Oppilaan interkulttuurisuus ja asennoituminen englannin kielen opiskeluun kaksikielisellä luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101171059
Title: Oppilaan interkulttuurisuus ja asennoituminen englannin kielen opiskeluun kaksikielisellä luokalla
Author: Cardwell, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101171059
http://hdl.handle.net/10138/24577
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this research was to study the bilingual class students' attitudes toward schoolwork, studying in English and their attitudes toward ethnic diversity. Bilingualism has been shown to promote a person's cultural knowledge and to increase one's cultural tolerance. Also, it has been proven that young people are among the most receptive toward ethnic diversity. Students in bilingual classes have often lived abroad, travelled extensively, or have had contacts with different cultures through their parents' work. This thesis seeks to clarify whether bilingualism has an effect on lower and upper graders' intercultural competence. Also, it seeks to determine what the students think about their English language skills and what their abilities are to tolerate cultural differences. The research was carried out in one of Espoo Finland schools' grades 4 to 9 in December 2008. One hundred fourteen (114) students participated in the research. Students answered the questions on a form where they were asked to submit their background information and answer which language they prefer in studying the school subjects. Students were also asked to choose from 18 pictures with ethnically different persons, telling which ones could be their friends and which ones they wished not to meet, as well as stating the reasons why. Also, the students answered to Likert-scale questions concerning their English studies and interculturalism. The data has been processed with qualitative and quantitative methods. The results show that the study language is not significant. Most of the students experienced studying in a bilingual class as a positive thing, and thought highly about their English skills. The students' positive attitudes toward ethnic diversity and intercultural sensitivity were present in their answers. Tolerance and intercultural competence was especially noticeable in the written explanations by the older students.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kaksikielisen luokkien oppilaitten asennoitumista koulutyöhön ja englannin kielellä opiskeluun sekä heidän suhtautumistaan etnistä erilaisuutta kohtaan. Kaksikielisyyden on aiemmin todettu edistävän henkilön kulttuurien tuntemusta ja lisäävän kulttuurierojen sietokykyä. Lisäksi on tutkittu, että erityisesti nuoret suhtautuvat myönteisesti etnisesti erilaisia henkilöitä kohtaan. Kaksikielisten luokkien oppilaat ovat usein asuneet ulkomailla, matkustelleet paljon tai saaneet kontakteja eri kulttuureihin vanhempiensa työn kautta. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, onko kaksikielisyydellä merkitystä ala- ja yläkoulun oppilaiden interkulttuuriseen kompetenssiin. Samalla haluttiin tietää, mitä mieltä oppilaat ovat omista englannin kielen taidoistaan ja millainen on kaksikielisten luokkien oppilaiden kulttuurinsietokyky. Tutkimus tehtiin erään espoolaisen yhtenäiskoulun 4-9 -luokilla joulukuussa 2008. Tutkimukseen osallistui 114 oppilasta. Oppilaat vastasivat lomakkeen kysymyksiin, jossa taustatietojen lisäksi kysyttiin, millä kielellä he mieluiten opiskelisivat eri oppiaineita. Oppilaita pyydettiin myös valitsemaan 18 erilaisen etnisen taustan omaavien henkilöiden kuvista, kenet haluaisivat ystävikseen ja kehen he eivät haluaisi tutustua, sekä perustella valintansa. Oppilaat vastasivat myös Likert-asteikollisiin englannin kielen opiskeluun sekä interkulttuurisuuteen liittyviin kysymyksiin. Aineisto on käsitelty laadullisin sekä määrällisin menetelmin. Tutkimuksessa havaittiin, että opetuskielellä ei juuri ole merkitystä oppiaineiden opiskelussa. Suurin osa oppilaista asennoitui opiskeluun erittäin myönteisesti ja piti kielitaitoaan erittäin hyvänä. Oppilaiden myönteinen suhtautuminen etniseen erilaisuuteen ja interkulttuurinen herkkyys näkyi oppilaiden valinnoissa. Suvaitsevaisuus ja interkulttuurisen kompetenssin lisääntyminen ilmeni varsinkin vanhempien oppilaiden sanallisissa perusteluissa.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
oppilaan.pdf 892.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record