Moral Professionalism in Interaction : Educators' Relational Moral Voices in Urban Schools

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-3-8309-2490-6
Title: Moral Professionalism in Interaction : Educators' Relational Moral Voices in Urban Schools
Author: Hanhimäki, Eija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, käytännöllinen teologia
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Waxmann
Date: 2011-04-01
Language: eng
Belongs to series: Research on Religious and Spiritual Education
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-3-8309-2490-6
http://hdl.handle.net/10138/25683
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this study was to investigate educators relational moral voices in urban schools and to listen to what they told about moral professionalism and moral practices in challenging urban schools. Their relational moral voices were investigated through the following three questions: 1. What are the educators moral voices in relation to themselves and other people? 2. What are the educators moral voices in relation to their work and society? 3. What kind of interaction process lies between the educators moral voices and the urban school context? The research data of this study were gathered in four urban schools in Jyväskylä and Helsinki. The research schools were chosen for this study according to the criteria of the international Socrates Comenius project called Leading Schools Successfully in Challenging Urban Context: Strategies for Improvement. This study formed part of this project, which investigated successful urban schools as challenging learning environments in nine European countries and explored the principals success in leadership in particular. The data, which included 37 narratively constructed interviews with four principals and key informants selected by the principals, were gathered in interviews conducted in 2006. In other words, the data comprised three interviews with each of four principals, and interviews with two teachers, two parents, and two pupils from each school. In addition, the school deacon from one school was also interviewed. Furthermore, part of the data from one of the research schools included a medium report of the school deacon s work. This study combined the case study method, the narrative approach and the critical incident technique as the methodological framework. In addition, all of these methods served as practical tools for both analyzing and reporting the data. The educators' narrations and the results of the study appear in the original articles (Hanhimäki & Tirri 2008; Hanhimäki 2008b; Hanhimäki & Tirri 2009; Hanhimäki 2008a). The educators moral voices in relation to themselves and other people emerged through the main themes of moral leadership, the development and evaluation process, moral sensitivity, gender, values, and student well-being. The educators moral voices in relation to their work and society emerged through the main themes of multiprofessional cooperation, families and parental involvement, and moral school culture. The idea of moral interaction connected moral professionalism and the methodological combination of this study, which together emphasized social interaction and the creation of understanding and meaning in this interaction. The main point of this study was to state that the educators moral voices emerged in the interaction between the educators themselves and the urban school context. In this interaction, the educators moral professionalism was constructed and shaped in relation to themselves, other people, their work and society. The loudest relational moral voices heard through the main themes were those of caring, cooperation, respect, commitment, and professionalism. When the results were compared to the codes of ethics which guided these educators moral professional work, the ethical principles and values of the codes were clearly visible in their moral practices. The loudest message from the educators narration could be summarized in the words caring, respect and cooperation: at its best, there is just a human being and a human being with caring, respect and cooperation between them. The results of this study emphasize the need for practical approaches such as case studies and the narrative approach in teacher education to encourage educators to become moral professionals capable of meeting the needs of people of varied backgrounds. In addition, opportunities for moral, religious and spiritual education should be noticed and utilized in the plural interaction of urban schools when nurturing pupils and creating a moral school culture. Furthermore, multiprofessional cooperation and parents as the school s primary cooperation partner are needed to carry out the shared duty of moral education in urban schools. Keywords: moral professionalism, educator, relational moral voice, interaction, urban schoolTämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kasvattajien moraalisia ääniä kaupunkikouluissa ja kuunnella, mitä nämä äänet kertovat moraalisesta ammatillisuudesta ja käytännöistä haastavissa kaupunkikouluissa. Heidän moraalisia ääniään tutkittiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1. Mitä kasvattajien moraaliset äänet ovat suhteessa heihin itseensä ja toisiin ihmisiin? 2. Mitä kasvattajien moraaliset äänet ovat suhteessa heidän työhönsä ja yhteiskuntaan? 3. Millainen vuorovaikutusprosessi on kasvattajien moraalisten äänten ja kaupunkikoulukontekstin välillä? Tutkimusaineisto koottiin neljässä kaupunkikoulussa Jyväskylässä ja Helsingissä. Tutkimuskoulut valittiin kansainvälisen Sokrates Comenius -projektin Haastavien kaupunkikoulujen johtaminen kriteerien mukaisesti. Tämä tutkimus muodosti osan projektia, jossa tutkittiin menestyviä kaupunkikouluja haastavina oppimisympäristöinä yhdeksässä Euroopan maassa ja erityisesti rehtoreiden menestyksekästä johtajuutta. Tutkimusaineisto koottiin vuonna 2006 ja se sisälsi 37 kerronnallisesti rakentunutta haastattelua, joihin kuuluivat kolme haastattelua jokaisen neljän rehtorin kanssa sekä kahden opettajan, kahden vanhemman ja kahden oppilaan haastattelut jokaisesta koulusta. Lisäksi haastateltiin yhdessä tutkimuskoulussa työskennellyttä kouludiakonia ja tutkimusaineistona hyödynnettiin myös kouludiakonin työstä tehtyä väliraporttia. Tutkimuksen metodologisessa viitekehyksessä yhdistettiin tapaustutkimusta, narratiivista lähestymistapaa ja kriittisten tilanteiden etsimistä aineistosta. Kaikkia näitä menetelmiä hyödynnettiin sekä aineiston analysoinnissa että raportoinnissa. Kasvattajien kerronta ja tutkimuksen tulokset on raportoitu neljässä alkuperäisessä artikkelissa (Hanhimäki & Tirri 2008; Hanhimäki 2008b; Hanhimäki & Tirri 2009; Hanhimäki 2008a), joihin tämä yhteenveto pohjautuu. Kasvattajien moraaliset äänet suhteessa heihin itseensä ja toisiin ihmisiin kuuluivat moraalisen ammatillisuuden kuuden pääteeman kautta, joita olivat moraalinen johtajuus, kehitys- ja arviointiprosessi, moraalinen herkkyys, sukupuoli, arvot ja oppilaiden hyvinvointi. Kasvattajien moraaliset äänet suhteessa heidän työhönsä ja yhteiskuntaan kuuluivat moraalisen ammatillisuuden kolmen pääteeman kautta, joita olivat moniammatillinen yhteistyö, perheet ja vanhempien osallistuminen sekä moraalinen koulukulttuuri. Moraalisen vuorovaikutuksen idea yhdisti moraalista ammatillisuutta ja tutkimuksen metodologista viitekehystä, jotka yhdessä korostivat sosiaalista vuorovaikutusta ja ymmärryksen ja merkitysten rakentumista tässä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen pääajatus oli, että kasvattajien moraaliset äänet kuuluivat kasvattajien itsensä ja kaupunkikoulukontekstin välisessä vuorovaikutuksessa, jossa kasvattajien moraalinen ammatillisuus rakentui ja muokkaantui suhteessa heihin itseensä, toisiin ihmisiin, heidän työhönsä ja yhteiskuntaan. Kovimmat moraaliset äänet, jotka kuuluivat moraalisen ammatillisuuden pääteemojen kautta, olivat huolenpidon, yhteistyön, kunnioituksen, sitoutumisen ja ammatillisuuden äänet. Kun tutkimustuloksia verrattiin opettajien ja diakonien ammattieettisiin ohjeisiin, ohjeissa mainittujen eettisten periaatteiden ja arvojen todettiin olevan selvästi esillä näiden kasvattajien moraalisissa käytännöissä. Kasvattajien kerronnassa selvimmin kuulunut viesti on mahdollista tiivistää ajatukseen: parhaimmillaan on vain ihminen ihmiselle ja huolenpito, kunnioitus ja yhteistyö heidän välillään. Tämän tutkimuksen tulokset korostavat käytännöllisten lähestymistapojen kuten tapaustutkimusten ja narratiivisen lähestymistavan tarvetta opettajankoulutuksessa, jotta kasvattajia voitaisiin rohkaista ja tukea kehittymään moraalisiksi ammattilaisiksi, jotka ovat kykeneviä kohtaamaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Lisäksi moraalisen, uskonnollisen ja spirituaalisen kasvatuksen mahdollisuuksia tulisi hyödyntää kaupunkikoulujen moniarvoisessa vuorovaikutuksessa oppilaita kasvatettaessa ja moraalista koulukulttuuria luotaessa. Lisäksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja vanhempia koulun pääyhteistyökumppaneina toteutettaessa yhteistä moraalikasvatuksen tehtävää kaupunkikouluissa. Avainsanat: moraalinen ammatillisuus, kasvattaja, suhteissa kuuluvat moraaliset äänet, vuorovaikutus, kaupunkikoulu
Subject: uskonnonpedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record