Sahateollisuuden tuotannon vaikutukset puupellettitehtaiden optimaaliseen raaka-ainehankintaan

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808303062
Titel: Sahateollisuuden tuotannon vaikutukset puupellettitehtaiden optimaaliseen raaka-ainehankintaan
Författare: Mäkelä, Matias
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808303062
http://hdl.handle.net/10138/275518
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstrakt: Raaka-aineen saatavuus on puupellettiteollisuuden tulevaisuuden avainkysymys. Puupelletin tuotannossa käytetään ensisijaisesti mekaanisen puunjalostusteollisuuden kuivia sivutuotteita, mutta kysynnän kasvaessa joudutaan turvautumaan yhä enemmän sahateollisuuden sivutuotteena syntyvään märkään sahanpuruun. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin märän sahanpurun hankintaa neljän pellettitehtaan raaka-aineeksi muodostamalla lineaariseen optimointiin perustuva markkinamalli Suomen sahanpurumarkkinoista. Markkinamallin muodostamiseksi tutkimuksessa koottiin tietokannat sahanpurun kysynnästä ja tarjonnasta. Kysyntätietokanta koottiin 7 asiantuntijahaastattelun perusteella ja jokaiselle toimijalle määritettiin maksukyky vertailupolttoaineen avulla. Tarjontatietokanta koottiin keräämällä yhteen Suomen toiminnassa olevat teollisen kokoluokan sahat, joiden tuotantokapasiteetin perusteella määritettiin arvio sivutuotteena syntyvästä sahanpurusta. Mallin avulla muodostettiin vuodelle 2021 kolme erilaista sahateollisuuden tuotantomäärän skenaariota, joita verrattiin vuoteen 2017. Perusskenaariossa sahojen käyttöaste säilyy vuoden 2017 tasolla, minimiskenaariossa vähenee 10 % ja maksimiskenaariossa kasvaa 10 %. Jokaisessa skenaariossa tehtaiden raaka-ainehankintaa tarkasteltiin 50 %, 75 % ja 100 % määrällä tehtaiden maksimikapasiteetistä. Optimoinnin ensimmäisessä vaiheessa maksimoitiin sahojen purusta saama kate toimittamalla erät eniten maksavalle käyttäjälle. Toisessa vaiheessa minimoitiin pellettitehtaiden raaka-ainekustannukset hyödyntämällä ensimmäisen vaiheen optimoinnin tuloksia. Tulokset osoittavat, että sahateollisuuden tuotantomäärä vaikuttaa merkittävästi pellettitehtaiden raaka-ainekustannuksiin tarjonnan muutosten myötä. Minimiskenaariossa neljän tehtaan raaka-ainekustannukset olivat yhteensä 10,1 – 10,4 prosenttia korkeammat, perusskenaariossa 6,0 – 7,6 prosenttia korkeammat ja maksimiskenaariossa kustannukset laskivat 0,7 – 0,8 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosten perusteella sahanpurun hinnassa on nousupainetta lisääntyvän kysynnän myötä. Nousevat raaka-ainekustannukset vaikuttavat pellettiteollisuuden kannattavuuteen ja lopputuotteen kysyntään negatiivisesti.Availability of raw material is a key issue for the future of the wood pellet industry. Wood pellet production primarily uses dry by-products of the mechanical wood processing industry, but increasing demand forces to use even more wet sawdust of the sawmill industry. This study examined the procurement of wet sawdust as a raw material for four pellet mills. As a research method, a model based on linear optimization was created about the Finnish sawdust market. To form a market model, the research compiled a database of demand and supply of sawdust. The demand database was collected on 7 expert interviews, and the ability to pay of each actor was determined by reference fuel. The supply database was composed by gathering the industrial size sawmills in Finland. The production capacity of sawmills determined an estimate of the by-product sawdust. With this model, three different raw material procurement scenarios were created for the year 2021, based on the different production volumes of the sawmill industry, compared with the year 2017. In the base scenario, the utilization rate will remain at the 2017 level, the minimum scenario will decrease by 10% and in the maximum scenario will increase by 10%. In each scenario, raw material procurement of factories was examined at 50%, 75% and 100% of the maximum capacity of factories. In the first step of optimization, the profit margin of sawmills was maximized, by delivering items to the most profitable user. In the second step, the raw material costs of pellet mills were minimized by utilizing the results of the first stage optimization. The results show that the production volume of the sawmill industry has a significant impact on the raw material costs of pellet mills due to changes in supply. In the minimum scenario, the raw material costs of four factories were 10,1 to 10,4 percent higher, in the base scenario, 6,0 to 7,6 percent higher and in the maximum scenario, costs fell 0,7 to 0,8 percent compared with the year 2017. According to the results, the price of the sawdust may rise due to increased demand. Increasing raw material costs will affect the profitability of the pellet industry and the demand for the end-product negatively.
Subject: puupelletit
bioenergia
sahateollisuus
sivutuotteet
sahanpuru
lineaarinen optimointi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post