Theory of Control Tuning : The Processing of Control in Migration-related Place Coping

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3986-3
Title: Theory of Control Tuning : The Processing of Control in Migration-related Place Coping
Author: Niemi, Saija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Doctoral Programme in Social Sciences
Fieldwork was carried out in Finland, Egypt, Sudan and Uganda
affiliation with the American University in Cairo
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-10-26
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3986-3
http://hdl.handle.net/10138/247811
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: ABSTRACT In this study, I present a new theory – the Theory of Control Tuning – which demonstrates the importance of control in relation to migration. Control is a significant part of the every-day life of individuals and groups of migration actors, such as internally displaced persons, asylum seekers, recognised refugees, education- and employment-induced migrants, local residents and various authorities involved in migration. Different migration actors experience a common main concern – the processing of control – regardless of, for instance, the type, length, nature and geographical area of migration. Thus, the study demonstrates that migration actors share something in common, irrespective of whether the migration in question is, for example, international or internal, and regardless of whether it is induced by conflict, environmental changes or economic, educational or other personal needs. Behaviour related to control occurs despite actors being on the move or staying put. The Theory shows how migration actors resolve challenges related to control by control tuning in connection to specific activities of migration, such as place coping, encountering authority, link keeping and knowledge dealing. As a concept, control tuning refers to the action of modifying control at various stages of migration in order to manage different events, situations, feelings, objects and actors. Control tuning generates control-tuning paths that explain various control-tuning causes, strategies and outcomes, as well as conditions and intervening factors. The Theory is directly based on empirical data which was collected mainly in Finland, Egypt, Sudan and Uganda. It presents a novel way of considering migration through conceptualising both multi-sited primary data and secondary data. By using classic grounded theory methodology with an experimental twist, the data were raised from a descriptive to a conceptual level, thus allowing the new theory to emerge. The study presents a genuinely multi- and interdisciplinary theory. The Theory introduces new concepts and a new way of understanding the human relationships and issues related to migration. This study also contributes to explaining how space and place appear in connection to migration. In addition, it illustrates some of the challenges connected to migration research, especially in demanding fieldwork environments. The study closes the gap between empirical data and formal theory by generating a new middle-range theory. This then contributes to our theoretical and practical understanding of the phenomenon of migration. Keywords: Control tuning, control, migration, refugee, asylum seeker, IDP, migrant, space, place, place coping, encountering authority, link keeping, knowledge dealing, grounded theory, qualitative data, South Sudanese migrationABSTRAKTI Tutkimus esittelee uuden kontrolliteorian (Theory of Control Tuning). Teoria osoittaa kontrollin merkityksen muuttoliikkeissä sekä sen, kuinka kontrolli on keskeinen osa muuttoliiketoimijoiden jokapäiväistä elämää. Muuttoliiketoimijoita ovat niin yksilöt kuin ryhmät – maan sisäiset pakolaiset, kansainväliset rajat ylittävät turvapaikanhakijat ja pakolaiset, työ- ja koulutusperäiset muuttajat sekä paikalliset asukkaat ja auktoriteetit joihin siirtolaisuus ja pakolaisuus vaikuttavat. Erilaisia muuttoliiketoimijoita yhdistää sama tavoite, kontrollin käsittely, riippumatta esimerkiksi muuttoliikkeen tyypistä, kestosta, luonteesta tai maantieteellisestä alueesta. Tutkimus siis osoittaa, että muuttoliiketoimijoiden keskuudessa esiintyy samanlainen käytösmalli, on kyseessä sitten kansainvälinen tai maan sisäinen muuttoliike, konfliktin, ympäristönmuutoksen, taloudellisten tai koulutuksellisten syiden aiheuttama tai muiden henkilökohtaisten syiden aikaansaama muuttoliike. Sama käytösmalli esiintyy muuttoliikkeiden osana huolimatta siitä, ovatko muuttoliiketoimijat liikkeessä vai paikallaan. Teoria esittää, että muuttoliiketoimijat ratkaisevat kontrolliin liittyviä haasteita säätelemällä kontrollia suhteessa muuttoliikkeen toimintoihin, kuten paikassa selviytymiseen, auktoriteetin kohtaamiseen, yhteyksien ylläpitämiseen ja tiedon käsittelyyn. Kontrollin säätelyllä tarkoitetaan toimintaa, jossa muuttoliiketoimija muokkaa kontrollia muuttoliikkeen eri vaiheissa ja siihen liittyen, jotta pystyisi hallitsemaan erilaisia tapahtumia, olosuhteita, tunteita, kohteita ja toimijoita. Kontrollin säätely saa aikaan kontrollipolkuja, jotka selittävät monenlaisia kontrollin säätelyn syitä, strategioita, lopputuloksia sekä kontrollin ehtoja ja väliintulevia tekijöitä. Teoria perustuu suoraan empiiriseen aineistoon, joka kerättiin pääasiassa Suomessa, Egyptissä, Sudanissa ja Ugandassa. Teoria esittää uuden tavan ajatella muuttoliikkeitä käsitteellistämällä sekä monialueista primaariaineistoa että sekundaarista aineistoa. Lähestymällä aineistoa osin kokeellisesti klassisen grounded theory –metodologian avulla aineisto oli mahdollista kohottaa kuvailevalta tasolta käsitteelliselle tasolle ja tätä kautta muodostaa uusi teoria suoraan aineiston pohjalta. Tutkimus esittelee aidon monitieteisen ja tieteidenvälisen teorian. Teoria tuo esiin uusia käsitteitä ja ennennäkemättömän tavan ymmärtää ihmisten välisiä suhteita ja muuttoliikkeeseen liittyviä asioita. Tutkimus myös selittää paikan ja tilan ilmenemistä muuttoliikkeissä. Tämän lisäksi tutkimus havainnollistaa erilaisia haasteita liittyen muuttoliiketutkimukseen, varsinkin sen tekemiseen haastavissa tutkimusympäristöissä. Tutkimus sulkee kuilun empiirisen aineiston ja formaalin teorian välillä uuden keskitason teorian avulla. Tämä taas lisää teoreettista ja käytännönläheistä ymmärrystä muuttoliikeilmiöstä. Avainsanat: Kontrollin säätely, kontrolli, siirtolaisuus, pakolaisuus, muuttoliike, turvapaikanhakija, maan sisäinen pakolainen, paikka, tila, paikassa selviytyminen, auktoriteetin kohtaaminen, yhteyksien ylläpitäminen, tiedon käsittely, grounded theory, kvalitatiivinen aineisto, eteläsudanilainen muuttoliike
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
theoryof.pdf 8.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record