Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot : arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa

Show simple item record

dc.contributor.author Heino, Eveliina
dc.date.accessioned 2018-10-05T06:29:58Z
dc.date.available 2018-10-23
dc.date.available 2018-10-05T06:29:58Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3346-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/247090
dc.description.abstract Conditions for membership in society. The construction of everyday citizenship and basic service experiences through the stories of families with a Russian background. In Finland, migrants’ everyday lives and membership in society is usually approached through the use of concepts such as integration and cultural diversity. Through these concepts, the focus lies primarily on factors that further or prevent migrants from fulfilling predetermined criteria for integration. The focus may also lie on alternatives to solve specific questions caused by cultural differences. In this research, I sought to examine this theme without adopting the predominant criteria for society membership as the starting point. Instead, I concentrate my attention on migrants’ own definitions of membership and the conditions for membership in Finnish society. To do so, I examine families with a Russian background and their membership in Finnish society using concept of everyday citizenship. More specifically, I examine the underlining construction and local nature of citizenship. My first research question focuses on how interviewees construct their everyday citizenship. When answering this question, I pay attention to the processes and contents from everyday life that construct citizenship. My second research question is divided into two parts, concentrated on the functions of basic services as a context for everyday citizenship. As such, I ask in what way do interviewees present basic services and, second, what conditions do those basic services create for interviewees´ everyday citizenship? My research consists of five previously published articles and a summary. Overall, I scrutinise and unite the results of previously published articles creating a new conceptual interpretation from the viewpoint of everyday citizenship. My research data consist of 25 interviews among families with a Russian background conducted in 2012 as well as nine follow-up interviews with families in 2013. The analysis is based on social constructionism and in the articles I rely on narrative, discourse and content analyses. Based on my findings, everyday citizenship contains three dimensions, consisting of autonomy, recognition and belonging. Autonomy is defined by fluency in Finnish language, employment and independence from social benefits. Recognition manifests in everyday life through societal discourses and encounters with the majority population and the employees of basic service agencies. Belonging reflects an attachment to Finland and the feeling of creating a home. Through these dimensions, everyday citizenship becomes visible, whereby interviewees construct everyday citizenship through family and other social relationships, in relation to societal institutions and discourses adhering to and contesting various forms of stigma and expectations of integration following a specific pattern often ascribed to migrants. This research produces knowledge on the functions of basic services and on those factors and life situations specific to families with a Russian background which basic service agencies should consider. As such, basic services are presented as multi-levelled. This emerges on the ideological level, whereby residence-based social security creates a sense of security and supports trust in basic services. On the institutional practice level, interviewees experience basic services as difficult to attain and use, which complicates the construction of their everyday citizenship. When encountering the employees of basic services, interviewees experience support and understanding, but also dismission and poor treatment. Both the construction of everyday citizenship and the use of basic services are affected by official grounds for moving. In particular, women who moved due to marriage or the job of their spouse and young people who moved alone to study do not have an equal opportunity to become a member of Finnish society compared to men who moved as adults. In addition, my results show that family relationships frame the construction of family members’ everyday citizenship, either supporting or delaying it. Keywords: everyday citizenship, basic services, families with a Russian background, migrants, social constructionism, social work. en
dc.description.abstract Maahan muuttaneiden arkea ja yhteiskunnan jäsenyyttä on Suomessa usein tarkasteltu kotoutumisen tai kulttuurisen erilaisuuden käsitteiden kautta. Tällöin huomio kiinnittyy ensisijaisesti siihen, mitkä tekijät auttavat tai estävät maahan muuttaneita täyttämään ennalta määritellyt kotoutumisen kriteerit tai miten oletetusta kulttuurisesta erilaisuudesta johtuvat erityiskysymykset voidaan ratkaista. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on lähestyä aihetta toisin, ottamatta valmiita jäsenyyden kategorioita ja kriteereitä lähtökohdaksi. Kiinnitän päinvastoin huomion maahan muuttaneiden omiin määritelmiin jäsenyydestään ja sen ehdoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkastelen venäläistaustaisten perheiden jäsenyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa arjen kansalaisuuden käsitteen avulla, joka korostaa kansalaisuuden konstruktiivista ja paikallista luonnetta. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on: Miten haastateltavat rakentavat arjen kansalaisuuttaan? Vastatessani kysymykseen kiinnitän huomioni arjen kansalaisuuden rakentumisen prosesseihin ja sisältöihin. Toinen tutkimuskysymys jakaantuu kahteen osaan ja kohdistuu peruspalveluiden toimintaan arjen kansalaisuuden kontekstina. Kysyn, Millaisina peruspalvelut näyttäytyvät haastateltavien puheessa ja millaisia reunaehtoja haastateltavat esittävät peruspalveluiden luovan arjen kansalaisuuden rakentamiselle? Tutkimus koostuu viidestä julkaistusta erillisartikkelista ja yhteenveto-osasta, jossa tarkastelen kokoavasti erillisartikkeleiden aiemmin julkaistuja tuloksia ja muodostan uuden käsitteellisen jäsennyksen arjen kansalaisuuden näkökulmasta. Käytän tutkimusaineistona vuonna 2012 toteutettuja 25 venäläistaustaisen perheen haastatteluja sekä vuonna 2013 kerättyjä yhdeksän perheen uusintahaastatteluja. Nojaan aineiston analyysissa sosiaaliseen konstruktionismiin, ja erillisartikkeleissa aineiston analyysimenetelminä käytän narratiivisia, diskurssianalyyttisia ja sisällönanalyyttisiä menetelmiä. Tutkimustulosten mukaan arjen kansalaisuus sisältää kolme osa-aluetta, joita ovat autonomia, tunnustus ja kuuluminen. Autonomiassa painottuu haastateltavien oma toiminta, ja se koostuu toimeentuloturvaetuuksista irrottautumisesta, suomen kielen taidosta sekä työllistymisestä. Tunnustus, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen antamaa vahvistusta identiteetille, ilmenee arjessa yhteiskunnallisten diskurssien kautta sekä kohtaamisissa valtaväestön ja peruspalveluiden työntekijöiden kanssa. Kuuluminen sisältää Suomeen kiinnittymisen ja kodin luomisen kokemuksia. Näiden kolmen osa-alueen kautta jäsennettynä tulevat ilmi arjen kansalaisuuden relationaalisuus ja dynaamisuus. Haastateltavat rakentavat arjen kansalaisuutta paitsi sosiaalisissa suhteissa, myös suhteessa yhteiskunnallisiin instituutioihin ja diskursseihin. He eivät ainoastaan myötäile, vaan myös haastavat maahan muuttaneisiin liitettyjä negatiivisia leimoja ja odotuksia tietyn kaavan mukaisesta kotoutumisesta. Tutkimus tuottaa tietoa sekä peruspalveluiden toiminnasta että sellaisista venäläistaustaisten perheiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä, jotka olisi otettava peruspalveluissa huomioon. Tutkimusten tulosten perusteella peruspalveluiden kokonaisuus hahmottuu maahan muuttaneiden näkökulmasta monitasoisena ilmiönä. Ideologisella tasolla asumisperusteinen sosiaaliturva luo haastateltaville turvallisuutta ja edesauttaa luottamusta peruspalveluihin. Institutionaalisten käytäntöjen tasolla haastateltavat kuitenkin kokevat peruspalvelut hankalina saavuttaa ja käyttää, mikä vaikeuttaa myös arjen kansalaisuuden rakentamista. Vuorovaikutustasolla peruspalveluiden työtekijöiden kanssa haastateltavat kokevat saavansa tukea ja välittämistä, mutta myös kohtaamattomuutta ja vääryyttä. Tärkeälle sijalle sekä arjen kansalaisuuden että peruspalveluiden käytön kannalta nousevat erilaiset muuttoperusteet. Erityisesti avioliiton tai puolison työpaikan perusteella muuttaneilla naisilla ja opiskelemaan yksin muuttaneilla nuorilla ei aina ole tasavertaisia mahdollisuuksia suomalaisen yhteiskunnan jäsenyyteen verrattuna aikuisiässä muuttaneisiin miehiin. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että perhesuhteet kehystävät perheenjäsenten arjen kansalaisuuden rakentamista joko tukien tai viivästyttäen sitä. Avainsanat: arjen kansalaisuus, peruspalvelut, venäläistaustaiset perheet, maahan muuttaneet, sosiaalinen konstruktionismi, sosiaalityö. fi
dc.description.abstract Условия включенности в обществе. Конструирование гражданства в повседневной жизни и опыт использования базовых услуг в рассказах семей с русскими корнями. Повседневная жизнь и участие мигрантов в жизни общества часто рассматриваются в Финляндии через такие понятия, как «интеграция» и «культурные различия». Используя данные понятия, наше внимание сосредоточено прежде всего на том, какие факторы способствуют или ограничивают мигрантов в выполнении определенных критериев интеграции, или на том, каким образом возможно решить вопросы, возникающие на основе культурных различий. Цель моего исследования — подойти к вопросу, не определяя в качестве отправной точки исследования готовые категории и критерии включенности в обществе. Напротив, я сосредотачиваю внимание на том, как мигранты сами определяют свою включенность в финское общество и условия ее реализации. Я рассматриваю включенность семей с русскими корнями в финское общество через понятие «гражданство в повседневной жизни», которое подчеркивает конструктивность и контекстуальность гражданства. Первым исследовательским вопросом является следующий: каким образом респонденты конструируют гражданство в повседневной жизни? При ответе на этот вопрос, фокус смещается на содержание и процесс конструирования гражданства. Второй исследовательский вопрос включает две части и направлен на определение функции социальных услуг как контекста для гражданства в повседневной жизни. Основные вопросы в этой части работы: как базовые услуги описываются в рассказах респондентов, и какие условия эти услуги создают для конструирования гражданства в повседневной жизни? Исследование состоит из пяти опубликованных статьей и резюме, в котором я подробно анализирую результаты, ранее опубликованные в статьях, и формулирую новую концептуальную репрезентацию с точки зрения гражданства в повседневной жизни. Материал исследования состоит из проведенных в 2012 году 25 интервью с семьями, имеющими русские корни, и из повторных интервью с девятью семьями, осуществлёнными в 2013 году. При анализе материала я опираюсь на социальный конструкционизм. В отдельных статьях я использую нарративный анализ, дискурс-анализ и контент-анализ. По результатам исследования гражданство в повседневной жизни состоит из трех составляющих: автономия, признание и причастность. Автономия включает знание финского языка, обеспеченность работой и независимость от социальных пособий. Признание проявляется в повседневной жизни через общественные дискурсы и в общении с коренным населением и работниками сферы базовых услуг. Причастность включает в себя привязанность к Финляндии и чувство дома. Разные составляющие гражданства в повседневной жизни показывают, что респонденты конструируют гражданство повседневной жизни как внутри семьи, так и в форме других социальных контактов, а также в отношении к общественным институтам и дискурсам, укрепляя и опровергая те негативные приметы и ожидания предопределенной схемы интеграции, которые направлены на мигрантов. Результаты данного исследования предоставляют информацию о функциях базовых услуг, а также о тех факторах и жизненных ситуациях семей с русскими корнями, которые нужно учитывать при предоставлении базовых услуг. По результатам исследования, базовые услуги выглядят комплексными. На идеологическом уровне социальная защита, основанная на имеющемся виде на жительство, предоставляет респондентам социальную безопасность и способствует созданию доверия к базовым услугам. На уровне институциональных практик респонденты испытывают проблемы с доступностью и использованием услуг, что усложняет конструирование гражданства в повседневной жизни. На уровне общения с работниками сферы базовых услуг респонденты испытывают как поддержку и заботу, так и игнорирование и несправедливость. Как с точки зрения гражданства в повседневной жизни, как и с точки зрения использования базовых услуг, важным является основание для переезда в Финляндию. Это особенно характерно для женщин, которые переехали на основании семейных связей (брак или получение рабочего места супругом), а также для молодых людей, приехавших самостоятельно с целью обучения. Обе группы не обладают возможностями на вхождение в финское общество, сопоставимыми с возможностями мужчин, приехавших во взрослом возрасте. Кроме этого, результаты исследования показывают, что семейные отношения создают условия для конструирования гражданства в повседневной жизни поддерживая или замедляя его. Ключевые слова: гражданство в повседневной жизни, базовые услуги, семьи с русскими корнями, мигранты, социальный конструкционизм, социальная работа. ru
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fin
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3345-8
dc.relation.isformatof Helsinki: Helsingin yliopisto, 2018, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 95
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.title Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot : arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Törrönen, Maritta
dc.ths Katisko, Marja
dc.ths Rauhala, Pirkko-Liisa
dc.opn Anis, Marja
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Social Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i socialvetenskap sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yhteisku.pdf 663.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record