Monietnisten ihmisten etninen identiteetti suomalaisessa viitekehyksessä : kosmopoliittisuutta, monikulttuurisuutta ja itsensä etsimistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201103241380
Title: Monietnisten ihmisten etninen identiteetti suomalaisessa viitekehyksessä : kosmopoliittisuutta, monikulttuurisuutta ja itsensä etsimistä
Author: Lapila-Marcus, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201103241380
http://hdl.handle.net/10138/25935
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this thesis was to understand the experiences of the multiethnic people in Finland. This study explored the different aspects of the ethnic identity development process. Thesis was done in two phases. First phase studied the question of how is the ethnic identity developed in Finnish context and what aspects had affected their ethnic identity process. The second phase explored questions as what kind of ethnic identity form the multiethnic people have in Finland and do they have developed cosmopolitan global identities. The aim of this qualitative study was not to empirically measure or define the multiethnic identity, but to open new perspectives of the life and experiences through narrative research. Intention of this thesis was to give voice to 'small' stories of the minority people that are so often shadowed by the 'big' stories of the male of the majority. The first phase of this study included narratives from four multiethnic women. The narratives answered to questions who am I and where do I come from. The second phase data collection was made with narrative forms to 12 self-identified multiethnic persons. The multiethnic people were from three backgrounds: ones with parents from different ethnic backgrounds, Finnish who had lived long time abroad and people from non-Finnish background who had lived in Finland for a long time. The analyzing was made by analyzing the narratives with content analysis that based on the theory of the multiethnic people and by narrative analyzing where short narratives were created of each person. In conclusion the multiethnic identity was found to be a continuous process that lasted through lifetime. Different aspects affected the identification process, including family dynamics, social mirroring and belonging. The variety of different ethnic options in multiethnic person identity process, lacking family support for the both ethnic identities and the feeling of otherness experienced by the multiethnic people in Finland cause additional challenges to the ethnic identity process and results in some cases cultural homelessness. On the other hand the variety of cultural contexts brings flexibility to negotiate between different cultures and languages resulting to positive hybrid identity for some of the multiethnic people. Hybrid identity was sub grouped to cosmopolitan identity and multicultural identity.Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tutkia monietnisten nuorten aikuisten kokemuksia elämästään monietnisinä ihmisinä ja monietnisen identiteetin rakentumisesta postmodernina aikana. Tutkielman ensimmäisessä vaiheessa pyrin vastaamaan kysymyksiin: Mistä monietninen identiteetti muodostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Toisen vaiheen tutkimuskysymykseni olivat; Millaisia eri monietnisen identiteetin muotoja suomalaisessa viitekehyksessä esiintyy ja omaavatko tutkimushenkilöt kosmopoliittista globaalia identiteettiä? Laadullisen tutkimukseni lähtökohtana ei ollut mitata tai määritellä empiirisesti ihmisten etnistä identiteettiä, vaan avata uusia näkökulmia ja ymmärtää monietnisten ihmisten kokemuksia narratiivisen tutkimuksen avulla. Tutkielmassa oli kuusitoista itseidentifioivaa monietnistä tutkimushenkilöä. Tutkimushenkilöiden monietnisyys on jaoteltu kolmeen ryhmään: henkilöt, joiden vanhemmat tulevat eri etnisyyksistä, ulkomailla kauan asuneet ja Suomeen muuttaneet ja täällä kauan asuneet. Tutkimusaineisto saatiin ensimmäisessä vaiheessa tutkimushenkilöiden vapaamuotoisista narratiiveista, jotka vastasivat kysymyksiin kuka olen ja mistä tulen sekä toisessa vaiheessa lomakkeilla. Aineisto analysoitiin narratiivien analyysillä sisällönanalyyttisin menetelmin luokittelemalla ja teemoittelemalla teoriasidonnaisesti sekä narratiivisella analyysillä luomalla henkilöistä pienoisnarratiivit eli profiilit. Monietnisten ihmisten identiteetti syntyi jatkuvana prosessina ja sen muodostumiseen vaikuttivat monet eri tekijät. Monietnisen ihmisen etnisen identiteetin valintamahdollisuuksien moninaisuus sekä toiseuden kokemukset tuovat lisähaasteita heidän identiteettiprosessille ja sen eheytymiselle. Toisaalta monen kulttuurin kasvattina heillä on hybridinen taito neuvottella luontevasti eri kulttuuristen ja kielellisten kontekstien välillä. Osalla tutkimushenkilöitä oli syntynyt globaali, kosmopoliittinen identiteetti. Osalla tutkimushenkilöistä oli monikulttuurinen identiteetti ja toiset eivät olleet vielä varmoja kuulumisestaan. Jotkut tutkimushenkilöistä saattoivat kuulua moneen ryhmään, koska identiteetti on postmodernina aikana hyvin kompleksi ja henkilökohtainen.
Subject: ethnic identity
multiethnic identity
cosmopolitan identity
multicultural identity
narrative identity
etninen identiteetti
monietninen identiteetti
kosmopoliittinen identiteetti
monikulttuurinen identiteetti
narratiivinen identiteetti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
monietni.pdf 938.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record