"Pitää kuitenkin lähentyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201108232258
Title: "Pitää kuitenkin lähentyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa
Author: Pylkkänen (nyk. Korhonen), Annikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201108232258
http://hdl.handle.net/10138/27435
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The focus of this discourse analytical study was to review the meanings which prison education and its participants are given in the formal educational policy and to find out whether these meanings are agreed by the prison students. The interests of this thesis were to examine what kind of social and individual promises are related to the prison education and what kind of subject positions are possible to the prison students. The thesis was also interested in the meanings of education in different contexts. The aim of this study was to examine prison education especially for women. This thesis was based on Michel Foucault's ideas of power and the view of this study was directly critical. The prison education was seen as normalizing governance which tends to prepare its subjects to the normal. In this process of differentiating the "normal" and the "abnormal" the subjects of prison education are reconstructed as the "others". The three research questions of this thesis were: how and what kind of prison education is reconstructed firstly in the strategy of prison education and secondly in the interviews. Thirdly it was questioned how and what kind of meanings gender receive in the discourse of prison education. The main data was consisted by the Finnish Criminal Sanctions Agency's document The Strategy of the Prison education for years 2008 2012 and the three interviews of women who participated to prison education. The interviews were made for this thesis in Autumn 2010. Two other Finnish Criminal Sanctions Agency's documents Prisoners in education (2007) and Visible women (2008) - the report of the working group on female prisoners were also used as subtext materials. The methods of critical and realistic discourse analysis and rhetorical analysis were applied in the analysis. The results of the thesis support the outlook of prison education as a form of normalizing governance which reconstruct the "others" position for the prison students. Prison education was seen supportive for personal life control and for integrating to the society. The participants of prison education repeated the official discourses in their accounts which is a signal of internalized governance. The interviewees also used different types of anti-discourses when forming implications of prison education.Tässä diskurssianalyyttisessa tutkielmassa tarkasteltiin sitä, millaisia merkityksiä vankilaopetus ja siihen osallistuvat ihmiset saavat virallisen koulutuspolitiikan yhteydessä ja miten tämä vastaa vankeusaikanaan opiskelevien näkemyksiä. Kiinnostuksen kohteena tutkielmassa oli se, millaisia yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia lupauksia vankilaopetukseen liittyy, miten ja minkälaisia subjektipositioita vankilaopetukseen osallistuville avautuu sekä miten ja millaisia merkityksiä kouluttautumiselle vankilaopetuksen eri yhteyksissä annetaan. Tutkielmassa tarkasteltiin erityisesti naisille suomalaisissa vankiloissa tarjottavaa koulutusta. Tutkielma pohjautui Michel Foucault n valta-ajattelun orientoimalle, avoimen kriittiselle näkemykselle vankilaopetuksesta normalisoivana hallintana, joka pyrkii kohteidensa normalisoimiseen ja tuottaa toiseuttavia erontekoja "normaalia" ja "epänormaalia" määritellessään. Tutkielmassa vastattiin kolmeen kysymykseen: miten ja millaiseksi vankilaopetus rakentuu ensinäkin vankilaopetuksen strategiassa ja toiseksi haastatteluaineistossa. Kolmanneksi kysyttiin sitä, miten ja millaisia merkityksiä sukupuoli aineistossa saa. Tutkielman pääasiallinen aineisto koostui Rikosseuraamuslaitoksen Vankilaopetuksen strategia vuosille 2008 2012 -asiakirjasta sekä kolmen vankilaopetukseen osallistuneen naisen haastattelusta, jotka tätä tutkielmaa varten syksyllä 2010 tehtiin. Lisäksi taustoittavana aineistona käytettiin Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja Vangit koulutuksessa (2007) ja Naiset näkyviksi (2008). Aineiston analyysi tapahtui kriittistä ja realistista diskurssianalyysia sekä retoriikan analyysia soveltaen. Tutkielman tulokset tukevat näkemystä siitä, että vankilaopetus toimii normalisoivan hallinnan tavoin ja rakentaa toisen positiota vankilaopetukseen osallistuville. Vankilaopetuksen nähtiin tukevan elämänhallintaa ja yhteiskuntaan sijoittumista. Vankilaopetukseen osallistuvat toistivat selonteoissaan virallista diskurssia, jonka näen osoituksena hallinnan sisäistämisestä. Haastateltavat antoivat vankilaopetukselle merkityksiä kuitenkin myös erilaisten vastapuheen keinojen kautta.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pitaakui.pdf 947.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record