Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 6576
 • Halmetoja, Reima (2015)
  Tutkielmassa käsitellään automaattisesti tarkistettavien tehtävien kokoelman laatimista osaksi tehostetun kisällioppimisen menetelmää käyttävää kurssia Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää automaattisesti tarkistettavien tehtävien ja tietokoneavusteisen arvioinnin soveltuvuutta kurssille. Tehtävät laadittiin käyttämällä teoreettisena viitekehyksenä linjakasta konstruktivismia, jota täydennettiin kognitiivisen psykologian tuloksilla. Tehtäväkokoelman tarkistamisen mahdollistavana tietokoneavusteisen arvioinnin järjestelmänä käytettiin STACK-järjestelmää. Tutkielmassa esitellään tehtäviä käyttämällä TPACK-viitekehystä, jonka avulla tuodaan esiin tehtävien laatimisen prosessia sekä tehtävien toteuttamiseen liittyviä vaatimuksia. Osa tehtävistä otettiin käyttöön kesän 2015 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I-kurssilla. Kurssiin liittyvistä tilastoista kävi ilmi, että 89-94% niistä opiskelijoista, jotka tekivät muitakin laskuharjoitustehtäviä tekivät myös automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. Kurssikyselyn perusteella opiskelijat suhtautuivat automaattisesti tarkistettaviin tehtäviin positiivisesti. Kesän 2015 tulosten perusteella automaattisesti tarkistettavat tehtävät soveltuvat hyvin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I -kurssille. Tutkielman liitteenä on kurssin oppimistavoitematriisi, tehtäväkokoelman tehtävien kuvaukset sekä kokoelma algoritmeja, jotka yhdessä tietokoneavusteisen arvioinnin järjestelmässä käytettävissä olevien algoritmien kanssa muodostavat kurssin Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I oppimistavoitteita käsittelevien tehtävien tarkistamiseen tarvittavien algoritmien kokoelman.
 • Linnakaari, Markus (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan vuotuista kokonaisvahinkomäärää vuoden aikana jossakin tietyssä vakuutuslajissa. Tätä kokonaisvahinkomäärää mallinnetaan yhdistettynä muuttujana, missä sekä vahinkojen lukumäärä että yksittäisten vahinkojen suuruudet ovat satunnaismuuttujia. Yhdistetyn muuttujan teoria on tutkielman keskeisin osa-alue ja sitä taustoitetaan tutkielman alussa soveltuvilla todennäköisyysteorian käsitteillä ja tuloksilla. Vahinkojen lukumäärää mallinnetaan Poissonin prosessilla, mutta vahinkojen suuruksien sallitaan noudattavan hyvinkin erilaisia jakaumia. Tällaista yhdistettyä muuttujaa kutsutaan yhdistetyksi Poisson-muuttujaksi. Erityisen tarkastelun kohteena on tutkia todennäköisyyttä, että kokonaisvahinkomäärä ylittää jonkin ennalta asetetun rajan. Lisäksi tutkitaan millaista kertaluokkaa tämän todennäköisyyden asymptoottisen esitys on, eli kun rajaa kasvatetaan kohti ääretöntä. Kertaluokka vaihtelee oleellisesti sen mukaan, millaista jakaumaa yksittäiset vahingot noudattavat. Erilaisia asymptoottisia tuloksia esitetään, kun vahinkojen suurusjakauma kuuluu alieksponentiaaliseen jakaumaperheeseen, joka on eräs paksuhäntäisten jakaumien alaluokka. Erilaisissa simulointeihin perustuvissa sovellusongelmissa tutkitaan, miten hyvin simulointien tulokset yhtenevät teorian kanssa. Lisäksi kahdesta eri vakuutuslajista mallinnetaan aineiston perusteella lajeihin sopivat yhdistetyt muuttujat. Lajit eroavat toisistaan oleellisesti siten, että toisessa lajissa hajontaa aiheuttavat yksittäiset suuret vahingot ja toisessa vahinkojen lukumäärän suuri hajonta. Lopuksi molempien lajien kohdalla tarkastellaan, miten vuotuiset vahinkosuhteet käyttäytyvät vaihtelemalla vakuutusmaksujen varmuuslisiä.
 • Suotsalo, Kimmo (2015)
  Vector or multivariate autoregression is a statistical model for random processes. It is relatively simple yet flexible enough to describe many real-world phenomena. Stochastic processes modelled by multivariate autoregression are called vector autoregressive (VAR) processes. The structure of a VAR process is determined by the conditional independences of the variables and the lag length that describes the duration of direct influence. Structure discovery in VAR processes refers to finding reasonable candidates for these elements. Learning the structure of a VAR process can be realized using graphical models, where nodes represent variables and edges represent absence of conditional independence. This transforms the problem of learning conditional independences of variables into the problem of finding edges between nodes. This thesis extends previous studies to make inference on the structure of VAR processes involving tens or hundreds of variables, without assuming the underlying Granger causality graphs to be decomposable. A scoring function capable of predicting the Markov blankets of the nodes is derived and proved to be consistent. This scoring function is combined with another scoring function to discover VAR structures from multivariate time series. The performance of the proposed method is tested on synthetic data. In all test cases that are considered, given enough samples and some a priori information, the true lag length can be identified, the true positive rate made higher than 0.94, and the false positive rate kept below 0.01.
 • Lenkkeri, Kaisa (2015)
  Tutkimus käsittelee luovutetuilla sukusoluilla tehtyjä hedelmöityshoitoja prosessin kolmannen osapuolen eli munasolujen luovuttajan näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään laajasti luovuttajien kokemuksiin sekä niiden merkityksiin ja painotuksiin. Samalla selvitetään, miksi luovuttajat ovat ryhtyneet prosessiin ja mitä kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä päätöksen taustalta löytyy. Tutkimuksessa tutkitaan myös pitkän aikavälin kokemuksia, joita on aikaisemmin tutkittu varsin vähän. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat altruistinen motivaatio, äitiys sekä uudenlaiset sosiaaliset suhteet. Luovuttajien, vastaanottajien ja klinikoiden välistä toimintaa kuvataan kumppanuutena, jossa osapuolet vaikuttavat keskenään omine tarkoitusperineen, tarkoituksena vastata vastaanottajan lapsettomuuden ongelmaan. Tutkimus perustuu 17 luovuttajan haastatteluun. Haastateltavat ovat luovuttaneet munasolujansa Väestöliiton klinikoilla vuosina 1991–2013. Haastateltavat on valittu satunnaisotoksella yhdessä Väestöliiton kanssa laajemmasta kyselylomakeaineistosta. Haastatteluissa luotu luottamuksellinen suhde ja vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä mahdollistavat tason, jolla pystytään ymmärtämään munasolujen luovuttamisen saamia merkityksiä moninaisuudessaan. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, minkä jälkeen ne litteroitiin tekstimuotoon. Haastattelut on analysoitu Atlas.ti-ohjelmalla elämänkulkuanalyysin menetelmin. Elämänkulkuanalyysi on menetelmä, jolla voidaan analysoida yksilön elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisista ja kulttuurisista konteksteista käsin. Elämänkulkuanalyysissa korostuvat seuraavat periaatteet: muuttuva yhteiskunnallinen konteksti, elämänkulun kasaantuva kokemus, toimijuus, linkittyneet elämät ja elämänkulun keskeisten siirtymien ajoittuminen. Luovuttajien sosiaaliset verkostot vaikuttavat vahvasti luovutuspäätöksen syntymiseen. Naiset ovat kokeneet lapsettomuutta lähipiirissään ja haluavat vastata tähän lapsettomuuden ongelmaan. Luovuttaminen näyttäytyy naisille lahjana, jonka avulla annetaan pois jotain sellaista, jota ei itse tarvita. Osalle naisista luovuttaminen toimii myös itsemäärittelyprosessina. Toisille luovuttaminen on keino käsitellä omaa lapsettomuuttaan. Luovuttajat kokevat luovuttamisen ruumiillisena prosessina, joka korostaa oman kehon kykeneväisyyttä. Naiset eivät koe olevansa lapsen äitejä ja korostavat sosiaalisen äitiyden merkitystä vanhemmuudessa. Prosessissa kuitenkin syntyy lupauksia mahdollisista sosiaalisista siteistä lapsen ja luovuttajan välille. Naisille luovuttaminen näyttäytyy toisaalta solidaarisuutena äitejä kohtaan ja toisaalta taas yleismaailmallisena altruismina. Nämä piirteet myös sekoittuvat keskenään. Rahallinen korvaus saa osittain ristiriitaisia merkityksiä, mutta pääosin altruistista motivaatiota korostetaan. Naiset eivät sano katuvansa luovuttamista, mutta osa naisista on kyseenalaistanut oman luovutuspäätöksensä. Tähän vaikuttavat muut elämänkulun muutokset. Luovutuskokemusten merkitykset muuttuvat ajan myötä ja ne tuntuvat merkittävämmiltä luovutushetkellä. Ihmiset elävät osana erilaisia sosiaalisia verkostoja, joiden kautta he kytkeytyvät yhteiskuntaan. Näissä verkostoissa he imevät vaikutteita omaan elämäänsä ja toisaalta vaikuttavat muiden elämiin omilla valinnoillaan. Toiminnallaan luovuttajat osallistuvat vahvasti uudenlaisten kulttuuristen koodien luomiseen ja samalla muokkaavat vanhoja. Luovuttajat voi nähdä erityisen aktiivisina, empaattisina ja rohkeina toimijoina. Vaikka naiset kokevat luovuttamisen lahjana toisille, kietoutuu siihen kuitenkin myös muita elämänkulun kokemuksia ja merkityksiä. Tämän vuoksi luovutuskokemuksen sisältö muuttuu ja vaihtelee elämänkulun aikana ja voi saada myös ristiriitaisia piirteitä.
 • Elmer, Keegan McConnell (2015)
  This thesis this demonstrates the powers and limitations of the developing Chinese workers movement in the context of the Chinese labor politics. It begins with a critique of the provocative claims of world labor scholar Beverly Silver regarding Chinese labor politics, including her 2003 prediction of an independent labor movement in China, and her 2009 claims that worker unrest caused the landmark 2008 Labor Contract Law (LCL) as a “concession wrung from the powerful”. Through a critical realist-inspired critique, this thesis claims that problems in Silver's theories and predictions are rooted in the strong positivist tendencies of her causal modeling. Alternatively, this thesis takes on a critical realist methodology to reexplain the causal production of the LCL and the role of workers' in its creation. The alternative explanation provided holds that the LCL was part of a hegemonic project of the Hu/Wen administration, where a growing workers movement, combined with an alternative accumulation strategy, mobilized the labor-relevant bodies of the Chinese state into an open and contested process of policy-production.
 • Anderzén, Janica (2015)
  A plant disease called coffee rust, caused by a fungus (Hemileia vastatrix), swept across coffee lands of Central America and Mexico in 2012. It turned into the most severe coffee rust epidemic ever experienced  in the  region, having  serious impacts  on  coffee  farmers’  livelihoods.  The aim  of  this Master’s  thesis was  to  gain knowledge  of  small-scale  coffee  farmers’ perceptions of coffee rust and their responses to it. These farmers belong to Maya Vinic coffee cooperative of indigenous smallholders operating in Chiapas, Mexico. This case study applied an ethnographically-oriented livelihoods approach, influenced by Participatory Action Research (PAR). The data was gathered between March and May 2014, and consists of 24 semi- structured interviews, informal discussions, and observations. In analyzing the data,  a  modified  version  of Frank  Ellis’ Framework  for  Livelihood  Analysis  was utilized.   This study found that all the farmers had some knowledge about coffee rust, and they perceived the epidemic as a major livelihood shock. Coffee rust was causing damage to farmer households’ central  livelihood asset, coffee trees,  leading to  crop  losses  and  a  decline  in  the  annual income. A drop in income compelled many households to cut back on consumption goods and basic food expenditure, and was likely to affect their capacity to invest in productive assets. The situation caused anxiety and confusion among farmers. The results show that despite of the heightened risk of crop losses in the forthcoming production cycles, coffee farmers were determined to continue with coffee production. The control methods they were applying, such as different cultural methods, aimed at securing the role of coffee farming as a key livelihood activity also in the future. Alternative livelihood activities seemed to have less importance in coping with the epidemic. These findings suggest that not only economic but also cultural and social factors play an important role in livelihood construction. The findings further show that certain forms of capital may either hinder or facilitate households’ efforts  to cope with  coffee  rust. In  particular,  limited  landholdings  (‘natural capital’),  and   constrained  access to different sources  of  information  and  education  (‘human capital’)  proved to  be   limiting factors, while membership in Maya Vinic  (‘social  capital’) helped  to  buffer negative  impacts   of the epidemic, and prepare for the future. This  study  suggests  that  stakeholders’ perceptions  and  the  notion  of  social  capital deserve   more attention in different livelihood approaches. It also calls for more research and cross-sectoral initiatives which would aim at assisting small-scale coffee farmers in coping with coffee rust. These efforts should be keyed to work on climate change adaptation.
 • Rodriguez, Emilia (2015)
  Tutkimuksen lähtökohta on, että sosiaalisen mediasta on tullut elintärkeä viestimisen kanava organisaatioille, jotka ajavat yhteiskunnassa eteenpäin tiettyjä asioita. Facebook on tehnyt kansalaisjärjestöistä vähemmän riippuvaisia joukkoviestimistä. Lisäksi se merkitsee järjestöille yhtä varainhankinnan välinettä, jolla ne voivat viestiä suoraan mahdollisille tukijoilleen. Järjestöjen katastrofiviestinnän ymmärtäminen on tärkeää, koska luonnon ja muiden katastrofien määrä todennäköisesti vain kasvaa tulevaisuudessa ja sosiaalisen median merkittävä rooli korostuu etenkin kriiseissä ja katastrofeissa. Tämä yksittäisten viestien tasolle menevä tutkimus tuo tarkkaa tietoa suomalaisten humanitaarista apua antavien kansalaisjärjestöjen katastrofiviestinnästä sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookissa. Tavoitteena on selvittää, miten Suomen suurimmat humanitaarista työtä tekevät kansalaisjärjestöt Suomen Punainen Risti (SPR) ja Kirkon Ulkomaanapu (KUA) hyödyntävät Facebookia Haiyan-katastrofin viestinnässään ja millaisia osallistamis- ja vetoamiskeinoja ne Facebookissa käyttävät. Tulosten pohjalta pohditaan, missä määrin aineistossa luodaan pohjaa yleisön maailmankansalaisuudelle ja rakennetaan ymmärrystä kaukaisen kärsijän ja kärsimyksen seuraajan välille. Tutkimusongelma tarkentuu seuraavilla kysymyksillä: Millaisia SPR:n ja KUA:n viestit ovat Facebookissa? Millaisia retorisia keinoja järjestöt käyttävät yleisön mobilisoimiseksi? Millaisia eroja tai samankaltaisuuksia järjestöjen välillä on Facebookin hyödyntämisessä ja osallistamis- ja vetoamiskeinoissa? Aikaisemmat tutkimukset humanitaarisesta viestinnästä ja organisaatioiden sosiaalisen median käytöstä toimivat työn teoreettisena viitekehyksenä. Aineiston muodostaa 83 SPR:n ja KUA:n Facebook-viestiä Haiyan-katastrofista. Haiyan-taifuuni iski Filippiineille marraskuussa 2013. Molemmat järjestöt viestivät katastrofista useiden kuukausien ajan aina onnettomuuspäivän vuosipäivään asti. Kaksiosainen analyysi alkaa määrällisellä sisällönanalyysillä, jossa esitetään kummankin järjestön viestien ajallinen jakautuminen. Sen jälkeen viestien lajit, teemat, linkit ja toimijat luokiteltiin järjestöittäin. Analyysin toisessa osuudessa metodina käytetään retorista analyysiä ja laadullista sisällönanalyysiä. Tavoitteena on selvittää tutkimusongelman toinen osa eli Facebook-viestien osallistamis- ja vetoamiskeinot. Luokat muodostuivat retoriikan eetoksen, paatoksen ja logoksen pohjalta. Molemmat järjestöt käyttävät sosiaalista mediaa erittäin paljon hyödykseen katastrofin iskiessä. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat, että järjestöjen Facebook-viestit ovat luonteeltaan suurimmaksi osaksi tietoa välittäviä. Järjestöjen Facebook-seuraajien keskustelunhalu ja muu sisällöntuotanto lahjoittamisen lisäksi jää pitkälti heidän oma-aloitteisuutensa varaan. Ne kertovat ihmisille pääasiassa itse katastrofista ja sen vaikutuksista, järjestöjen ja niiden yhteistyökumppaneiden avustustyöstä, filippiiniläisistä ihmisistä ja auttamisentavoista. Kertominen omasta avustustyöstä sekä työntekijöistä ja vapaaehtoisista vaikuttaa erityisen tärkeältä. Järjestöjen brändin korostaminen tukee teoriaa jälkihumanitarismista humanitaarisessa viestinnässä. Tämä näkyi myös osallistamis- ja vetoamiskeinoissa, sillä tärkein uskottavuuteen ja luotettavuuteen vetoava keino kummallakin järjestöllä on omasta toiminnasta kertominen Filippiinien hyväksi. KUA vetoaa tunteisiin eniten kertomalla taifuunin tuhoista ja niiden seurauksista sekä katsojan velvollisuudentuntoon auttaa filippiiniläisiä. SPR vetoaa tunteisiin eniten taifuunin tuhoja ja seurauksia selvittämällä ja toiseksi eniten kuvaamalla filippiniläisiä lapsia. Tulokset osoittavat, että SPR ja KUA ovat onnistuneet Facebookissa tekemään katastrofiviestintää, jonka avulla suomalaisen on mahdollista jonkin verran ymmärtää ihmisten hätää. Kärsimyksen katsojat voivat viestien välityksellä tuntea myötätuntoa ja kanssakärsimystä, jolloin ideaali ajatus maailmankansalaisuudesta ja yhteisvastuusta on mahdollinen. Kuitenkin osa viesteistä on mainosmaisia, eivät kontekstualisoi kärsijäänsä, jolloin ne eivät luo syvää yhteyttä kaukaisen kärsijän ja kärsimyksen seuraajan välille. KUA:n viestit ovat SPR:n viestejä varainhankintapainotteisempia ja kuvaavat ihmisiä enemmän uhreina. Erot voivat johtua järjestöjen viestinnällisistä linjauksista. Tutkimuksessa todetaan, että humanitaarisessa viestinnässä on otettu askeleita ”oikeaan” suuntaan. Kuitenkin myös parannettavaa löytyy, jotta ihmiset ymmärtäisivät yhä paremmin kaukana olevia kärsijöitä ja heitä kannustettaisiin osallistumaan auttamisen talkoisiin muutenkin kuin vain soittamalla lahjoitusnumeroon.
 • Hafeez, Kirsi (2015)
  Tutkimus käsittelee udmurttien kansanuskoon liittyviä pyhiä paikkoja. Kyseessä on etnografinen tapaustutkimus, jonka kohteena on Baškortostanin tasavallassa sijaitseva Badǯ́ym Kač́akin kylä. Baškortostanin tasavallan udmurtit ovat osa Kaman-takaisten udmurttien diasporaa. Kylän pyhiä paikkoja tarkastellaan 1800-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa pyhillä paikoilla tarkoitetaan udmurttien kansanuskoon liittyviä rituaalipaikkoja, joilla on vakiintuneet paikat maisemassa ja, jotka ovat pääosin rakentamattomia luonnonpaikkoja. Kyläläisten toiminnan kautta käsitellään sitä, kuinka paikkojen merkitys pyhänä määrittyy suhteessa profaaniin kylämaisemaan 1800-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, millaisia sosiaalisia ryhmiä pyhät paikat kokoavat yhteen, ja millaisia eroja eri sosiaalisten ryhmien toiminnan välille muodostuu pyhissä paikoissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalinen muistin paikallistumista pyhiin paikkoihin 2000-luvun alussa kertomusten ja kehollisen toiminnan kautta. Tutkimus pyrkii valaisemaan pyhien paikkojen merkitystä myös Neuvostoliiton aikana Badǯ́ym Kač́akin kylässä. Kaiken kaikkiaan pyhien paikkojen saamia merkityksiä pyritään ymmärtämään suhteessa kunkin aikakauden yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tutkimus perustuu 1800-luvun lopun ja 2000-luvun alun aineistoon Badǯ́ym Kač́akin kylästä. 1800-luvun lopulta peräisin oleva aineisto pohjautuu suomalaisten kansa- ja kielitieteilijöiden kenttätutkimukseen kylässä kesällä 1884 ja 1894. Tämä aineisto koostuu pyhien paikkojen kirjallisista kuvauksista ja valokuvista. 2000-luvun alun aineisto rakentuu etnografisesta kenttätutkimuksesta, joka toteutettiin kylässä kesällä 2008. Aineisto on kerätty osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla. Osallistuvaa havainnointia toteutettiin vierailemalla pyhissä paikoissa arkena ja rituaalien aikana. Aineistoon sisältyy myös pyhiä paikkoja koskevia valokuvia ja karttoja. 1800-luvun lopun ja 2000-luvun alun aineistot tuovat esille, että pyhät paikat poikkesivat tilallisesti ja ajallisesti ympäröivästä profaanista kylämaisemasta. Osa paikoista sijoittui kylän ulkopuolelle ja osa sisäpuolelle, mutta ne erottuivat profaanista maisemasta fyysisten piirteidensä ja niihin liitetyn toiminnan kautta. Ajallisesti paikat poikkesivat profaanista siten, että niitä koskeva toiminta aktivoitui suhteellisen harvoin pääasiassa kalendaaririittien, mutta myös siirtymä- ja kriisiriittien aikana. Tämä pätee sekä 1800-luvun loppuun että 2000-luvun alkuun. 2000-luvun alussa suurimmasta osasta 1800-luvun lopun pyhistä paikoista oli kylässä muistikuvia, mikä kertoo paikkojen merkityksellisyyden säilymisestä. Tämä näkyi siten, että osa paikoista oli elvytetty rituaalikäyttöön 1990-luvun lopulla. Toiminta paikoissa aktivoitui edelleen suhteellisen harvoin kalendaari-, kriisi- ja siirtymäriittien aikana. Pyhien paikkojen, rituaalien ja rukoiltavien jumalien määrä oli kuitenkin vähentynyt verrattuna 1800-luvun loppuun. Useita 1800-luvun lopulla toimineita pyhiä paikkoja ei ollut otettu rituaalikäyttöön, mutta paikkoihin liitettiin runsaasti muistoja ja uskomustarinoita, jotka osaltaan loivat niiden merkitystä pyhinä ja säilyttivät ne koskemattomina kylämaisemassa. Neuvostoliiton aikana tapahtuneet kylämaiseman muutokset vaikuttivat joihinkin pyhiin paikkoihin radikaalisti, mutta tämä ei tarkoittanut niiden pyhän merkityksen täyttä katoamista. 1800-luvun lopulla pyhät paikat koostuivat perheen, sukulaisryhmien, kylän ja lähialueen yhteisistä pyhistä paikoista. Tuolloin sukulaisuusjärjestelmä ja sukupuoli määrittivät kyläläisten toimintaa suhteessa pyhiin paikkoihin. Pyhien paikkojen rituaalit liittyivät olennaisesti maaviljelykseen, vuodenkiertoon sekä perheen ja suvun hyvinvointiin. 2000-luvun alussa sukulaisryhmien ja sukupuolten rooli ei enää korostu, vaan valtaosa rituaalikäytössä olevista pyhistä paikoista on alueellisia tai kyläkohtaisia. Pyhien paikkojen ja niissä tapahtuvien rituaalien kautta ilmennetään nykyään oman udmurttikylän identiteettiä suhteessa muihin kyliin, mutta myös oman alueen identiteettiä suhteessa muihin Kaman-takaisiin udmurtteihin. Pyhien paikkojen kautta luodaan myös oman diasporaryhmän identiteettiä suhteessa muihin udmurtteihin, jolloin neuvotellaan etenkin perinteen oikeanlaisesta elvyttämisestä. Tutkimus osoittaa, että pyhä järjestää toimijoita, esineitä ja asioita eri tasoihin, joista toisten on sallittua olla lähempänä sitä kuin toisten. Näin ollen pyhien paikkojen rajat määrittyvät suhteessa paikkoja koskevaan toimintaan. Pyhää ei määrittele pelkästään eron tekeminen profaanista, vaan pyhä voi sisältää myös eri pyhän lajeja, joiden pitää olla erillään toisistaan yhtä lailla kuin profaanin. 1800-luvun lopun ja 2000-luvun alun aineistojen vertailu osoittaa, että pyhät paikat ovat varsin pysyvä ja hitaasti muuttuva osa kylämaisemaa. Pysyvyydellä ei tarkoiteta sitä, että paikkojen merkitykset olisivat muuttumattomia. Pikemminkin paikat ovat toimineet keskeisinä symboleina kylämaisemassa keräten eri aikakausina erilaisia pyhiä merkityksiä.
 • Heikkilä, Katinka (2015)
  Tutkielman lähtökohtana on havainto siitä, että internetissä tapahtuva parinetsintä on kokenut merkittäviä muutoksia tarkasteluajanjaksolla 1996–2015. Nettideittailusta on hyvin lyhyessä ajassa tullut suositumpaa ja sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Tutkielman tarkoituksena on luoda yleiskatsaus suomalaisesta nettideittauksesta ilmiönä, tarkastella siihen liittyvää asenteiden muuttumista sekä asettaa deittailun ja siihen liittyvien mielikuvien muutokset ajalliseen perspektiiviin. Samalla tutkielma pyrkii kiinnittymään suomalaisen nettideittailuaiheisen tutkimuksen kenttään ja täydentämään sitä omalta osaltaan. Työn pääasiallisena aineistona on käytetty tekijän työtä varten keräämää 195 vastaajan internetkyselyaineistoa, jossa vastaajia on pyydetty määrittämään omaa sekä muiden suhtautumista nettideittailuun sekä omia motiiveja lähteä etsimään seuraa deittipalstan kautta. Täydentävänä aineistona toimii Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien sekä Ylen nettideittailuaiheinen uutisointi vuosilta 2006–2015. Näiden kautta on pääosin laadullisen analyysin keinoin pyritty havainnoimaan nettideittailun kokemia muutoksia tutkimusajanjaksolla. Aineiston pohjalta voidaan esittää, että siinä missä nettideittailu on sen alkuaikoina näyttäytynyt pienen, marginaalisen joukon seuranetsintätapana, ei sen käyttäjäkuntaa voida nykypäivänä määrittää kovinkaan selkeästi. Nettideittailu ei ole sidottu ikäryhmään, koulutustasoon tai sukupuoleen vaan käyttäjistä muodostuu varsin heterogeeninen joukko. Nettideittipalveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet, teknologia kehittynyt ja deittailun ympärillä käyty keskustelu lisääntynyt, mutta asenteiden muuttumisesta ei voida esittää yksiselitteistä tulkintaa. Asenteiden ei voida sanoa muuttuneet selkeästi negatiivisesta positiiviseen, vaan pikemmin hajautuneen niin, että osan mielikuvat ovat neutraaleja tai positiivisia ja osan erittäin negatiivisia. Aineiston pohjalta suomalainen nettideittailu näyttäytyy pääosin vakavamielisenä parisuhteen etsimisen väylänä, jonka rinnalla on kasvava joukko nuoria aikuisia, joille nettideittailu on paitsi keino löytää parisuhde, myös tapa viettää aikaa ja tavata uusia ihmisiä ennalta määrittelemättömin tarkoitusperin. Koska deittailu oli suurimmalle osalle käyttäjistä vakavaa parinetsintää, aiheutti seuran löytämisen vaikeus monille myös suuria pettymyksiä. Erityisesti miehet olivat heikossa asemassa deittipalstoilla naisten vähäisestä määrästä johtuvan kilpailun vuoksi. Suurelle osalle vastaajista nettideittailu rinnastui perinteisiin seuranetsintäkeinoihin tai näyttäytyi jopa niitä parempana, ja aineiston pohjalta voikin olettaa nettideittailun suosion lisääntyvän entisestään ja raivaavan tiensä yhteisen harrastusten tai baarin kaltaiseksi ”perinteiseksi” tapaamispaikaksi.
 • Kamel, Shaden (2015)
  Global news networks played an important role in carrying powerful images from the Arab spring, whether on television or electronic screens. Furthermore, they provided the space for various individuals to voice their opinions and challenge government’s state television propaganda. However, as news networks compete against each other, they may provide different interpretations of the same event or issue, which may indicate their support for a particular political stance. The on-going events of the Egyptian 25th January revolution that led to the ouster of President Mohamed Hosny Mubarak, and the aftermath of Mubarak’s ouster, were highly covered global news networks. Similarly, Morsy’s ouster, a year later, by the Egyptian Supreme Council of the Armed Forces brought worldwide media attention. This thesis seeks to determine how political actors are framed during the period of Mubarak’s ouster, in comparison to during the period of Morsy’s ouster, by CNN International edition (CNNI) and Al Jazeera English (AJE) news sites. Political actors during the period of both ousters include: Mubarak and Morsy as presidents, their regimes, the pro-government supporters and anti-government protestors, the United States and the Egyptian army. To examine how these political actors are framed, I have conducted a comparative framing analysis by using a quantitative and qualitative mixed method on a sample of news stories from CNNI and AJE news sites. Additionally, a quantitative analysis is conducted on the use of sources by both news sites. Data in this thesis includes 78 news stories from both news sites in total. I have chosen to examine CNNI news site as branch of CNN’s news network, as it reflects a Western, and particularly an American stance, on foreign issues. Also, I have chosen AJE news site as a branch of Al Jazeera’s news network, as it is an alternative non-Western channel that is described as having contributed positively to the pan-Arab media landscape. Results of this study indicate that even though CNNI is expected to represent a Western or American standpoint and AJE is expected to represent a non-Western alternative perspective, both news sites used the same frames in portraying political actors. However, there are some differences in the way both news sites used the same frame, which reflected their different political ideologies and interests. Furthermore, data results suggest that sources contribute greatly to the way both news sites framed political actors. For example, the concentration of US officials in CNNI’s news stories during the period of Mubarak’s ouster, reflected the US’ dilemma as a political actor between its interests with Mubarak’s government and its ‘democratic ideals’. Similarly, during the period of Morsy’s ouster, the concentration of US officials in CNNI’s news stories reflected a neutral stance then a critical stance over the military’s intervention in ousting Morsy. In AJE’s news stories, Al Jazeera’s apparent role as a political actor itself is reflected in how AJE’s reporters, who conveyed the voices of anti-Mubarak protestors, are the highest news sources present during the period of Mubarak’s ouster, whereas members and supporters of the Muslim Brotherhood are the highest news sources present during the period of Morsy’s ouster.
 • Honni, Sirpa (2015)
  Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto yhdistyivät 1.1.2013. Fuusioprosessin henkilöstövaikutusten seuraamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 lopulla seurantatutkimus, jonka aikana aineistoa kerättiin kyselytutkimuksilla kolmena eri ajankohtana. Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee tutkimusaineiston avoimista vastauksista luokiteltujen kommenttien antamia tuloksia henkilöstön kokemasta fuusioprosessin oikeudenmukaisuudesta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää oikeudenmukaisuuden kokemusten laatua ja niiden ajallisia muutoksia fuusioprosessin edetessä sekä vertailla henkilöstön kokemuksista löytyviä virastojen välisiä eroja. Tutkimuksen kohderyhmänä on virastojen keskijohto ja lähiesimiehet. Tutkielman teoriatausta rakentuu oikeudenmukaisuuden tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Henkilöstön subjektiivisia kokemuksia fuusioprosessin oikeudenmukaisuudesta tarkastellaan jakavan oikeudenmukaisuuden, menettelytapojen, vuorovaikutuksen ja päätösnopeuden oikeudenmukaisuuteen vaikuttavien tekijöiden näkökulmista. Tutkielmassa on kvalitatiivisena menetelmänä käytetty teorialähtöistä sisällönanalyysia, jolloin lopulliset tutkimuskysymykset ovat analyysirungon avulla tarkentuneet vasta aineiston analysointivaiheessa. Aineiston luokittelussa on käytetty analyysityökaluna oikeudenmukaisuuden teorioista johdettua viitekehystä, jonka avulla oikeudenmukaisuuden kokemukset on jaettu eri luokkiin. Tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstö koki sosiaali- ja terveysviraston fuusioprosessissa menettelytapojen olleen monessa suhteessa epäoikeudenmukaisia. Avoimista vastauksista luokitellut kommentit olivat lähes kaikki valmistelun suhteen kriittisiä. Fuusioprosessin alkuvaiheen kiireisestä päätösten valmistelusta aiheutui, että henkilöstöllä ei tosiasiallisesti ollut vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa. Valmistelun nähtiin olleen puolueellista siten, että terveysvirasto koettiin hallitsevaksi organisaatioksi, josta yhdistyneen viraston toimintatavat suurelta osin otettiin käyttöön. Avoimen päätöksistä tiedottamisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen puutteita ja haasteita kritisoitiin myös runsaasti. Kahden vuoden kokemusten jälkeen yhteistyö koettiin edelleen ongelmallisena pääasiassa organisaatiorakenteiden, hallintomenettelyjen ja jäykän johtamiskulttuurin vuoksi. Keskijohto ja lähiesimiehet kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa edelleen olevan vähäiset, koska päätöksentekovaltaa ei delegoitu riittävästi. Substanssiosaamisen ja ydintoimintojen koettiin jääneen talouden ja muun hallintobyrokratian varjoon. Yhtenäisen uuden organisaatiokulttuurin luomisessa nähtiin vielä paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Avainsanat – Nyckelord – Keywords organisaatio, fuusio, oikeudenmukaisuus, sosiaali- ja terveystoimi
 • Mårtenson, Daniela (2015)
  During the 21st century, there has been a rise of right wing populist parties throughout Europe. The Finns party in Finland has grown in popularity and become a governing party. There have been many extensive studies on why this rise has happened and how mainstream parties have contributed to it. This thesis looks at the subject from another angle. It studies if the change in the party arena, in this case the rise of the Finns party, has influenced the mainstream parties. The study tries to answer whether the mainstream parties have changed their stances in election programs and if these changes follow the stances of the Finns party. A special focus is put on stances about immigration. The theoretical framework is drawn from ideas of party alignment, party competition and how mainstream parties react to parties within the New Radical Right. Also, the thesis will look at theories about issue competition and especially issues raised by niche parties. The mainstream parties studied are the Social democratic party of Finland, the National Coalition party of Finland and the Centre party of Finland. The elections programs are from the European parliament elections in 2009 and 2014 and the national elections in 2011 and 2015. The method used is a mixed method, utilizing both a quantitative and a qualitative content analysis. The quantitative analysis focuses on five thematic fields: values, the EU, foreign policy, security and immigration. The qualitative analysis only focuses on the stances about immigration. The stances are compared between years and parties. The stances of the Finns party stand as a reference point and a special focus is put on whether there has been a change since the Finns party grew in popularity. The results of the quantitative analysis show the trends that happened between elections. This form of analysis does not show if or how stances changed, but rather whether or not the Finns party succeeded in raising questions that were important to them. The analysis shows that the Finns party failed to make the mainstream parties discuss such issues. It also shows that the Finns party themselves focused less on the themes in question. The qualitative analysis focused on immigration. The results indicate that there has been a change, especially in the election programs of the Social democratic party. Instead of following the stances of the Finns party, the Social democratic party has taken a stance against the Finns party and taken a more clear liberal stance on immigration. The changes in the National Coalition party and the Centre party are less visible.
 • Uuttana, Heidi (2015)
  Invandring och invandrare är ett omdebatterat ämne i Finland och debatten har i stor mån styrts av politikers, mediers och enskilda anonyma nätskribenters uttalanden om ämnet ifråga (Keskinen m.fl., 2009). Syftet med denna avhandling är däremot att granska hur vissa ”invandringskritiska” Facebook-gruppers anhängare konstruerar invandring och invandrare. Avhandlingens forskningsmaterial består av 77 texter som är skrivna av personer som följer vissa ”invandringskritiska” Facebook-grupper som till exempel Sannfinländarna, Nuiva vaalimanifesti och Jussi Halla-Aho. Med en metodologisk utgångspunkt i kritisk diskursiv psykologi var målet att identifiera hurudana tolkningsrepertoarer som är tillgängliga för skribenterna då de skriver om invandring och invandrare, vilka potentiella ideologiska funktioner de tillgängliga tolkningsrepertoarerna har och hurudana subjektspositioner som är tillgängliga för skribenterna att inta. I avhandlingen identifierades åtta olika tolkningsrepertoarer samt deras potentiella ideologiska funktioner. Därtill identifierades fem olika subjektspositioner. Resultaten för avhandlingen pekar på att den högerpopulistiska diskursen i Finland i stort sätt domineras av olika konstruktioner av hot, gränsdragningar mellan önskvärda och icke-önskvärda invandrare, funktioner som bidrar till att konstruera eller upprätthålla ingruppens överlägsenhet samtidigt som argumentationen byggs upp på ett sätt som berättigar dessa konstruktioner. Resultaten tyder även på att den högerpopulistiska retorik som beskrivs i denna avhandling faller inom ramen för modern rasism, i den mening som exempelvis Wetherell och Potter (1992), van Dijk (1987) och Kryzanowski och Wodak (2009, 5) definierar det. I samband med riksdagsvalet 2015 har invandring och invandrare varit ett omtalat ämne i den offentliga debatten i Finland och många uttalanden har väckt uppmärksamhet i medierna för att de har upplevts som rasistiska och diskriminerande. Den retorik som användes i avhandlingens forskningsmaterial påminner i hög grad om de fall som figurerat i medierna under det senaste året. Avhandlingen leder även till frågor för framtida forskning om hur exempelvis konstruktioner av genus och etnicitet hänger samman i högerpopulistisk retorik. Därtill diskuteras hur rasistisk och diskriminerande retorik kan motverkas i samhället.
 • Veikkanen, Teemu (2015)
  Terveydenhuoltojärjestelmät kaikkialla länsimaissa ovat 2000-luvulla kamppailleet kohonneiden kustannusten ja vaatimustason nousun ristipaineessa. Kapenevat resurssit ja laajeneva työsarka ovat pakottaneet hoidon laadun, vaikuttavuuden ja kohdistamisen kriittiseen arviointiin. Taloudellisten syiden ohella sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan kohdistuu myös ideologisia muutospaineita, sillä yhä useampi ihminen vaatii nykyään käyttäjä- ja ihmislähtöisyyttä myös julkisen sektorin palveluilta. Vastausta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kohtaamiin taloudellisiin ja ideologisiin haasteisiin etsitään yleisesti potilaat hoidon keskiöön asettavan potilaslähtöisen hoito-otteen kautta. Potilaslähtöisyyttä voidaan pitää terveydenhuollon kehittämisen viimeaikaisena megatrendinä. Tässä tutkielmassa kartoitetaan, missä määrin ja millä keinoin sosiaali- ja terveysministeriö on yrittänyt juurruttaa potilaslähtöistä hoito-otetta kuntien vastuulla olevaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujärjestelmään omien kehittämisohjelmiensa kautta kuluneen vuosituhannen aikana. Potilaslähtöisyyden monimuotoinen konsepti ymmärretään tutkielmassa viiden ulottuvuuden kautta, joissa korostetaan holistisen potilasnäkökulman ohella potilaiden voimaannuttamista ja osallistumismahdollisuuksia, hoidon kokonaisvaltaista koordinointia sekä potilaan perheen ja läheisten merkitystä. Kuvaa potilaslähtöisyyden edesauttamisesta suomalaisessa palvelujärjestelmässä täydennetään kuudennella ulottuvuudella, jossa tarkastellaan potilaslähtöisyyttä rakentavien osatekijöiden juurruttamista palvelujärjestelmään terveydenhuolto-organisaatioiden sisäisten tuki- ja muutosprosessien kautta. Tutkimuksen aineistona ovat sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemat sosiaali- ja terveydenhuollon kehityssohjelmat ja kansanterveysstrategiat, joiden sisältämiä potilaslähtöisyyttä edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä luokitellaan käyttäen Evert Vedungin kolmijakoista jäsennystä, jossa ohjauskeinot jaetaan normiohjaukseen, taloudelliseen ohjaukseen sekä informaatio-ohjaukseen. Ohjelmissa korostuu etenkin pyrkimys parantaa hoidon koordinaatiota ja hoitoketjujen jatkuvuutta. Uusimmissa ohjelmissa korostetaan myös vahvasti potilaiden osallistumismahdollisuuksia sekä potilaiden omaa kapasiteettia sekä tietoja ja taitoja vaikuttavan hoidon takeena. Tavoitteita on ajettu eteenpäin lähinnä informaatio-ohjauksella, mutta myös ohjelmiin sisältyvän normiohjauksen määrä on lisääntynyt. Potilaslähtöisyyden edistäminen on kuitenkin perustunut pääasiassa kunnille esitettyihin suosituksiin eikä tarkasti määriteltyihin yksilönoikeuksiin tai palveluvelvoitteisiin. Ohjelmien kautta muodostuva kuva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ohjauksesta kertoo, että potilaslähtöisyyden ideaali ja tavoitteet ovat vähä vähältä hivuttautuneet osaksi myös suomalaisten terveydenhuollon ideaalia. Potilas nähdäänkin ohjelmissa enenevässä määrin itsemääräävänä, tietoisena olentona, jolla on myös palvelujärjestelmässä oikeus osallistua, päättää ja vaikuttaa hoitoonsa. Myös terveydenhuollossa on näin omaksuttu muilta palvelualoilta tuttu asiakaslähtöisyyden tavoite.
 • Nieminen, Juha Erkki (2015)
  Tutkielman lähtökohtana on syventyä siihen, kuinka identiteettikonflikti rakentuu, millaiset viholliskuvien psykologiset ilmiöt kärjistä- vät sitä ja ennen kaikkea kuinka identiteettikonfliktin rauhanomaista ratkaisua voidaan tukea väkivallattoman vuorovaikutuksen teorian näkökulmasta. Työssä rakennetaan ensin teoreettinen pohja yhdistämällä kolmea eri teoriaa tai laajempaa näkökulmaa: identiteettipolitiikan tutkimusta, viholliskuvatutkimusta ja väkivallattoman vuorovaikutuksen teoriaa. Tämän jälkeen luotua näkökul- maa sovelletaan Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin dynamiikan tutkimiseksi. Identiteettitutkimuksella on politiikan tutkimuksessa pitkät perinteet. Myös viholliskuvien tutkimus on rauhan- ja konfliktintutkimuk- sessa oma vakiintunut tutkimusalansa. Sen sijaan väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmä eli NVC on akateemisessa kon- tekstissa uusi tulokas. Sitä ei ole yhteiskuntatieteissä aiemmin juuri sovellettu, eikä politiikan tutkimuksessa lainkaan. NVC on edesmenneen psykologian tohtorin Marshall Rosenbergin elämäntyö ja käytännön menetelmä eritasoisten konfliktien ratkomiseksi. Sen pohjalta on syntynyt yli 60 maahan levinnyt kansalaisjärjestötoiminta. Viime vuosina NVC:n tutkimisesta tai soveltamisesta on kiinnostuttu myös akateemisesti, mutta valmista tutkimusta on melko vähän. Koska työssä käytetään NVC:tä ensi kertaa politiikan tutkimuksessa, osoittautui tutkielmaa tehdessä tarpeelliseksi käyttää tieteen- filosofiseen pohdintaan tavanomaista enemmän tilaa. Siksi työssä on oma kappaleensa NVC:n kritiikistä sekä NVC:n suhteesta rauhan- ja konfliktintutkimuksen vallitsevaan traditioon. Tieteenfilosofisen käsittelyn ja kriittisen otteen tarvetta lisäsi se, että NVC teoretisoi tunteet ja myötätunnon keskeiseksi osaksi konfliktinratkaisuprosessia, mutta niiden tutkimus ja käsitteellistäminen ovat vasta tulossa politiikan tutkimukseen. Työn varsinainen fokus on kuitenkin NVC-menetelmän soveltamisessa, eikä sen tutkimi- sessa itsessään. Teorioiden yhdistämisessä tukeudutaan väljästi diskurssianalyyttiseen lähestymistapaa ja käytetään niin sanottua teorioiden trian- gulaatiota, koska käytettävät kolme teoriaa eroavat joiltain osin tieteenfilosofisilta perusteiltaan toisistaan. Triangulaation käytön tarvetta perustellaan sillä NVC:n olettamuksella, että konfliktin ratkaisussa on tarpeellista käyttää eri logiikka, kuin minkä pohjalta konflikti on syntynyt. Eri logiikat nousevat erilaisista ihmiskäsityksistä. Tässä työssä pidetään tärkeänä ymmärtää molempia puolia: sekä identiteettikonfliktin rakentumisen että sen ratkaisuun tähtäävää logiikkaa. Aineistona käytetään Israelin ulkoministeriön verkkosivustoja, jossa se määrittelee omaa kansallista identiteettiään. Palestiinan puolelta vastaavana aineistona käytetään Gazaa hallitsevan Hamasin ylläpitämää Palestiinan tiedotuskeskuksen verkkosivustoa. Lisäksi työssä analysoidaan televisioväittely, jossa osapuolten edustajat väittelevät tunteikkaasti kasvotusten samassa studiossa konfliktista. Keskeiset tutkimustulokset ovat, että analysoidusta aineistosta löytyy kaikkia analyysivälineiksi otettuja viholliskuvapsykologian mekanismeja: Ylipäätään molemmat osapuolet käsittivät vastapuolen uhkaavaksi, aggressiiviseksi ja tuhoisaksi, mutta itsensä ne ymmärtävät pohjimmiltaan rauhanomaisena. Molempien osapuolten havaitaan tuottavan kansalliset identiteettinsä sekoittamalla sekä tieteellistä arkeologian ja historiantutkimuksen että uskonnollismyyttistä diskurssia keskenään. Uskonnollinen diskurssi nou- see keskeiseksi identiteettipolitiikan välineeksi. NVC:n näkökulmasta aineisto on tulvillaan myötäelämistä estäviä vuorovaikutusta- poja. Tunteiden tasolla molemmat osapuolet kokevat muun muassa vihaa, pelkoa, huolta, turvattomuutta ja luottamattomuutta. Täyttymättömien tarpeiden tasolla odotetusti keskeistä molemmilla osapuolilla on turvallisuuden tarve. Israelin puolella keskeiseksi nousee myös luottamuksen tarve. Palestiinan aineistossa taas tasavertaisuuden tarve sekä fyysiset perustarpeet korostuvat. Työssä eritellään osapuolten käyttämiä konfliktia tuottavia strategioita erilaisten havaittujen tarpeiden saavuttamiseksi, ja lopuksi pohditaan hypoteettisesti vaihtoehtoisia ja rauhan kannalta suotuisimpia strategioita havaittujen tarpeiden täyttämiseksi. Päällim- mäiseksi ehdotetaan kielen käytön tasolla väkivallattomaan vuorovaikutustapaan sitoutumista, jotta osapuolet voisivat puhua kon- fliktista herättämättä vihaa ja loukkaantumista toisissaan, pääsisivät dialogiin keskenään ja voisivat alkaa kehittää sellaista yhteistä todellisuuspohjaa, jonka molemmat pystyisivät hyväksymään, ja jonka puitteissa konfliktin kipupisteistä voitaisiin neuvotella. Jatko- tutkimustarve ilmenee vallitsevien väkivaltaisten puhe- ja ajattelutapojen yksityiskohtaiselle kääntämiselle NVC-menetelmän mu- kaiselle väkivallattomalle kielelle. Siihen tarvitaan mukaan myös molempien osapuolten edustajia. NVC osoittautuu analyysimenetelmänä vastaaviin identiteettikonflikteihin toimivaksi, mutta työssä todetaan, että NVC:n osalta tar- vitaan lisää teoreettista ja empiiristä tutkimusta sekä rakentavaa monitieteistä kriittistä keskustelua menetelmän vahvuuksista ja heikkouksista, koska menetelmä on akateemisessa kontekstissa uusi tulokas. Tunteen ja myötätunnon tutkimus todetaan ylipää- tään tärkeäksi uudeksi tutkimusalaksi, jota on tarpeen tuoda yhteiskuntatieteisiin ja kehittää sitä myös politiikan tutkimuksen näkö- kulmasta.
 • Grönqvist, Heidi (2015)
  I denna pro gradu-avhandling undersöktes förvärvsarbetande småbarnsmödrars tankar kring att kombinera förvärvsarbete och moderskap. I avhandlingen behandlades tre forskningsfrågor. För det första, hur formulerade småbarnsmödrar sitt modersideal i Gunilla Halldéns (1992) efterföljd, dvs. barnet som varande eller projekt? För det andra, vilka tankar hade mödrarna kring att kombinera moderskap och arbete? För det tredje, hur beskrevs arbetsfördelningen i familjen av mödrarna? Ifall modern uppfattade barnet främst som projekt antogs, i Oechsle och Zolls (1991) efterföljd, att hon skulle uppleva mindre konflikter mellan de krav som förvärvsarbete och moderskap ställde. Fem mödrar intervjuades med halvstrukturerad temaintervju. Analysen av det empiriska materialet utfördes med hjälp av teoribunden innehållsanalys. Undersökningens teoretiska referensram var främst Halldéns tankar kring barnet som varande och barnet som projekt. Undersökningsresultaten rapporterades utgående från frågorna. I Gunilla Halldéns efterföljd uppfattade de flesta mödrarna sitt barn som projekt. Kvinnor med projektsyn ansåg det vara självklart att kombinera moderskap med karriär och de höll på lika roller vid omvårdnad av också det späda barnet. Mödrarna betonade faderns insats i primärvården av sitt barn och de tyckte att faderns insatser i vården av barnet och i hushållsarbeten underlättade kombinerandet av moderskap och förvärvsarbete. Nyckelord: Moderskap, förvärvsarbete, modersideal, barnet som projekt, barnet som varande
 • Suonpää, Karoliina (2015)
  Pro gradu -tutkielman aiheena on kuvata, miten moraalikäsitykset, persoonallisuuspiirteet ja ympäristön rikosalttius ennustavat 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymistä. Tutkimus yhdistää kahta keskeistä rikoskäyttäytymistä selittävää nykyteoriaa: Tilannetoimintateorian (Situational action theory) mukaan rikoskäyttäytymistä selittävät parhaiten yksilön moraalikä-sitykset, kyky harjoittaa itsekontrollia ja ympäristön rikosalttius. Viiden suuren persoonalli-suusteoria (Big five theory) taas selittää rikoskäyttäytymistä verrattain pysyvillä persoonalli-suuspiirteillä, joista erityisesti alhainen tunnollisuus ja sovinnollisuus ennustavat lisääntynyttä rikosaktiivisuutta. Ajantasainen tieto nuorisorikollisuudesta edellyttää näkökulmia, jotka huo-mioivat yhtäaikaisesti sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen aineistona on Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vuonna 2012 keräämä Nuorisorikollisuuskysely. Kyseessä on valtakunnallisesti edustava otos peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaista (N=4 684). Oppilaat vastasivat anonyymisti kysymyksiin omasta rikoskäyttäytymisestään, moraalikäsityksistään ja persoonallisuuspiir-teistään. Ympäristön rikosalttiutta mitattiin laskemalla tutkimuksessa mukana olleille kouluille (N=51) koulukohtaiset keskiarvot oppilaiden rikosaktiivisuuden perusteella. Keskeisenä tilas-tollisena menetelmänä on rakenneyhtälömallinnus, jonka avulla tutkitaan moraalikäsitysten, persoonallisuuspiirteiden ja ympäristön rikosalttiuden yhteyttä nuoren omaan rikoskäyttäyty-miseen. Rikoksille myönteisillä moraalikäsityksillä oli vahva yhteys rikoskäyttäytymisen kanssa. Per-soonallisuuspiirteistä havaittiin, että alhainen tunnollisuus ja sovinnollisuus sekä voimakas ulospäin suuntautuneisuus ennustivat lisääntynyttä rikoskäyttäytymistä. Moraalikäsitysten ja rikoskäyttäytymisen välinen yhteys säilyi persoonallisuuspiirteiden vakioimisesta huolimatta. Ympäristön rikosalttius ennusti nuoren omaa rikoskäyttäytymistä: koulun rikosalttiudella oli yhteys sekä nuoren omaan rikoskäyttäytymiseen että nuoren omaksumiin moraalikäsityksiin. Tutkimuksen tulokset tukevat oletusta siitä, että rikoskäyttäytymisen tutkimisessa on hedel-mällistä tarkastella sekä yksilön moraalikäsityksiin ja persoonallisuuteen että ympäristön rikosaktiivisuuteen liittyviä tekijöitä. Vaikka persoonallisuuspiirteet ja moraalikäsitykset ennustivat nuoren rikoskäyttäytymistä kouluympäristön rikosaktiivisuutta enemmän, nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattaa kiinnittää huomiota myös nuoren sosiaalisen ympäristöön. Pohdinnassa esitetään, että oppilaiden jakautumista hyviin ja huonoihin kouluihin kannattaa välttää, jos pyrkimyksenä on vähentää nuorisorikollisuutta.
 • Saxlin-Hautamäki, Elina (2015)
  The present study relates to the participation of non-state actors in trade policy formation relating to the creation of trade rules of global significance. The focus is on the work of the Finnish TTIP-network that is a network of non-state actors working to criticize and resist the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (“TTIP”) currently negotiated between the United States and the European Union. By using the TTIP-network as a case study, the study speaks to the gap within the existing international trade literature with respect to the work non-state actors do domestically in order to influence global trade rules. The purpose thus is to examine how non-state actors influence trade policy making. This question is approached by examining how the TTIP-network has evolved within the Finnish civil society, how it seeks to influence trade political decision making and what are the challenges and constrains it faces when doing so. The present study is an interview-based case study. Seven members of the TTIP-network were interviewed for the purposes of the present study, while the data gathered based on interviews was supplemented to the extent necessary with official publications, media sources as well as other publications of relevance. In the analysis of the data, literature from the area of trade politics as well as political sociology has been of central significance. The study concludes that TTIP-network has influenced trade policy making in Finland by politicizing trade policy making. TTIP-network is thus part of the wider global development in which trade rules are no longer considered to fall to the economic realm of the society but need to be exposed to wider public debate. While calling us to widen our understanding on what constitutes influential non-state advocacy, it illuminates the relationship between agency and structure that are both determinant for trade policy outcomes.
 • Österlund, Solveig (2015)
  Det bor ca 43 miljoner muslimer i Europa (Pew, 2015) samt ungefär 50 000 ‒ 60 000 i Finland (Martikainen, 2013). Tidigare forskning visar att islam framställs väldigt ensidigt i media och ofta kopplas religionen ihop med våld och terrorism (Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008). Syftet med denna avhandling var att analysera hur muslimer och islam konstrueras i finländsk mainstream-media (fi. valtamedia). Forskningsfrågorna formulerades som en övergripande fråga: 1) Hur konstrueras muslimer och islam i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet? samt som två underfrågor: a) Hurdana konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa texter? och b) Hur konstrueras muslimer som den Andre i texterna? Materialet utgjordes av artiklar från Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet från tidsperioden september och oktober 2014 i vilka muslimer eller islam nämndes eller behandlades. Artiklarna analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) enligt Fairclough (1995a; 2001) och Richardson (2007) som lämpar sig för analys av mediediskurser. Analysen delades upp i två delar. Den första delen beskrev materialet, de mest framträdande temana i artiklarna samt hur muslimer och islam konstrueras i dessa. Den andra delen beskrev de fyra identifierade diskurserna mer ingående samt svarade på frågorna om hurudana konstruktioner av ”oss” och ”dem” som går att finna i artiklarna samt hur muslimer konstrueras som den Andre. De fyra identifierade diskurserna var våldsdiskursen, unga muslimska män som ett säkerhetshot, islam som en splittrad och konfliktfylld religion samt islam som underlägset ”väst”. Kort sammanfattat kan man säga att muslimer inom våldsdiskursen konstrueras som den våldsamme Andre. Inom diskursen unga muslimska män som ett säkerhetshot konstrueras muslimer som den hotfulle Andre som måste exkluderas från den europeiska gemenskapen. Inom diskursen för islam som en splittrad och konfliktfylld religion konstrueras muslimer som den irrationelle Andre som reagerar känslomässigt i konflikter. Inom islam underlägset ”väst”-diskursen konstrueras muslimer som den ”eftersläpande” Andre. Till sist diskuteras förslag för vidare forskning samt forskningsprocessen utvärderas.
 • Kaakinen, Essi (2015)
  Nykypäivänä mobiililaitteet kasvattavat suosiotaan entisestään. Useat eri mobiilialustat kuitenkin hankaloittavat mobiiliohjelmointia, koska jokaiselle mobiilialustalle ohjelmoidaan sovelluksia eri ohjelmointikielellä, erilaisilla toteutusvälineillä ja erilaisten periaatteiden mukaisesti. Alustariippumaton mobiiliohjelmonti sisältää mekanismeja sovelluskehitykseen usealle mobiilialustalle yhtä aikaa. Alustariippumattoman mobiiliohjelmoinnin mekanismeja ovat selainsovellukset, hybridisovellukset (selainsovellus natiivin sovelluksen sisällä), tulkitut sovellukset, ristiinkäännökseen (binäärikoodin käännös toiseen ympäristöön) perustuvat ratkaisut ja koodin generointiin perustuvat ratkaisut. Malliperustaisessa ohjelmistotuotannossa sovellus suunnitellaan mallien avulla ottamatta suunnitteluvaiheessa kantaa varsinaisiin toteutusteknologioihin. Vasta vaiheittain mallimuunnosten kautta valitut teknologiat otetaan huomioon ja lopuksi generoidaan mallista ohjelmakoodi valitulle ohjelmointikielelle. Tämä lähestymistapa on erittäin kiinnostava mobiiliohjelmointia ajatellen, koska toteuttajilla on selkeä tarve tuottaa sovelluksia useille mobiilialustoille. Tutkielmassa selvitetään malliperustaisen mobiiliohjelmoinnin nykytila etsimällä olemassa olevia työkaluja mobiilisovellusten tuottamiseen malliperustaisesti. Löydetyt työkalut esitellään lyhyesti ja yhtä löydetyistä työkaluista tutkitaan tarkemmin toteuttamalla tutkielmassa määritelty esimerkkisovellus kyseisellä työkalulla Android mobiilialustalle ja iOS mobiilialustalle.