Transnational road project and regional development : Expectations of regional administration and realized impacts in Taita Taveta County, Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804201723
Title: Transnational road project and regional development : Expectations of regional administration and realized impacts in Taita Taveta County, Kenya
Author: Autio, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804201723
http://hdl.handle.net/10138/273477
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: Suurten infrastruktuurihankkeiden määrä Itä-Afrikassa ja globaalissa etelässä on kasvanut viime vuosina. Hankkeiden tarkoitus on tavallisesti kehittää alueellista integraatiota ja antaa kasvumahdollisuuksia kansallisille talouksille. Hankkeita rationalisoidaan muun muassa paikallisen saavutettavuuden paranemisella, kuljetuskustannusten pienenemisellä ja talouksien avautumisella globaalille markkinataloudelle. Globaalin etelän liikenneverkkojen kestävää kehitystä kuitenkin varjostaa siirtomaa-aikana luodut rakenteet, joiden tarkoitus ei ensisijaisesti ollut yleinen ja tasavertainen alueellinen kehitys. Lisäksi hankkeiden jälkimonitorointi ja aiempi tutkimus ovat osoittaneet, etteivät liikennehankkeille asetetut sosioekonomiset odotukset ole useasti täyttyneet, ja täten investointien kannattavuus on noussut kyseenalaiseksi. Maantiede on kiinnostunut alueiden välisestä spatiaalisesta vuorovaikutuksesta ja dynamiikasta, joten sillä on tieteenalana vakiintunut asema infrastruktuurihankkeisiin liittyvässä kehitystutkimuksessa. Liikenne- ja kehitysmaantieteellisen tutkimuksen fokus 2000-luvulla siirtynyt liikenneverkkojen kehityksen, maaseudun kehityksen ja matemaattisen hyötymallinnuksen mallinuksen tutkimuksesta liikenneverkkojen hallinnallisuuden käsittelyyn, jota tämäkin tutkimus edustaa. Tapauskohteena tutkimukselle on vuonna 2012 käynnistynyt ja 2018 valmistuvan odotettu Kenian ja Tansanian yhteistiehanke välillä Voi–Arusha, ja tarkemmin ottaen hankkeen Taita Tavetan piirikuntaa koskeva tarkastelu. Tutkimus vertaa helmi-maaliskuussa 2016 tehtyjen puolistrukturoitujen haastatteluiden pohjalta tiehankkeen osallisten vaikutus- ja kehitysodotuksia, hankkeen yhteydessä laadittuun sosiaali- ja ympäristövaikutusten arviointiin. Haastattelujen pohjalta laadittiin kvalitatiivinen sisältöanalyysi, jota täydennettiin havainnoinnilla sekä aiemmalla tutkimuskirjallisuudella. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että piirikunnan paikallishallinnon ja sen suunnittelusta vastaavan henkilöstön sekä muiden osallisryhmien näkemykset tiehankkeet kehitysodotuksista eroavat sekä keskenään että suhteessa sosiaali- ja ympäristövaikutusten arviointiin. Tulokset osoittavat, että arviointi ei osannut ennakoida useita rakennusvaiheessa syntyneitä ongelmia, eikä se ota kantaa moniin osallisten kokemiin kehitysuhkiin. Erityisinä ongelmina esiin nousivat kysymykset kestävästä infrastruktuurista, maankäytön suunnittelusta, maanomistusoikeuksista sekä paikallishallinnon kapasiteetista vastata kehityksen tuomiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tiehankkeen vaikutukset piirikunnan kehitykselle tulevat tutkimustulosten mukaan olemaan merkittävät, mutta niiden kontrollointi vaatii erityishuomiota. Tutkimuksen johtopäätös on, että tiehankesuunnittelu Keniassa ja Itä-Afrikassa tulisi integroida tulevaisuudessa kattavammin osaksi muuta yhdyskuntasuunnittelua, jotta hankkeiden kehitysodotukset realisoituvat kontrolloidusti. Piirikuntien ministeriöiden suunnitteluyksiköt tarvitsevat riittävästi resursseja ja kapasiteetin rakentamista pystyäkseen vastaamaan hankkeiden tuomiin epäsuoriin maankäyttöpaineisiin. Liikennehankkeiden, sosioekonomisen kehityksen ja maankäytön suunnittelun välinen suhde vaatii tulevaisuudessa lisätutkimusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.Major infrastructure projects have increased in East Africa during the past years. The main aim of these projects is usually to develop regional integration and provide growth potential for national economies. The investments are typically rationalised by improving local accessibility, diminution in transport costs and opening of economies to global markets. The sustainable development of transport networks in Global South is hindered by the network structures formed during colonial times which were not primely meant to increase general and equal regional development. Moreover, the post-monitoring and previous research have revealed that the socio-economic development expectations bestowed upon these projects have not often been realised and thus the viability of the major investments have become under scrutiny. Geography is concerned over spatial interaction and dynamics between regions, and therefore it has an established position in infrastructure related development research. Transport and development research has shifted its focus in the 21st century from the study of transport network development, rural development and mathematic cost-benefit modelling to the study of political frameworks in transport planning, which this study also represents. The case study of this research is the joint road construction project between Voi and Arusha by the Kenyan and Tanzanian governments which began in 2012 and is expected to be fully completed in 2018. More precisely the research is focused on the Taita Taveta County in Kenya. The research uses semi-structured interviews made in January and February 2016 to compare the development and impact expectations of local stakeholders to the environmental and social impact assessment (ESIA) drafted regarding the project. A qualitative data analysis is conducted to the interview data which is complemented with field observations and previous literature. The results of the study indicate that the views and personal experiences of the local administration, county planners and other stakeholders differ from both each other and from the ESIA. The results also demonstrate that the ESIA was not able to predict all adverse impacts that has come up during the construction phase. Also, it did not take into consideration to various developmental threats expressed by the local administration. Especially problematic was seen the issues regarding sustainable infrastructure, land use planning, land ownership rights and the capacity of the local administration to respond to the challenges brought by the new road. The impacts of the improved road will be significant to the development of the county but their control needs attention. The conclusion is that transport planning in Kenya and in East Africa should be able to integrate more holistically with urban planning so that the expected development brought by the investments would be controlled. Moreover, the planning units of counties require adequate resources and capacity building to be able to respond to the indirect land use pressure emerged from the projects. The relationship between transport investments, socio-economic development and land use planning requires further research in the context of Sub-Saharan Africa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record