Mioseenisten nisäkäsfossiililöytöpaikkojen magnetostratigrafia, Sofular ja Yeniyaylacık, Keski-Anatolia, Turkki

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208604
Title: Mioseenisten nisäkäsfossiililöytöpaikkojen magnetostratigrafia, Sofular ja Yeniyaylacık, Keski-Anatolia, Turkki
Author: Luoto, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208604
http://hdl.handle.net/10138/273559
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geology
Geologia
Geologi
Abstract: Keski-Anatolian kaakkoisosissa sijaitsevilta Yeniyaylacıkin ja Sofularin alueilta on löytynyt rikas myöhäisneogeeninen nisäkäsfossiiliaineisto. Fossiiliaineiston tarkempi lajinmääritys ja biostratigrafia on vielä kesken, mutta se käsittää ainakin onttosarvisten, sarvikuonojen, hevosten ja sikojen fossiileita. Aikaisemmissa tutkimuksissa Sofularin kerrossarjan alapuolella sijaitsevan Sofular-ignimbriitin ikä ja stratigrafinen sijainti on osoittautunut haastavaksi määrittää ja Yeniyaylacıkista ei aiempaa ajoitusdataa ole julkaistu. Tässä työssä tutkituille kerrossarjoille määritettiin magnetostratigrafian avulla ikä. Noin 51 m paksu Sofularin kerrossarja (38°43’35” N, 35°00’30” E) koostuu keltaisista, harmaista ja ruskeista, ohuesti kerrostuneista ja laminoituneista silttikivistä, laminoituneista piipitoisista savikivistä ja hiekkakivistä sekä paikoin tuffiittikerroksista. Yläosissa koostumus muuttuu kalkkipitoisemmaksi karbonaattikivikerrosten ja kipsipitoisten savikivikerrosten myötä. Noin 8 m paksu Yeniyaylacıkin kerrossarja (38°45’35” N, 34°37’04” E) koostuu hienoainessedimenttikerroksista sekä paikoin ohuista kalkkikivi-hiekkakivikerroksista. Sofularista otettiin 83 ja Yeniyaylacıkista 32 näytettä. Näytteiden raekoko määritettiin Udden-Wentworth-asteikolla, väri Munsellin värikartalla ja karbonaattipitoisuus 10 % suolahappoliuoksen avulla. Näytteiden magneettinen suskeptibiliteetti mitattiin SM 150 -suskeptibiliteettimittarilla. Näytteet demagnetoitiin vaihtovirtademagnetointimenetelmällä 2G SQUID -magnetometriä käyttäen. Osalle näytteistä tehtiin termomagneettinen analyysi KLY-3S kappasillan avulla kerrossarjojen magneettisen mineralogian selvittämiseksi. Molemmissa kerrossarjoissa ylemmiltä tasoilta otetut vaaleat karbonaattipitoiset näytteet osoittautuivat selvästi heikommin magneettisiksi kuin muu osa kerrossarjoista. Mineraalien magneettisuus osoittautui olevan suurimmaksi osaksi peräisin Ti-köyhästä titanomagnetiitista, mutta osa näytteistä sisälsi selvästi myös hematiittia. Sofularin kerrossarjassa käänteinen polariteetti oli vallitseva alimman 15 m matkalla. Normaali polariteetti vallitsi ylimmän 35 m matkalla. Yeniyaylacıkissa käänteinen polariteetti oli vallitseva. Aiempiin tutkimuksiin ja tämän tutkimuksen paleomagneettisiin tuloksiin perustuen Sofularin pitkälle normaalipolariteetille ehdotetaan korrelaatiota krooniin C4n.2n (8,1–7,7 Ma) tai C3An.2n (6,7–6,4 Ma). Yeniyaylacıkin fossiiliaineisto vaikuttaa vähäisemmän polveutumisensa johdosta Sofularia vanhemmalta, joten Yeniyaylacıkin käänteiselle polariteetille ehdotetaan korrelaatiota krooniin C4r (8,8–8,1 Ma).Yeniyaylacık and Sofular localities in southeast of Central Anatolia are yielded with rich and wellpreserved late Neogene mammal fossils including bovids, equids, suids and rhinos. Faunal compositions of these sites are distinct from each other and biostratigraphy is still under study. The age and correlation of the Sofular ignimbrite underlying the studied Sofular section has been contentious in previous studies. For Yeniyaylacık section there are no previous detailed ages published. In this study, the magnetostratigraphic results are presented for the Yeniyaylacik and Sofular sites. The sampled Sofular section (located in 38°43’35” N, 35°00’30” E) is overlaying the Sofular Ignimbrite. In total 83 samples were taken from this ca. 51-meters-thick section, which is composed of thinly bedded and laminated siltstones and siliceous claystones with a few sandstone intercalations. Upper parts are more calcareous and dominated with limestone and claystone beds containing gypsum crystals. In total 32 samples were taken from ca. 8-meters-thick Yeniyaylacık section (located in 38°45’35” N, 34°37’04” E), comprised of muddy-clayey sediments with few thin limestone-sandstone units interbedded in the succession. Grain size of the samples was estimated based on Udden-Wentworth scale and color based on Munsell color chart. Carbonate content of the samples was estimated using 10 % hydrochloric acid. Magnetic susceptibility of each sample was measured using SM 150 susceptibility meter. 2G SQUID magnetometer was used to stepwisely demagnetize the samples. Thermomagnetic analyses were done using KLY-3S kappabridge for selected samples to identify magnetic mineralogy of the sections. Rock magnetic studies revealed that samples located at higher levels were clearly less magnetic in both of the sections, which correlates well with the increased carbonate content. Magnetic mineralogy of the samples consists mostly of Ti-poor titanomagnetite, but some of the samples also contained some hematite. AF-demagnetization results indicated that reversed polarity dominates the lower ca. 15 m in the Sofular section. The upper 35 m of the section is dominated by normal polarity. In the Yeniyaylacık section, reversed polarity dominates the whole section. Based on earlier studies and paleomagnetic results from this study, correlation with chron C4n.2n (8,1–7,7 Ma) or C3An.2n (6,7–6,4 Ma) is suggested for the long period of normal polarity in Sofular section. Less derived morphology of the Yeniyaylacık fauna suggests older age for the Yeniyaylacık fauna, so correlation with chron C4r (8,8–8,1 Ma) is suggested for long period of reversed polarity in the Yeniyaylacık section.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGraduv5.pdf 3.305Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record