Subject Teacher Training and Teaching in English

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201103311409
Julkaisun nimi: Subject Teacher Training and Teaching in English
Tekijä: Kuoppala, Marjo-Kaisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2010
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201103311409
http://hdl.handle.net/10138/26014
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Tiivistelmä: The purpose of this Master s thesis is on one hand to find out how CLIL (Content and Language Integrated Learning) teachers and English teachers perceive English and its use in teaching, and on the other hand, what they consider important in subject teacher education in English that is being planned and piloted in STEP Project at the University of Helsinki Department of Teacher Education. One research question is also what kind of language requirements teachers think CLIL teachers should have. The research results are viewed in light of previous research and literature on CLIL education. Six teachers participate in this study. Two of them are English teachers in the comprehensive school, two are class teachers in bilingual elementary education, and two are subject teachers in bilingual education, one of whom teaches in a lower secondary school and the other in an upper secondary school. One English teacher and one bilingual class teacher have graduated from a pilot class teacher program in English that started at the University of Helsinki in the middle of the 1990 s. The bilingual subject teachers are not trained in English but they have learned English elsewhere, which is a particular focus of interest in this study because it is expected that a great number of CLIL teachers in Finland do not have actual studies in English philology. The research method is interview and this is a qualitative case study. The interviews are recorded and transcribed for the ease of analysis. The English teachers do not always use English in their lessons and they would not feel confident in teaching another subject completely in English. All of the CLIL teachers trust their English skills in teaching, but the bilingual class teachers also use Finnish during lessons either because some teaching material is in Finnish, or they feel that rules and instructions are understood better in mother tongue or students English skills are not strong enough. One of the bilingual subject teachers is the only one who consciously uses only English in teaching and in discussions with students. Although teachers good English skills are generally considered important, only the teachers who have graduated from the class teacher education in English consider it important that CLIL teachers would have studies in English philology. Regarding the subject teacher education program in English, the respondents hope that its teachers will have strong enough English skills and that it will deliver what it promises. Having student teachers of different subjects studying together is considered beneficial. The results of the study show that acquiring teaching material in English continues to be the teachers own responsibility and a huge burden for the teachers, and there has, in fact, not been much progress in the matter since the beginning of CLIL education. The bilingual subject teachers think, however, that using one s own material can give new inspiration to teaching and enable the use of various pedagogical methods. Although it is questionable if the language competence requirements set for CLIL teachers by the Finnish Ministry of Education are not adhered to, it becomes apparent in the study that studies in English philology do not necessarily guarantee strong enough language skills for CLIL teaching, but teachers own personality and self-confidence have significance.Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on toisaalta selvittää, miten CLIL-opetuksen (Content and Language Integrated Learning) opettajat ja englantia vieraana kielenä opettavat opettajat kokevat englannin kielen ja sen käytön opetuksessaan, ja toisaalta, mitä he pitävät tärkeänä englanninkielisissä opettajien pedagogisissa opinnoissa, joita parhaillaan suunnitellaan ja pilotoidaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella STEP-projektissa. Yhtenä tutkimuskysymyksenä on myös, minkälaisia kielitaitovaatimuksia opettajien mielestä CLIL-opettajilla tulisi olla. Tutkimustuloksia tarkastellaan alan kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten valossa. Tutkielmaan osallistuu kuusi opettajaa. Kaksi heistä on englannin opettajia peruskoulussa, kaksi on alakoulun kaksikielisessä opetuksessa luokanopettajia, sekä kaksi on kaksikielisen opetuksen aineenopettajia, joista toinen opettaa perusopetuksen yläkoulussa ja toinen lukiossa. Yksi englannin opettaja ja yksi kaksikielinen luokanopettaja ovat valmistuneet Helsingin yliopistosta 1990-luvun puolivälissä alkaneesta englanninkielisestä luokanopettajien koulutusohjelmakokeilusta. Kaksikielisillä aineenopettajilla ei ole englannin kielen koulutusta, vaan he ovat oppineet englannin muualla, mikä on tutkielmassa erityisen mielenkiinnon kohteena, sillä on oletettavaa, että suurella osaa CLIL-opettajista Suomessa ei ole varsinaisia englannin filologian opintoja. Tutkimusmenetelmänä on haastattelu ja tämä on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Haastattelut äänitetään ja litteroidaan analyysin helpottamiseksi. Englannin opettajat eivät aina käytä englantia tunnillaan eivätkä tuntisi varmuutta opettaa jotain muuta ainetta kokonaan englanniksi. Kaikki CLIL-opettajat luottavat englannin kielen taitoonsa opetuksessa, mutta kaksikieliset luokanopettajat käyttävät myös suomea opetuksessa joko sen takia, että opetusmateriaali on suomeksi, tai he tuntevat, että ohjeet ja säännöt menevät paremmin perille äidinkielellä tai oppilaiden englannin kielen taito ei ole tarpeeksi vahva. Toinen kaksikielisistä aineenopettajista on ainoa, joka tietoisesti käyttää pelkästään englantia opetuksessa ja keskusteluissa oppilaiden kanssa. Vaikka opettajan hyvää englannin taitoa pidetäänkin yleisesti tärkeänä, vain englanninkielisestä luokanopettajan koulutuksesta valmistuneet opettajat pitävät tärkeänä, että CLIL-opettajalla olisi englannin filologian opintoja. Englanninkielisestä aineenopettajankoulutuksesta toivotaan, että sen opettajilla on tarpeeksi hyvä kielitaito ja että koulutus todella on lupausten mukainen. Eri aineiden opettajien opiskelua yhdessä pidetään positiivisena asiana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että englanninkielisen opetusmateriaalin hankkiminen on edelleen opettajien omalla vastuulla ja valtava urakka opettajille, eli asiassa ei ole juurikaan tapahtunut edistystä CLIL-opetuksen alkuajoista. Kaksikielisen opetuksen aineenopettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että oman materiaalin käyttö antaa lisävirikkeitä opetukseen ja mahdollistaa erilaisten pedagogisten menetelmien käytön. Vaikka on kyseenalaista, jos opetushallituksen asettamia CLIL-opettajien kielitaitovaatimuksia ei noudateta, käy tutkimuksessa ilmi, että englannin opinnot eivät välttämättä takaa tarpeeksi vahvaa kielitaitoa CLIL-opetukseen, vaan opettajan omalla persoonalla ja itseluottamuksella on merkitystä.
Avainsanat: CLIL (Content and Language Integrated Learning)
bilingual education
English
subject teacher training
subject teacher education in English
STEP
CLIL-opetus
kaksikielinen opetus
englannin kieli
englanninkielinen aineenopettajankoulutus
Tekijänoikeustiedot: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
subjectt.pdf 714.1KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot