Silver-Russell Syndrome and Human Growth : Genetic and Epigenetic Studies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4695-3
Title: Silver-Russell Syndrome and Human Growth : Genetic and Epigenetic Studies
Author: Muurinen, Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Programme in Biomedicin
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i biomedicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-30
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4695-3
http://hdl.handle.net/10138/262133
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: A large part of the genetic and epigenetic changes contributing to human height and growth remain unknown. Silver-Russell syndrome (SRS) is a rare human growth disorder, where maternal uniparental disomy of chromosome 7 [UPD(7)mat] and loss of methylation at 11p15 (11p15 LOM) are the two major findings. However, a substantial proportion of the SRS patients remain without a molecular diagnosis. SRS is caused by a disturbance of imprinted genes that are expressed solely or predominantly from one parent and are important for growth and development. Imprinted genes may also be especially susceptible to environmental factors, which can cause persistent changes in methylation patterns and affect development of adult-onset diseases. This thesis aims to explore new genetic and epigenetic changes in SRS, as well as epigenetic changes of imprinted genes in growth-restricted children, children of normal growth and individuals born pre-term. In Study I, genomic structural variation of 22 SRS patients was studied with the Affymetrix 250K Sty microarray. Several copy number changes were found, including a heterozygous deletion of 15q26.3 including the insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) gene. In Study II, CpGs in the insulin-like growth factor 2 (IGF2) gene (located in the 11p15 region) were tested in pre-term and very low birth weight born individuals with elevated levels of cardiovascular risk factors. DNA methylation changes were found in one CpG site of the pre-term born individuals compared to controls. In Study III, genome wide comparisons between the DNA methylation levels of SRS patients that have UPD(7)mat, controls, and an individual with paternal uniparental disomy of chromosome 7 [UPD(7)pat] were done. DNA methylation was studied using the Illumina Infinium HumanMethylation450K BeadChip technology, which is capable of measuring methylation level of more than 450 000 CpG sites across the genome. The study provided new information on the DNA methylation landscape of chromosome 7, suggesting new differentially methylated regions (DMRs) and imprinted genes. In Study IV, DNA methylation levels were compared between three different subgroups of SRS: SRS with UPD(7)mat, SRS with 11p15 LOM and clinical SRS without a known molecular etiology. The promoter region of homeobox A4 (HOXA4) gene was found hypomethylated in all of the subgroups of SRS. This region was subsequently tested in other severely growth-restricted patients and was found hypomethylated. Additionally, the methylation level of the HOXA4 promoter region was found to be associated with the height of school-aged children, suggesting that HOXA4 plays a role not only in SRS but also in the regulation of height in general. These studies found molecular changes in SRS, new differentially methylated regions in chromosome 7 and epigenetic findings potentially relevant for regulation of human growth. The findings provide potential targets for further studies in human growth and development.Suurta osaa ihmisen pituuskasvua säätelevistä geneettisistä ja epigeneettisistä tekijöistä ei vielä tunneta. Silver-Russellin oireyhtymä (SRS) on harvinainen lyhytkasvuisuusoireyhtymä, jonka tunnetuimmat muutokset ovat kromosomi 7:n uniparentaalinen disomia (UPD(7)mat) eli molemman kromosomi 7:n periminen vain äidiltä ja kromosomin 11p15 -alueella esiintyvä hypometylaatio (11p15 LOM). Kuitenkin huomattavalla osalla SRS-potilaista oireyhtymän molekyyligeneettinen syy on tuntematon. SRS aiheutuu geenien leimautumisen häiriöistä. Leimautuneet geenit ilmentyvät vain joko äidiltä tai isältä periytyneestä geenikopiosta, ja ne ovat tärkeitä kasvun ja kehityksen kannalta. Leimautuneet geenit voivat myös olla erityisen alttiita ympäristötekijöille, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä DNA:n metylaation muutoksia ja vaikuttaa myöhemmin aikuisena puhkeavien sairauksien kehittymiseen. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on selvittää SRS:n geneettisiä ja epigeneettisiä taustatekijöitä sekä leimautuneiden geenien epigeneettisiä muutoksia kasvuhäiriöisillä lapsilla, terveillä lapsilla ja ennenaikaisesti syntyneillä henkilöillä. Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin 22:n SRS-potilaan perimän muutoksia Affymetrix 250K Sty -mikroarrayn avulla. Tutkimuksessa löydettiin useita kopioluvun muutoksia, mukaan lukien heterotsygoottinen häviämä alueella 15q26.3, jossa sijaitsee mm. IGF1R -geeni (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 reseptori). Toisessa osatyössä tutkittiin 11p15 alueella sijaitsevan IGF2-geenin (insuliinin kaltainen kasvutekijä 2) CpG-kohtia ennenaikaisesti syntyneillä henkilöillä, joilla oli hyvin matala syntymäpaino ja joiden sydän- ja verisuonisaiarauksien riskitekijät olivat koholla. Yhden CpG-kohdan metylaatiotaso poikkesi kontrolleista. Kolmannessa osatyössä vertailtiin koko perimän DNA:n metylaatiotasoja SRS-potilailla, joilla on todettu UPD(7)mat, kontrolleilla ja henkilöllä, jolla on todettu paternaalinen UPD kromosomissa 7 eli UPD(7)pat. DNA:n metylaatiota tutkittiin käyttämällä Illumina Infinium HumanMethylation450K BeadChip -tekniikkaa, joka mahdollistaa yli 450 000 CpG-kohdan metylaatiotason mittauksen. Tutkimus antoi uutta tietoa siitä, miten kromosomi 7 metyloituu eri tavalla maternaalisen tai paternaalisen alkuperän mukaan, sekä osoitti uusia mahdollisia eriävästi metyloituneita alueita (DMR) sekä leimautuneita geenejä. Neljännessä osatyössä vertailtiin DNA:n metylaatiotasoja kolmen eri SRS:n alaryhmän välillä: UPD(7)mat -potilailla, 11p15-hypometyloiduilla potilailla sekä SRS-potilailla, joiden molekyyligeneettinen syy on epäselvä. HOXA4-geenin promoottorialue todettiin hypometyloituneeksi kaikissa SRS:n alaryhmissä. Sama metylaatiomuutos löytyi myös muilta vaikeasti lyhytkasvuisilta potilailta, joiden kasvuhäiriön syy oli tuntematon. Lisäksi HOXA4-promoottorialueen metylaatiotaso korreloi kouluikäisten lasten pituuden kanssa, mikä viittaa HOXA4-geenin mahdolliseen rooliin yleisesti pituuskasvun säätelyssä eikä vain SRS:ssä. Väitöskirjan osatöissä havaittiin molekyyligeneettisiä muutoksia SRS-potilailla, maternaalisen ja paternaalisen alkuperän mukaan metyloituneita alueita kromosomissa 7 ja epigeneettisiä löydöksiä, jotka mahdollisesti vaikuttavat ihmisen pituuskasvun säätelyyn. Nämä löydökset tuovat uutta tietoa ja tarjoavat lisätutkimuksen kohteita ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyen.
Subject: Medical Genetics
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SilverRu.pdf 3.076Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record