Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/274094

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKE_Havsmiljö_2018.pdf 18.97Mb PDF View/Open
Title: Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018
Other contributor: Korpinen, Samuli
Laamanen, Maria
Suomela, Janne
Paavilainen, Pekka
Lahtinen, Titta
Ekebom, Jan
Publisher: Finlands miljöcentral
Date: 2018
Language: sv
Belongs to series: SYKE publikationer 4
ISBN: 978-952-11-4980-1
ISSN: 2323-8909
URI: http://hdl.handle.net/10138/274094
Abstract: ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” är en del av Finlands havsförvaltningsplan. Rapporten beskriver det aktuella läget av den marina miljön 2011–2016, och inkluderar även en uppskattning om belastningen på havet, definierar god status och presenterar de allmänna miljömålen och indikatorerna med vilka förverkligandet av målen kommer att övervakas. Statusen för den marina miljön bedöms genom det marina direktivets elva deskriptorer för god status. Statusen klassificeras som bra eller dålig. Människan har påverkat den marina miljön på många sätt under en lång tid, vilket har lett till att havets tillstånd har försämrats. För att återställa god status i den marina miljön måste den mänskliga belastningen på havet minskas. Statusen försämras bland annat genom tillförsel av näringsämnen och skadliga ämnen, statusförsämrande aktiviteter på livsmiljöer såsom muddring, dumpning av muddermassor, byggverksamhet, införande av främmande arter, fiske, jakt, bifångst i samband med fiske, nedskräpning och undervattensbuller. Den mest statusförsämrande belastningen på kustvattnen och öppna havet åstadkoms av den överdrivna tillförseln av näringsämnen och den därmed följande eutrofieringen. En betydande del av havsbottnens huvudsakliga livsmiljöer är i ett dåligt tillstånd på grund av övergödningen och andra mänskliga belastningar. På grund av syrebristen är statusen sämst i norra Östersjöns och Finska vikens öppna havsområden. Bottenhabitaternas status är mestadels god i Bottniska viken. Med avseende på skadliga och farliga ämnen är den marina statusen fortfarande dålig. Med avseende på nedskräpningen har man inte kunnat klassificera statusen, men skräp förekommer mest nära mänskliga aktiviteter och i områden där skräp ansamlas. Med avseende på främmande arter kan statusen betraktas som god. Av havsdäggdjuren har gråsälspopulationen ökat under de senaste åren, och gråsälens status är god. Statusen för östersjövikaren, vår andra marina sälart, är god i Bottniska viken men dålig i Skärgårdshavet och i Finska viken, där vikarpopulationerna är mycket små med avsaknad av tillväxt. De häckande populationerna av flera havsfågelarter minskar och statusen är oftast dålig. Statusen för kommersiellt fiskbara arter är huvudsakligen god, men av fiskarna är statusen för havsöring, ål och Skärgårdshavets gös särskilt oroande. Havsförvaltningsplanen är en nationell havsstrategi som bygger på EU:s marina strategi och som utarbetades i samarbete med andra Östersjöstater inom HELCOM.
Description: Publikationen har korrigerats 2.4.2019: Sida 3: Cederberg Tony (Åbo Akademi), Vävare Susanne (Ålands landskapsregering), Wennström Mikael (Ålands landskapsregering) har lagts till i skribentlistan. Sida 9: Tony Cederberg har lagts till i avsnittet 5.1.1. Sida 56: I tabellen har Kuvaaja 8 ersatts med Deskriptor 8 Sida 57: Tabellens läsbarhet har förbättrats.
Subject: havets tillstånd
Österjön
havsvård
miljöns tillstånd
state of the marine environment
Baltic Sea
marine strategy
Itämeri, vesistöt ja vesivarat
meren tila
Subject (yso): meret
Itämeri
meriensuojelu
ympäristön tila
vesistöt
vesivarat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record