Bibliodraama ja raamatuntulkinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4390-7
Title: Bibliodraama ja raamatuntulkinta
Author: Salmi, Minna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-09-02
Language: fin
ISBN: 978-951-51-4390-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/239935
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4390-7
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study explores bibliodrama (henceforth: BD). BD can be defined as an attempt to create a connection between the biblical tradition and the personal experience of participants. A trained BD-director helps the group to create the drama with role play and bodywork. The aim of this study is to understand the hermeneutical process of BD. Both the critical exegesis and the role reversal – in so far as the participants go into the roles of biblical characters and act in the present tense – give perspective to the text interpretation. The late-1980s BD-trainer Sirkku Aitolehti in co-operation with professor Heikki Räisänen got the idea to bring BD and critical exegesis together. The historical material was presented in group discussions. Another way was to explore the text sociometrically, i.e. to read the text and to map out the relationships between all the roles and their interactions, also historically, and then to transfer the situation to the present day. The group participants relate holistically to the biblical situation. The main question in this study is: What new perspective is bibliodrama able to give to the interpretation of the Bible, and how can critical exegetical insights be integrated within the drama itself? The empirical method of hermeneutics consists of both exegetical methods and a qualitative field study. The theory of BD is based on Jacob Moreno’s psychodrama and sociometry and the hermeneutical tradition–experience–interpretation model by Räisänen. The BD action phases are defined as warming up, role play and integrative discussion. The empirical part contains three BD cases, which were recorded and transcribed. In their BD ”Congregation of Matthew” (Matt. 11:25–30), Heikki Räisänen and Aino-Kaarina Mäkisalo combined historical exegesis with drama itself by making visible the role of Matthew the evangelist. Professor Räisänen himself played the role of Matthew and the participants were allowed to choose between the different groups of Matthew’s community. Räisänen called this method ’applied redaction criticism’. In my study I have maintained that they also benefit from sociometry. In the BD (Ruth 1) Peter Pitzele used methods developed within psychodrama. In his concept of BD the reception history played an important role. In her BD ”The great story of an immigrant” (Ruth), Aino-Kaarina Mäkisalo drew from synchronous premises. However, in the process of BD the historical questions became important. This study may make it clear that relevant exegetical questions arise from the biblical text itself in BD. The critical BD method provides an opportunity to interpret the text tradition by the perspectives of ethical-criticism and effective-history. BD is a contemporary approach to the Scriptures and calls for co-operation between BD-experts and biblical scholars.Tutkimuksen kohteena on bibliodraama (jatkossa: BD). BD:ssa pyritään dialogiin Raamatun tekstin ja ryhmän osanottajan elämänkokemuksen välillä. Koulutettu BD-ohjaaja auttaa ryhmää luomaan draamaa rooli- ja kehotyöskentelyn avulla. Tutkimuksen tavoite on tuoda näkyväksi BD:n hermeneuttista prosessia. Eksegetiikan tutkimustieto ja bibliodraaman roolityöskentely – osallistujat eläytyvät Raamatun henkilöihin tässä ja nyt – molemmat antavat yhdessä perspektiiviä tekstin tulkintaan. 1980-luvun lopulla BD-kouluttaja Sirkku Aitolehti kehitti professori Heikki Räisäsen kanssa työtavan, jossa BD ja eksegetiikka tuotiin yhteen. Historiallinen tieto oli esillä ryhmän keskusteluissa. Toinen muoto oli tutkia tekstiä ensin sosiometrisesti – keskittyen tekstin rooleihin ja niiden välisiin suhteisiin – ja historiallisesti, ja sitten siirtää tekstin tilanne nykypäivään. Ryhmässä tilanteisiin asettumalla päästiin kokemaan tekstin maailmaa kokonaisvaltaisesti samankaltaisessa tunteiden jännityskentässä. Tutkimuskysymys on: Mitä uutta bibliodraama avaa raamatuntulkintaan ja miten eksegeettiset näkökohdat tekstistä saadaan integroitua osaksi bibliodraamaprosessia? Tutkimuksessa käytetty empiirisen hermeneutiikan metodi sisältää sekä eksegetiikan menetelmiä että laadullisen kenttätutkimuksen välineitä. BD:n teoria määritellään Jacob Morenon psykodraaman ja sosiometrian teorioista ja Heikki Räisäsen hermeneutiikan mallista traditio–kokemus–tulkinta. BD:n toimintavaiheiksi jäsennetään virittäytyminen, roolityöskentely ja integrointikeskustelu. Empiirinen osa sisältää kolme case-BD:a, jotka taltioitiin ja litteroitiin tekstimuotoon. BD:ssa ”Matteuksen seurakunta” (Matt. 11: 25–30) Heikki Räisänen ja Aino-Kaarina Mäkisalo integroivat eksegeettisen tiedon draaman tekemällä näkyväksi evankelista Matteuksen roolin. Professori Räisänen itse eläytyi Matteuksen rooliin ja ryhmäläiset saivat valita roolinsa Matteuksen seurakunnan eri ryhmittymien sisältä. Räisänen nimesi menetelmän sovelletuksi redaktiokritiikiksi. Tutkimuksessani havaitsin, että menetelmä perustui lisäksi sosiometriaan. BD:ssa ”Ruth” Peter Pitzele käytti psykodraamasta kehitettyjä menetelmiä. BD:n lähtökohta oli reseptiohistoriallinen. Aino-Kaarina Mäkisalon ohjaamassa BD:ssa ”Maahanmuuttajan suuri tarina” (Ruut) synkroninen lähestymistapa tekstiin johti prosessin aikana kysymyksiin tekstin historiasta. Tämän tutkimuksen mukaan BD:ssa syntyy oleellisia eksegeettisiä kysymyksiä Raamatusta. Menetelmänä BD antaa mahdollisuuden tutkia tekstiä eettisen kritiikin ja vaikutushistorian näkökulmista. BD-ohjaajien ja raamatuntutkijoiden yhteistyössä syntyy modernia ja vahvaa raamatuntulkintaa ryhmässä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BIBLIODR.pdf 1.671Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record