Opinnäytetiivistelmät

Recent Submissions

 • Latva-Äijö, Salla-Maaria (2016)
  Optimization of contrast enhanced CT (computed tomography) of the intra-abdominal lymphatic system in the case of a chylous leakage is the subject of the study. The chylous leakage means a pathologic condition, where the lymphatic liquid (chyle) leaks out from the vessels of the lymphatic system in intra-abdominal space. The diagnose is rare. CT imaging is based on a different attenuation of the X-rays when they are penetrating through tissues of different kind. Tissues with greater density, like iodine, make the attenuation stronger and they can be used to improve the contrast in the image. Iodinated contrast enhancing agent Lipiodol was chosen for this study for increasing contrast in the CT images of the intestines. The right ratio of the Lipiodol–oil mixing was searched so that the agent would end up in the lymphatic system. The idea was to visualize the lymphatic system and spot the leakage point. This could be useful information when thinking about the follow-up treatment, especially in the case of surgical operation. The examinations were implemented by imaging plastic phantoms with CT device. The CT images were taken with head and torso phantoms, including different mixing ratios of Lipiodol–oil mixtures. The most suitable mixing ratio of Lipiodol and oil was then estimated from the taken phantom pictures. After that, the results were taken in use with two chylous leakage patients, a 70-yearold male patient and a pediatric patient. The CT images of the patients were analysed with ImageJ program. The contrast enhancement when using the Lipiodol contrast enhancing agent was excellent, about 300-400 HU with 120 kV tube voltage. The suitable mixing ratio of the Lipiodol–oil mixture was estimated to be 1:8 with the adult patient and 1:10 with the pediatric patient. The leakage point could not be localized from the CT images. Reason for that might have been the image timing with the pediatric patient. She might have an exceptional rate of fat metabolism, because of her inborn malformations of the intestines. The biokinetical variations and variability of the mixing ratio in the different parts of the intestines also increase the uncertainty of the results of the study. The basic principle of Lipiodol as the contrast enhancing agent has now been tested and the properties of it have been found suitable for similar visualization examinations. The protocol for chylous leakage imaging can be developed and tested further when suitable patients will appear.
 • Nykänen, Annika (2016)
  Tämän tutkielman tavoitteena on käydä läpi Riemannin integraali sekä Riemann-Stieltjesin integraali määritelmineen ja perusominaisuuksineen. Tutkielma on rakennettu siten, että ensimmäinen luku on johdantoluku, jossa lukija johdatetaan aiheeseen ja esitellään tutkielmassa käytetyt lähteet. Toisessa luvussa muistutetaan lukijaa Riemannin integraalin määritelmästä, jonka jälkeen esitellään Riemannin integraaliin liittyviä muutamia perusominaisuuksia. Tutkielman ensimmäinen pääluku on kolmas luku, jossa määritellään Riemann-Stieltjesin integraali Riemann-tyyppisten summien avulla. Lisäksi kolmannessa luvussa esitellään lineaariominaisuuksia summille sekä Riemann-Stieltjesin integraalin kaksi hyödyllistä laskumenetelmää; osittaisintegrointi sekä muuttujanvaihto. Neljännessä luvussa esitellään yksi keskeisimmistä funktioiden luokista, kun on kyse RiemannStieltjesin integraalista, nimittäin porrasfunktiot. Porrasfunktioihin liittyy läheisesti Eulerin summalause, joka käydään myös läpi luvussa. Tutkielman viidennessä luvussa palataan taas Riemann-Stieltjesin integraalin vaihtoehtoisiin määritelmiin, mutta tällä kertaa ylä- ja alaintegraalien avulla. Tässä luvussa käsitellään myös Riemann-Stieltjesin integraalin erikoistapaus, joka lopulta johtaa reduktioon Riemannin integraaliin. Luvun lopussa käsitellään funktioiden rajoitettua heilahtelevuutta ja sen yhteyttä Riemann-Stieltjesin integraaliin. Kuudennessa luvussa esitellään riittävät ja välttämättömät ehdot Riemann-Stieltjesin integraalin olemassaololle. Tutkielman viimeisessä luvussa esitellään muutamia esimerkkejä Riemannin integraalin käytöstä ja esimerkkejä funktioista, joissa Riemannin integraalia ei voida käyttää, mutta Riemann-Stieltjesin integraalia voi. Tällaisia funktioita ovat muun muassa neljännessä luvussa esitellyt porrasfunktiot.
 • Nissinen, Antti (2016)
  Tutkielmassa tarkastelen avoimia matemaattisia tehtäviä sekä matematiikan opettamista ja arviointia peruskoulun yläluokilla avoimia tehtäviä käyttämällä. Tehtävä on avoin, kun sen alku- tai lopputilanne ei ole tarkasti määritelty. Ratkaisija joutuu tekemään prosessin aikana valintoja saadakseen tehtävän ratkaistua. Avoimella ongelmatehtävällä voi olla useita oikeita ratkaisuja. Tutkielman alussa kerron avoimista tehtävistä ja esittelen erilaisia avoimia tehtävätyyppejä. Seuraavaksi esittelen oppimiskäsitysten teoriaa ja perustelen avoimien ongelmien käyttöä peruskoulun matematiikan opetuksen osana. Avoimen ongelman ratkaisija käyttää hyväkseen aiemmin oppimaansa tietoa ja kokemuksiaan samantyyppisistä ongelmista. Ratkaisut ovat tekijän näkökulmasta ainutlaatuisia. Avoimet ongelmat mahdollistavat oivaltamisen hetkiä, ja niiden tekeminen tukee oppijan matemaattista minäkuvaa ja kokemusta hyväksynnästä. Neljäs luku sisältää teoriaa ja pohdintaa ongelmanratkaisun ja avoimilla ongelmilla opettamisen keinoista sekä ohjeita avoimien tehtävien laatimiseen. Ongelmanratkaisu on käytännön taito, jossa kehittyminen vaatii runsasta harjoittelua. Opettajan rooli monimutkaistuu avointa ongelmanratkaisua opetettaessa, koska oikeita ratkaisuja ja ratkaisukeinoja on useita. Opetustilanteista tulee vähemmän ennustettavia. Lisäksi kerron opetuskokemuksistani avoimien ongelmien parissa. Lopuksi pohdin oppimisen arviointia muun muassa avoimien ongelmien näkökulmasta ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 huomioiden. Kuvailen myös joitakin tutkielman aiheeseen liittyviä haasteita.
 • Hatakka, Emmi (2016)
  Tässä tutkimuksessa käsitellään ongelmanratkaisua osana matematiikan opettamista. Aihe on tärkeä, sillä ongelmanratkaisu on taito, jota yksilö tarvitsee elämänsä kaikilla eri osa-alueilla aina arkipäivän ongelmatilanteista työelämän haasteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa matematiikan opettajille eväitä ongelmalähtöisen oppimateriaalin kehittämiseen ja ongelmalähtöisen opetuksen toteuttamiseen. Tutkimuksessa pyritään kehittämään ratkaisu opettajien kokemaan ongelmaan ongelmanratkaisun ja matematiikan sisältöjen opettamisen irrallisuudesta vastaamalla kysymyksiin ”Miten opettaja voi tukea ongelmanratkaisun oppimista?” ja ”Minkälainen oppimateriaali tukee sekä käsitteen oppimista että kehittää oppilaiden ongelmanratkaisukykyä?”. Tutkimusmetodina käytetään kehittämistutkimusta, jossa teoreettisen ongelma-analyysin perusteella kehitetään käyttökelpoinen opetusmateriaali. Tutkimuksen teoreettisen ongelma-analyysin tavoitteena on myös kehittää syvällinen ymmärrys tutkittavasta aihepiiristä. Teoreettisen osion merkittävinä lähteinä ovat toimineet Haapasalon (2011) ja Pehkosen (1991) teokset ja se koostuu ongelmanratkaisun teoriasta sekä ongelmanratkaisun ja funktiokäsitteen oppimisen teoriasta. Teoreettisen ongelma-analyysin perusteella kehitettyä opetusmateriaalia testataan opetuskokeilulla ja sen jatkokehitysmahdollisuuksia pohditaan. Opetuskokeilun tutkimusmenetelmänä on osallistuva havainnointi. Teoreettisen ongelma-analyysin pohjalta oppimistehtävän ensisijaisiksi tavoitteeksi asetettiin oppilaiden ajattelutaitojen kehittäminen sekä opetettavan uuden käsitteen kytkeminen käytännönläheiseen kontekstiin. Oppimistehtävän empiirisessä testauksessa havaittiin tehtävän toteuttavan sille asetetut tavoitteet, mutta lisäksi havaittiin myös mahdollisia jatkokehitystarpeita. Tehtävä onnistui tavoitteessaan käytännönläheisenä johdantona funktioihin, mutta sen muotoiluun avoimuuden osalta voi olla syytä kiinnittää huomiota riippuen oppilasryhmän tasosta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella opettajan näkökulmasta ongelmanratkaisun opetus on nähtävissä pitkäaikaisena prosessina, jossa opettajan rooli muuttuu oppilaiden kehittyessä. Aluksi oppilaat tarvitsevat malliesimerkkiä kun he vasta omaksuvat uusia ajatusmalleja. Oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen karttuessa opetusta voi muuttaa yhä ongelmalähtöisempään suuntaan ja lopulta heuristiikkojen automatisoiduttua pitkäjänteisen harjoittelun tuloksena, ne voidaan tehdä oppilaille tietoisiksi. Ongelmanratkaisu nähdään yleisesti hyväksyttynä keinona oppilaiden matemaattisen ja kriittisen ajattelun kehityksessä ja sen tulisi olla osa matematiikan opetusta.
 • Suniharju, Miia (2016)
  Tutkielma tarkastelee kansainvälisen etiikan kosmopolitanismin teoriasuuntauksia. Ensimmäisenä hypoteesina esitetään, että kosmopolitanismin globaalin hallinnan mallin esittämien tavoitteiden ja keinojen välillä vallitsee ristiriitoja. Ristiriitojen koetaan esiintyvän erityisesti siinä, miten kosmopolitanismi hahmottaa globaalin solidaarisuuden edistämisen toimijuuden ja toiminnan. Näkemys perustuu tutkielman taustaoletuksiin, joiden mukaan ensinnäkin yksilö käsitetään yhtenä tuottavan vallan välineistä globaalissa taloudessa ja toisekseen institutionaalinen solidaarisuus ongelmallisesti kytkeytyneenä globaalin uusliberalistisen talousjärjestelmän mekanismeihin. Toisena hypoteesina esitetään, että kosmopolitanismin tavoitteleman globaalin solidaarisuuden edistämiseksi ei tällöin riitä solidaarisuuden peräänkuuluttaminen poliittisissa ulostuloissa. Teoreettisena viitekehyksenä tukeudutaan kosmopolitanismin toimijuuden aiempaan kritiikkiin sekä kosmopolitanismin globaalin institutionaalisen solidaarisuuden mallin ongelmallistavaan aiempaan kriittiseen tutkimukseen. Taustaoletusten ja hypoteesien pohjalta muodostetaan kolmiosainen tutkimuskysymys, jolla kosmopolitanismin teoreettisia malleja kyetään tarkastelemaan empiirisen aineiston valossa. Aineistona ovat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet sekä sekundaarisesti viisi muuta Post 2015 -agendan Kestävän kehityksen tavoitteita pohjustavaa asiakirjaa. Aineiston käsitetään ilmentävän kosmopolitanismin globaalin hallinnan pyrkimyksiä käytännössä, sillä Kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään globaaliin solidaarisuuteen perustuvaan valtiolähtöiseen hallintaan, niin kutsuttuun kosmopoliittiseen demokratiaan. Tutkimusaihetta lähestytään solidaarisuuden käsitteen kautta. Globaaliksi ulotettuna solidaarisuudella tähdätään universaaliin hyvinvointiin ja ihmisoikeuksien sekä elämän perusedellytysten täyttymiseen kaikille. Tässä tutkielmassa solidaarisuuden analysointi jaetaan teoreettisten jakolinjojen perusteella solidaarisuuteen tunteena sekä solidaarisuuteen toimintana. Toiminnan osalta syvennytään erityisesti analysoimaan tapaa, jolla solidaaristen pyrkimysten toteuttamisesta vastuullinen toimija käsitetään ja muodostetaan. Analyysin ensimmäisessä osassa Kestävän kehityksen tavoitteet teemoitellaan, minkä jälkeen niissä esiintyviä diskursseja hahmotetaan tyypittelyn keinoin. Tämän jälkeen diskurssien heijastamien tavoitteiden ja keinojen ristiriitojen muodostumiseen syvennytään kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Kriittisessä diskurssianalyysissä analysoidaan solidaarisuuden toimijan ja toiminnan käsityksiä ja niiden muodostamista. Tutkielmassa asetetut hypoteesit osoittautuvat paikkansapitäviksi. Tyypittelyn avulla havaitaan, että Kestävän kehityksen tavoitteissa ja keinoissa ilmenee sisäisesti ristiriitaista logiikkaa. Kriittisen diskurssianalyysin kautta havaitaan, että Kestävän kehityksen tavoitteissa ilmenevät toimijuuden ja toiminnan käsitykset ovat teoreettisen viitekehyksen valossa globaalin solidaarisuuden tavoittelun kannalta ongelmallisia. Yksilö näyttäytyy saajana tai hyötyjänä, joka kosmopolitanismin mukaisesti on oikeuksien keskiössä. Yksilön vastuun osalta sen sijaan erityisesti yksilön arkipäiväisen taloudellisen toiminnan merkitys sivuutetaan. Toimijoina käsitetään tällöin kansainvälisten instituutioiden taso ja erityisesti köyhät maat. Toiminnan osalta globaaliin solidaarisuuteen pyrkivään toimintaan viitataan abstraktilla tasolla. Käsitys on yhteneväinen kosmopolitanismin kanssa, joka esittää ratkaisuna kansalaisuuden tai yhteisön käsitysten laajentamista maailmankansalaisuuden saavuttamiseksi. Toiminnan sijaan globaali solidaarisuus näyttäytyy tällöin tunteena. Esimerkiksi arkipäiväisen taloudellisen toiminnan vaikutuksia ei tarkastella. Tutkielman johtopäätöksinä esitetään ensimmäiseksi, että Kestävän kehityksen tavoitteet sivuuttavat erityisesti rikkaiden maiden yksilöiden toimijuuden merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kosmopolitanismin esitetäänkin voivan hyötyä vallan käsittämisestä tuottavana. Toiseksi esitetään, että abstraktien maailmankansalaisuuden vaateiden lisäksi kosmopolitanismin piirissä tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten rikkaissa maissa hyvinvoinnin mahdollistavat institutionaalisen solidaarisuuden mekanismit voidaan samanaikaisesti sekä säilyttää että kytkeä irti globaalissa talousjärjestelmässä tapahtuvasta hyväksikäytöstä. Lopuksi esitellään Kirsten Ainleyn vastuullisen sosiaalisen toiminnan malli, jonka pohjalta kosmopolitanismin esitetään voivan kehittää toimijuuden ja solidaarisuuden käsityksiään.
 • Hyövälti, Maria (2016)
  In many Sub-Saharan countries, including Tanzania, people living in rural areas have difficult access to clean water and adequate sanitation. In these areas, traditionally women are responsible for the collecting of water and domestic activities, but at the same time they are not involved in the public decision making. Therefore, a focus on gender has become relevant in development aid practices, including project evaluation. Evaluation helps assessing relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability of the implemented actions, compared with the proposed outcomes. Furthermore evaluation procedures of water and sanitation development projects should not ignore spatial factors, which are intertwined with societal factors in the operational environment of development projects. This requires acknowledging that interaction between gendered subjectivities and spatial and societal factors produces and reproduces gendered spaces. More particularly, this thesis considers a case study of a rural development project based in Kishapu District, northern Tanzania, implemented by Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS). An evaluation framework is formed and used for unofficial evaluation of the project component in household water supply and sanitation. The framework has its emphasis in the beneficiaries of the development project and in gender equality, which are central for social sustainability. Emphasising social sustainability also furthers realisation of environmental sustainability. This research applies mixed methods, using both qualitative and quantitative analysis. The main data consists of semi structured stakeholder interviews, analysed using content analysis. The data includes also field observations, discussions, and GPS coordinated (geotagged) photographs of the main water sources. Development project documents are used as supporting material for the evaluation. An evaluative approach can be used as a scientific method in development geography, providing a critical viewpoint to the research and helping to connect research results with practical solutions. Evaluation shows the importance of exploring the views and knowledge of the beneficiaries. Through evaluation one can discover the positive effects, possible failures and possible future improvements and the sustainability of a development project. The household water and sanitation sector is a combined field revealing different gender needs that are rarely addressed in any development project, such as the use of toilets, or issues related to menstrual hygiene. There is a need to analyse how space is gendered and what kind of changes the development initiatives cause. For example, in the case study area of this thesis, there was clearly an attempt for public space to be more open to women, but the traditional division of public space being masculine and private space feminine was still dominant in practice. There is a need for change, because this division limits the participation of women and their ability to bring out their needs. The gendered division of space also limits the participation of men in training programs and activities relating to private space, which includes trainings related to household water, sanitation and hygiene.
 • Suniharju, Miia (2016)
  Tutkielma tarkastelee kansainvälisen etiikan kosmopolitanismin teoriasuuntauksia. Ensimmäisenä hypoteesina esitetään, että kosmopolitanismin globaalin hallinnan mallin esittämien tavoitteiden ja keinojen välillä vallitsee ristiriitoja. Ristiriitojen koetaan esiintyvän erityisesti siinä, miten kosmopolitanismi hahmottaa globaalin solidaarisuuden edistämisen toimijuuden ja toiminnan. Näkemys perustuu tutkielman taustaoletuksiin, joiden mukaan ensinnäkin yksilö käsitetään yhtenä tuottavan vallan välineistä globaalissa taloudessa ja toisekseen institutionaalinen solidaarisuus ongelmallisesti kytkeytyneenä globaalin uusliberalistisen talousjärjestelmän mekanismeihin. Toisena hypoteesina esitetään, että kosmopolitanismin tavoitteleman globaalin solidaarisuuden edistämiseksi ei tällöin riitä solidaarisuuden peräänkuuluttaminen poliittisissa ulostuloissa. Teoreettisena viitekehyksenä tukeudutaan kosmopolitanismin toimijuuden aiempaan kritiikkiin sekä kosmopolitanismin globaalin institutionaalisen solidaarisuuden mallin ongelmallistavaan aiempaan kriittiseen tutkimukseen. Taustaoletusten ja hypoteesien pohjalta muodostetaan kolmiosainen tutkimuskysymys, jolla kosmopolitanismin teoreettisia malleja kyetään tarkastelemaan empiirisen aineiston valossa. Aineistona ovat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet sekä sekundaarisesti viisi muuta Post 2015 -agendan Kestävän kehityksen tavoitteita pohjustavaa asiakirjaa. Aineiston käsitetään ilmentävän kosmopolitanismin globaalin hallinnan pyrkimyksiä käytännössä, sillä Kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään globaaliin solidaarisuuteen perustuvaan valtiolähtöiseen hallintaan, niin kutsuttuun kosmopoliittiseen demokratiaan. Tutkimusaihetta lähestytään solidaarisuuden käsitteen kautta. Globaaliksi ulotettuna solidaarisuudella tähdätään universaaliin hyvinvointiin ja ihmisoikeuksien sekä elämän perusedellytysten täyttymiseen kaikille. Tässä tutkielmassa solidaarisuuden analysointi jaetaan teoreettisten jakolinjojen perusteella solidaarisuuteen tunteena sekä solidaarisuuteen toimintana. Toiminnan osalta syvennytään erityisesti analysoimaan tapaa, jolla solidaaristen pyrkimysten toteuttamisesta vastuullinen toimija käsitetään ja muodostetaan. Analyysin ensimmäisessä osassa Kestävän kehityksen tavoitteet teemoitellaan, minkä jälkeen niissä esiintyviä diskursseja hahmotetaan tyypittelyn keinoin. Tämän jälkeen diskurssien heijastamien tavoitteiden ja keinojen ristiriitojen muodostumiseen syvennytään kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Kriittisessä diskurssianalyysissä analysoidaan solidaarisuuden toimijan ja toiminnan käsityksiä ja niiden muodostamista. Tutkielmassa asetetut hypoteesit osoittautuvat paikkansapitäviksi. Tyypittelyn avulla havaitaan, että Kestävän kehityksen tavoitteissa ja keinoissa ilmenee sisäisesti ristiriitaista logiikkaa. Kriittisen diskurssianalyysin kautta havaitaan, että Kestävän kehityksen tavoitteissa ilmenevät toimijuuden ja toiminnan käsitykset ovat teoreettisen viitekehyksen valossa globaalin solidaarisuuden tavoittelun kannalta ongelmallisia. Yksilö näyttäytyy saajana tai hyötyjänä, joka kosmopolitanismin mukaisesti on oikeuksien keskiössä. Yksilön vastuun osalta sen sijaan erityisesti yksilön arkipäiväisen taloudellisen toiminnan merkitys sivuutetaan. Toimijoina käsitetään tällöin kansainvälisten instituutioiden taso ja erityisesti köyhät maat. Toiminnan osalta globaaliin solidaarisuuteen pyrkivään toimintaan viitataan abstraktilla tasolla. Käsitys on yhteneväinen kosmopolitanismin kanssa, joka esittää ratkaisuna kansalaisuuden tai yhteisön käsitysten laajentamista maailmankansalaisuuden saavuttamiseksi. Toiminnan sijaan globaali solidaarisuus näyttäytyy tällöin tunteena. Esimerkiksi arkipäiväisen taloudellisen toiminnan vaikutuksia ei tarkastella. Tutkielman johtopäätöksinä esitetään ensimmäiseksi, että Kestävän kehityksen tavoitteet sivuuttavat erityisesti rikkaiden maiden yksilöiden toimijuuden merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kosmopolitanismin esitetäänkin voivan hyötyä vallan käsittämisestä tuottavana. Toiseksi esitetään, että abstraktien maailmankansalaisuuden vaateiden lisäksi kosmopolitanismin piirissä tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten rikkaissa maissa hyvinvoinnin mahdollistavat institutionaalisen solidaarisuuden mekanismit voidaan samanaikaisesti sekä säilyttää että kytkeä irti globaalissa talousjärjestelmässä tapahtuvasta hyväksikäytöstä. Lopuksi esitellään Kirsten Ainleyn vastuullisen sosiaalisen toiminnan malli, jonka pohjalta kosmopolitanismin esitetään voivan kehittää toimijuuden ja solidaarisuuden käsityksiään.
 • Mattila, Sakari (2016)
  Tutkielman kohteena on selvittää, millaiseksi identiteettijohtajuuden teoria ja sen keskeiset ajatukset rakentuvat johtajien kommentoidessa teoriaa kuvaavia asenneväittämiä. Tutkielmassa tarkastellaan henkilöstöjohtajien ja yrittäjien argumentaatiossa rakentuvia asenteita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti yhtäläisyydet ja eroavaisuudet asenteissa suhteessa identiteettijohtajuuden aikaisempaan tutkimukseen sekä asenteiden laadullinen vaihtelu haastateltavien välillä. Pro gradu –tutkielman teoreettis-metodologisena lähestymistapana on laadullinen asennetutkimus. Laadullinen asennetutkimus on retoriseen sosiaalipsykologiaan pohjautuva konstruktivistinen lähestymistapa, joka on kehitetty erityisesti argumentaation sosiaalisen rakentumisen tutkimiseen. Laadullinen asennetutkimus edustaa relationistista asennekäsitystä, jossa asenne käsitetään argumentaatiossa rakentuvana ilmiönä. Tutkielman aineisto koostuu keväällä 2015 pääkaupunkiseudulla kerätyistä kahdeksasta yksilöhaastattelusta. Tutkielmaa varten haastateltiin neljää suuryrityksen henkilöstöjohtajaa ja neljää pienyrittäjää. Haastattelut järjestettiin puolistrukturoituina haastatteluina, joissa haastateltavia pyydettiin kommentoimaan kuutta identiteettijohtajuuden teorian pohjalta luotua asenneväittämää. Analyysin jälkeen aineistosta on tulkittavissa kymmenen asennetta. Myönteisissä asenteissa identiteettijohtajuus konstruoituu ja suhteutuu esimerkillisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, vilpittömyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhteiseen identiteettiin. Kielteisissä asenteissa identiteettijohtajuus konstruoituu samastumalla johtamiseen, manipuloivaan johtamiseen sekä yksilöllisen ja kokonaisuuden johtamisen puutteeseen. Tutkielman pohjalta identiteettijohtajuuden kontekstitekijöitä ovat erityisesti johtajan oma arvomaailma, yrityksen koko sekä työskentelytapojen itsenäisyys yrityksessä. Asenteet ovat pitkälti samankaltaisia henkilöstöjohtajien ja yrittäjien kesken. Yrittäjät korostivat hieman enemmän alaisten yksilöllistä huomioimista ja henkilöstöjohtajat puolestaan liiketoiminnan etua. Tutkielma lisäsi tietoa identiteettijohtajuuden kontekstitekijöistä ja tutkielman tuloksia on mahdollista hyödyntää identiteettijohtajuuden teorian jatkokehittelyssä sekä –tutkimuksessa.
 • Mäkäräinen, Sara (2016)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan avioliittolain muutosta puolustavaa argumentaatiota Suomessa vuonna 2014. Työssä analysoidaan avioliittolain muutokselle annettuja perusteita sekä selvitetään, millaisiin avioliitto-, perhe- ja yhdenvertaisuuskäsityksiin avioliittolain muutosta puolustava argumentaatio kiinnittyy. Lisäksi tutkimus vastaa kysymykseen, miten argumentaatio avioliittolain muutoksen puolesta haastaa ja vakiinnuttaa heteroseksuaalisen ydinperheen asemaa Suomen lainsäädännössä. Tutkimusta taustoittaa kriittisen perhetutkimuksen näkemykset yksilöllistymiskehityksen myötä moninaistuvista perheen käsitteistä ja käytännöistä, toisaalta perhemyönteistä politiikkaa kuvaavan familismin vakaasta asemasta 2000-luvun alun Suomessa. Tutkimusasetelmaa syventää myös katsaus kansainväliseen lainsäädäntökehitykseen, jonka keskiössä ovat syrjinnän vastaisten sopimusten yleistyminen sekä tavoite ihmisten tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisestä lainsäädännön keinoin. Moninaistuvista perhekäsityksistä ja syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä huolimatta kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön tulkinnoista on luettavissa painoarvo, joka annetaan kahden eri sukupuolta olevan vanhemman sekä heidän biologisten lastensa muodostamalle avioliittoperheelle. Tästä ydinperheontologisesta näkökulmasta eduskunnan marraskuussa 2014 tekemä päätös avata avioliittolainsäädäntö perheen ulkopuolisen adoption mahdollistavine liitelakeineen myös samaa sukupuolta oleville pareille sekä argumentaatio avioliittolain muutoksen puolesta muodostuvat kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi. Ajankohtaisen lisän tuo avioliittolain muutosta käsittelevän lainsäädäntöprosessin perustuminen kansalaisaloitteeseen kansanedustajan tai oikeusministeriön valmisteleman lainsäädäntöaloitteen sijaan. Tutkimuksen aineistona on kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliitolain puolesta sekä 125 puheenvuoroa, jotka eduskunnan kahdessa täysistunnossa esitettiin avioliittolain muutoksen puolesta vuonna 2014. Aineisto on analysoitu Chaïm Perelmanin retorisen argumentaatioteorian tarjoaman käsitteistön avulla. Analyysin tavoitteena oli lukea esiin avioliittolain muutosta puolustava argumentaatiostrategia, joka rakentuu yleisökonstruktioiden, puhujan ja yleisön välisten yhteisymmärryksen alueiden sekä käytettyjen argumentaatiotekniikoiden kokonaisuudesta. Analyysimenetelmä mahdollisti huomion kiinnittämisen argumentaation vakuuttavuuteen sekä argumentaation rakentumisen logiikkaan osana vallitsevaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. Avioliittolain muutosta puolustavassa argumentaatiossa havainnollistuu syrjinnänvastaisen lainsäädännön sekä avioliittoperheen lainsäädännöllisen suojan monitulkinnalliset rajat ja risteymät. Tutkimus osoittaa, että argumentaatio avioliittolain muutoksen puolesta rakennetaan uskottavaksi viittaamalla perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteeseen, yhdenvertaisen kohtelun ihanteeseen sekä tasa-arvoon yleisenä ja tavoiteltavana arvona Suomessa. Merkittävä argumentaatiotekniikka on myös julkisen lainsäädännön erottaminen yksityisistä uskonnollisista arvoista. Yksityis- ja perhe-elämän ulkopuolelleen rajaava syrjinnän vastainen lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä perustelemaan avioliittolain muutosta, joka kyseenalaistaa erityisesti avioliittoperheen vanhemmuuteen sisältyvän sukupuoliolettaman. Tutkimuksen mukaan avioliittolain muutoksen hyväksyntää vahvistetaankin ennen kaikkea rinnastamalla samaa sukupuolta olevien avioliittoperhe heteroseksuaaliseen avioliittoperheeseen. Samalla vanhemmuus pyritään erottamaan kahden eri sukupuolta olevan vanhemman välttämättömyydestä määrittelemällä hyvä vanhemmuus rakkauden, välittämisen ja sitoutumisen kautta. Vaikka ydinperheontologian heteronormatiivisuus kyseenalaistuu keskustelussa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta, vahvistaa eduskunnassa vuonna 2014 käytetty argumentaatiostrategia ajatusta ydinperheen välttämättömyyden yhteiskunnan perusyksikkönä ja tavoiteltavana perhemallina. Keskustelu avioliittolain muutoksesta häivyttää näkyvistä sateenkaariperheiden moninaisuuden lisäksi myös heteroseksuaalisten ihmisten erilaisia perhesuhteita yksinhuoltajaperheistä lapsettomiin perheisiin. Tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, onko häivyttäminen tarkoituksenmukaista vai tahatonta. Sen sijaan tutkimus osoittaa logiikan, joka sisältyy valittuun argumentaatiostrategiaan. Perheiden moninaisuuden piilottaminen näyttäytyy välttämättömänä keinona edistää homoseksuaalisten ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia tilanteessa, jossa vastustus liittyy ennen kaikkea heteroseksuaalisen avioliittoperheen kyseenalaistuvaan asemaan. Argumentaatiostrategian logiikan purkaminen auttaa myös ymmärtämään, miksi avioliitoinstituutioon kriittisemmin suhtautuvat puheenvuorot jäävät eduskuntakeskustelun ulkopuolelle. Avioliittolain muutosta puolustava argumentaatiostrategia kiinnittyy vahvasti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ihanteisiin, mitä heijastaa myös keskustelua läpileikkaava termi tasa-arvoinen avioliitto. Yhdenvertaisuuden ymmärrystä leimaa yksilöiden yhdenvertaisuuden ohella vaatimus parien ja perheiden yhdenvertaisuudesta. Perheen määrittyminen kahden vanhemman perheeksi saattaa kuitenkin kaventaa erilaisten perheiden yhdenvertaisuudesta käytyä keskustelua, jolloin tärkeää olisi suunnata huomio myös perheiden arkisiin valintoihin vaikuttavan lainsäädännön normatiivisuuden kyseenalaistamiseen ja purkamiseen sekä perhesuhteiden luovaan itsemäärittelyyn lainsäädännön marginaalissa.
 • Myllyperkiö, Minna (2016)
  Synthetic polymer matrices are found in many materials being part of people’s everyday life. Metals are utilized in the polymerization process, and added to plastic polymers as colorants and additives. Toxic metals, such as Cd, As and Pb should not exceed certain limits within polymeric materials. Various analytical techniques may be utilized for quantification of metal concentrations in polymer samples. Many analysis methods require liquid samples with low carbon concentration. Therefore, efficient sample preparation methods are needed. Different sample digestion techniques and analytical instruments employed for these tasks are reviewed in the literature part of this thesis. Because polymers are a wide group of material with very different properties, there is no single sample preparation method applicable to all of them. Even within one sample digestion technique, there are multiple optimization parameters to be considered; generally these parameters need to be studied for every polymer type separately. In addition to the variable properties of polymer classes, also the specific properties of each metal and its chemical forms affect the choice of the analytical approach. The most frequently employed sample preparation technique is closed-vessel microwave digestion, attractive because of its efficiency and its ability to retain volatile elements. Other techniques discussed in this thesis include dry and wet ashing, fusion, and microwave induced combustion (MIC). Most commonly used instrumentation for metal analysis are inductively coupled plasma optical emission and mass spectroscopy (ICP-OES and ICP-MS), atomic absorption spectroscopy (AAS) and x-ray fluorescence XRF. In the experimental part, a microwave digestion method for quantification of As, Cd, Cr, Cu, Hg and Pb in selected polymers and monomers and using ICP-MS analysis was developed. For every studied sample, suitable digestion conditions using nitric acid as reagent were identified. Water insoluble polymers were found to be more challenging to digest as compared to water soluble and solid polyethylene samples. In addition, a full evaluation of method uncertainty was performed for the method addressing the water soluble polymer. Final expanded method uncertainty was found to be approx. 15 % at 95 % confidence level at a measurement level of 2 μg l-1 for every studied metal.
 • Korpi, Antti (2016)
  Ring opening polymerization and click reaction was used to synthesize thermo-responsive glyco-block copolymers consisting of a polyether block with pendant α-D-mannose groups and random copolymer blocks of poly(glycidyl methyl ether)-poly(epoxyhexane). The thermo-responsive block was synthesized as a random copolymer to decrease the phase transition temperature to usable region. Temperature-responsiveness would enable the polymers to switch between dissolved and aggregated states. Such glycopolymers would be interesting candidates for studying carbohydrate-lectin interactions and drug delivery properties. The synthesized polymers were analyzed using nuclear magnetic resonance and Fourier-transform infrared spectroscopy, turbidimetry and differential scanning calorimetry. Both glycopolymers and thermo-responsive copolymers were synthesized. The latter showed good control over the polymerization, leading to clickable azide functionality and desired ratios of monomers in the copolymers. Altering the ratios of glycidyl methyl ether and epoxyhexane in the feed led to variations in the cloud points and glass transition temperatures of the copolymers. The synthesis of glycopolymers proved difficult and could not be initiated using clickable propargyl alcohol. Also, no effective way to purify the glycopolymers initiated using bezyl alcohol was found. Combination of the glycopolymers and thermo-responsive copolymers was attempted using click reaction. A triazole signal was detected using nuclear magnetic resonance spectroscopy suggesting the reaction was successful. However, further studies are required to confirm this.
 • Vuorikoski, Jussi (2016)
  Tässä Pro-gradu työssäni käsittelen ammatillisen matematiikan opettamisen haasteita Logistiikan opiskelijoille. He tähtäävät yhdistelmäajoneuvon kuljettajan pätevyyteen ja opetus on 3 vuotinen.Toisen asteen opiskelijat ovat se osa nuorisoa, joka ei koe teoriapainotteisen opetuksen sopivan heille tai eivät ole sopeutuneet suomen koulujärjestelmään. Mukana on suuri joukko erityisopiskelijoita, jotka ovat saaneet tämän leiman jo peruskoulussa. Erityisopiskelijoiden osuus opettamissani ryhmissä on ollut yli 40%. Tämä sisältö perustuu omakohtaisiin havaintoihin ja uusien opetusmenetelmien käyttöönottoon. Toiminnallisuus, pelillisyys, sulautuva oppiminen, työssäoppiminen ja ryhmän merkitys oppimisessa ovat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita.Tavoitteenani on löytää tälle kohderyhmälle soveltuva tapa hankkia ammattiin tarvittavat matemaattiset taidot. Oppiminen on yksilöllinen prosessi ja ison ryhmän keskellä oppija voi jäädä jalkoihin ja siksi ryhmän merkitys korostuu. Oppimisympäristön valinta on osoittautunut myös tärkeäksi motivaation ja jaksamisen kannalta.Yhteiskunta muuttuu ja digitalisoituu vauhdilla. Tieto ei ole enää kirjoissa vaan internetissä. Perinteinen luokka voi tänään olla virtuaalinen. Oppiminen on jatkuva yksilöllinen prosessi ja me opettajat olemme siinä hetken ohjaamassa oikean tiedon äärelle. Tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden kansalaisia tämän päivän keinoin. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia selvitä työelämän haasteista. Matematiikassa tämä tarkoittaa kykyä soveltaa matematiikkaa työelämässä esille tuleviin haasteisiin. Se voi olla kykyä annostella lääkkeitä, muokata keittiön reseptejä, tai kuorman painon laskemista.Eri ammateissa syntyy inhimillisten virheiden vuoksi vaaratilanteita, jotka voivat aikaansaada korvaamattomia seurauksia inhimillisten kärsimysten- tai taloudellisten menetysten muodossa.Tutkimustietoa logistiikan alan virheistä kerätään satunnaisesti ja tiedossani ei ole yhtään tutkimusta, joka kohdistuisi juuri logistiikan laskuvirheisiin. Toisaalta sairaanhoidossa on runsaasti tutkimuksia, joilla pyritään ymmärtämään laskutaidon merkitystä riskien eliminoinnissa. Sairaanhoidossa lääkkeet ja niiden annostelu sisältää monia riskejä ja keskeisintä riskien hallinnassa on henkilöstön osaaminen eli laskutaito. Miksi osa nuorista ei menesty koulussa? Mitkä syyt ovat huonon menestyksen takana? Voiko koulujärjestelmä saada aikaan syrjäytymistä ja motivaation laskua? Mitä voisimme tehdä toisin? Yhteiskunta muuttuu ja sen yksi isoimmista ilmiöistä on sosiaalisen median rooli arjessa. Erityisesti nuoret ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen. Tietotekniikka antaa monia mahdollisuuksia havainnollistaa opetettavaa asiaa. Opetettava asia voidaan pukea useaan eri pakettiin. Pelit, verkko-tehtävät, simulaattorit, taulukkolaskenta ja oppimisympäristöt ovat esimerkkejä tietotekniikan antamista mahdollisuuksista rikastaa luokassa tapahtuvaa oppimista. Ammatillinen matematiikka antaa hyvän lähtökohdan kohdistaa opetusta ammattiin liittyviin laskentatehtäviin. Haasteena on kuitenkin ammattien runsaus. Matematiikan opettajan on vaikea löytää valmiita eri ammatteihin nivoutuvia tehtäviä. Ratkaisuna tähän on yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa. Heiltä saa tietoa eri ammatteihin liittyvistä ”kipukohdista” eli ammattiin liittyvistä riskeistä, joihin ennakoinnilla ja valmistautumisella voidaan vaikuttaa.
 • Featherstone, Graham Anthony (2016)
  In this thesis, the synthesis of titanium dioxide and sodium doped titanium dioxide nanofibers was undertaken through the use of the relatively new methods of solution blow spinning and electroblowing. These techniques are initially compared to other modern methods of nanofiber synthesis such as electrospinning, drawing, melt spinning and dry spinning. These techniques are evaluated based on production rate and the diameter of the formed nanofibers. This comparison shows that electroblowing and solution blow spinning are efficient high throughput methods for the formation of unordered nanofiber mats with diameters similar to those obtained in electrospinning. The formation of titanium dioxide nanofibers due to its role as a catalyst was of particular interest. Solution blow spinning and electroblowing are methods which employ the use of a high-velocity gas in order to stretch and elongate a viscous polymeric solution. While solution blow spinning relies entirely on the use of high-velocity gas, electroblowing additionally charges the elongated nanofibers which aids in the collection of the spun fibers, and this also affects the morphology of the final nanofibers. Inorganic nanofibers are obtained by adding a titanium dioxide precursor to the polymeric solution, which, upon calcination, forms solid titanium dioxide nanofibers. Dopants may also be added to the solution which allows for the formation of doped titanium dioxide nanofibers. Various solution and process parameters were studied in-depth in order to develop a full understanding of their effects on the diameters of the synthesized nanofibers. These parameters include the pressure of the gas, the feed-rate of the polymeric solution through the needle tip, the voltage applied to the needle tip, the concentration of the polymer and the distance from needle to the collector. After process and solution optimization, production rates of 0.39 g/h and 0.55 g/h were obtained for the titanium dioxide and sodium doped titanium dioxide nanofibers, respectively. With these optimized parameters, the average titanium dioxide fiber diameters measures 182 nm while the average sodium doped titanium dioxide diameters measured 184 nm. Crystallization studies were also conducted on the calcinated nanofibers. Both high-temperature in situ XRD studies as well as room temperature measurements on calcinated samples were done in order to cross-compare results and eliminate any errors associated with each individual method. The titanium dioxide nanofibers demonstrated a very defined crystallinity in which the fibers shifted from anatase to a predominantly rutile phase between the temperatures of 410 to 1050 °C. However, the sodium doped fibers demonstrated a mixed phase crystallinity in which no crystal structure was discernible.
 • Vij, Sarika (2016)
  Tutkielmassa perehdytään turvapaikanhakijoista ja pakolaisista käytävään julkiseen keskusteluun Helsingin Sanomissa kesällä 2015. Tutkielma lähtökohtana toimi alun perin mediassa ”Välimeren pakolaiskriisiksi” nimetyn tapahtumasarjan nousu poliittisen ja julkisen keskustelun agendalle toukokuussa 2015, jolloin Euroopan komissio julkaisi strategiansa yhteisen maahanmuuttopolitiikan linjoista vastauksena Eurooppaan meriteitse pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrän huomattavaan kasvuun. Samaan aikaan Suomessa keskustelu kytkeytyi uuden hallituksen maahanmuuttolinjauksien julkaisuun ja Suomen suhtautumiseen turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin EU-maiden välillä sekä maan osallistumiseen EU:n ihmissalakuljettajia vastaan organisoimaan Välimeren sotilasoperaatioon. Tutkielma kohdistuu ajanjaksoon, jonka kuluessa myös Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät alkoivat nousta ennätyslukemiin. Tutkielman alkuosassa perehdytään tutkimusasetelman kuvailun lisäksi julkisen keskustelun ja journalismin viimeaikaisiin tapoihin lähestyä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. Tutkielman tarkoituksena on ensinnäkin vastata kysymykseen siitä, miten pakolaisista ja turvapaikanhakijoista käytävä keskustelu eteni Helsingin Sanomissa kesällä 2015, ja minkälaiset toimijat saivat keskustelussa äänensä kuuluviin. Toiseksi sen tarkoituksena on selvittää, minkälaista kuvaa Helsingin Sanomien artikkelit tuottivat turvapaikanhausta ja pakolaisuudesta, ja minkälaisia näkökulmia esitettiin turvapaikanhakijoiden Euroopan maihin saapumisen syistä ja seurauksista sekä heidän vastaanottamiseensa liittyvistä perusteluista. Lopuksi tutkielmassa vastataan edellisiä lähestymistapoja yhdistävään kysymykseen siitä, minkälaisena Helsingin Sanomien rooli näyttäytyy aiheesta käydyn julkisen keskustelun tuottajana. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat kysymykset journalismin vallasta ja vastuusta. Näiden teemojen valossa esiin nousevat kysymykset journalismin suhteesta politiikkaan, medioitumiseen liitetyt kehityskulut sekä median merkityksen kasvuun ja yhteisöllisyyden rakentamiseen liitetyt näkökulmat. Tutkielmassa journalismi nähdään merkityskamppailun areenana, jossa tiettyyn aihepiiriin liittyvistä tulkinnan ja kehystämisen tavoista toiset saattavat nousta hallitsevaan asemaan vaihtoehtoisten näkökulmien kustannuksella. Tutkielman aineisto koostuu Helsingin Sanomien lehtiversiossa ja verkkosivuilla 13.5.2015–31.8.2015 välillä julkaistuista, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita käsittelevistä artikkeleista. Kyseisen rajauksen perusteella aineistoon lukeutui yhteensä 257 artikkelia. Ensimmäistä tutkimuskysymystä keskustelun etenemisestä ja siihen osallistuvista tahoista lähestytään määrällisen sisällönerittelyn avulla. Kysymykseen turvapaikanhausta ja pakolaisuudesta tuotetun kuvan luonteesta ja siihen liitetyistä näkökulmista vastataan kehysanalyysin avulla. Kehysanalyysissa tarkastelun kohteena ovat artikkelien sisältämät ongelmanmäärittelyt ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet, moraaliset arviot, ratkaisuehdotukset sekä kehysten sisältämät metaforat ja nimeämiset. Kysymykseen Helsingin Sanomien roolista aiheesta käytävän keskustelun tuottajana vastataan tulkitsemalla sekä määrällisen että laadullisen analyysin tuloksia. Analyysin tulokset kertovat ensinnäkin pakolaisuuteen liitetyn ”kriisin” maantieteellisen sijainnin paikantumisesta ensin Välimeren alueelle, josta se eteni tarkastelujakson edetessä Euroopan kautta Suomeen. Aiheesta käytävä keskustelu esitettiin vahvasti sekä EU-politiikan että kotimaisen politiikan kontekstin kautta, mikä näkyi poliitikkojen hallitsevassa asemassa keskusteluun osallistumisessa. Turvapaikanhaku näyttäytyy näin ollen kesällä 2015 vahvasti politiikanteon kohteena olevana aihepiirinä. Helsingin Sanomat näyttäytyy aineiston perusteella pääsääntöisesti valtaapitävien poliittisten tahojen kantojen esille tuojana, jolloin kotimaassa aiheesta käytävä poliittinen keskustelu ei tavoita korkeaa dialogisuuden tasoa. Aineistossa havaittava riippuvuus politiikan eliittilähteistä puhuu tältä osin pitkälle edennyttä medioitumiskehitystä vastaan. Sen sijaan Helsingin Sanomat luo vahtivaa katsetta hallituksen sisäisiin suhteisiin erityisesti perussuomalaisten toiminnan osalta. Laadullisen analyysin tuloksena aineistosta hahmottuu 6 kehystä: hätä, taakka, hallinta, uhka, vastuu ja maahanmuuttovastaisuus. Kehykset esiintyivät aineistossa pääsääntöisesti rinnakkain, eikä mikään niistä noussut esiintyvyydessään merkittävästi muita vahvempaan asemaan. Turvapaikanhakijoiden saapumiseen liittyviä negatiivisia näkökulmia painottavat taakan, hallinnan, uhkan ja maahanmuuttovastaisuuden kehykset esiintyvät yhdessä laajemmin kuin pakolaisten hätää ja avuntarvetta ilmentävät hädän ja vastuun kehykset. Analyysin perusteella on tulkittavissa, että tarkastelujakson aikana painottui vastaanottajavaltioiden intresseistä lähtevä näkökulma, jossa kriisin ytimeen asettui turvapaikanhakijoiden Eurooppaan saapuminen. Kyseistä näkökulmaa haastoivat pakolaisten hädän ja vastuunkannon puolesta puhuvat kannanotot, jotka kuitenkin harvoin sisälsivät viittauksia YK:n Geneven pakolaissopimuksessa määriteltyihin oikeuksiin turvapaikan hakemisesta ja vastaanottajavaltioiden velvollisuuksiin vainoa pakenevien suojelusta. Näin ollen universaalien ihmisoikeuksien turvaamista esiin tuovat näkökulmat jäävät keskustelussa vähälle huomiolle keskustelun heijastellessa globalisaatiokehitykselle paradoksaalista kehityskulkua, jossa samanaikaisesti vapaan liikkuvuuden ihannoinnin kanssa valtiot vahvistavat kansallisyhteisöjensä rajoja sekä lisäävät rajavalvontaa.
 • Rytkönen, Riku (2016)
  SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmä koostuu yrityksen erillisistä liiketoiminnan moduuleista.Moduuleihin kohdistuu esimerkiksi erilaisia muutospyyntöjä, jotka vaativat kehittäjän tekemään muutoksia ohjelmistokoodiin. Testauksella ja laadunvarmistuksella pyritään varmistamaan järjestelmään kohdistuneet muutokset ennen kuin ne liitetään osaksi ohjelmistokoodia. Regressiotestauksella tarkoitetaan toistuvaa testausta silloin kun järjestelmä tai järjestelmän jokin osa on muuttunut. Manuaalisella ja automatisoidulla regressiotestauksella voidaan havaita mahdolliset virheet, jotka syntyvät muutosten myötä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miksi kaksi kohdeyritystä eivät käytä SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmän automatisoitua regressiotestausta, vaikka useiden eri tieteellisten tutkimusten mukaan sillä saavutetaan kustannussäästöjä sekä testauksen läpivientiajan lyhenemistä. Tarkoituksena on myös havainnollistaa kohdeyritysten testaus- ja laadunvarmistusprosesseja sekä selvittää, kuinka kohdeyritykset suorittavat SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmän regressiotestausta. Tutkielmassa havaitaan, että molemmat kohdeyritykset ovat valmiita tulevaisuudessa hyödyntämään SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmän automaattista regressiotestausta. Kohdeyritykset näkevät kuitenkin vaatimuksena automaation käyttöönotolle kustannusarviot, jotka on laskettu yritysten omia liiketoimintaprosesseja käyttäen. Tutkimuksessa myös havaitaan, että SAP ERP -toiminnanohjausjärjestelmän testiautomaation käyttöönotto vaatii kuitenkin kohdeyrityksiltä toimivan muutostenhallintaprosessin.