Towards a United States of Africa? Combining Zambian and AU level debate.

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Tagliabue, Veera
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703271569
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/23723
dc.description.abstract Globalisation has created a new world order wherein individual countries' powers have diminished. This is especially true for developing countries, such as those in Africa. Africa has been striving to combat the negative impacts of globalisation using regionalisation and continental unity projects for decades, but the results thus far are not convincing. Currently, the African Union is discussing an initiative to establish a United States of Africa. Contrary to previous unity projects, this initiative is based on transnationalism, which implies the ceding of state powers to supranational bodies like a Union Government. Therefore, it is important to examine this new initiative and to evaluate whether it could help Africa turn the negative implications of globalisation into possibilities for the continent. This thesis argues that this is possible, but only if Africa is ready to accept the restrictions that are restricting unity. Due to a lack of existing research, there is also a need to examine the debate on a United States of Africa at national levels in Africa. Therefore, in this thesis, Zambia is used as a case study of one country’s internal discussion in relation to the debate at the African Union level. This thesis thus contains a larger literature review section and a section dealing with the case study. The research data consists of Zambian newspaper extracts, as well as official documents from the Zambian state and the African Union. The main research method is qualitative content analysis. The theoretical framework draws on theories of the African state and civil society, regionalisation, governing globalisation, pan-Africanism and political integration, as well as the history of African unity. The underlying aim is to increase understanding of the African state and its politics. The findings of this thesis demonstrate an existing gap between the official view of the state actors and the concerns of the African civil society. Official actors seem to support a United States of Africa more than the civil society and while the official actors emphasise ideological unity, the civil society is more concerned about the feasibility of the initiative. Moreover, the importance of how notions of 'African' identity and citizenship are defined, as well as improvements to communication between states and civil society have been identified. en
dc.description.abstract Globalisaatio on luonut uuden maailmanjärjestelmän jonka myötä yksittäisten valtioiden vaikutusvalta on vähentynyt entisestään. Tämä pitää paikkansa erityisesti kehittyvien maiden kohdalla, esimerkiksi Afrikassa. Afrikka on pyrkinyt taistelemaan globalisaation tuomia negatiivisia vaikutuksia vastaan alueellistumisen ja maanosan yhtenäisyyttä ajavien hankkeiden kautta jo vuosikymmenien ajan, mutta toistaiseksi tulokset eivät ole olleet vakuuttavia. Tällä hetkellä Afrikan Unionissa keskustellaan hankkeesta muodostaa Afrikan Yhdysvallat. Aiemmista hankkeista poiketen tämän uuden aloitteen ajatus perustuu ylikansallisuudelle, jossa yksittäiset valtiot luovuttavat valtaansa ylikansallisille elimille, kuten Afrikan Unionin hallitukselle. Näin ollen on tärkeää tarkastella aloitetta Afrikan Yhdysvaltojen perustamiseksi ja arvioida, voisiko tällainen ylikansallinen organisaatio auttaa Afrikkaa kääntämään globalisaation haittavaikutukset myönteisiksi. Tämä Pro Gradu-tutkielma väittää sen olevan mahdollista, mutta vain siinä tapauksessa että Afrikka on valmis hyväksymään yhtenäisyyden rajoitukset. Aiemman tutkimuksen vähyyden vuoksi on myös tarpeen tutkia Afrikan Yhdysvalloista kansallisilla tasoilla käytävää keskustelua. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa painotetaan esimerkkimaa Sambian kautta yhden Afrikan Unionin jäsenmaan keskinäistä keskustelua aiheesta ja verrataan sitä Afrikan Unionin tason keskusteluun. Tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen. Tutkimusaineisto koostuu sambialaisista sanomalehtiotteista sekä Sambian valtion ja Afrikan Unionin virallisista asiakirjoista. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Teoreettinen viitekehys perustuu afrikkalaisen valtion ja kansalaisyhteiskunnan, alueellistumisen, globalisaation hallinnan, pan-afrikkalaisuuden ja poliittisen integraation teorioihin sekä historialliseen katsaukseen Afrikan yhtenäisyydestä. Perimmäisenä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä afrikkalaisesta valtiosta ja politiikasta. Tutkimuksen tulosten mukaan on havaittavissa aukko valtioiden virallisten toimijoiden näkemysten ja kansalaisyhteiskunnan huolenaiheiden välillä. Viralliset toimijat näyttävät olevan kansalaisyhteiskuntaa vahvemmin Afrikan Yhdysvaltojen kannalla. Virallisten toimijoiden korostaessa Afrikan aatteellista yhtenäisyyttä kansalaisyhteiskunta on huolissaan sen toteutumisesta käytännössä. Esiin nousee myös kysymys 'afrikkalaisesta' identiteetistä ja kansalaisuudesta sekä kommunikaatiosta valtion ja kansalaisten välillä. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Afrikan Unioni fi
dc.subject Afrikan Yhdysvallat fi
dc.subject alueellinen yhteistyö fi
dc.subject panafrikkalaisuus fi
dc.subject alueellistuminen fi
dc.title Towards a United States of Africa? Combining Zambian and AU level debate. en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Development Studies en
dc.subject.discipline Kehitysmaatutkimus fi
dc.subject.discipline U-landsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703271569

Files in this item

Files Size Format View
Veera_Tagliabue_Thesis_2010.pdf 623.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record