Yritysvastuun osa-alueiden yhteys yritysten taloudelliseen menestymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123704
Title: Yritysvastuun osa-alueiden yhteys yritysten taloudelliseen menestymiseen
Author: Hirvelä, Hannele
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123704
http://hdl.handle.net/10138/275570
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritysten suoriutuminen yritysvastuun eri osa-alueilla on yhteydessä niiden taloudelliseen menestymiseen. Yritysvastuun yhteyttä yritysten taloudelliseen menestymiseen on aiemmin tutkittu yritysvastuuta kokonaisuudessaan tai yhtä osa-aluetta kuvaavien indikaattoreiden kautta, eikä kaikkia yritysvastuun käytännön työn osa-alueita ole tutkittu yhdessä. Näin ollen tutkimusaukko on perusteltu. Teoriaosassa yritysvastuun osa-alueita tarkasteltiin Aminin ja Bienstockin (2014) yritysvastuun viitekehyksen avulla. Viitekehys valittiin, koska se yhdistää yritysvastuun keskeisimmät teoriat ja viitekehykset käytännön yritysvastuutyöhön yrityksissä, ja sitä voidaan käyttää yritysten suoriutumistason arviointiin. Teoriaosassa läpi käyty yritysvastuun ja yritysten taloudellisen menestymisen välistä yhteyttä tutkiva aiempi kirjallisuus jaoteltiin myös Aminin ja Bienstockin (2014) viitekehyksen mukaan. Tutkimuksen aineistona toimi TE500-listaan perustava PwC:n vuoden 2015 yritysvastuubarometria varten kerätty aineisto. Lopullinen tutkimuksen otos muodostuu 108 yrityksestä. Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Selitettävänä muuttujana oli liike-, netto- ja kokonaistulos, sijoitetun pääoman tuotto ja liikevaihto. Selittävänä muuttujana oli viisi Aminin ja Bienstockin (2014) yritysvastuun osa-alueita kuvastavaa aineiston indikaattoreista koottua summamuuttujaa. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin, Pearsonin korrelaation ja lineaarisen monimuuttujaregression avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että Aminin & Bienstockin (2014) yritysvastuun viitekehys ei selitä yritysten taloudellista menestymistä, eikä yhteyttä Aminin & Bienstockin (2014) yritysvastuun dimensioiden ja taloudellisen menestymisen välillä löytynyt. Tämän ajateltiin johtuvan muun muassa siitä, että suomalaiset yritykset ovat harjoittaneet yritysvastuutyötä jo pitkään, eikä se enää ole yhteydessä taloudelliseen menestymiseen. Jatkotutkimuksissa tulisi paneutua tähän ajatukseen tarkemmin. Toiminnan laajuuden (liikevaihto) osalta löytyi positiivinen yhteys, jonka nähtiin johtuvan siitä, että isommilla yrityksillä on enemmän velvoitteita yritysvastuun suhteen ja enemmän resursseja käytössään.
Subject: yritysvastuu
yritysvastuun osa-alueet
taloudellinen menestyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record