Ambiguous Bikās : History of the Concept of Development in Nepal 1900–2006

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3320-5
Title: Ambiguous Bikās : History of the Concept of Development in Nepal 1900–2006
Author: Gyawali, Bandana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: University of Helsinki
Date: 2018-08-13
URI: http://hdl.handle.net/10138/237995
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3320-5
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Development, an ambiguous sociopolitical concept, has become entrenched in the imaginations and vocabulary of the people of Nepal for decades. Its Nepali translation, bikās, is commonly believed to have come into existence with the American Point Four assistance in 1951, followed by a plethora of technical and financial assistance offered by various countries. That development is to be achieved mainly through foreign-aided interventions that will ultimately propel the country to economic prosperity and social well being akin to the West is the dominant view in Nepal. Such a view makes development a fairly recent phenomenon. It also makes development a concept that is ahistorical. This study is an attempt to refute such ahistoricity. It explores the history of the modern sociopolitical concept of development as it was adopted in Nepal in the late Rana period of the 1920s and was semantically augmented in the successive political periods right up to the end of the Maoist ‘People’s War’ in 2006. Being a conceptual history, it studies bikās diachronically and synchronically. Diachronically, it pursues the concept across almost a century to trace continuities and discontinuities in the semantics of bikās, while synchronically it pauses at each political period and reflects on how bikās has been understood at a particular historical juncture. In other words, this study explores how the concept carries elements from the past, assimilates into the present and projects into the future. Apart from the methodological prerequisites of pairing diachronic and synchronic approaches, this study also takes into consideration the onomasiology and semasiology of bikās. It explores parallel expressions around bikās such as the ideas of unnati and pragati (both denoting progress) and of sabhyatā (civilization) and teases out their semantic layers. However, this is not just a semantic history of bikās or the attempt to trace the changing meaning of a sociopolitical concept. The evolution of bikās as a concept is tied to socio-structural transformations. This is because conceptual change, a slow process when compared to the fast pace of political changes or even the gradual pace of social changes, occurs through accumulated meanings resulting from political and social changes. A result of the reciprocity of conceptual and sociopolitical changes is that while Nepal’s sociopolitical transformations from the 1950s to the present have contributed to the semantic expansion of bikās, such an expansion has, in turn, facilitated sociopolitical transformations – in this case, deepening of democracy in Nepal. Outlining this reciprocity between sociopolitical transformations and conceptual changes in bikās is the aim of this research. This historical study focuses extensively on written data, with interviews supplementing it only when required. Official correspondences, newspapers, dictionaries, books and booklets, pamphlets, etc., in addition to more recent research literature have provided the basis for the study. Keywords: Nepal, development, bikās, unnati, pragati, sabhyatā, concept, history, sociopolitical transformationsKehitys, moniselitteinen yhteiskunnallispoliittinen käsite, on vuosikymmenien ajan iskostunut nepalilaisten mieliin ja sanavarastoon. Yleisesti uskotaan, että bikas, kuten se nepaliksi käännetään, syntyi 1951 Yhdysvaltain Four Point –avustusohjelman ja sitä seuranneen, monista muistakin maista tulleen erilaisen teknisen ja raha-avun myötä. Hallitseva näkemys Nepalissa on, että ’kehitykseen’ johtavat pääasiallisesti ulkoiset kehitysapuinterventiot, jotka lopulta siivittävät maan länsimaistyyliseen taloudelliseen vaurauteen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Tässä ajattelussa kehitys on historiallisesti varsin tuore ilmiö ja kehityksen käsite näyttäytyy historiattomana. Tämä tutkimus haastaa käsityksen kehityksen historiattomuudesta. Se selvittää kehityksen historiaa modernina yhteiskunnallispoliittisena käsitteenä, jollaisena se myöhäisellä Rana-kaudella 1920-luvulla Nepalissa omaksuttiin ja jota myöhemmin semanttisesti täydennettiin seuraavina poliittisina aikakausina aina maolaisen ’kansan sodan’ loppuun vuoteen 2006 asti- Käsitehistorian metodologian mukaisesti tutkimuksessa käsitellään bikas-käsitettä diakronisesti ja synkronisesti. Diakronisesti käsitettä seurataan lähes vuosisadan ajan sen semanttisten jatkuvuuksien ja katkosten osoittamiseksi kun taas synkronisesti kunkin poliittisen aikakauden kohdalla pysähdytään selvittämään kuinka bikas on ymmärretty konkreettisissa historiallisessa tilanteissa. Tutkimus siis selvittää kuinka käsite kantaa mukanaan menneisyyden aineksia, sulauttaa ne nykyisyyteen ja projisoi ne tulevaisuuteen. Synkronisen ja diakronisen näkökulman lisäksi tutkimus selvittää bikas-käsitteen onomasiologiaa ja semasiologiaa. Se analysoi bikasin rinnakkaiskäsitteitä kuten unnati ja pragati (molemmat tarkoittavat edistystä) ja sabhyatā (sivitys) ja paljastaa niiden semanttisia kerrostumia. Tutkimus ei kuitenkaan ole pelkkä bikas-termin semanttinen historia ja selvitys kuinka yhden yhteiskunnallispoliittisen käsitteen merkitys on muuttunut. Bikasin evoluutio käsitteenä kytketään tässä yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin. Näin siksi, että käsitteellinen muutos. joka tapahtuu hitaasti verrattuna poliittisten käänteiden nopeaan rytmiin ja myös yhteiskunnallisen muutoksen asteittaiseen etenemiseen, on seurausta niistä kasautuvista merkitysten muutoksista joita poliittiset ja yhteiskunnalliset muutokset tuottavat. Käsitteellisten ja yhteiskunnallispoliittisten muutosten vastavuoroisuudesta seuraa, että kun Nepalin yhteiskunnallispoliittiset muutokset 1950-luvulta lähtien ovat vaikuttaneet bikasin semanttiseen laajenemisen, tuo laajeneminen on puolestaan ollut osana noita samoja yhteiskunnallispoliittisia muutoksia – tässä tapauksessa demokratian syvenemistä Nepalissa. Tämän vastavuoroisuuden hahmottaminen on tämän tutkimuksen päämäärä. Tämä on historiallinen tutkimus, joka perustuu pääasiallisesti kirjalliseen aineistoon vaikka sitä onkin tarpeen vaatiessa täydennetty haastatteluin. Viralliset dokumentit, sanomalehdet, sana- ja muut kirjat, pamfletit jne. arkistoissa Katmandussa ja Delhissä ovat uudemman tutkimuskirjallisuuden ohella olleet tutkimuksen perustana. Suurin osa lähdeaineistoa on nepalinkielistä. Avainsanat: Nepal, kehitys, bikās, unnati, pragati, sabhyatā, käsite, historia, yhteiskunnallispoliittiset muutokset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Historyo.pdf 1.335Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record