation. The results of this book provide tools that could be used by scholars, lawyers, and policymakers around the world.
 • Hussain, Syed Mujahid (Svenska handelshögskolan, 2009-02-11)
  The increased availability of high frequency data sets have led to important new insights in understanding of financial markets. The use of high frequency data is interesting and persuasive, since it can reveal new information that cannot be seen in lower data aggregation. This dissertation explores some of the many important issues connected with the use, analysis and application of high frequency data. These include the effects of intraday seasonal, the behaviour of time varying volatility, the information content of various market data, and the issue of inter market linkages utilizing high frequency 5 minute observations from major European and the U.S stock indices, namely DAX30 of Germany, CAC40 of France, SMI of Switzerland, FTSE100 of the UK and SP500 of the U.S. The first essay in the dissertation shows that there are remarkable similarities in the intraday behaviour of conditional volatility across European equity markets. Moreover, the U.S macroeconomic news announcements have significant cross border effect on both, European equity returns and volatilities. The second essay reports substantial intraday return and volatility linkages across European stock indices of the UK and Germany. This relationship appears virtually unchanged by the presence or absence of the U.S stock market. However, the return correlation among the U.K and German markets rises significantly following the U.S stock market opening, which could largely be described as a contemporaneous effect. The third essay sheds light on market microstructure issues in which traders and market makers learn from watching market data, and it is this learning process that leads to price adjustments. This study concludes that trading volume plays an important role in explaining international return and volatility transmissions. The examination concerning asymmetry reveals that the impact of the positive volume changes is larger on foreign stock market volatility than the negative changes. The fourth and the final essay documents number of regularities in the pattern of intraday return volatility, trading volume and bid-ask spreads. This study also reports a contemporaneous and positive relationship between the intraday return volatility, bid ask spread and unexpected trading volume. These results verify the role of trading volume and bid ask quotes as proxies for information arrival in producing contemporaneous and subsequent intraday return volatility. Moreover, asymmetric effect of trading volume on conditional volatility is also confirmed. Overall, this dissertation explores the role of information in explaining the intraday return and volatility dynamics in international stock markets. The process through which the information is incorporated in stock prices is central to all information-based models. The intraday data facilitates the investigation that how information gets incorporated into security prices as a result of the trading behavior of informed and uninformed traders. Thus high frequency data appears critical in enhancing our understanding of intraday behavior of various stock markets’ variables as it has important implications for market participants, regulators and academic researchers.
 • Wagner, Michael (Svenska handelshögskolan, 2011-05-17)
  This dissertation develops a strategic management accounting perspective of inventory routing. The thesis studies the drivers of cost efficiency gains by identifying the role of the underlying cost structure, demand, information sharing, forecasting accuracy, service levels, vehicle fleet, planning horizon and other strategic factors as well as the interaction effects among these factors with respect to performance outcomes. The task is to enhance the knowledge of the strategic situations that favor the implementation of inventory routing systems, understanding cause-and-effect relationships, linkages and gaining a holistic view of the value proposition of inventory routing. The thesis applies an exploratory case study design, which is based on normative quantitative empirical research using optimization, simulation and factor analysis. Data and results are drawn from a real world application to cash supply chains. The first research paper shows that performance gains require a common cost component and cannot be explained by simple linear or affine cost structures. Inventory management and distribution decisions become separable in the absence of a set-dependent cost structure, and neither economies of scope nor coordination problems are present in this case. The second research paper analyzes whether information sharing improves the overall forecasting accuracy. Analysis suggests that the potential for information sharing is limited to coordination of replenishments and that central information do not yield more accurate forecasts based on joint forecasting. The third research paper develops a novel formulation of the stochastic inventory routing model that accounts for minimal service levels and forecasting accuracy. The developed model allows studying the interaction of minimal service levels and forecasting accuracy with the underlying cost structure in inventory routing. Interestingly, results show that the factors minimal service level and forecasting accuracy are not statistically significant, and subsequently not relevant for the strategic decision problem to introduce inventory routing, or in other words, to effectively internalize inventory management and distribution decisions at the supplier. Consequently the main contribution of this thesis is the result that cost benefits of inventory routing are derived from the joint decision model that accounts for the underlying set-dependent cost structure rather than the level of information sharing. This result suggests that the value of information sharing of demand and inventory data is likely to be overstated in prior literature. In other words, cost benefits of inventory routing are primarily determined by the cost structure (i.e. level of fixed costs and transportation costs) rather than the level of information sharing, joint forecasting, forecasting accuracy or service levels.
 • Samuelson, Olle (Svenska handelshögskolan, 2010-08-18)
  Utvecklingen inom informationsteknologin (IT) har under de senaste decennierna bidragit till stora förändringar i vårt samhälle och i våra industrier. Tillgången till bland annat persondatorer, mobiltelefoner och Internet har förändrat vårt sätt att hantera information och att kommunicera. Att IT också ökat företags och industriers produktivitet och effektivitet har kunnat mätas. Detta har utgjort bakgrunden till avhandlingens frågeställning, nämligen hur IT har påverkat bygg- och fastighetssektorn. Syftet har varit att undersöka hur och i vilken utsträckning IT används inom sektorn, samt varför användningen inom sektorn sker på det sättet och i den utsträckningen. Fem datainsamlingar har utförts för att uppfylla forskningens syfte. Tre har utförts kvantitativt genom enkätundersökningar och två kvalitativt genom intervjustudier. Den kvantitativa delen inleddes med att skapa enkätverktyget, vilket sedan använts tre gånger. Datainsamlingarna har skett under perioden 1998 till 2009 och de skapar därmed, förutom ögonblicksbilder, ett longitudinellt perspektiv på utvecklingen. Tre fokusområden har identifierats som särskilt intressanta ur ett sektorsperspektiv: elektroniska affärer (EDI), elektronisk dokumenthantering (EDM) samt byggnadsinformationsmodeller (BIM). Dessa har studerats både kvantitativt och kvalitativt. Undersökningarna visar att tillgången till IT-infrastruktur inom sektorn är god, men att IT huvudsakligen används för att effektivisera befintliga arbetssätt och processer med fokus på administration. IT har också bidragit starkt till bättre kommunikationer. Dock används IT i liten omfattning för att skapa nya produkter, processer eller affärsmodeller. Entreprenörerna är de som använder IT i lägst utsträckning. Bygg- och fastighetssektorns starkt projektbaserade organisation medför svårigheter för innovationsspridning, särskilt när innovationerna kräver engagemang från flera aktörer. Tre sådana innovationer, EDM, EDI och BIM har under de senaste åren börjat spridas inom sektorn där EDM hittills nått högst användning och BIM lägst. Olika modeller för införande och implementering av IT i företagen inom sektorn har använts för att studera vilka faktorer som påverkar beslut på olika nivåer. Den praktiska nyttan eller det förväntade resultatet av varje innovation är en starkt pådrivande faktor för beslut. Initiala beslut för införande har visat sig ske på olika nivåer. För EDM sker detta i projekt, för EDI i de enskilda företagen och för BIM hos individer. EDM har tydligast fullföljt implementeringsmodellens steg, följt av EDI och därefter BIM. Fokusområdet BIM har störst potential att skapa positiva effekter samt påverkar processer och metoder i störst utsträckning. Tidiga tillämpare bland företagen har börjat tillsätta resurser för dessa förändringar, men det har ännu inte skett i samma omfattning som för de två andra områdena.
 • Barner-Rasmussen, Wilhelm (Svenska handelshögskolan, 2003-04-11)
  Multinational corporations (MNCs) are commonly perceived as networks of differentiated units, dependent for their competitive edge on the sharing of different kinds of internal resources. This ‘differentiated network’ view of the MNC strongly emphasizes the crucial role of interunit knowledge sharing, the topic of this thesis. The five essays presented here contribute to the research on interunit knowledge sharing in MNCs by focusing on the roles played by language, identity, and feedback seeking in the knowledge sharing process. While these factors have occasionally been brought up in previous research as potentially relevant for interunit knowledge sharing, they have so far been subject to limited empirical examination – an important omission which this thesis is an effort to redress. Furthermore, the treatment of the topic is anchored in a theoretical framework based on social capital. This perspective contributes to MNC research by providing a comprehensive framework for examining the significance of social relationships in interunit interaction. The findings can be summarized in two main points. Firstly, language skills and shared identity appear to promote the accumulation of interunit social capital. Secondly, high levels of interunit social capital seem to promote interunit knowledge sharing and feedback seeking. These observations raise a number of both theoretical and practical issues of considerable relevance for MNC management.
 • Junni, Paulina (Svenska handelshögskolan, 2012-05-10)
  Acquisitions are among the most important growth and internationalization strategies for firms. Nevertheless, many acquisitions fail to create financial value for acquirers. An emerging body of literature that takes a knowledge-based view points to post-acquisition knowledge transfer as a key value creation mechanism in acquisitions. This stream of research has tended to view synergies as the result of either accessing new and unique knowledge from the partner firm, exploiting superior knowledge in the partner firm that makes it more effective, or by combining the knowledge of the acquisition partners in new ways. Whilst previous research has shed light on post-acquisition knowledge transfer, there are a number of gaps in our understanding of the factors that influence it. First, few studies have examined the relative impact of different knowledge transfer determinants. More specifically, socio-cultural and political factors have received less attention. Whilst case studies have included more variables, the small sample size of the studies limits their generalizability. Second, indirect relationships such as moderating variables and antecedents to independent variables have been explored less. Third, few larger-scale studies have examined knowledge transfer both from the acquiring firm to the target and from the target firm to the acquirer. The aim of this thesis is therefore to examine how socio-cultural factors, political factors and knowledge characteristics influence post-acquisition knowledge transfer in different directions: from the acquiring firm to the target and from the target firm to the acquirer. The thesis consists of four essays: one conceptual and three quantitative. These essays examine post-acquisition knowledge transfer from different theoretical perspectives. The empirical essays draw on unique datasets based on surveys that cover acquisitions by Finnish firms in Finland and abroad between 2001 and 2010. More specifically, Essay 1, which is a conceptual paper, develops an integrative model of post-acquisition knowledge transfer, emphasizing the dynamic aspects of the process. Essay 2 focuses on socio-political aspects of post-acquisition knowledge transfer, highlighting the negative effects of the ‘fear of exploitation’ on the part of the sender and the ‘fear of contamination’ on the part of the receiver on the process. Essay 3 connects the cultural and knowledge transfer discourses in acquisitions by examining how the causal ambiguity of the sender’s knowledge, cultural integration and partner attractiveness impact post-acquisition knowledge transfer both directly and indirectly. Finally, Essay 4 develops a multi-level model of post-acquisition knowledge transfer determinants and their antecedents. It examines the indirect effects of knowledge complementarity and complexity and of the target’s cultural acceptance and preservation on post-acquisition knowledge transfer through their influence on cultural learning and collective teaching initiatives on the part of the acquiring and target firms. This thesis offers three main contributions. First, by drawing on different management theories, this thesis shows the relative impact of socio-cultural and political factors and of knowledge characteristics on post-acquisition knowledge transfer. Second, the study highlights differences between how the factors mentioned above influence knowledge transfer, depending on the direction – from the acquirer to the target or vice versa. Third, by examining moderating relationships and antecedents to independent variables, the study sheds light on the more complex and indirect relationships between knowledge transfer determinants.