Unfolding lipid profile- and sex-paradoxes in the epidemiology of subarachnoid haemorrhage

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4727-1
Julkaisun nimi: Unfolding lipid profile- and sex-paradoxes in the epidemiology of subarachnoid haemorrhage
Tekijä: Lindbohm, Joni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: Introduction In cardiovascular diseases, high total cholesterol (TC) and male sex usually associate with elevated risk. However, studies of aneurysmal subarachnoid haemorrhages (aSAHs), report paradoxically that low TC and female sex elevate aSAH risk. Additionally, no population-based studies on the risk factors behind the most-fatal aSAH: sudden-death aSAHs, exist. This thesis aims to unfold these two paradoxes and aims to characterize the risk factors of sudden-death aSAHs using population-based cohort that includes also autopsy records of all sudden-death individuals. Methods A systematic review and meta-analysis identified the key studies included in the literature review and in hypothesis formation. The Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses (PRISMA) check-list guided the reporting, and according to the Cochrane Collaboration guidelines, the review article focused on qualitative analysis because of high study heterogeneity. In cohort studies we followed prospectively 65 521 population-based FINRISK participants from medical registries since 1972 until the end of 2014. Participants enrolled at five-year intervals and provided 543 incident aSAHs, of which 98 were sudden-death aSAHs confirmed by computer tomography, spinal tap, or at autopsy. Baseline measurements at enrolment provided risk factors and potential confounders for the analyses and multiple imputations supplemented the missing values. The Cox regression, adjusted for the main risk factors and confounders, provided hazard ratios and a platform for population-attributable fraction, multiplicative effect modification, and additive effect modification analysis. Competing risks analysis mapped the associations between risk factors and aSAH during a long follow-up. Results Our systematic review found many high-risk-of-bias studies describing that low TC elevates aSAH risk, but it detected only two low-risk-of-bias studies, both indicating that high TC elevates aSAH risk. Our cohort study, which includes more-detailed lipid profile analyses, supports the review’s findings and suggests that the adverse lipid-profile plays a considerable role in aSAH development especially in men. Smoking had a linear dose-dependent association with aSAH in both sexes, and ex-smokers had reduced aSAH risk when compared to smokers. However, although smoking elevated aSAH risk more in women, female never-smokers were not at elevated risk, indicating that in women effect modification between sex and smoking explained the elevated risk. Along with high systolic blood pressure, smoking also elevates sudden-death aSAH risk more than it elevates risk for hospitalized aSAH. Conclusions Methodological limitations in earlier studies explain at least in part the paradoxical, risk-increasing association between low TC and aSAH. An adverse lipid profile is an important aSAH risk factor and accounts for a major fraction of all aSAHs in men. Vulnerability to smoking explains at least in part the paradoxically higher aSAH risk in women observed earlier. All levels of smoking elevate aSAH risk, and reducing or quitting smoking both reduce the risk. Future studies should focus on clarifying whether improving the lipid-profile reduces aSAH risk also in those carrying an unruptured intracranial aneurysm. In addition, they should study the reasons behind women´s vulnerability to smoking. Because a severe risk-factor profile elevates sudden-death aSAH risk more than it elevates hospitalized aSAH, hospital-based aSAH studies may underestimate the role played by risk factors. Public health policies focusing on reduction in classic cardiovascular risk factors at population level are likely to reduce both hospitalized and sudden-death aSAH incidence.Johdanto Kohonneen kokonaiskolesterolin ja miessukupuolen on usein kuvattu liittyvän suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin. Kirjallisuus kuitenkin paradoksaalisesti kuvaa näiden tekijöiden suojaavan sydän- ja verisuonitauteihin kuuluvalta aneurysmaattiselta lukinkalvonalaiselta verenvuodolta (aSAV). Myöskään vaarallisimman, äkkikuolemaan johtavan aSAV:n riskitekijöistä ei ole väestötason julkaisuja. Tämä väitöskirja pyrki selvittämään mainittujen paradoksien taustoja sekä ruumiinavaustietoja hyödyntäen kartoittamaan väestötasolla äkkikuolemaan johtavan aSAV:n riskitekijöitä. Menetelmät Ensimmäisessä osatyössä artikkelien systemaattinen katsaus tunnisti väitöskirjan kannalta tärkeimmät artikkelit ja loi pohjan hypoteesien muodostamiselle. Artikkelien suurten keskinäisten erojen vuoksi katsaus keskittyi Cochrane-verkoston suositusten mukaan laadulliseen tarkasteluun. Tulokset raportoitiin systemaattisten katsausten ja meta-analyysien raportointisuosituksen (PRISMA) mukaisesti. Kohorttitutkimuksissa seurasimme terveydenhuollon rekistereistä 65 521 henkilöä, jotka osallistuivat FINRISK-tutkimukseen vuosien 1972 ja 2014 välillä. Uusi kohortti kerättiin joka viides vuosi, ja koko seurannan aikana tunnistimme 543 aSAV:a, joista 98 johti äkkikuolemaan. Äkkikuolemaan johtaneet aSAV:t tunnistettiin tietokonetomografialla, lumbaalipunktiolla tai ruumiinavaustiedoista. Riskitekijät mitattiin seurannan alussa ja tutkimuksessa huomioitiin sekä aSAV:n tunnetut riskitekijät, että mahdolliset sekoittavat tekijät. Puuttuvat riskitekijätiedot täydennettiin tarvittaessa moni-imputaatiomentelmällä. Aineiston analyysissä käytettiin Coxin mallia, josta johdettiin riskitekijöiden hasardisuhde-estimaatit, väestön riskiosuus sekä multiplikatiiviset ja additiiviset efektin muunnokset, joilla tutkittiin riskitekijöiden vaikutuksen eroa miesten ja naisten välillä. Pitkän seuranta-ajan vuoksi analyysejä täydennettiin kilpailevien riskien mallilla, joka huomioi muista kuin aSAV:sta johtuneet kuolemat seurannan aikana. Tulokset Systemaattisessa katsauksessa havaittiin, että suuren harhariskin tutkimukset raportoivat aSAV:n riskitekijäksi etupäässä matalan kolesterolin, kun taas pienen harhariskin tutkimukset raportoivat riskitekijäksi korkean kolesterolin. Kohorttitutkimuksessamme, jossa tarkasteltiin kattavasti lipidiprofiilia, havaittiin että epäedullinen lipidiprofiili (korkea LDL ja matala HDL) on merkittävä aSAV:n riskitekijä etenkin miehillä. Tupakointimäärällä oli lineaarinen yhteys aSAV:in ilmaantuvuuteen sekä miehillä että naisilla ja riski lisääntyi mitä enemmän osallistujat polttivat, kun taas tupakoinnin lopettaneilla aSAV-riski oli seurannan aikana pienempi kuin tupakoijilla. Lisäksi havaitsimme, että tupakointi lisäsi naisten aSAV-riskiä enemmän kuin miehillä, eikä tupakoimattomien naisten aSAV-riski ollut koholla tupakoimattomiin miehiin verrattuna. Tämä viittaisi siihen, että sukupuoli muuntaa tupakan ja aSAV:n välistä yhteyttä ja että tämä yhteys on voimakkaampi naisilla. Lisäksi tupakointi ja korkea verenpaine lisäsivät äkkikuolemaan johtavaa aSAV-riskiä enemmän kuin sairaalahoitoon johtavaa aSAV-riskiä. Johtopäätökset Aiemmin havaittu paradoksaalinen yhteys matalan kolesterolin ja aSAV:n välillä selittyy ainakin osittain aikaisempien tutkimusten puutteellisilla tutkimusmenetelmillä. Epäedullinen lipidiprofiili lisäsi aSAV-riskiä sekä miehillä että naisilla ja etenkin miehillä sen riskiosuus väestössä oli huomattava. Tulevien tutkimusten tulisi selvittää, voidaanko epäedullista lipidiprofiilia parantamalla vähentää aSAV-riskiä myös potilailla, joilla aneurysma on jo todettu. Naisten herkkyys tupakan haitoille selittää ainakin osittain aiemmissa tutkimuksissa havaitun naisten suurentuneen aSAV-riskin. Jatkotutkimusten tulisi kartoittaa syytä miksi tupakka lisää naisten aSAV-riskiä. Koska epäedullinen riskitekijäprofiili lisää äkkikuolemaan johtavan aSAV:n riskiä enemmän kuin sairaalaan johtavan aSAV:n riskiä, saattavat vain sairaala-aineiston sisältävät tutkimukset aliarvioida riskitekijöiden roolin. Kansanterveyspoliittiset päätökset, jotka johtavat klassisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden vähenemiseen väestötasolla, johtavat todennäköisesti niin äkkikuolemaan kuin sairaalahoitoon johtavan aSAV:n esiintyvyyden pienenemiseen.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4727-1
http://hdl.handle.net/10138/263694
Päiväys: 2018-12-14
Avainsanat: Lääketiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
unfoldin.pdf 1.682MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot