Tapaustutkimus Somalimaan lukion oppimateriaalien käytöstä ja etnomatematiikasta matematiikan lukio-opetuksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och statistik sv
dc.contributor.author Mohamed, Umalkair
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208582
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/273564
dc.description.abstract Tutkimus on luonteeltaan etnografinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kuvata ja kertoa Somalimaan Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opetuksessa käytetyistä opetusmateri-aaleista. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan kuvaa siitä, millä tavoin opetusmateriaaleja käytetään Nouradinin lukion matematiikan opetuksessa, millaisessa asemassa etnomatema-tiikka nähdään ja kuinka se on huomioitu opetuksessa. Tutkielman tutkimuskysmyksiänä ovat 1. Millaisia oppimateriaaleja Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opettajat käyttävät? 2. Millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateri-aaleja opetuksessaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateriaaleja? Miten opetusmateriaalien käyttö vaikuttaa opettajien opetukseen ja opetusmenetelmään? 3. Mitä ja miten oppilaat käyttävät oppimateriaaleja matematiikan opinnoissaan? 4. Mitä Somalimaan kulttuurille ominaisia piirteitä oppimateriaaleissa on havait-tavissa?/ Millä tavoin etnomatematiikka korostuu oppimateriaaleissa? Tutkimus toteutettiin Somalimaan pääkaupungissa Hargeysassa sijaitsevassa Nouradinin tyttöjen lukiossa kesällä 2017. Tutkimusmenetelmät painottuivat teemahaastatteluihin sekä havainnointiin. Haastatteluun osallistui koulun matematiikan opettajia ja opiskelijoita sekä li-säksi muita Somalimaan koulutuksen edistämisen ja rakentamisen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimusaineistoa tarkasteluna käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittavat muun muassa sen, että oppikirja(t), vihko ja taulu ovat keskei-simmin käytettyjä opetusmateriaaleja Nouradinin koulun matematiikan opetuksessa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että etnomatematiikka nähdään keskeisenä osana matematiikan opetusta, opettajat huomioivat sen opetuksessaan ja opiskelijat toivovat sitä sisällytettävän enemmän opetukseen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Tapaustutkimus Somalimaan lukion oppimateriaalien käytöstä ja etnomatematiikasta matematiikan lukio-opetuksessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Teaching of Mathematics en
dc.subject.discipline Matematiikan opettajan koulutus fi
dc.subject.discipline Utbildning av matematiklärare sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208582

Files in this item

Files Size Format View
Umalkair Mohamed Pro gradu -tutkielma.pdf 1.328Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record