Tapaustutkimus Somalimaan lukion oppimateriaalien käytöstä ja etnomatematiikasta matematiikan lukio-opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208582
Title: Tapaustutkimus Somalimaan lukion oppimateriaalien käytöstä ja etnomatematiikasta matematiikan lukio-opetuksessa
Author: Mohamed, Umalkair
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och statistik
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208582
http://hdl.handle.net/10138/273564
Thesis level: master's thesis
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare
Abstract: Tutkimus on luonteeltaan etnografinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kuvata ja kertoa Somalimaan Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opetuksessa käytetyistä opetusmateri-aaleista. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan kuvaa siitä, millä tavoin opetusmateriaaleja käytetään Nouradinin lukion matematiikan opetuksessa, millaisessa asemassa etnomatema-tiikka nähdään ja kuinka se on huomioitu opetuksessa. Tutkielman tutkimuskysmyksiänä ovat 1. Millaisia oppimateriaaleja Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opettajat käyttävät? 2. Millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateri-aaleja opetuksessaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateriaaleja? Miten opetusmateriaalien käyttö vaikuttaa opettajien opetukseen ja opetusmenetelmään? 3. Mitä ja miten oppilaat käyttävät oppimateriaaleja matematiikan opinnoissaan? 4. Mitä Somalimaan kulttuurille ominaisia piirteitä oppimateriaaleissa on havait-tavissa?/ Millä tavoin etnomatematiikka korostuu oppimateriaaleissa? Tutkimus toteutettiin Somalimaan pääkaupungissa Hargeysassa sijaitsevassa Nouradinin tyttöjen lukiossa kesällä 2017. Tutkimusmenetelmät painottuivat teemahaastatteluihin sekä havainnointiin. Haastatteluun osallistui koulun matematiikan opettajia ja opiskelijoita sekä li-säksi muita Somalimaan koulutuksen edistämisen ja rakentamisen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimusaineistoa tarkasteluna käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittavat muun muassa sen, että oppikirja(t), vihko ja taulu ovat keskei-simmin käytettyjä opetusmateriaaleja Nouradinin koulun matematiikan opetuksessa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että etnomatematiikka nähdään keskeisenä osana matematiikan opetusta, opettajat huomioivat sen opetuksessaan ja opiskelijat toivovat sitä sisällytettävän enemmän opetukseen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record