Hiuksen kortisolipitoisuus ja ruokavaliotyyli 3–6-vuotiailla lapsilla Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103336
Title: Hiuksen kortisolipitoisuus ja ruokavaliotyyli 3–6-vuotiailla lapsilla Suomessa
Author: Sorvari, Hannele
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103336
http://hdl.handle.net/10138/275527
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Johdanto: Stressiä havaitaan jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Sen taustalla voivat olla esimerkiksi perheeseen liittyvät elämäntilanteet, kiusaaminen ja päiväkotiympäristö ärsykkeineen. Stressireaktion myötä elimistössä erittyy stressi- hormoni kortisolia. Sen poikkeava pitoisuus on niin aikuisilla kuin lapsilla yhdistetty ylipainoon sekä terveydelle haitallisiin elintapoihin, kuten energiatiheän, sokeri- ja rasvapitoisen ruoan suosimiseen. Stressin ja ruokavalion väli- sen yhteyden tutkiminen lapsilla on tärkeää, koska varhaislapsuus on tärkeää aikaa niin ruokatottumusten muodostumisen kuin lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisyn kannalta. Tavoite: Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko pitkäkestoisesta stressistä kertova hiuksen kortisolipitoisuus yhteydessä aineistolähtöisiin ruokavaliotyyleihin suomalaisilla päiväkotilapsilla. Lisäksi tarkastellaan hiuksen keski- määräistä kortisolipitoisuutta aineistossa sekä sen ja ruokavaliotyylipisteiden eroja taustatekijöiden suhteen. Aineisto ja menetelmät: Tutkielmassa käsitellään aineistoa poikkileikkaustutkimuksesta, joka toteutettiin 66 päiväko- dissa Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla DAGIS-hankkeessa vuosina 2015–2016. Aineistossa oli 864 3–6-vuotiasta lasta, joista 541:ltä saatiin tiedot hiuksen kortisolipitoisuuden ja ruokavaliotyylin väliseen päätutkimuskysymyksen tarkasteluun. Työssä hyödynnetty aineisto kerättiin FFQ-kyselyllä ja ruokapäiväkirjoilla, huoltajien taustakyselyllä, lapsen temperamenttikyselyllä sekä antropometristen mittausten ja hiusnäytteiden avulla. Ruokavaliotyylit määritet- tiin ruoankäyttödatasta pääkomponenttianalyysilla. Hiusten kortisolipitoisuutta tarkasteltiin neljän senttimetrin hiusnäytteistä kemiluminesenssiin perustuvan vasta-ainemäärityksen avulla. Korrelaatio- ja yksisuuntaisen varianssi- analyysin avulla tutkittiin ruokavaliotyylipisteiden, kortisolipitoisuuden ja taustamuuttujien välisiä yhteyksiä sekä tarkasteltiin, erosivatko ruokavaliotyylipisteet tai kortisolipitoisuus taustamuuttujien luokissa. Terveystietoisen ruoka- valiotyylin pisteitä selitettiin kortisolipitoisuudella logistisessa regressioanalyysissa. Tulokset: Hiuksen keskimääräinen kortisolipitoisuus aineistossa oli 41,7 pg/mg (95 % CI: 35,5–47,9 pg/mg) ja arvot vaihtelivat välillä 0,24–879,6 pg/mg. Lasten ruokavaliotyyleinä erottuivat Makeat ja suolaiset naposteltavat, Terveys– tietoinen ja Välipalatyyli. Molemmissa päämuuttujissa havaittiin eroja taustamuuttujien suhteen. Esimerkiksi lapsen ikä oli käänteisessä yhteydessä hiuksen kortisolipitoisuuteen (r = -0,16, p < 0,001), ja pitoisuus oli pojilla keskimäärin suurempi kuin tytöillä (p < 0,001). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden lapsilla oli keskimäärin suuremmat pisteet terveystietoisesta ruokavaliotyylistä kuin enintään ammattikoulun tai lukion käyneiden lapsilla (p < 0,001) tai enintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden lapsilla (p < 0,01). Kortisolipitoisuus oli negatiivisesti yhtey- dessä terveystietoiseen ruokavaliotyyliin (r = -0,086, p < 0,05), ja korkeimpaan kortisolikuudennekseen kuuluva pitoisuus selitti alimpaan neljännekseen kuuluvia negatiivisia pisteitä kyseisestä tyylistä (OR = 4,1 [95 % CI: 1,9–9,0] p < 0,001). Kortisolipitoisuudella ei ollut merkitsevää yhteyttä kahteen muuhun ruokavaliotyyliin. Johtopäätökset: Tulokset tukevat pitkäaikaisen stressin ja laadultaan heikomman ruokavalion välistä yhteyttä, sillä ne osoittavat hiuksen suuren kortisolipitoisuuden selittävän vähemmän terveystietoista ruokavaliota 3–6-vuotiailla lapsil- la. Tulokset eivät ole yleistettävissä otoksen ulkopuolelle, mutta antavat aihetta lisätutkimuksiin, joissa selvitetään pitkäaikaisen stressin merkitystä lapsen ruokatottumusten muotoutumiselle ja pitkäaikaiselle terveydelle.Introduction: Stress can be found already in young children. It may be associated with, for example, family life situations, bullying or the daycare environment. The body secretes cortisol, a stress hormone, in response to stress. Abnormal corti- sol levels are associated with overweight and a preference for energy-dense foods high in sugar and fat. Studying the link between children’s stress and diet is important as the early childhood is an important period for the development of eat- ing habits as well as for the prevention of obesity and later chronic illnesses. Aims: The aim of this study is to investigate if hair cortisol concentration, a measure of long-term stress, is associated with the food patterns of three to six year old Finnish children. Other aims include determining the mean hair cortisol concen- tration in the sample and studying whether the concentration or food patterns differ by background factors. Materials and methods: The study is a part of the DAGIS study’s cross-sectional phase conducted in 66 daycare centers in Uusimaa and South Ostrobothnia in 2015–2016. The data consists of 864 three to six year old children, of whom 541 pro- vided the information needed to examine the main research question between hair cortisol and dietary intake. The data used in the study was collected through a food frequency questionnaire, food diaries, a guardian's background survey, child temperament survey, anthropometric measurements and hair samples. Food patterns were determined using prin- cipal component analysis. The hair cortisol content was measured from four centimeter hair samples using a chemiluminescence immunoassay. Correlation analysis and one-way analysis of variance were used to study if food pat- tern scores, hair cortisol content and background variables were associated with each other, as well as to examine whether the food pattern scores or cortisol levels differed by background variables. High cortisol levels were used to ex- plain low scores for the Health-conscious food pattern in a logistic regression analysis. Results: The average hair cortisol concentration among participants was 41.7 pg / mg (95% CI: 35.5–47.9 pg / mg) ranging from 0.24 to 879.6 pg / mg. The food patterns Sweet and salty treats, Health-conscious and Sandwich snacking were dis- tinguished from the food consumption data. Differences in background variables were observed for both main variables. For example, the age of the child was inversely associated to the cortisol content of the hair (r = -0.16, p < 0.001) and the concentration was higher in boys than in girls (p < 0.001). The children of parents with high education degrees had higher scores from the Health-conscious pattern than the children of parents with not more than vocational school or high-school level education (p <0.001) or a bachelor's degree (p < 0.01). Hair cortisol content was negatively linked to the Health-conscious pattern score (r = -0,086, p < 0.05), and a high concentration increased the odds of a low Health-conscious pattern score (OR = 4.1 [95% CI: 1.9-9 0] p < 0.001). Hair cortisol content did not significantly correlate with the other two dietary patterns. Conclusions: This study supports the link between long-term stress and lower-quality diet, as it shows that elevated hair cortisol levels and less health-conscious diets are connected in children. The results are not generalizable outside the sample, but give reason to further investigate the relationship between long-term stress and the development of chil- dren’s eating habits and health.
Subject: hiuksen kortisolipitoisuus
stressi
lasten ruokavalio
ruokavaliotyyli
pääkomponenttianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sorvari_Hannele_Pro_gradu_2018_.pdf 9.573Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record