Saavutettavuuden vaikutus asuntotyyppien hintoihin pääkaupunkiseudulla

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208636
Title: Saavutettavuuden vaikutus asuntotyyppien hintoihin pääkaupunkiseudulla
Author: Joro, Nita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208636
http://hdl.handle.net/10138/273518
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa voimakkaasti ja pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat selvästi muuta maata korkeammalla. Erityisesti pienten asuntojen hinnat ovat nousseet suhteellisesti eniten johtuen kysynnän kasvusta. Pienten asuntojen kysynnän kasvuun on vaikuttanut pääkaupunkiseudun väestörakenteen muutos. Pienten asuntojen kysynnän kasvua selittävät muun muassa väestön ikääntyminen, nuorten suuri määrä pääkaupunkiseudulla sekä yksin asumisen yleistyminen. Myös lapsiperheiden määrä pääkaupunkiseudulla on kasvanut viime vuosina, mikä osaltaan kasvattaa asuntopulaa alueella. Asuntojen hintojen kasvuvauhti on erkaantunut selvästi pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Lisäksi pääkaupunkiseudun sisällä on myös merkittäviä alueellisia eroja asuntojen hinnoissa. Tutkimuksen aiheena ovat eri asuntotyyppien hinnat pääkaupunkiseudulla ja se kuinka saavutettavuus vaikuttaa näihin hintoihin. Asuntotyypeillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa huoneluvun mukaan määriteltyjä asuntoja eli yksiöitä, kaksioita, kolmiota jne. Työn tavoitteena on selvittää selittävätkö tarkemmat saavutettavuusmuuttujat paremmin asuntojen hintoja, vaikuttaako saavutettavuus eri tavalla eri asuntotyyppien hintoihin sekä vaikuttaako saavutettavuus asuntotyyppien hintoihin eri tavoin pääkaupunkiseudun eri alueilla. Asuntojen hintoihin vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lisäksi asunnon rakenteelliset ominaisuudet, asunnon lähiympäristö, asuinalueen sosioekonominen tilanne sekä asunnon saavutettavuus. Asuntojen hintojen muodostumista tarkasteltiin Oikotie Oy:llä vuonna 2016 myynnissä olleiden asuntojen kautta. Tutkimusotteena oli tilastollinen tarkastelu hedonisen regressiomallin avulla, johon sisällytettiin saavutettavuusmuuttujia. Saavutettavuudeksi määriteltiin ihmisten mahdollisuus liikkua asunnosta valittuun kohteeseen. Etäisyyttä kohteiden välillä tarkasteltiin linnuntienä sekä matka-aikana autolla ja julkisilla liikennevälineillä. Tutkimuksen tulosten perusteella koko pääkaupunkiseutua tarkastellessa tarkemmat saavutettavuusanalyysit eivät parantaneet ennustemallien selittävyyttä. Kun asuntoja tarkasteltiin asuntotyyppikohtaisesti ja alueellisesti huomattiin kuitenkin eroja saavutettavuuden vaikutuksessa asuntojen hintoihin. Alueellisesti ja asuntotyyppikohtaisesti asuntojen hintoihin vaikutti eri määrissä niiden saavutettavuus autolla ja julkisilla liikennevälineillä. Huoneluvultaan pienissä asunnoissa hintoihin vaikutti enemmän niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Isompien asuntojen hintoihin puolestaan vaikutti enemmän niiden saavutettavuus autolla. Saavutettavuuden vaikutuksen määrä eri asuntotyyppien hintoihin erosi kuitenkin huomattavasti alueellisesti. Saavutettavuusmuuttujat selittivät kantakaupungin asuntotyyppien hintoja selvästi vähemmän kuin muilla alueilla. Kantakaupungin asuntotyyppien hintoihin vaikutti enemmän pinta-alan maksimointi, kuin jo hyvä saavutettavuuden parantaminen. Kantakaupungin ulkopuolisen Helsingin alueella, yksiöitä lukuun ottamatta, saavutettavuus autolla selitti asuntojen hintoja enemmän kuin saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Espoossakin, yksiöitä lukuun ottamatta, saavutettavuus autolla selitti enemmän asuntojen hintoja, mutta verrattuna kantakaupungin ulkopuoliseen Helsinkiin oli selitysaste merkittävästi matalampi. Vantaalla puolestaan kaikkien asuntotyyppien hintoja selitti parhaiten saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä.In Helsinki region the population growth is strong and compared to the rest of the country the apartment prices in Helsinki region are distinctly higher. Especially the prices of small apartments have risen relatively the most due to demand increase. The demand increase of small apartments can be explained by aging population, large number of young people living in Helsinki region and because living alone is becoming more popular. In addition in the past years the amount of families with children in Helsinki region has been growing which for one`s part is adding to the area’s housing shortage. The growth rate of apartment prices is separating Helsinki region from the rest of the country. There are also significant differences in the apartment prices inside the Helsinki region. Subjects of this thesis are the prices of different apartment types in Helsinki region and accessibility’s effect on these prices. In this thesis the apartment type refers to the apartments divided by number of rooms to single room apartments, two-room apartments, three-room apartments and four or more –room apartments. The target of this paper is to figure out: do more accurate accessibility variables better explain housing prices, does accessibility effect differently to different apartment types and does accessibility effect differently to apartment prices in different areas. Prices of the apartments are affected, in addition to supply and demand, by apartment’s structural attributes, environmental and locational attributes, socioeconomics attributes and by accessibility attributes. The formation of housing prices was studied by the apartments which were on sale in the Oikotie Oy`s webside during the year 2016.The study method of this paper is statistical study using hedonic regression model which includes accessibility variables. Accessibility was defined as the possibility of humans to move from the apartment to a chosen destination. Distances between the targets were measured as the crow flies and by travel time by car and by public transport. Based on the results examining the Helsinki region as a whole the more accurate accessibility variables did not improve the response value of the models. There was a noticeable difference how the accessibility affected the apartment prices when the apartments were studied by apartment types or spatially. When apartments were studied by apartment type and by spatial location, the accessibility by car and the accessibility by public transport did have different effects on apartment prices. In apartments where the number of room was small, the prices of the apartments were more affected by accessibility by public transports. As for the bigger apartments were more affected by accessibility by car. However, there were significant differences in the accessibility’s effect levels spatially. Accessibility variables did explain city central’s apartment type prices considerably less than in other areas. City central’s apartment type prices were more affected by maximizing the apartment’s area size than improving the already good accessibility. In the area of Helsinki outside the city center, apart from the single room apartments, accessibility by car explained the formulation of the apartment prices more than the accessibility by public transport. Also in Espoo, apart from the single room apartments, accessibility by car explained the formulation of the apartment prices more but compared to the area outside of Helsinki city center was this explanation level distinctly lower. As for in Vantaa the accessibility by public transport did explain the prices of all the apartment types the most.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_gradu_Joro.pdf 2.455Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record