Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Martikainen, Silja
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201101281151
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/24759
dc.description.abstract This thesis examines the associations between personality traits and sleep quantity and quality in young adults. Additionally the possible effects of birth status on these associations are examined. The data used in this thesis is part of a birth cohort study (Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults). The personality traits are based on the five-factor model of personality. The sleep quantity and quality are based on actigraphy assessments. Four hypothesis were made about the personality and sleep associations: (1) neuroticism is related to a lesser quality of sleep, (2) there will be more significant associations between personality traits and sleep quality than between personality traits and sleep quantity, (3) the Very Low Birth Weight (VLBW) as well as, (4) the Small for Gestational Age (SGA) status will affect the associations. Linear regressions were used to study the associations between personality traits and sleep quality and quantity. Whenever an association was significant, it was tested whether this association was moderated first, by the VLBW and second, by the SGA status of the participant. The results were mostly in line with previous research especially demonstrating the negative association between neuroticism and the quality of sleep and suggesting that vulnerability to stress decreases sleep quality. Also it was found that agreeableness and conscientiousness were associated with better sleep quality and extraversion was associated with lower sleep quantity. In addition SGA status moderated the personality and sleep associations. It is proposed that there are two factors behind the interaction. First, prenatally developing mechanisms have an effect on the development of sleep as well as personality. Second, differences in the postnatal environment, for instance the parenting practices, can account for this finding. Future research could focus especially on what kind of prenatal disturbances SGA infants have in the development of mechanisms related to sleep and personality. Also focusing on the differences in parental interaction might shed more light on the results. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa selvitetään persoonallisuuspiirteiden ja unen määrän sekä laadun välisiä yhteyksiä nuorilla aikuisilla. Lisäksi tutkitaan onko syntymäpainolla vaikutusta näihin yhteyksiin. Tutkimusaineisto on osa Pikkukeskosen terveys aikuisiässä (Pikku-k) -tutkimusta. Persoonallisuuspiirteet perustuvat viiden faktorin persoonallisuusteoriaan. Unen laatua ja määrää kuvaavat muuttujat on mitattu aktigrafialla. Persoonallisuuden ja unen yhteyksistä tehtiin neljä hypoteesia: (1) neuroottisuus on yhteydessä heikompaan unen laatuun (2) persoonallisuuspiirteiden ja unen laadun väliltä löytyy enemmän tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä kuin persoonallisuuspiirteiden ja unen määrän väliltä (3) pikkukeskosuus (VLBW) sekä (4) vastasyntyneen "Small for Gestational Age (SGA)" -status vaikuttavat persoonallisuuden ja unen yhteyksiin. Yhteyksiä tutkittiin lineaarisella regressiolla. Kun yhteys havaittiin tilastollisesti merkitseväksi, selvitettiin, onko ensiksi VLBW ja toiseksi SGA -statuksella vaikutusta yhteyteen. Tulokset olivat suurelta osin samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Neuroottisuus oli yhteydessä heikompaan unen laatuun viitaten siihen, että stressiherkkyys heikentää unen laatua. Lisäksi sovinnollisuus ja tunnollisuus olivat yhteydessä parempaan unen laatuun ja ekstraversio oli yhteydessä pienempään unen määrään. SGA-status vaikutti persoonallisuuden ja unen välisiin yhteyksiin. Tämän yhdysvaikutuksen taustalle ehdotettiin kahta tekijää: ensiksi, ennen syntymää vaikuttavat tekijät saattavat muokata sekä unen että persoonallisuuden kehitystä ja toiseksi, eroavaisuudet syntymänjälkeisessä ympäristössä, kuten vanhempien toiminta, saattavat selittää tuloksia. Jatkotutkimuksissa tulisi keskittyä esimerkiksi siihen minkälaisia syntymää edeltäviä muutoksia juuri SGA-lapsilla voidaan havaita uneen ja persoonallisuuteen vaikuttavien mekanismien kehityksessä. Lisäksi erilaisten lapsen ja vanhemman välisten vuorovaikutustekijöiden vaikutusta persoonallisuuden ja unen välisiin yhteyksiin tulisi tutkia tarkemmin. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject Gestational age en
dc.subject Personality Traits en
dc.subject Sleep quality en
dc.subject Sleep quantity en
dc.subject Stress en
dc.subject Very low birth weight en
dc.subject sikiöikä fi
dc.subject persoonallisuuspiirteet fi
dc.subject unen laatu fi
dc.subject unen määrä fi
dc.subject stressi fi
dc.subject pikkukeskosuus fi
dc.title Associations between personality traits and sleep quality and quantity in young adults en
dc.title.alternative Persoonallisuuspiirteiden sekä unen laadun ja määrän väliset yhteydet nuorilla aikuisilla fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201101281151

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
associat.pdf 261.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record