Browsing by Subject "X-Files"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Nykänen, Timo (2002)
    Tutkielman tavoitteena on kartoittaa niitä keinoja, joiden avulla tietokonevälitteisen viestinnän synnyttämissä ryhmissä voidaan luoda yhteisöllisyyden kokemuksia. Lisäksi pyrkimyksenä on tutustuttaa lukija läheisesti tietyn alakulttuurin toimintaan ja faniuden konventioihin. Tutkielmaan sisältyvä konkreettinen tapaustutkimus keskittyy X-Files (Salaiset kansiot) -televisiosarjan fanien Internetissä toimivaan alt.tv.x-files.analysis (atxfa) -keskusteluryhmään. Kvalitatiivisen analyysin työkaluna on käytetty etnografista keskustelijoiden havainnointia, ja kerättyyn keskusteluaineistoon on sovellettu ensisijaisesti Nancy Baymin teoriaa verkkoyhteisöissä ajan kuluessa jatkuvan viestinnän kautta syntyvistä sosiaalisista merkityksistä. Analyysiä on lisäksi täydennetty muilla tietokonevälitteisen viestinnän tutkimustuloksilla sekä faniuden alakulttuureja käsittelevillä teorioilla. Verkkoyhteisöjen ja faniuden ilmiöiden käsittely on haluttu yhdistää esityksessä, koska niiden kehityshistoriat kietoutuvat erityisesti X-Filesin kohdalla tiiviisti yhteen. Atxfa-ryhmän jäsenten välisestä viestinnästä on etsitty merkkejä syvemmästä kanssakäymisestä, joiden on tulkittu osoittavan heidän sisäistäneen ryhmän yhteisöllisen luonteen. Baymin mukaan se tapa, jolla verkkoryhmän jäsenet mieltävät yhteisön olemassaolon, muokkautuu vuorovaikutuksessa tiettyjen olemassaolevien rakenteiden kautta, joita hyväksikäyttämällä jäsenet luovat uusia sosiaalisia merkityksiä. Atxfa:n tutkimus paljasti Baymin löytämien verkkoyhteisöille ominaisten ilmaisumuotojen, identiteettien, henkilökohtaisten suhteiden ja normatiivisten konventioiden lisäksi myös muita atxfa:lle ominaisia yhteisöllisyyttä luovia merkityksiä. Nämä vuorovaikutteisessa viestinnässä syntyneet konventiot on tutkimuksessa jaettu fanien ja tuotantoyhtiön vastakkainasettelun, atxfa:n sisäisen erottelun ja kritiikin sekä jäsenten henkilökohtaisiin ohjelmatekstistä tehtäviin tulkintoihin vaikuttaviin merkityksiin. Perusteluina sille, että erityisesti atxfa:ta olisi pidettävä omana yhteisönään, on tutkielmassa esitetty muun muassa ryhmän erottautumista omaksi tavoitteelliseksi ryhmäkseen erilleen emoryhmästään, sen valvotusta muodosta johtuvaa tarkkaa normiston yhteistä ylläpitoa, sekä sen viestinnän aitoutta ja rehellisyyttä edistävää suhteellisen pientä kokoa. Atxfa:ssa käytävästä viestinnästä on erityisesti esitetty esimerkkejä siitä, kuinka ryhmän jäsenet ovat sisäistäneet asemansa X-Fiileinä tunnettuna merkityksellisenä ryhmänä, joka on sellaiseksi sekä median että sarjan tuotantoryhmän taholta tunnustettu. Tutkimuksessa päädytään siihen näkemykseen, että verkkoyhteisöjen yhteisöllisen luonteen kartoituksessa on olennaista, miten käyttäjät itse kokevat toimintansa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että he kuvittelevat itsensä yhteisön jäseniksi. Ryhmissä syntyvää tunnusomaista kielenkäyttöä, joka erottelee ryhmän omaksi yhteisökseen; yleisen netiketin ja erityisten ryhmäkohtaisten normien syntyminen, joita aktiivijäsenet pitävät vapaaehtoisesti yllä; sekä erityistä arvonantoa nauttivien verkkopersoonien muodostuminen ovat kaikki verkkoviestinnän ominaisuuksia, joilla esityksessä pyritään perustelemaan verkkoviestinnän yhteisöllistä luonnetta.