World parliament – fact or fiction? On the feasibility of world parliamentary models

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Andersson, Emma
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703271638
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/25890
dc.description.abstract Cosmopolitan ideals have been on the philosophical agenda for several millennia but the end of the Cold War started a new discussion on state sovereignty, global democracy, the role of international law and global institutions. The Westphalian state system in practice since the 17th century is transforming and the democracy deficit needs new solutions. An impetus has been the fact that in the present world, an international body representing global citizens does not exist. In this Master’s thesis, the possibility of establishing a world parliament is examined. In a case analysis, 17 models on world parliament from two journals, a volume of essays and two other publications are discussed. Based on general observations, the models are divided into four thematic groups. The models are analyzed with an emphasis on feasible and probable elements. Further, a new scenario with a time frame of thirty years is proposed based on the methodology of normative futures studies, taking special interest in causal relationships and actions leading to change. The scenario presents three gradual steps that each need to be realized before a sustainable world parliament is established. The theoretical framework is based on social constructivism, and changes in international and multi-level governance are examined with the concepts of globalization, democracy and sovereignty. A feasible, desirable and credible world parliament is constituted gradually by implying electoral, democratic and legal measures for members initially from exclusively democratic states, parliamentarians, non-governmental organizations and other groups. The parliament should be located outside the United Nations context, since a new body avoids the problem of inefficiency currently prevailing in the UN. The main objectives of the world parliament are to safeguard peace and international law and to offer legal advice in cases when international law has been violated. A feasible world parliament is advisory in the beginning but it is granted legislative powers in the future. The number of members in the world parliament could also be extended following the example of the EU enlargement process. en
dc.description.abstract Keskustelua kosmopoliittisista ihanteista on käyty vuosituhansien ajan, mutta vasta kylmän sodan päättyminen sysäsi liikkeelle uuden diskurssin valtiosuvereenisuuden ja globaalin demokratian haasteista, kansainvälisen oikeuden roolista sekä globaaleista instituutioista. Perinteinen valtiojärjestelmä, joka on vallinnut 1600-luvulta, on muuttumassa ja samalla demokratiavaje kaipaa ratkaisuja. Maailmassa ei tällä hetkellä ole maailman kansalaisia edustavaa järjestöä, mikä lisää muutoksen tarvetta. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, missä määrin maailmanparlamentin toteuttaminen on mahdollista sekä minkälaisia ongelmia ja haasteita perustamiseen liittyy. 17 mallin aineisto pohjautuu kahteen tieteelliseen aikakausjulkaisuun, esseekokoelmaan sekä kahteen muuhun julkaisuun. Tutkielmassa tehdään yleisiä havaintoja malleista ja ne on jaettu neljään temaattiseen ryhmään. Mallien ja skenaarioiden tarkastelussa kiinnitetään huomiota toteuttamiskelpoisiin ja mahdollisiin elementteihin. Lisäksi luodaan uusi kolmenkymmenen vuoden skenaario normatiivisen tulevaisuudentutkimuksen metodien perusteella. Tässä metodissa korostetaan kiinnostusta kausaalisiin riippuvuussuhteisiin ja toimiin, jotka johtavat muutokseen. Skenaariossa esitetään kolme vaihetta, joiden tulee kunkin toteutua, jotta pysyvä ja kestävä maailmanparlamentti voidaan perustaa. Teoreettinen viitekehys pohjautuu sosiaalikonstruktivismiin, sekä muutoksia kansainvälisessä ja monitasoisessa hallinnassa pohditaan globalisaation, demokratian ja suvereenisuuden käsitteiden kautta. Toteuttamiskelpoinen, houkutteleva ja uskottava maailmanparlamentti voidaan perustaa vaiheittain hyödyntämällä demokraattisia ja oikeudellisia periaatteita, järjestämällä vaalit sekä hyväksymällä parlamentin jäseniksi aluksi ainoastaan demokraattisia valtioita, parlamentaarikkoja, kansalaisjärjestöjä ja muita ryhmiä. Maailmanparlamentti tulisi perustaa Yhdistyneiden Kansakuntien ulkopuolelle, sillä uusi elin välttäisi nykyisen YK:n tehottomuuden. Maailmanparlamentin tärkein tavoite on edustaa kansalaisia globaalilla tasolla, taata rauhan ja kansainvälisen oikeuden säilyminen sekä tarjota oikeudellista neuvoa tapauksissa, joissa kansainvälistä oikeutta on rikottu. Toteuttamiskelpoinen maailmanparlamentti on aluksi neuvoa-antava, mutta myöhemmin sille myönnettäneen lakiasäätäviä valtuuksia. Myöhemmässä vaiheessa parlamentin jäsenistöä voitaisiin myös laajentaa Euroopan unionin esimerkin valossa. Tutkielman lopussa havainnollistetaan aiheen jatkokehittelyä. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject skenaariot fi
dc.subject globaali kansalainen fi
dc.subject globaali demokratia fi
dc.subject suvereenisuus fi
dc.subject maailmanparlamentti fi
dc.title World parliament – fact or fiction? On the feasibility of world parliamentary models en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Political Science, World Politics en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, forskning i världspolitik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703271638

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Emma_Andersson.pdf 517.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record