Lähimetsät päiväkotien ekosysteemipalveluna

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208621
Titel: Lähimetsät päiväkotien ekosysteemipalveluna
Författare: Hintsanen, Laura
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208621
http://hdl.handle.net/10138/273504
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstrakt: Kaupunkimetsät ovat tyypillisesti pieniä ja pirstaleisia, mutta ne tarjoavat silti asukkaille tärkeitä ekosysteemipalveluja. Näistä suuri osa on aineettomia kulttuuripalveluja, kuten terveysvaikutukset, esteettiset arvot sekä mahdollisuus hiljentymiseen ja ulkoiluun. Myös varhaiskasvatuksessa hyödynnetään paljon metsien tarjoamia ekosysteemipalveluja. Metsän koko ja monimuotoisuus vaikuttavat sen tarjoamien ekosysteemipalveluiden laatuun. Saavutettavuus sen sijaan vaikuttaa metsän käyttötiheyteen; etäisyyden kasvaessa käyttö vähenee. Siksi lähimetsien pitäisi sijaita lähellä asutusta. Kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä ja rakentamisen kohdistuessa tyypillisesti lähimetsiin ja muille viheralueille metsäalueet kuitenkin vähenevät ja pienenevät jatkuvasti. Lähiluonnon ja sen monimuotoisuuden tärkeys ovat kuitenkin nousseet suunnittelussa yhä tärkeämpään rooliin. Metsät ovat tärkeitä paikkoja lapsille. Metsässä leikkimisellä on positiivisia vaikutuksia lapsen psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Myös lapsen luontosuhde muodostuu luonnossa saatujen kokemusten ja elämysten myötä. Positiiviset luontokokemukset opettavat arvostamaan luontoa ja suojelemaan sen monimuotoisuutta. Sen vuoksi varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli lasten ympäristöasenteiden ja -arvojen muovautumisessa. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ohjata lapsia omaksumaan kestävät elämäntavat ja kunnioittava suhde luontoon. Tämä tapahtuu ensisijaisesti tarjoamalla lapsille omakohtaisia luontokokemuksia. Tutkielmani tavoitteena on tuottaa tietoa Vantaan kaupungin päiväkotien käyttämistä metsäalueista, jotta ne voidaan huomioida yleiskaavassa ja metsäsuunnitelmassa. Tutkielmassani kartoitin Vantaan päiväkotien käyttämät metsäalueet sekä perehdyin niiden ominaisuuksiin. Lisäksi selvitin mitkä tekijät ovat yhteydessä metsien käyttötiheyteen sekä tärkeyteen ja minkä tekijöiden koetaan rajoittavan käyttöä. Keräsin aineiston GIS–kyselyllä, jossa päiväkodit rajasivat kartalle käyttämänsä metsäalueet ja vastasivat niitä koskeviin kysymyksiin. Aineiston käsittelyn ja analysoinnin suoritin ArcGIS–paikkatieto-ohjelmalla, Excel–taulukkolaskentaohjelmalla ja SPSS–tilasto-ohjelmalla. Tutkimusmenetelminä käytin paikkatietoanalyyseja sekä kvantitatiivisia analyyseja. Lähimetsät ovat tulosteni mukaan päiväkodeille ensiarvoisen tärkeitä ympäristöjä ja niiden säilymisestä ollaan huolissaan. Kaikki kyselyyn vastanneet päiväkodit ilmoittivat käyttävänsä metsiä: suurin osa vähintään muutaman kerran viikossa. Käyttötiheyteen voimakkaimmin yhteydessä olevat tekijät ovat etäisyys ja metsän tärkeys. Tärkeimmät metsät ovat keskimäärin suurempia ja lähempänä kuin vähemmän tärkeät metsät. Kaikkein lähimpänä sijaitsevat metsät eivät silti välttämättä ole lainkaan päiväkodin käytössä. Monimuotoisuus, roskattomuus ja luonnonmukaisuus ovat ominaisuuksia, joita päiväkodit metsissä arvostavat. Mitä paremmin metsä vastaa päiväkodin tarpeita, sitä tärkeämpi se päiväkodille on. Metsien käyttöä rajoittavat eniten koirien jätökset, roskaisuus, turvattomuus sekä maaston kuluneisuus. Suunnittelutyössä on tärkeää huomioida varhaiskasvatuksen tarpeet säilyttämällä päiväkotien läheisyydessä riittävän suuria metsäalueita, jotka pystyvät ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi säästettävien metsien pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla luonnontilaisen kaltaisia ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevia. Myös metsien roskattomuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lähimetsien säilyttäminen rakennetun ympäristön keskellä palvelee myös muita metsien käyttäjäryhmiä.Urban forests are typically small and shattered. Still they have important value for citizens as ecosystem services. Many of them are immaterial cultural services like health benefits, aesthetic values and possibilities for relaxation and outdoor activities. Size and biodiversity of forest affect the quality of the ecosystem services it provides. Accessibility has a significant effect on the frequency of visits in forest and therefore also on the possibility to utilize the ecosystem services. It has been discovered that the frequency of visits in forest decreases while distance grows. Therefore, urban forests should be located near residential areas. Densification of urban structure decreases the size and amount of urban forests because infill building is often placed to the last remaining unbuild areas such as urban forests and other green areas. The importance of nearby nature and its biodiversity have although become more and more important concerns in urban planning. Forests are important places for children. Playing in forest has many benefits for physical and mental development. For instance, it develops motoric skills, senses and improves concentration. Nature experiences also build up children’s relationship to nature. Positive experiences enhance respect for nature and encourage to protect its biodiversity. Early childhood education has an important role in guiding children to adopt sustainable way of life and respectful approach to nature and ecosystem services it provides. This is accomplished primarily by offering children nature experiences. The purpose of my thesis is to provide information about the urban forests that kindergartens in Vantaa use. This information can be taken into account in preparing new zoning plan and forest plan. I located the forest areas that kindergartens use on map and examined different qualities of these areas. I also studied which factors are related to the frequency of forest visits and importance of the forests as well as which factors limit the use of forests. I collected materials with GIS–query where kindergartens tagged the forests they use on the map and answered the questions about the areas. In data processing and analyses I used ArcGIS, Excel and SPSS. The methods were GIS and quantitative analysis. According to my results urban forests are very important to kindergartens and they are worried about preservation of the forests. All kindergartens that answered to the query use forests: most of them at least several times per week. Distance and importance of the forests have the strongest relation to the frequency of forest visits. On average the most important forests are bigger and closer to kindergartens than less important forests. Nevertheless, kindergartens do not necessarily use the closest forests at all. Biodiversity, tidiness and naturalness are qualities that kindergartens value in forests. The better a forest meets the needs of kindergartens the more important it is to them. Dog poop, untidiness, insecurity and erosion of the ground are the most common factors that restrict the use of forests. In urban planning it is important to take the needs of early childhood education into consideration. This means saving forests big enough to maintain biodiversity and located close enough to kindergartens. In addition, these forests should be natural and their topography varying. Untidiness should also be paid attention to. Saving urban forests between build environment benefits also other users of the forests.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
PRO_GRADU_Hintsanen.pdf 3.408Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post