Moniääninen ruokaympäristö : ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4591-8
Title: Moniääninen ruokaympäristö : ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla
Author: Kauppinen, Eila
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-16
Language: fin
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4591-8
http://hdl.handle.net/10138/251189
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Eating habits are linked to the growth and development of children and young people as well as wellbeing in childhood and adulthood. The development of positive, sustainable eating habits can be promoted with the help of food education. Food education is especially important in modern society, as a wide range of food-related information is spread quickly through the social media channels. There have been hardly any studies on the subject of free-time food education and the foodscapes of young people. The objective of this research study is to understand how young people’s food-related choices and learning can be guided by food education and foodscapes and how young people learn food-related skills and knowledge during their leisure activities. In particular, the role of youth centres as food educators is examined. This study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative research is used to explore young people’s views on the healthiness of their own eating habits and how they cope with everyday food preparation. The quantitative data were gathered as part of the Youth Barometer 2015 survey. It was answered by 1894 people aged 15–29 years. The data were analysed with SPSS using different statistics, cross-tabulation, factor analysis and logistic regression analysis. Food education is linked to many different foodscapes. The concept of the foodscape helps us understand the diversity of food in children’s lives. The qualitative research improves the understanding of young people’s perceptions of youth centres as foodscapes and learning environments. The qualitative data were gathered at four youth centres in the city of Helsinki. 21 young people (13–17 years of age) took part in focus group discussions. The data were supplemented by observation of the activities and interviews with youth workers. The qualitative data were analysed by qualitative content analysis. Peers and opportunities to have an influence are important factors affecting young people’s food preparation in their free time. The concept of food sense emphasises agency, subjectivity and social meaning. The quantitative and qualitative research results are studied in parallel in terms of food sense to understand youth centres’ opportunities to improve the food choices of young people. The findings of this research indicate that youth centres and guided leisure activities have the opportunity to support the food-related learning of young people and develop their food preparation skills alongside and in addition to what they learn at school and home. The work performed by different food educators should be made more visible and different organisations should cooperate so that young people can identify connections between what they learn in different environments and thus make better use of what they learn.Ruokatottumukset ovat yhteydessä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä ihmisten hyvinvointiin lapsuudessa ja aikuisena. Kestäviä ja ravitsemussuositusten mukaisia ruokatottumuksia voidaan edistää ruokakasvatuksen avulla. Sen merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa, jossa tutkitun tiedon rinnalla monenlaista ruokaan liittyvää kokemusasiantuntijoiden tietoa leviää nopeasti sosiaalisessa mediassa. Nuorten vapaa-ajan ruokakasvatusta ja ruokaympäristöjä on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää, miten ruokakasvatuksen ja erilaisten ruokaympäristöjen avulla nuoria voidaan ohjata ruokaan liittyvissä valinnoissa ja oppimisessa ja miten nuoret oppivat ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja vapaa-ajan toiminnassa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat nuorisotalot. Tutkimuksessa on hyödynnetty määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Määrällisessä tutkimuksessa tarkastellaan nuorten näkemyksiä omien ruokatottumustensa terveellisyydestä ja arjen ruoanvalmistuksesta selviytymisestä. Määrällinen aineisto kerättiin osana Nuorisobarometri 2015 -kyselyä, johon vastasi 1894 nuorta, jotka olivat iältään 15–29-vuotiaita. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan nuorten käsityksiä nuorisotaloista ruoka- ja oppimisympäristöinä. Laadullinen aineisto kerättiin vuonna 2016 neljällä Helsingin kaupungin nuorisotalolla. Tutkimukseen osallistui kaksikymmentäyksi 13–17-vuotiasta nuorta ja nuorisotalojen nuorisotyöntekijöitä. Lopuksi määrällisen ja laadullisen tutkimusten tulosten yhteistarkastelun avulla tuodaan esiin nuorisotalojen mahdollisuuksia tukea nuorten ruokaan liittyviä valintoja ja oppimista. Tutkimustulosten perusteella koulun ja kodin rinnalla nuorisotaloilla ja muulla vapaa-ajan ohjatulla toiminnalla on hyvät mahdollisuudet tukea nuorten ruokaan ja syömiseen liittyvää oppimista ja syventää nuorten ruoanvalmistustaitoja. Eri paikoissa opitut asiat eivät kuitenkaan aina muodosta nuorten näkökulmasta kokonaisuuksia. Eri ruokakasvatusta toteuttavien organisaatioiden työ tulisi tehdä näkyväksi ja rakentaa nykyistä enemmän organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä, jotta nuoret pystyvät näkemään eri paikoissa opitun yhteyden toisiinsa ja hyödyntämään opittua nykyistä paremmin. Ruokakasvatuksesta vastaavien henkilöiden tulisi myös nähdä ne ristiriidat, joita nuoret kohtaavat tehdessään valintoja ja auttaa nuoria ymmärtämään ruoan eri merkityksiä sekä omien valintojensa seurauksia. Ruokakasvatuksen kentällä tarvitaankin yhteistyötä ja ruokakasvatuksen tavoitteisiin liittyvää tutkimusta.
Subject: Kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MONIAANI.pdf 3.501Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record