Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Dementjeff, Nina
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201106031702
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/26545
dc.description.abstract Earlier school text book studies (eg Tainio and Teräs 2010, Blumberg 2007; Ohlander 2010) have shown that women are underrepresented in school books, both in illustrations and texts, and the genders are represented stereotyped. The study will examine how gender in seen on pre-school education materials. The aim of this study is to determine what kind of representations, discourses and the subject positions of the gender are presented in pre-school materials. This study utilizes a feminist research method. The theoretical starting points are the social constructivist, poststructuralist theory and gender studies. The concept of gender as a social construct. The research used content analysis as well as discourse analysis and deconstructive reading. The material was used four different publishers, WSOY, Tammi, Otava and Lasten Keskus preschool integrated material packages, which contain the child's exercise book or booklet, and teacher's guide. The analysis examined the quantity of gender-specific images and gendered words and phrases, and representations of gender, subject position, and discourses, and what linguistic means had been used for representation of masculinity and femininity. Based on the results there were on average more masculine characters and words as feminine in the illustrations and stories of pre-school materials. Feminine and masculine characters representations emphasized traditional gender stereotypes, especially in external characteristics and clothing. Genders had the highest available, with the subject position of stereotypes with reduced mobility, but also other kinds of subject position was observed. The data found in the following gender discourses: difference discourse, diversity discourse and similarity discourse. The highest number occurred in the difference and diversity discourses. However, there were differences between the different materials. In some materials there were more diverse gender representations and other materials highlighted the differences between genders. Overall, the genders were represented stereotypically in the pre-school materials. en
dc.description.abstract Aikaisemmat oppikirjatutkimukset (mm. Tainio ja Teräs 2010; Blumberg 2007; Ohlander 2010) ovat osoittaneet, että naiset ovat aliedustettuina oppikirjojen kuvissa ja teksteissä ja sukupuolet esitetään stereotyyppisesti. Tutkimuksessa tarkastelin, miten sukupuoli näyttäytyy esiopetusmateriaaleissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia representaatioita, subjektipositioita ja diskursseja esiopetusmateriaaleissa sukupuolille esitetään. Tutkimuksessa hyödynnettiin feminististä tutkimusotetta. Teoreettiset lähtökohdat ovat sosiaalisessa konstruktivismissa, poststrukturalistisessa teoriassa ja sukupuolentutkimuksessa. Sukupuoli käsitetään sosiaalisena konstruktiona. Tutkimusmenetelminä käytettiin sisällönanalyysiä sekä diskurssiivista ja dekonstruktiivista luentaa. Tutkimusaineistona oli neljän eri kustantajan eli WSOY:n, Tammen, Otavan ja Lasten Keskuksen eheytetyn esiopetuksen materiaalikokonaisuuksia, jotka sisältävät lapsen kirjan tai harjoitusvihkon sekä opettajan oppaan. Analyysissa tarkasteltiin aineistosta sukupuolispesifien kuvien ja sukupuolittavien sanojen ja ilmausten määrää, sukupuolten representaatioita, subjektipositioita ja diskursseja ja sitä, millaisia kielellisiä keinoja oli käytetty maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ilmentämiseen. Tutkimustulosten perusteella esiopetusmateriaalien kuvituksessa ja tarinoissa oli keskimäärin enemmän maskuliinisia hahmoja ja niihin viittaavia sanoja kuin feminiinisiä. Feminiinisten ja maskuliinisten hahmojen representoinnissa korostuivat perinteiset sukupuolistereotypiat etenkin ulkoisten ominaisuuksien ja vaatetuksen osalta. Sukupuolille oli eniten tarjolla perinteisten stereotypioiden mukaisia subjektipositioita, mutta myös muunlaisia subjektipositioita oli havaittavissa. Aineistosta löytyi seuraavat sukupuolidiskurssit: erilaisuusdiskurssi, moninaisuusdiskurssi ja samanlaisuusdiskurssi. Määrällisesti eniten esiintyi erilaisuus- ja moninaisuusdiskurssia. Eri materiaalien välillä oli kuitenkin eroavaisuuksia. Joissain materiaaleissa moninaisemmat sukupuolen esittämisen tavat tulivat enemmän esille ja toisissa materiaaleissa taas korostuivat sukupuolten väliset erot. Kokonaisuutena katsoen sukupuolet esitetään esiopetusmateriaaleissa stereotyyppisesti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject gender en
dc.subject preschool education en
dc.subject school text book research en
dc.subject representation en
dc.subject discource en
dc.subject subject position en
dc.subject sukupuoli fi
dc.subject esiopetus fi
dc.subject oppikirjatutkimus fi
dc.subject representaatio fi
dc.subject diskurssi fi
dc.subject subjektipositio fi
dc.title Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta fi
dc.title.alternative How pre-school materials represent gender en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education (Early Childhood) en
dc.subject.discipline Kasvatustiede (varhaiskasvatus) fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201106031702

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mitenesi.pdf 634.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record