Läheisyyden rakentaminen intiimeissä suomalaisissa televisiokeskusteluissa : Nonverbaalisen viestinnän ja tuotannollisten keinojen tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3322-9
Title: Läheisyyden rakentaminen intiimeissä suomalaisissa televisiokeskusteluissa : Nonverbaalisen viestinnän ja tuotannollisten keinojen tarkastelu
Alternative title: Building intimacy in intimate Finnish television conversations : Examined through nonverbal communication and production
Author: Porkka, Hannele
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestinnän laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för kommunikationslära
Publisher: University of Helsinki
Date: 2018-08-14
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/238062
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3322-9
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: My study treats building intimacy in intimate Finnish television conversations. I examine the means that participants of intimate television conversations use during conversation to build the kind of interaction, where the participants disclose to discuss their personal matters, thoughts, and emotions. The examination is focused especially on the participants’ nonverbal communication. I also pay attention to the way the production influences the building of intimacy. From this perspective I examine the way the programmes have been shot and the kind of context that has been built into them. Additionally, my goals include developing means to observe and analyse nonverbal communication. I created a classification for observations, an interaction measurement system, with which I try to classify the nonverbal behavioural hints used to build intimacy in television interaction. There have been many kinds of studies on talk shows, but the studies have typically dealt with the verbal aspects of the shows. On the contrary, the nonverbal aspects of television conversations have not really been examined, and neither has the building of close, confidential relationships, in Finnish television conversation context. With this study I aim to open up this aspect of television conversation, because television is a visual medium, and thus many things are transmitted over a broadcast precisely through the visual, nonverbal, channel allowing those aspects to bring their own meaning to the interaction. On television a person’s nonverbal communication is a key factor with a strong influence on the images transmitted to the audience of the performers. These images and impressions are constructed partially via nonverbal communication. In my study I aim to increase knowledge specifically on the traits of nonverbal communication in the Finnish culture particularly in intimate television conversations. Because television is a strongly visual medium, more attention should be paid to further breaking down the visual aspects of programmes. Through systematic observation, I have examined the data from my programmes via interaction measurement system and tables classifying the methods of shooting. I’ve used the method of structured observation, which is to say I’ve categorised and classified my objects of examination beforehand based on previous research data, and laid out the categories of my observation form. My examination focuses on observing nonverbal communication in programmes. Because the objects of examination are intimate Finnish television conversations, as my research data, I selected all the programmes fitting the criteria from the Finnish and Swedish channels of the Finnish Broadcasting Company (Yleisradio or YLE), channels YLE1, YLE2, and FST5 (Finlandssvenska television) as well as the commercial MTV3-channel (“Mainostelevisio” or “Advertisement Television”). The programmes are from between 13/11/2007 and 29/11/2007. A total of 12 programmes are included in the study. The programmes are 30 – 50 minutes long. I recorded the programmes on television, after which the data was moved onto DVDs. Thus the data was available on the computer, and I could freeze the programme at any point, and rewind as desired. The method used was visual content analysis. I classified shooting with the help of the system of the Eight basic field sizes and conversation distance framings. Thus, I identified the means used in shooting to create the experience of intimacy for the viewer. I classified nonverbal communication based on the interaction measurement system I built. With it I identified the means the participants use to build intimacy in the interaction in the programmes. Because of the study I found a TV genre, which I named the genre of intimate television conversations. Because of the analysis of shooting I discovered that Finnish intimate television conversations are typically shot up close using medium close-ups. Breaking down nonverbal communication revealed various means of interaction that stood out in the programmes building intimacy and rapport. These were linked to the four spheres of interaction: how the participants committed to the interaction, how positive the interaction was, in how fluent and coordinated manner did the participants build interaction, and how expressive the interaction was. My study offers new information on the nonverbal side of the medium and in general, new information for researching visuality. In this time, visuality is on the rise, which becomes apparent e.g. in a myriad of ways in the world of the internet. Studying these phenomena helps act in a visual world. It is important for those who perform in public to become aware of the nonverbal meanings they convey, because based on those the audience evaluates them and their activities. The results of the breakdown of intimacy-building interaction can be extended to e.g. the analysis of power and utilised for increased understanding in an increasingly multicultural society, because nonverbal cues are partially tied to and shaped by culture. Keywords: television research, research of intimate interaction, nonverbal communication, visualityTutkimukseni käsittelee läheisyyden rakentamista intiimeissä suomalaisissa televisiokeskusteluissa. Tarkastelen sitä, miten intiimeihin televisiokeskusteluihin osallistujat rakentavat keskustellessaan sellaista vuorovaikutusta, jossa avaudutaan kertomaan omista henkilökohtaisista asioista, ajatuksista ja tunteista. Tarkastelu kohdistuu erityisesti keskustelijoiden nonverbaaliseen, sanattomaan, viestintään. Kiinnitän huomiota myös siihen, miten televisiotuotanto vaikuttaa läheisyyden rakentumiseen. Tässä tarkastelen sitä, miten ohjelmat on kuvattu ja minkälainen tilannekonteksti ohjelmiin on rakennettu. Sen lisäksi tavoitteenani on kehittää nonverbaalisen viestinnän havainnoinnin ja analysoinnin menetelmiä. Rakensin nonverbaalista viestintää varten havainnointiluokituksen, vuorovaikutusmittarin, jonka avulla pyrin luokittelemaan televisiovuorovaikutuksessa ilmeneviä sanattomia, nonverbaalisia, käyttäytymisvihjeitä, joiden avulla läheisyys rakentuu. Keskusteluohjelmia on tutkittu monella tapaa, mutta tutkimus on tyypillisesti rakentunut kielen varaan. Ei-kielellisiä, nonverbaalisia puolia televisiokeskustelusta ei ole tarkasteltu kuten keskustelujen kieltä. Läheisen, luottamuksellisen, suhteen rakentamista televisiokeskusteluissa ei myöskään ole tutkittu. Pyrin tässä tutkimuksessani avaamaan tätä televisiokeskustelun aluetta, koska televisio on visuaalinen väline, ja monet asiat näkyvät siinä juuri visuaalisesti, sanattomina ja tuovat oman merkityksensä vuorovaikutukseen. Televisiossa ihmisten nonverbaalinen viestintä on keskeistä ja vaikuttaa vahvasti mielikuviin, joita katsojille televisioesiintyjistä välittyy. Nonverbaalinen viestintä osaltaan rakentaa näitä imagoja ja vaikutelmia. Tutkimuksessani pyrin lisäämään tietämystä juuri suomalaisen kulttuurin nonverbaalisen viestinnän piirteistä erityisesti intiimeissä televisiokeskusteluissa. Koska televisio on vahvasti visuaalinen väline, on visuaalista erittelyä myös tarpeen tehdä enemmän. Olen tarkastellut ohjelmieni aineistoa systemaattisesti havainnoiden vuorovaikutusmittariston ja televisiokuvausta luokittelevien taulukoiden avulla. Olen käyttänyt strukturoitua havainnointitekniikkaa eli luokitellut ja jäsentänyt havainnoinnin kohteeni etukäteen aiemman tutkimustiedon pohjalta ja laatinut havainnointilomakkeeni luokittelut. Tarkasteluni keskittyy tässä ohjelmien nonverbaalisen viestinnän havainnointiin. Koska tarkastelukohteena olivat intiimit suomalaiset televisiokeskustelut, valitsin tutkimusaineistokseni kaikki syksyllä 2007 Yleisradion suomen- ja ruotsinkieliseltä puolelta (YLE1- ja YLE2- sekä FST5 -kanavilta) sekä MTV3-kanavalta löytämäni, rajaukseeni sopivat keskusteluohjelmat. Ohjelmat ajoittuvat 13.- 29.11.2007 väliselle ajalle. Ohjelmia tarkastelussa on yhteensä 12. Ohjelmat olivat kestoltaan 30 - 50 minuutin mittaisia. Nauhoitin ohjelmat televisiosta, minkä jälkeen aineisto siirrettiin dvd-levyille. Näin aineisto oli tarkasteltavissa tietokoneella, ja saatoin pysäyttää ohjelmavirran milloin vain ja halutessani kelata ohjelmaa tarpeen mukaan. Menetelmänä käytin visuaalista sisällönanalyysia. Luokittelin televisiokuvauksen Kahdeksan kuvakoon järjestelmän ja keskusteluetäisyysrajausten avulla. Näin selvitin, miten läheisyyskokemus tuotetaan katsojalle ohjelmien televisiokuvauksella. Nonverbaalisen viestinnän luokittelin rakentamani vuorovaikutusmittariston avulla. Siinä selvitin, miten keskustelijat tuottavat läheisyyden ohjelmien vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen tuloksena löysin tv-genren, jonka nimesin intiimien televisiokeskustelujen genreksi. Televisiokuvauksen analyysin tuloksena tein havainnon, että suomalaiset intiimit televisiokeskustelut kuvataan tyypillisesti lähietäisyydeltä puolilähikuvia käyttäen. Nonverbaalisen viestinnän erittely paljasti erilaisia vuorovaikutustapoja, jotka ohjelmista nousivat esiin ja rakensivat ohjelmiin läheisyyttä ja vuorovaikutuksen intensiivistä yhteyttä (rapport). Nämä liittyivät neljään vuorovaikutuksen alueeseen: siihen, kuinka keskustelijat sitoutuivat vuorovaikutukseen, miten positiivista vuorovaikutus oli, miten sujuvasti ja koordinoidusti keskustelijat rakensivat vuorovaikutusta ja miten ilmaisullinen vuorovaikutustilanne oli. Tutkimukseni tuo uutta tietoa median nonverbaalisesta puolesta ja yleensä uutta tietoa visuaalisen tutkimukseen. Ajassamme visuaalisuus lisääntyy koko ajan ja näkyy esimerkiksi verkkomaailmassa monina muotoina. Näiden ilmiöiden tunteminen auttaa toimimaan visuaalisessa maailmassa. Julkisuudessa esiintyvien on tärkeää tulla tietoisiksi välittämistään nonverbaalisista merkityksistä, koska niiden pohjalta yleisö arvioi julkisuudessa esiintyviä ja heidän toimintaansa. Läheisyyttä rakentavan vuorovaikutuksen erittelyn tuloksia voi laajentaa intiimeistä televisiokeskusteluista myös laajemmalle muuhun, esimerkiksi yhteisyyttä rakentavaan vuorovaikutukseen. Nonverbaalisen viestinnän tutkimusta voi myös laajentaa esimerkiksi vallan analyysiin sekä hyödyntää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa ymmärryksen lisäämiseen, koska nonverbaalinen viesti on osittain kulttuurisidonnaista ja kulttuurin muovaamaa. Avainsanat: televisiotutkimus, intiimin vuorovaikutuksen tutkimus, nonverbaalisen, sanattoman, viestinnän tutkimus, visuaalisen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laheisyy.pdf 2.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record