Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101281151
Title: Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults
Alternative title: Persoonallisuuspiirteiden sekä unen laadun ja määrän väliset yhteydet nuorilla aikuisilla
Author: Martikainen, Silja
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101281151
http://hdl.handle.net/10138/24759
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: This thesis examines the associations between personality traits and sleep quantity and quality in young adults. Additionally the possible effects of birth status on these associations are examined. The data used in this thesis is part of a birth cohort study (Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults). The personality traits are based on the five-factor model of personality. The sleep quantity and quality are based on actigraphy assessments. Four hypothesis were made about the personality and sleep associations: (1) neuroticism is related to a lesser quality of sleep, (2) there will be more significant associations between personality traits and sleep quality than between personality traits and sleep quantity, (3) the Very Low Birth Weight (VLBW) as well as, (4) the Small for Gestational Age (SGA) status will affect the associations. Linear regressions were used to study the associations between personality traits and sleep quality and quantity. Whenever an association was significant, it was tested whether this association was moderated first, by the VLBW and second, by the SGA status of the participant. The results were mostly in line with previous research especially demonstrating the negative association between neuroticism and the quality of sleep and suggesting that vulnerability to stress decreases sleep quality. Also it was found that agreeableness and conscientiousness were associated with better sleep quality and extraversion was associated with lower sleep quantity. In addition SGA status moderated the personality and sleep associations. It is proposed that there are two factors behind the interaction. First, prenatally developing mechanisms have an effect on the development of sleep as well as personality. Second, differences in the postnatal environment, for instance the parenting practices, can account for this finding. Future research could focus especially on what kind of prenatal disturbances SGA infants have in the development of mechanisms related to sleep and personality. Also focusing on the differences in parental interaction might shed more light on the results.Tässä tutkielmassa selvitetään persoonallisuuspiirteiden ja unen määrän sekä laadun välisiä yhteyksiä nuorilla aikuisilla. Lisäksi tutkitaan onko syntymäpainolla vaikutusta näihin yhteyksiin. Tutkimusaineisto on osa Pikkukeskosen terveys aikuisiässä (Pikku-k) -tutkimusta. Persoonallisuuspiirteet perustuvat viiden faktorin persoonallisuusteoriaan. Unen laatua ja määrää kuvaavat muuttujat on mitattu aktigrafialla. Persoonallisuuden ja unen yhteyksistä tehtiin neljä hypoteesia: (1) neuroottisuus on yhteydessä heikompaan unen laatuun (2) persoonallisuuspiirteiden ja unen laadun väliltä löytyy enemmän tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kuin persoonallisuuspiirteiden ja unen määrän väliltä (3) pikkukeskosuus (VLBW) sekä (4) vastasyntyneen "Small for Gestational Age (SGA)" -status vaikuttavat persoonallisuuden ja unen yhteyksiin. Yhteyksiä tutkittiin lineaarisella regressiolla. Kun yhteys havaittiin tilastollisesti merkitseväksi, selvitettiin, onko ensiksi VLBW ja toiseksi SGA -statuksella vaikutusta yhteyteen. Tulokset olivat suurelta osin samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Neuroottisuus oli yhteydessä heikompaan unen laatuun viitaten siihen, että stressiherkkyys heikentää unen laatua. Lisäksi sovinnollisuus ja tunnollisuus olivat yhteydessä parempaan unen laatuun ja ekstraversio oli yhteydessä pienempään unen määrään. SGA-status vaikutti persoonallisuuden ja unen välisiin yhteyksiin. Tämän yhdysvaikutuksen taustalle ehdotettiin kahta tekijää: ensiksi, ennen syntymää vaikuttavat tekijät saattavat muokata sekä unen että persoonallisuuden kehitystä ja toiseksi, eroavaisuudet syntymänjälkeisessä ympäristössä, kuten vanhempien toiminta, saattavat selittää tuloksia. Jatkotutkimuksissa tulisi keskittyä esimerkiksi siihen minkälaisia syntymää edeltäviä muutoksia juuri SGA-lapsilla voidaan havaita uneen ja persoonallisuuteen vaikuttavien mekanismien kehityksessä. Lisäksi erilaisten lapsen ja vanhemman välisten vuorovaikutustekijöiden vaikutusta persoonallisuuden ja unen välisiin yhteyksiin tulisi tutkia tarkemmin.
Subject: Gestational age
Personality Traits
Sleep quality
Sleep quantity
Stress
Very low birth weight
sikiöikä
persoonallisuuspiirteet
unen laatu
unen määrä
stressi
pikkukeskosuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
associat.pdf 261.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record