Finnish and Austrian Wood Markets in a Changing Environment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211745
Title: Finnish and Austrian Wood Markets in a Changing Environment
Author: Paatela, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211745
http://hdl.handle.net/10138/23890
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: At present the operating environment of sawmills in Europe is changing and there are uncertainties related in raw material supply in many countries. The changes in the operating environment of roundwood markets and the effects followed by these changes have brought up several interesting issues from the viewpoint of research. Lately new factors have been influencing the roundwood markets, such as increasing interest towards wood-based energy and implementation of new energy policies as well as changes in wood trade flows that affect the domestic markets in many countries. This Master’s thesis studies the adaptation ability of Finnish roundwood markets in a changing operating environment, aiming to produce an up-to-date analysis considering new development trends. The study concentrates on the roundwood markets from the viewpoint of sawmill industry since the industry is dependent on the functioning of the markets and sawmills are highly affected by the changes on the roundwood markets. To facilitate international comparison, the study is implemented by comparing Finnish and Austrian roundwood markets and analysing changes happening in the two countries. Finland and Austria share rather similar characteristics in the roundwood market structures, forest resources and forest ownership as well as production of roundwood and sawnwood. In addition they both are big exporters of forest industry products. In this study changes in the operating environment of sawmill industry both in Finland as well as in Austria are compared to each other aiming to recognise the main similarities and differences between the countries. In addition both development possibilities as well as challenges followed by the changes are discussed. The aim of the study is to define the main challenges and possibilities confronted by the actors on the markets and also to find new perspectives to approach these. The study is implemented as a qualitative study. The theoretical framework of the study describes the operating environment of wood markets from the viewpoint of the sawmill industry and represents the effects of supply and demand on the wood markets. The primary research material of the study was gathered by interviewing high level experts of forestry and sawmill industry in both Finland and Austria. The aim was to receive as extensive country specific viewpoint from the markets as possible, hence interviewees represented different parties of the markets. After creating country-specific profiles based on the theoretical framework a cross-country comparison was implemented. As a consequence the main similarities and differences in the operating environment and on the roundwood markets of Finland and Austria were recognized. In addition the main challenges and possibilites were identified. The results of the study offer a wide analysis regarding the main similarities and differences of the wood markets of Finland and Austria and their operating environments as well as concerning challenges and possibilities faced on the markets.Eurooppalaisten sahayritysten toimintaympäristö on muutosten alla ja sahojen raaka-aineen hankintaan liittyy useita epävarmuustekijöitä. Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset raakapuumarkkinoihin herättävät mielenkiintoisia kysymyksiä tutkimuksen näkökulmasta. Viime aikoina uudet tekijät ovat vaikuttaneet raakapuumarkkinoihin, kuten kasvava mielenkiinto puuperustaista energiaa kohtaan sekä uusien energiapolitiikkojen toteuttaminen kuin myös muutokset puukauppavirroissa, jotka vaikuttavat kotimaan markkinoihin lukuisissa maissa. Tämä maisterin opinnäytetyö tutkii suomalaisten raakapuumarkkinoiden sopeutumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä pyrkien tuottamaan ajantasaisempaa tietoa koskien kehitystrendejä. Tutkimus keskittyy raakapuumarkkinoihin sahateollisuuden näkökulmasta, sillä teollisuus on riippuvainen markkinoiden toiminnasta ja sahat ovat hyvin alttiita markkinoilla tapahtuville muutoksille. Kansainvälisen vertailun helpottamiseksi tutkimus on toteutettu vertailemalla Suomen ja Itävallan raakapuumarkkinoita sekä niiden toimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia. Suomen ja Itävallan raakapuumarkkinoiden ominaspiirteet ovat melko samanlaiset niin metsävarojen ja metsänomistajuuden kuin myös raakapuun ja sahatavaran tuotannon osalta. Lisäksi molemmat ovat suuria metsäteollisuustuotteiden viejämaita. Tutkimuksessa sahateollisuuden toimintaympäristön muutoksia niin Suomessa kuin Itävallassakin verrataan toisiinsa tavoitteena tunnistaa olennaisimmat samankaltaisuudet sekä eroavaisuudet maiden välillä. Lisäksi keskustellaan kehitysmahdollisuuksista kuin myös muutosten aiheuttamista haasteista. Tutkimus selvittää markkinoilla esiintyviä erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia sekä uusia näkökulmia näiden lähestymiseen. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kuvaa puumarkkinoiden toimintaympäristöä sahateollisuuden näkökulmasta ja esittää kysynnän ja tarjonnan vaikutukset puumarkkinoihin. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla alan asiantuntijoita sekä Suomessa että Itävallassa. Pyrkimyksenä on ollut mahdollisimman laaja-alaisen näkökulman muodostaminen raakapuumarkkinoista, joten haastateltavat edustavat markkinoiden eri osapuolia. Maakohtaiset profiilit on luotu teoreettisen viitekehyksen perusteella, jonka jälkeen on toteutettu maiden välinen vertailu. Lopputuloksena Suomen ja Itävallan raakapuumarkkinoiden toimintaympäristöjen olennaisimmat yhtäläisyydet kuin myös eriävyydet tunnistettiin. Lisäksi tärkeimmät haasteet sekä mahdollisuudet eroteltiin. Tutkimuksen tulokset tarjoavat laajan analyysin Suomen ja Itävallaan puumarkkinoiden ja niiden toimintaympäristöjen merkittävimmistä yhtäläisyyksistä ja eroista kuin myös markkinoilla kohdattavista haasteista ja mahdollisuuksista.
Subject: Finland
Austria
sawmilling industry
operating environment
roundwood markets
Suomi
Itävalta
sahateollisuus
toimintaympäristö
raakapuumarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Abstract_suomeksi.pdf 65.56Kb PDF View/Open
Abstract_in english.pdf 67.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record