Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes : Development and test of a theoretical model

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3342-7
Title: Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes : Development and test of a theoretical model
Author: Kaltiainen, Janne
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-10-20
Language: eng
Belongs to series: Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3342-7
http://hdl.handle.net/10138/245177
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examined employees’ psychological experiences during organizational changes. While change frequently occurs in today’s workplace, organizational changes bear a risk of adverse effects on employees’ well-being and motivation. To improve employees’ well-being, and thus also the success of change endeavors, it is essential to understand how different types of employees’ experiences evolve by influencing each other during change events. The first substudy of the dissertation presented a theoretical model. This model postulated key psychological processes that influence employees’ work engagement during organizational changes, and their dynamic relationships. The other two substudies provided a partial test of the model by utilizing a three-wave longitudinal survey data (N = 623) collected during the merger of City of Helsinki’s departments of Social and Health Care Services. This data captured employees’ experiences during 2012–2014 with one-year intervals; once before the merger and twice after the merger. The empirical substudies utilized longitudinal structural equation modeling as an analytical framework. The results of the second substudy showed that employees’ cognitive trust towards top management and favorable perceptions of merger process fairness were mainly reciprocally and positively related. While trust was associated with subsequent fairness perceptions throughout the merger, fairness was related to subsequent trust only during the first merger year. The findings suggest that subordinates trust towards leaders may not only be a product of favorable treatment as trust may also color fairness perceptions. The third substudy demonstrated reciprocal relationships between employees’ work engagement and cognitive appraisals of change. Employees’ negative appraisals regarding the personal impact of the change, and increases in such appraisals, were related to decreases in engagement throughout the organizational merger process. Positive change appraisals, and increases in these appraisals, were associated with increases in work engagement only during the first year of the merger. For the opposite direction, high work engagement, and increases in engagement, were related to decreases in negative appraisals, and increases in positive appraisals throughout the merger. These results showed how work engagement accumulates over time especially by mitigating employees’ negative change appraisals. Taken together, this study revealed how employees’ experiences, specifically trust and fairness, and work engagement and change appraisals, evolve via reinforcing reciprocal relationships throughout distinct phases of change events. These processes can result either in upward spirals that foster employees’ well-being and adaptation or to loss spirals with the opposite effect. Organizational change scholars and practitioners would therefore benefit from attending to more dynamic and bi-directional processes in employee change experience.Tämä väitöstutkimus tarkastelee työntekijöiden kokemuksia organisaatiomuutoksista. Organisaatiomuutoksia toteutetaan verrattain usein, ja merkittävissä työn muutoksissa riskinä on työntekijöiden hyvinvoinnin vaarantuminen. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitä kautta myös organisaatiomuutosten onnistumisen edistämiseksi on tärkeää ymmärtää, miten työntekijöiden kokemukset kehittyvät ja vaikuttavat toisiinsa organisaatiomuutosten aikana. Ensimmäisen osatutkimus esitteli teoreettisen mallin, joka käsittelee työntekijöiden työn imuun vaikuttavia tekijöitä organisaatiomuutoksissa. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä työssä koettua tunne- ja motivaatiotilaa. Väitöstyön kahdessa muussa osatutkimuksessa testattiin mallin kahta olettamaa. Kyseinen testaus perustui pitkittäiskyselyaineistoon (N = 623), joka kartoitti työntekijöiden kokemuksia Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston fuusiosta vuosina 2012–2014. Aineisto kerättiin kolmena ajankohtana: noin kuukausi ennen fuusioitumista, vuosi fuusion jälkeen ja kaksi vuotta fuusion jälkeen. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Toisen osatutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöiden luottamus ylintä johtoa kohtaan ja myönteiset fuusioon liittyvät oikeudenmukaisuuskokemukset pääsääntöisesti vahvistivat toinen toisiaan fuusioprosessin aikana. Sen lisäksi, että myönteiset kokemukset fuusioprosessin oikeudenmukaisuudesta edistivät luottamusta, johtajiinsa luottavat työntekijät myös arvioivat fuusioprosessin oikeudenmukaisemmaksi. Kolmannessa osatutkimuksessa havaittiin, että työn imu ja työntekijöiden pärjäämisarviot vahvistivat toinen toisiaan fuusion aikana. Mitä enemmän työntekijät arvioivat tulevien muutosten olevan itselleen myönteisiä ja uskoivat sopeutuvansa muutoksiin, ja mitä enemmän nämä odotukset vahvistuivat, sitä enemmän myös työn imu vahvistui fuusion ensimmäisen vuoden aikana. Vastaavat kielteiset odotukset olivat puolestaan yhteydessä työn imun heikentymiseen läpi fuusioprosessin. Ennen fuusiota ja sen aikana korkea työn imu ja työn imun vahvistuminen olivat yhteydessä kielteisten odotusten vähentymiseen ja myönteisten odotusten vahvistumiseen. Työn imun kokeminen ja sen yleistyminen ruokkivat myöhempää työn imua erityisesti vähentämällä työntekijöiden kielteisiä odotuksia muutosta kohtaan. Väitöstutkimuksen perusteella työntekijöiden luottamus ja oikeudenmukaisuusarviot rakentuvat sekä työn imu ja pärjäämisarviot kehittyvät vahvistamalla toinen toisiaan organisaatiomuutosten eri vaiheissa. Nämä prosessit voivat joko johtaa työntekijöiden hyvinvointia ja sopeutumista edistävään tai näitä tekijöitä heikentävään kierteeseen. Organisaatiomuutosten tutkimuksessa ja toteuttamisessa olisikin tärkeää huomioida työntekijöiden muutoskokemuksien kehittymiseen liittyvät dynaamiset ja kaksisuuntaiset vaikutussuhteet.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DYNAMICS.pdf 1.732Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record