Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 7449
 • Taskinen, Kristian (2002)
  Tutkielma käsittelee aasialaisten osakeoptioiden hinnoittelua. Aasialaisen option arvo määräytyy siihen liittyvän osakkeen keskimääräisen kurssikehityksen perusteella. Osakkeen kurssikehitystä kuvaavana prosessina toimii yleisesti optioiden hinnoittelussa käytetty geometrinen Brownin liike ja keskimääräinen kurssikehitys määräytyy tämän prosessin tuottamien keskenään korreloituneiden havaintojen aritmeettisena keskiarvona. Tämä aritmeettisen keskiarvon jakauma ei noudata mitään yleisesti tunnettua jakaumaa, mistä johtuen aasialaisten optioiden hinnoitteluun ei saada johdettua tunnetun Black–Scholes-kaavan tyyppistä analyyttista suljetun muodon ratkaisukaavaa, vaan joudutaan turvautumaan hinnan approksimaatioihin. Aasialaisten optioiden hinnan approksimointiin kehitetyistä menetelmistä tässä työssä esitellään Monte Carlo -simulointi sekä seuraavat hinnoitteluun kehitetyt algoritmit: Turnbull–Wakeman, Milevsky–Posner ja Curran. Menetelmien esittelyn lisäksi arvioidaan numeerisesti kunkin menetelmän käyttökelpoisuutta ja saatujen hintojen tarkkuutta erityyppisten aasialaisten optioiden tapauksissa. Aasialaisten optioiden hinnoitteluun soveltuvista simulointimenetelmistä työssä esitellään standardimenetelmä sekä kaksi sen tehostamiseen tähtäävää menetelmää: sovitettujen parien menetelmä ja apumuuttujamenetelmä. Standardimenetelmä tuottaa melko vaatimattomia tuloksia ja tehostusmenetelmistä sovitettujen parien menetelmä ei tuo juurikaan parannusta tarkkuuteen. Apumuuttujamenetelmä sen sijaan tuottaa hyviä tuloksia, kun apumuuttujana toimii vastaavat ominaisuudet omaava geometriseen keskiarvoon perustuva aasialainen optio. Esitellyistä algoritmeista Turnbull–Wakeman ja Milevsky–Posner soveltuvat aasialaisten optioiden hinnoitteluun vain tietyissä rajoitetuissa tilanteissa, kun taas Curranin menetelmä soveltuu kaikkiin tarkasteltuihin tilanteisiin erittäin hyvin. Keskeisimmät lähteet: BLACK, F. - SCHOLES, M. (1973): The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy 81. BOYLE, P. - BROADIE, M. - GLASSERMAN, P. (1997): Monte Carlo methods for security pricing. Journal of Economic Dynamics and Control 21. COX, J. - ROSS, S. (1976): The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes. Journal of Financial Economics 3. CURRAN, M. (1994): Valuing Asian and Portfolio Options by Conditioning on the Geometric Mean Price. Management Science 40. MILEVSKY, M. A. - POSNER, S. E. (1998): Asian Options, the Sum of Lognormals, and the Reciprocal Gamma Distribution. Journal of Financial and Quantitative Analysis 33. TURNBULL, S. M. - WAKEMAN, L. M. (1991): A Quick Algorithm for Pricing European Average Options. Journal of Financial and Quantitative Analysis 26.
 • Vuorinen, Marja (2002)
  1800-luvun jälkipuolen yhteiskuntakehitys - modemisaatio, demokratisoituminen, kansakunnaksi rakentuminen - on näytelmä, jossa vanha eliitti, aateli on saanut esittää pääroistoa, kun taas uudella aatelittomalla, kansallisella, demokraattisella eliitillä on ollut edistyksellisen sankarin osa. Käsillä oleva työ on yritys purkaa tätä myyttiä. Lähtökohtana on oletus, että yhteiskuntaa muokkaavat voimat tulivat ensisijassa ideologian ulkopuolelta, ja kehityksen ideologiseksi moottoriksi ilmoittautunut ryhmä vain hyödynsi valmista tilannetta. Tutkimuksen kohteena on uuden ja vanhan eliitin ideologinen konflikti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Massamitassa levitetty painettu sana (lehdistö, tieto- ja kaunokirjallisuus) synnytti tuolloin uuden yhteiskunnallisen vallan foorumin. Sen toimijoista pääosa oli uuden eliitin miehiä, joilla siten oli määrittelijän monopoli myös itseään koskevissa asioissa. Identiteettiään rakentaessaan uusi eliitti otti käyttöön negatiivisen identifikaation: se tuotti kilpailijastaan aatelista viholliskuvan, josta tuli myös demokratian itseymmärryksen vastakuva. Tutkimuksen metodikehyksen muodostavat diskurssiteoria -oletus siitä, etteivät verbaaliset kuittuurituotteet ainoastaan heijasta, vaan myös muokkaavat ja muuttavat yhteisön ajattelutapoja - sekä merkkejä ja merkityksiä tutkiva semioottinen lähestymistapa. Käytössä on lotmanilaisen kulttuurisemiotiikan hegemoniakilpailun strategioita kuvaileva terrnistö (teksti, nonteksti, antiteksti, negaatioteksti). Lähteenä on käytetty 1800-luvun suomalaista kaunokirjallisuutta, moniaineksista tekstityyppiä, josta on saatavissa esiin laajin merkityksiä kantavien inhimillisen elämän piirteiden kirjo. Aateluuden semiotiikka osoittautuu vallan semiotiikaksi. Se jäsentyy kuuden viitekehyksen ympärille. 'Soturin' arkaainen viitekehys viittaa suoraan, henkilökohtaiseen, "weberiläiseen" vahvemman valtaan. Järjestäytyneen yhteiskunnan hierarkioihin viittaava'virka/virkamies'taas on institutionalisoituneen vallan kuva. 'Kartano' viittaa esiteollisen ajan merkittävimmän omaisuustyypin kautta vanhentuneeseen taloudelliseen valtaan, 'suku' privaatissa välittyviin vallan lähteisiin, taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. 'Sosiaalinen näyttämö'toimii diffuusin, vaikutusvaltaan perustuvan vallan tyypin foorumina, ja'aatelisen yksilön' viitekehykseen sisältyvät yksilötason vaikutusvaltaa rakentavat ominaisuudet. Aatelismiehen ideaalityypit (upseeri, virkamies, hovimies, maanviljelijä, moderni professionaali, yrittäjä, " luuseri", työmies) kuvittavat aatelismiehelle modemisaation paineessa tarjolla olevia konservatiivisia ja edistyksellisiä reagointimalleja. Populaarit demokratiateemat taas jäsentävät uuden eliitin oikeaoppista, poliittisesti korrektia asennoitumista valtaan ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. 1800-luvun jälkipuolen uuden eliitin rakentama kuva edeltäjästään "luonnollisen" kehityksen aktiivisena jarruna on sekä vallanvaihtoa oikeuttavaa edistyksen retoriikkaa että tarkoitushakuista viholliskuvalla politikointia. Yksittäistapauksenakin se kertoo jotakin myös näistä ilmiöistä yleensä.
 • Romo, Heidi Marjatta (2008)
  Tutkielmani käsittelee taiteilijajärjestö MUU ry:n perustamista, ensimmäisiä toimintavuosia ja yhdistyksen piirissä tuotettua poliittista diskurssia suhteessa 1980-luvun talouden nousukauteen Suomessa. MUU ry:n perustivat taiteilijat, joiden työskentely oli monitaiteista eikä edustanut perinteisiä kuvataiteen aloja kuten maalaustaide, grafiikka tai kuvanveisto. Yhdistyksen nimi "muu" tarkoitti apurahahakemuksen kohtaa "muu", jonka anoja täytti siinä tapauksessa, että hänen työnsä ei sopinut hakemuslomakkeissa luokiteltuihin taidekategorioihin. Tutkielmassani tarkastelen yhdistyksen perustamisvaiheita ja ensimmäisiä toimintavuosia Helsingissä 1987–1989. Tänä aikana yhdistys kasvoi 23 aktiivin yhteenliittymästä 328 jäsenen jäsenjärjestöksi. Lähdeaineistona käytän yhdistyksen perustamiseen liittyviä pöytäkirjoja, opetusministeriön asiakirjoja sekä MUUlaisten lehdistössä esittämiä lausuntoja ja kirjoituksia. Taloudellisen tilanteen kartoittamisessa käytän lähdeaineistona arkistoista löytyviä asiakirjoja, tilastollisia selvityksiä sekä taiteen keskustoimikunnan ja valtion taideteostoimikunnan vuosikertomuksia. Tutkielmassa tarkastelen MUUlaisten poliittista diskurssia ja sen muutoksia tutkimusajanjakson aikana. Pohdin, miksi yhdistys perustettiin ja miten perustamisen motiiveja ilmaistiin puheissa, mutta en muotoile vastaukseksi kausaalista selitysmallia. Tarkastelen tutkimusaineistoani genealogisella tutkimusotteella. Genealogisella tutkimusotteella etsitään ilmiöiden syntytapaa (Herkunft) ja rakentumista sen sijaan, että oletettaisiin niille pysyvä perusta.Herkunft on Foucault'n suomennetussa tekstissä Foucault/Nietzsche käännetty sanalla "polveutuminen". Genealogi asettaa tehtäväkseen polveutumisen tutkimuksen – monien alkujen etsimisen. Tiedon genealogia ei laiminlyö käsittämättömiäkään historian episodeja; päinvastoin se viipyy alkujen pikkuseikoissa ja sattumissa. Käyttäessäni termiä diskurssi ymmärrän tämän käsitteen siten, että diskurssit ovat käytäntöjä, joilla on institutionaalinen ja produktiivinen luonne. Diskurssit tuotetaan valtasuhteiden kehikossa. Diskurssiin liittyy usein retorinen funktio eli pyrkimys viekotella lukija tai kuulija oman ajattelun piiriin. Tarkastelen MUUlaisten tuottamien asiakirjojen ja julkisuudessa esittämien lausuntojen sisältämiä poliittisia tavoitteita suhteessa kontekstiin. Tutkielmassani esitän, että MUU ry:n perustamisen kontekstin muodostivat toisaalta 1980-luvun lopun taloudellisen nousukauden kiivastuttamat taiteen sijoitusmarkkinat ja toisaalta ajankohdan taideilmapiiri, taideapurahajärjestelmä ja taiteilijajärjestökenttä. Kuvailen MUUlaisen poliittisen retoriikan muutoksia tutkimusajanjakson aikana. Alkuvaiheessa arvosteltiin valtiollista apurahajärjestelmää, myöhemmin keskityttiin vaikuttamaan Suomen nykytaiteen museon perustamissuunnitelmaan. MUU ry perustettiin aikana, jolloin Suomen talouskasvu oli kiivasta. Vuonna 1987 taidekauppa oli Suomen taiteen historiassa poikkeuksellisen vilkasta. Yksityisen taidekaupan suuruudeksi arvioitiin 50-80 miljoonaa markkaa. Suuryritykset tekivät MUU ry:n perustamisvuonna taidehankintoja 16,7 miljoonaa markan edestä. Samana vuonna Suomen valtion taidehankintoihin kohdentamat määrärahat olivat yhteensä 2,3 miljoonaa markkaa. Tutkielmassa väitän, että sijoitusmarkkinoiden kuumeneminen taiteen kentällä antoi merkittävän sykäyksen yhdistyksen perustamiselle, vaikka yhdistyksen perustamista perusteltiin apurahajärjestelmän uudistamispyrkimyksillä. Tutkielmassa väitän myös, että MUU ry loi omalla toiminnallaan puitteet nykytaiteelle sellaisena ilmiönä, kuin miksi nykytaide nyt Suomessa ymmärretään.
 • Sairanen, Samuli (2013)
  The term "botnet" has surfaced in the media in recent years, showing the complications of manipulation of massive amounts of computers. These zombie computers provide platform for many illegal or otherwise shady actions, like spam mailing and denial of service-attacks. The power of such networks is noticeable on global scale, but what is really known about these networks? Why do they exist in the first place? How are botnets being created today and how they work on a technical level? How is the emergence of mobile internet computing affecting botnet creation and what kind of possibilities does it offer? Goal of this work is to illustrate the history of botnets, understand the structure of botnets, how they are built, and how they affect the whole internet culture. Also the methods for fighting against the threat of botnets are speculated.
 • Sivonen, Janne (2001)
  Tutkielma tarkastelee Ruandan konflikteja ja erityisesti vuoden 1994 kansanmurhaa, jossa noin 800 000 tutsia ja maltillista hutua surmattiin muutamassa kuukaudessa. Tutkielman etsii syitä sille, miksi etnonationalistinen hutuvoima-liike onnistui mobilisoimaan merkittävän osan maan hutuväestöstä tutsien vastaisiin väkivaltaisuuksiin vuoden 1994 kansanmurhassa. Suuri osa Ruandan hutuista liittyi pienen eliitin suunnittelemaan tuhoamiskampanjaan etnonationalistisen propagandan lietsomina, vaikkeivät propagandan väittämät vastanneet suurimman osan sosiaalista todellisuutta. Aiheeseen pureudutaan Ruandan konfliktien historiallisen tarkastelun sekä teoreettisen analyysin avulla. Kun vuoden 1994 kansanmurhaa ja siihen johtaneita tapahtumia tarkastellaan valtakunnallisella tasolla, teoreettisena lähtökohtana on Paul Jamesin kansakunnan muodostumisen teoria. Jamesin mukaan kansakunta on abstrakti yhteisö, joka perustuu konkreettisessa elämänpiirissä koettuun sosiaaliseen integraatioon. Stanley J. Tambiahin etnisen väkivallan ritualisoitumista tarkastelevan teorian pohjalta esitetään, että Ruandassa keskeisin konkreetisen elämänpiirin abstraktia hutuyhteisöä luova tekijä on ollut väkivalta ja siihen liittyvät diskurssit. Kun kansanmurhaa analysoidaan ruohonjuuritasolla, väkivaltaan ryhtymisen motiivit osoittautuvat moninaisiksi: ihmiset liittyivät hutunationalismin nimissä tehtyihin väkivaltaisuuksiin omien lähtökohtiensa ja motiiviensa perusteella. Tambiahin ja Jamesin teorioiden soveltaminen Ruandaan osoittaa, miten monimutkaisessa vuorovaikutuksessa kansallisen tason makrokonflikti ja paikallisen tason pienemmät konfliktit voivat keskenään olla. Kun kasvokkaiskontakteihin perustuva sosiaalinen integraatio luo abstrakteja yhteisöjä, ruohonjuuritason tapahtumat voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta abstraktin yhteisön tasolla niille annetaan samankaltainen sisältö. Toisaalta konfliktin saamat merkitykset voivat kulkea ylhäältä alaspäin: ruohonjuuritason konfliktien taustalla olevat paikalliset motiivit puetaan tällöin sanoiksi makrotason etnisen konfliktin merkityssisältöjä käyttäen. Tutkielman tärkeimpiä aineistolähteitä ovat ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen Ruandan kansanmurhaa käsittelevät tutkimusraportit, YK:n sotarikostuomioistuimen asiakirjat sekä Ruandasta kirjoitetut etnografiat ja historialliset analyysit.
 • Rajala, Susanna Marika (2009)
  Pro gradu tutkielmassani tarkastelen Kirkon ulkomaanavun tukeman integroidun maaseudun kehittämisohjelman tuloksia ja vaikutuksia etelä-Zimbabwessa. Ohjelman toteutuksesta vastaa Luterilainen maailmanliitto ja Luterilainen kehityspalvelu. Tutkielma keskittyy Humbanin kylään, johon rakennettiin vuosina 1994-2002 jokipato (Manama dam) ja sen yhteyteen kastelujärjestelmä ja kasvimaa (Siyaphambili garden). Tärkein tutkimuskysymykseni on: minkälaisia myönteisiä tai kielteisiä tuloksia ja vaikutuksia kehitysyhteistyöllä on ollut Humbanin kylässä? Metodologialtaan ja analyysitavaltaan tutkielma on laadullinen, teoreettisena viitekehyksenä on developmentalistinen kehitysdiskurssi sekä vaikuttavuustutkimuksen osalta osallistava vaikuttavuustutkimus. Tärkeimmän kohderyhmän muodostavat Siyaphambilin kasvimaalla työskentelevät 20 kyläläistä. Lähdeaineisto koostuu hankedokumenteista, avainhenkilöhaastatteluista, ryhmäkeskusteluista ja osallistavista harjoituksista. Tutkielmantekoon sisältyi kuukauden mittainen kenttätyö Zimbabwessa. Tutkimustulokset Tutkimus osoittaa, että Manaman padon ansiosta Humbani-joen vettä voidaan varastoida ja hyödyntää tehokkaammin. Osa vedestä ohjataan kastelukanavia pitkin Siyaphambilin kasvimaalle mahdollistaen näin lähes ympärivuotisen kasvisten ja hedelmien viljelyn. Viljelijöiden ruokaturva on parantunut ja ruokavalio monipuolistunut. Kasvimaa on myös tuonut lisätuloja, jotka on käytetty koulumaksuihin, ruokaan ja kotitaloustavaroihin. Viljelijöiden lisäksi toiminnoista hyötyvät mm. kasvimaalta kasviksia ja hedelmiä ostavat kyläläiset, padolla karjaansa juottavat karjanomistajat sekä Manaman koulu. Toiminnoilla on ollut samalla myös odottamattomia vaikutuksia. Manaman patoallas on liettynyt ja sen kyky varastoida vettä on heikentynyt. Patoalueen kunnossapito on heikkoa, minkä lisäksi villieläinten määrä alueella on lisääntynyt. Padon myönteiset vaikutukset eivät myöskään ole niin laaja-alaisia kuin mitä alunperin oli suunniteltu. Pääasiallisten hyödynsaajien ryhmä on koko kyläyhteisöön suhteutettuna pieni, eikä pato ole synnyttänyt kasvimaata lukuunottamatta muuta merkittävää oheistoimintaa. Joillekin, kuten joen alajuoksulla asuville, vaikutukset voivat olla myös kielteisiä. Loppukeskustelu Tutkimus osoittaa, että kehitysyhteistyöllä on ollut kohdekylässä sekä suunnittelemattomia että suunniteltuja vaikutuksia. Samalla vaikutusten arviointiin ja osallistavaan lähestymistapaan liittyy myös haasteita. Joitakin vaikutuksia ja niiden kestoa on vaikea arvioida. Vaikutukset voivat ilmetä vuosien päästä, kun taas toiset ovat nyt jo päättyneet. Yksi suurimmista haasteista liittyy syy-seuraus-suhteiden määrittelyyn: missä määrin havaitut muutokset ovat kyseisen hankkeen ansiota ja missä määrin jonkin muun tekijän vaikutusta? Informanttien ja tutkimuskohteen valinta sekä tutkimuksen ajoitus vaikuttavat myös tutkimustuloksiin. Developmentalistinen kehitysdiskurssi näkee kehityksen myönteisenä, edistyksellisenä, hallittavana ja loogisena. Käytännössä kehitystä ei kuitenkaan voida välttämättä ennustaa, eikä projektilogiikka riitä kuvaamaan kehitysyhteistyön käytännön ja sen vaikutusten moninaisuutta. Kehitysyhteistyöllä voi olla sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia vaikutuksia, minkä lisäksi kohdekylissä kuten myös apuyhteisössä - on erilaisia ryhmiä ja intressejä, ja näin myös vaikutukset eri ryhmille vaihtelevat. Kehitysyhteistyön tuloksia ja vaikutuksia ei siten voida tarkastella ainoastaan developmentalistisesta näkökulmasta, vaan huomioon tulee ottaa myös kehitysyhteistyön instrumentalistiset ja kontekstuaaliset näkökohdat sekä vaikutukset eri ryhmille.
 • Ekholm, Sonja (2004)
  This study analyses the debate about European Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). On the one hand, the aim is to give an overview of the debate about accession and the background to the arguments used in the debate, on the other hand, to analyse the specific claims about accession and what they reveal about political interests. The research question is how legal arguments have been used in the accession debate to achieve political aims. The theoretical framework of this study is the interaction between law and politics. The accession debate is approached from the point of view of juridification of politics. Juridification of politics is a complex phenomenon that is seen as an interference of law into politics. Accession by the European Union to the ECHR would have a strong symbolical meaning and would send a political signal to the citizens of Europe and to the outside world that the protection of human rights extends to the whole Union. Accession would strengthen the credibility of the European Union as a global actor in human rights affairs. It would give a strong political signal of coherence between the European Union and the “greater Europe”. Finally, accession would give legitimacy for the Union and its policies. The debate about accession is part of a more general debate about the future of the European Union and the role of human rights. Accession by the European Union to the ECHR is seen as a step in developing the Union into a federal state and weakening the position of member states. Therefore the difference in the views of member states on accession can best be explained with the idea of a moving policy pendulum between intergovernmentalism and supranationalism.
 • Larjomaa, Asta (2002)
  The topic of research in this thesis is Access Pricing in the Mobile Telecommunications sector. Before the 1980's telecommunication companies were highly regulated in most countries. Deregulation of local monopoly providers and the rapid expansion of the mobile telecommunication network have both contributed to the changes that make the telecommunication sector one of the fastest growing sectors in almost all countries. Network economics is a fairly new topic of research. The first paper mentioning network externalities was written in 1974 by Jeffery Rohlfs. The telecommunication sector is the perfect example of network externalities because the nature of these services involves communicating with a large number of people. The aim of this study is to analyse with economic models, first the operators before and after deregulation and the effects to consumer utility, firm profits and social welfare. Opening of competition between long-distance call providers started the development on a pricing model called access pricing. This model allowed compensation for local networks that terminated long-distance calls in their local networks. Access can be any service that one needs for providing an origination or termination that is out of the local network. The second aim of this study is to analyse with economic models, access pricing between operators and how it effect their pricing strategies, firm profit and consumer utilities. Is there need for a regulator or does the market mechanism produce a socially optimal output at the same time as operators maximise their profits? Shy's (2001) model of access pricing for long-distance call providers was applied to the mobile telecommunications sector. An extensive form game was used analyse the different access prices with different tariffs. A subgame perfect equilibrium was found by using backward induction. It is shown that an operator would not benefit on trying to over charge its competitor for access and that, consumer utility and operator profits were maximised and a socially optimal network size was reached by market mechanisms and no regulation of access prices is therefore needed.
 • Dettmann, Heidi Johanna Philippa (2006)
  The purpose of this study is to provide a picture of how official language minorities are accommodated in three provinces in Canada (New Brunswick, Ontario and Quebec) as well as Canada as a whole. The nature of the study is exploratory and comparative. The comparative design of the study allows for comments on the differences and similarities between the cases on the selected issues i.e. public services, internal use, the legislature, legislation, the courts and judicial system, education and official declarations. The aim is not, however, to provide an empirical explanation with regard to the solutions used in the accommodation of minorities in the selected cases. There are, and always will be, linguistic minorities in all parts of the world. It is important to find solutions to the difficulties such minorities face or risk negative outcome like language loss or escalation of minority grievances into outright conflicts. Canada is somewhat of a pioneer when it comes to language policy. The existence of the francophone minority of Canada has in a significant way shaped the politics of the country e.g. it has been a significant contributing factor in the development of the Canadian federal model. This decentralized federal structure means that the constituent units have extensive autonomy to shape their own language policies. We can find different kinds of solutions to the "language challenge" within Canada. For this reason Canada is an interesting case for research on language issues. The theoretical framework of this study deals with different normative approaches to language rights, policy or rights options, issues relevant to language policy and models for the implementation of language rights through autonomy arrangements. A limitation of this essay is that the empirical material is composed of Canadian language legislation. Legislation and law reflect the social reality and goals of a society and can therefore lend insight into how language issues have been confronted in the provinces of interest as well as in Canada as a whole. Legislation does, however, not show the whole reality, it is not an exact reflection of society and hence the study must be read with this in mind. The study is of a qualitative nature and the number of cases is small, instead the selected cases have been analyzed in detail. The study shows that the different units have indeed tackled the "language challenge" in different ways. The federal government has used a policy of bilingualism in an attempt to unify the country. Also New Brunswick has opted for a bilingual language regime, with equality of status for the two official languages. Ontario on the other hand has no stated official language, but extends some services to the francophone minority population of the province. Quebec grants official language status only to its majority language, French. English language rights are granted as exceptions to the rule of French dominance.
 • Sallinen, Maarit (2008)
  General objective of the study is try to understand and explain as of why the child labour persists in India amidst the high economic growth rates experienced in the post-1991 economic reform era. The examination has a dual focus. At first, the nature of economic growth in the post-1991 reform period is studied in terms of its ability to reduce the supply and demand factors that cause child labour. Poverty reduction, economic inequalities, social sector expenditure and changes in the production structure of the economy are in the main focus. Second, the aim is to analyse the impact of Indian social structure in the post-1991 reform period on the persistence of child labour. Finally, a case study of Karur district in Tamil is used to compliment the analysis. The methods of qualitative research are applied and as such the thesis will not attempt to provide accurate quantitative interrelationships between factors that cause child labour in India but rather to provide explanations and proposals as of why this might be. The study and the case study shows that in terms of its impact on eradication of child labour, the impact of ten years of gradualist economic reforms sends a mixed picture. Poverty reduction has been uneven with great disparities between states and regions, in particular the disparities between rural and urban areas persist. Even as economy has been booming, many public services have worsened. In some sectors there has been impressive progress made but the differences in terms access to these services along caste and regional lines are remarkable. The development in provision of public services such as education and health care also suffer from regional and sectoral bias. In terms of education, for a developing country India still spends far more money on tertiary education than on primary education. The growth of industrial production requires educated labour force, therefore improving the quality of education would be essential for the future of India.The economic growth in India has in particular fuelled the capital-intensive sectors, at the expense of the labour-intensive industries which would bring employment and incomes for the poor. Agricultural sector has suffered from lack of government investments. In addition to these factors, and probably in part behind all these factors are the social and cultural factors. Most of the child workers of India belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or to the Muslim community. Despite the fact that economic growth in India proceeds, caste-based discrimination continues in India and access to education and social status are still determined by the individuals caste status. The case study of rural Karur district confirms many of these notions.
 • Peil, Nele (2010)
  The purpose of the thesis is to provide a critical analysis of the regime of social security in current-day Estonia in terms of its poverty-alleviating potential and effect on the significant income disparities between the winners and losers of market-liberalism. The analysis is carried out in three steps. The first step determines risk factors for poverty among a household’s socio-economic characteristics in a hypothetical natural market situation. An overview of the dynamics of poverty in different social groups, with social benefits removed from households’ incomes, is provided for the time period 2004-2007. The second step analyzes the redistributive impact of the regime of social benefits by looking at how adding in social transfers to households’ incomes changed the picture. This step indicates in what groups social benefits significantly decrease poverty and how they affect the situation of income inequality between social groups. The third step is a discussion of the results in the framework of distributive principles of social rights and justice. This step provides the regime characterization in theoretical terms. The analysis is based on survey data from the Estonian Social Survey (ESS), a national survey carried out by Statistics Estonia. The ESS is the official source of national data on incomes. The methods used to analyse the data were bivariate analysis and multivariate logistic regression analysis. The findings indicate that the most important factors of poverty risk among households’ main socio-economic characteristics are the engagement of the head of the household in employment, along with his/her gender and level of education. Living in a city rather than the country, and in households larger than single-member ones, are also deterrents of poverty. Household ethnicity and the head of household’s age proved fairly insignificant as poverty risk factors. The number of children a household has had medium effect on its poverty risk, with poverty rates starting to climb from the third child onwards. In terms of regime characterization, the Estonian social security regime is exemplified by marginal income guarantees, universal eligibility, differentiated quality of social rights and de-commodification, a proportional nature and low potential for income redistribution.
 • Yen, Chieh (2016)
  The Master’s thesis examines how British Prime Minister David Cameron and Chinese President Xi Jinping construct discursive British and Chinese national identities in the context of foreign policy, how they are similar and different in their discursive constructions, and the reasons of such similarities and differences. In the past three years, both domestic politics and foreign policy in Asia and Europe have been shaped by the rise of nationalist parties as well as the ongoing financial crisis. Important issues such as EU enlargement, nuclear security, the refugee crisis, and Islamic extremism have a great impact on how political leaders construct their rhetoric on national identity in foreign policy, thus opens a fertile ground for research on nationalism. Based on a critical evaluation of literature on theories of nationalism and foreign policy, a modified theoretical framework is developed to explain components of national identity in discourse: construction and narrative of a common past that has national and international significance, construction of a cultural and political continuity, construction of the “other,” and construction of common political goals and visions that are crucial for the nation’s destiny and the world’s future. The study uses Critical Discourse Analysis to identify and evaluate the fundamental similarities and differences Cameron and Xi construct their national identities in a total of 106 speeches from 2013 to 2015. Based on the findings, the thesis then uses Comparative-Historical Method to elaborate on important similarities and differences and discuss their historical significance. The findings show that that despite the cultural, historical, and political differences between Britain and China, both Cameron and Xi use various similar strategies to ensure that the discursive construction of their national identities is coherent with Britain and China’s national interests. The results suggest a new approach to the nationalism in Asia and Europe, which takes into account but look beyond Asia and Europe’s obvious difference in culture, politics, and history, and aims to reveal the means and the extent of convergence and divergence of nationalism in various forms.
 • Zhang, Jie (2002)
  Most countries use a Labour Force Survey (LFS) to get information about different characteristics of the labour force. The LFS produces statistics about the number of persons employed, unemployed and inactive. Perhaps the most well known parameters are the number of unemployed persons and the unemployment rate, for the country as a whole and for its most important geographical and other domains. In principle, there is a lot of co-ordination in the LFS, such as the planning phase, the fieldwork, the estimation and analysis phase. The same holds for the LFS of different countries. But still, great differences exist in the way that these phases are carried out in different countries. The aim of this Master's thesis is to give an overview and a comparison of the LFS procedures in three countries, Finland, the United Kingdom (UK) and Canada. The main reason for choosing these countries is that they are considered among the leaders in regard to the quality of statistics production. Also, detailed written documentation about the LFS is easily obtainable for these countries. The thesis consists of two major parts, the examination of the LFS sampling design in the three countries and the examination of the LFS estimation procedures in the three countries.
 • Morgan, Thomas (2009)
  The United States of America and the Islamic Republic of Iran have been locked in a war of words, exchanging insults and threats since the Islamic Revolution of 1979 and the ensuing hostage crisis in the American embassy in Tehran. Iran, along with North Korea, is currently one of the two states singled out as "rogue states" by the US government. This thesis deals with the relations between the United States of America and Iran between 1953 and 2009. It probes the deep history of friendship and enmity between the two states and analyses them using Constructivist theory, based on the writings of Alexander Wendt, notably his article "Anarchy Is What States Make Of It" and his book "Social Theory of International Politics". What results is an explanation of why the United States has regarded the Islamic Republic of Iran as a a "rogue state". Its findings show that what can be obtained from a theoretical analysis differ markedly from what can be showed from an empirical analysis of the situation. Whereas the situation, on the surface seems to be of a simple battle for supremacy in the Middle East between two states competing for hegemony, a Wendtian analysis shows that the interaction between states since 1953 is responsible for the creation of a conception of identity and interest between the states which cannot be seen from a pure empirical overview. The conclusion explains the fractious relationship between the two states over the last thirty years through this Wendtian analytical framework and shows that the future of this relationship depends on interaction between the two states - not from a simple exchange of good deeds and favours which seemed to foster good relations during the reign of Shah Mohammed Reza Pahlavi, but rather in the longer term as the two nations learn to trust each other through a long process of interaction which should, eventually, lead to them both developing a new conception of "self" and "other", essential components of the at times close and at times very distant relations between them over the last 56 years.
 • Hietaniemi, Eila (2003)
  The study has examined the effects of the actions aimed at deterring exclusion especially on the activation, labourmarket placement, and the life control of the aging and inadequately trained unemployed. As the theoretical frame of reference, e.g. Pierre Bordieu’s theories about the meanings of capitals and fields to individuals and from the viewpoint of social actors have been used. Under examination has been the social capital manifesting itself as trust or confidence in social relationships. Theoretical background for the study has been found from e.g. the frameworks of exclusion, unemployment research, organizing of social welfare, and from the frameworks of the operational conditions and environments of anticipatory socialpolicies, and activating labourpolicies. The empirical material was collected from the eight development plans targeted towards the people 45 years or older who were unemployed or threatened by unemployment, chosen from the Finnish ESR- program period 1995-1999. The basic population of 377 persons and the standardized control group was collected manually from the registries of the labour administration in February 2002, and the questionnaire as a postal survey also in the spring of 2002. The survey was sent to 196 persons chosen from the basic population. Because of the disparity of the materials and several different methods and theories used, the research methodology was chosen to be triangulation. In the examination of the factor of social capital and life control e.g. the methods of sum variables, means of variable ratios, and variance analysis. The interview material has been utilized as factual information whenever relevant. As one result, the most significator prohibitive factor in trying to employ the aging unemployed people was inadequate vocational training, and not so much aging. The roots of the structural unemployment affecting the current labourmarket are thus located: the post World War II radical change, when the educational requirements of workers were low. Of the factors of anticipation, activation, and the strength of the life control, the trust towards to the institutional actors turned out to be weak. The dominant factor expressing the strength of external and internal life control was the ethos of “coping on your own”. The study used as source material the works, articles of e.g. the following authors: S. Aho, P. Bourdieu, J. Coleman, I. Culpit, T. Helne, K. Ilmonen, J. Kajanoja, P. Putnam, R. Raitasalo, J. P. Roos, H. Silver, and K. Vähätalo
 • Genjang, Nevil Nuvala (2012)
  The thesis is written on the catalytic activation of carbon dioxide. It includes a literature part and an experimental part. In the literature part, a review on metal (salen) complexes in relation to their electronic and geometric properties is presented. Salicylidene-aminates are included considering similarity to the salens. Also included from literature is a selective review focusing on the mechanistic aspects in the carboxylation of epoxides by metal (salen) complexes. Some applications of iron (salen) complexes as catalyst are mentioned. In the experimental part, the bis(phenoxyiminato) chlorido iron(III)complexes are synthesized, characterized and applied on carbon dioxide/epoxide coupling reactions. Characterization is done by UV-vis, infra-red, nuclear magnetic resonance and electron impact mass spectroscopy and elemental analysis for C, H, and N. Thermogravimetric analysis for the complexes, DFT calculation for the most active species (L11)2Fe(III)Cl and X-ray for (L6)2Fe(III)Cl are also presented. X-ray crystallography reveals the space group of (L6)2Fe(III)Cl to be orthorhombic, Pbcn; a = 29.0038(14) Å, b = 8.6123(8) Å, c = 10.7843(9) Å; α = β = γ = 90 o. The ML2Cl complexes are observed to have M-O and M-N bonds involving the phenolic oxygen and azomethine nitrogen. Correlation study between spin state and the Fe-N bond length indicates a high-spin state for Fe(III) nucleus. The geometry around the metal nucleus is distorted square pyramidal. Reaction conditions for catalytic activity were fine-tuned envisaging the exclusive production of cyclic carbonates. Propylene and styrene oxides show high reactivity. The ketiminato complexes show better activity over the aldiminato complexes. Optimal result is obtained in dimethyl formamide at a temperature of 145 oC and carbon dioxide pressure of 10 bars in the presence of tetrabutylphosphonium bromide as co-catalyst. A TOF of 572/h is observed for propylene oxide. Three reaction mechanisms are proposed. Comparatively the Co(III) analogues are more active, and iodide as a halogen ligand produces a more active complex than chloride. Improving nucleophilicity of Fe(III), elimination of intramolecular H-bond and improving on solubility could yield a more active complex. Iron is a cheap and environmentally benign metal. The use of iron complexes is an attractive alternative to other transition metals which are expensive and/or toxic. The complexes are robust and show high thermal stability. Surprisingly, oligomers of styrene carbonate were noticed at the reaction temperature and pressure known to favor exclusive production of cyclic carbonates. These observations suggest the complexes for a promising study and application in future research for copolymerization. Such copolymers may have useful charateristics for diverse applications.
 • Gröhn, Heidi (2008)
  Tutkimuskohteena on ADHD-identiteetin ilmeneminen ADHD Aikuiset ry:n keskustelufoorumilla. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa se, että ADHD on representoinut viime vuosina yleisesti tunnistetuksi oireyhtymäksi myös aikuisilla. Analysoin internet-keskusteluja toisaalta sosiaalisen roolin näkökulmasta ja toisaalta narratiivisena tarinana. Erving Goffmanin teatterimetafora hahmottaa, miten ADHD paikantuu arkielämän näyttämöllä. ADHD:llakin on erilainen rooli eri kehyksissä. ADHD-foorumi toimii takanäyttämönä ja sen keskusteluja kuvaan autenttisena. Takanäyttämöllä ADHD-henkilö saa vertaistukea omiensa joukossa. Sosiaalinen ja julkinen maailma toimii etunäyttämönä, jolla ADHD-yksilö joutuu kompensoimaan puutteitaan ja hillitsemään käyttäytymistään antaakseen itsestään yleisesti hyväksyttävän vaikutelman. Sosiaalinen kuri velvoittaa pitämään naamion paikallaan. Jäsentelen keskusteluja myös Greimasin narratiivisen aktanttimallin avulla jakamalla ne kolmeen vaiheeseen: valmistelevaan tarinaa, päätarinaan ja vahvistavaan tarinaan. Tarinat ilmentävät jatkuvuutta, sisäistä prosessointia sekä aktiivista toimijuutta. Tarinan päähenkilönä on ADHD-diagnoosia hakeva aikuinen. Tarinan valmistelevassa vaiheessa yksilö ilmestyy keskustelufoorumille kuvaillen oireitaan ja kysyy, olisiko hänellä ADHD. Päätarinan vaiheessa yksilö on yleensä hyväksynyt ajatuksen ADHD:staan. Diagnosointi toimii kuitenkin varsinaisena päätestinä, jonka aikana yksilö saa varmuuden omasta ADHD-identiteetistään.Vahvistavana tarinana kuvaan elämistä tämän uuden tietoisuuden ja ehkä lääkkeidenkin kanssa. ADHD-tarina ei kuitenkaan lopu aktanttimallin viimeiseen, vahvistavaan vaiheeseen, eikä ADHD:sta parannuta pelkällä lääkityksellä. Diagnoosi on vasta välitavoite matkalla kohti elämänhallintaa ja itsensä hyväksymistä.