Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen sv
dc.contributor.author Blomgren, Pipsa
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/273480
dc.description.abstract Kemian alan asiantuntijuutta tarvitaan paljon myös tulevaisuudessa, mutta oppilaiden kiinnostus ja motivaatio kemian opiskeluun on tutkimusten mukaan laskussa. Kemian opetuksen kehittämistä relevantimmaksi oppilaiden näkökulmasta pidetään tärkeänä, jotta taitavia tulevaisuuden tekijöitä on riittävästi myös jatkossa. Non-formaaleilla oppimisympäristöillä on tärkeä rooli kiinnostuksen ja motivaation herättämisessä, sillä oppilaat viettävät suurimman osan ajastaan kuitenkin koulun ulkopuolella. Tutkimuksen tavoitteet määritettiin kolmen päätutkimuskysymyksen ja niihin liitettyjen alakysymysten avulla. Tavoitteena oli selvittää, mitkä relevanssiteorian relevanssin tasot (henkilökohtainen, yhteiskunnallinen ja ammatillinen) esiintyvät kemian non-formaaliin oppimisympäristöön tehdyillä toiminnallisilla opintokäynneillä oppilaiden ja heidän opettajiensa näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden aiemman kiinnostuksen kemiaa kohtaan sekä sukupuolen vaikutusta heidän näkemykseensä opintokäynnin relevanssista. Tutkimuksen kohteena olivat kemian non-formaalissa oppimisympäristössä toiminnallisella opintokäynnillä olleet yläkoulun sekä lukion oppilaat ja opettajat. Aineiston koko oli 400 oppilasta ja 33 opettajaa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomaketutkimusta. Kyselylomakkeen strukturoituja kysymyksiä käsiteltiin sekä laadullisena että määrällisenä aineistona ja lomakkeet avoimet kysymykset analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltiin validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Kyselylomaketutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaiden ja heidän opettajiensa näkökulmista non-formaaliin kemian oppimisympäristöön tehdyillä toiminnallisilla opintokäynneillä tapahtuva tiedeopetus on relevanttia kaikilla relevanssiteorian tasoilla. Tuloksista ilmeni, että erityisesti henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen relevanssin tasot korostuivat niin oppilaiden kuin opettajien vastauksissa ammatillisen tason jäädessä vähemmälle. Toiminnallinen opintokäynti oli relevantimpi kaikilla relevanssin tasoilla oppilaille, jotka olivat jo valmiiksi kiinnostuneita kemiasta. Oppilaiden sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkityksellistä eroa opintokäynnin relevanttiuteen. Oppilaiden ja opettajien näkökulmat opintokäynnin relevanssista olivat linjassa keskenään. Tutkimus antaa tietoa non-formaalien oppimisympäristöjen käytöstä ja tutkimustulosten perusteella voidaan kehittää non-formaaleja oppimisympäristöjä entistä relevantimmiksi sekä vastaamaan paremmin oppilaiden kiinnostuksen kohteita. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Chemistry Teacher Education en
dc.subject.discipline Kemian opettajan koulutus fi
dc.subject.discipline Kemilärarutbildningen sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208597

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kemian non-form ... pettajien näkökulmista.pdf 1.405Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record