Chronic Dental Diseases and Systemic Health : Cardiovascular Diseases and Cancer

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4496-6
Title: Chronic Dental Diseases and Systemic Health : Cardiovascular Diseases and Cancer
Author: Virtanen, Eunice
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Oral and Maxillofacial Diseases
Helsinki University Hospital
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-09-28
Language: en
ISBN: 978-951-51-4496-6
URI: http://hdl.handle.net/10138/243059
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4496-6
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Chronic dental diseases are highly prevalent worldwide. The possible associations between oral diseases and general health have been studied and periodontitis has been associated with cardiovascular diseases, diabetes, pre-term and low-birth weight infants, Alzheimer’s disease, and also with cancer. Apical periodontitis associates with cardiovascular diseases and diabetes. Nevertheless, causality has been difficult to address due to common background variables. Cardiovascular diseases are the number one killer in the world and cancer is the second leading cause of death worldwide. To better understand the possible associations between general health and oral conditions we set out to study a Swedish population cohort that was originally examined in 1985 (n=1676). The hypothesis was that there is a link between periodontitis, apical periodontitis, systemic diseases and cancer. In 2003 (n=120) and 2009 (n=90) follow-up examinations were conducted and national cumulated cancer data and hospital registers were respectively used to analyze the eventual associations with oral health parameters. In 2003 full-mouth x-rays were also taken and in 2009 saliva and serum samples collected. Appropriate statistical methods were used to analyze the results, including analyses of variance and covariance, chi-square, Fisher’s exact t-test, Mann-Whitney U test, Bonferroni corrections and multiple regression analyses. The main results were that the incidence of cancer associated with missing teeth and age in the study population. In 2009, the prevalence of cancer in periodontally healthy patients associated with missing d47 and age with odds ratio (OR) 2.62 (95% CI 1.18-5.78) and 1.91 (1.06-3.43), respectively. Furthermore, apical periodontitis associated with higher risk of having cardiovascular disease with an OR 3.90 (1.20-12.65), when controlled for periodontitis and other co-factors. Apical periodontitis was common among the subjects (41%) and the quality of root treatments was mainly poor. No significant differences were found in serum and saliva concentrations of the biomarkers MMP-8, MMP-9 and TIMP-1; but higher MMP-13 saliva concentration associated with female gender and clinical attachment loss with OR 3.08 (1.17-8.11) and 3.57 (1.18-11.82), respectively. To conclude, oral infections were prevalent in this study population and statistical links were found between them and cardiovascular diseases and cancer. Age is an important factor for several systemic diseases and also for the oral diseases. Finally, several common factors may influence the balance between health and disease, such as the genome, the environment and the behavior. These factors relate both to oral and systemic diseases, making it difficult to prove any causality between these diseases.Krooniset suusairaudet ovat erittäin yleisiä maailmalla. Niiden ja yleisterveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu ja varsinkin parodontiitin on havaittu liittyvän sydän-ja verisuonitauteihin, diabetekseen, keskosuuteen ja alhaiseen syntymäpainoon, Alzheimerin tautiin, sekä syöpään. Apikaaliparodontiitti liittyy tilastollisesti sydän-ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. Syy-yhteyttä on kuitenkin vaikea osoittaa sairauksien yhteisten taustamuuttujien vuoksi. Sydän-ja verisuonitaudit ovat tärkein ja syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa. Tämän tutkimuksen aineisto oli ruotsalainen väestökohortti (n=1676), jota on seurattu vuodesta 1985 alkaen. Hypoteesi nykyisessä tutkimuksessa oli, että yhteys on olemassa parodontiitin, apikaaliparodontiitin, systeemisairauksien ja syövän välillä. Vuosina 2003 (n=120) ja 2009 (n=90) suoritettiin kliiniset seurantatutkimukset, joiden tuloksia verrattiin kumuloituviin kansallisiin syöpätilastoihin sekä sairaaloiden poistorekistereihin. Vuonna 2003 oli myös tehty koko suun röntgentutkimus ja vuonna 2009 kerättiin sylki- ja seeruminäytteet mm. tulehdus biomarkkerianalyyseja varten. Tilastollisina menetelminä olivat varianssi- ja kovarianssi-analyysit, Chi-toiseen testi, Fisherin t-testi, Mann-Whitney U-testi, Bonferroni-korjauksin, sekä ja useita regressioanalyysejä. Tärkeimmät tulokset olivat, että syöpä liittyi tilastollisesti puuttuvien hampaiden lukumäärään ja potilaan ikään. Vuonna 2009 tutkimuksessa parodontaalisesti terveillä, joilta kuitenkin puuttui poskihammas d 47, oli syövän vaarasuhde (OR) 2.62 (95% luottamusväli 1.18-5.78); iän suhteen vastaavasti 1.91 (1.06-3.43). Apikaaliparodontiittiin liittyy suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin vaarasuhteella 3.90 (1.20-12.65) parodontiitti ja muut taustatekijät huomioiden. Apikaaliparodontiitti oli yleinen (41% tutkituista) ja annettujen juurihoitojen laatu pääosin huono. Biomarkkereiden MMP-8, MMP-9 ja TIMP-1 seerumin ja syljen pitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä. Syljen korkeat MMP-13 sylkipitoisuudet liittyivät naissukupuoleen (OR 3.08; 1.17-8.11) ja kliiniseen kiinnityskudoskatoon (OR 3.57; 1.18-11.82). Suun infektiot olivat siis tutkitussa väestöstä yleisiä ja tilastollisia yhteyksiä havaittiin niiden ja sydän-ja verisuonitautien sekä syövän välillä. Ikä on tärkeä tekijä useiden yleissairauksien kannalta. Useat yhteiset taustatekijät, kuten genomi, ympäristö ja käyttäytyminen voivat vaikuttaa terveyden ja sairauksien välisen tasapainoon. Koska osittain samat tekijät liittyvät sekä suun että systeemisiin sairauksiin, on tautien välisen syy-yhteyden havaitseminen vaikeaa.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CHRONICD.pdf 725.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record