Vastuullinen hankinta ja kestävä valikoima : tapaustutkimus suomalaisen elintarvikealan tukkukaupan toimitusketjusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123684
Title: Vastuullinen hankinta ja kestävä valikoima : tapaustutkimus suomalaisen elintarvikealan tukkukaupan toimitusketjusta
Author: Ruohio, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123684
http://hdl.handle.net/10138/275571
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan moniportaisen toimitusketjun vastuullisuuden johtamista tuotteisiin liittyvien hankintalinjausten avulla. Lisäksi tutkitaan vastuullisuuden lisäämistä toimitusketjussa yhteistyön kautta. Toimitusketjun vastuullisuuden johtamisessa sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen vastuu integroidaan osaksi yrityksen liiketoimintaa tavoitteena parantaa koko toimitusketjun pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä. Moniportaisen toimitusketjun vastuullisuuden johtaminen on vielä suhteellisen uusi tutkimusala, koska aiempi kirjallisuus on keskittynyt lähinnä yrityksen ja sen ensimmäisen portaan tavarantoimittajien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu moniportaisen toimitusketjun vastuullisuuden johtamisen kirjallisuuteen. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuus ja tärkeys globaalissa mittakaavassa. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka kohdeyritys on suomalainen elintarvikealan tukkukauppa. Tapaustutkimuksen kohde toimii osana ruokaketjua, jolla on huomattavat vaikutukset ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. Tutkimusmenetelminä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, havainnointia, tutkittavan yrityksen sisäisiä dokumentteja sekä julkisia kaupan alan yritysten vastuullisuusraportteja. Tutkimuksessa moniportaisuus huomioitiin haastattelemalla yrityksen asiakkaita, yrityksen ostajia ja ensimmäisen portaan tavarantoimittajia eli toimijoita toimitusketjun kolmelta portaalta. Tämä tutkielma tarjoaa kattavan tapaustutkimusesimerkin suhteellisen uudesta tutkimusalasta. Tulosten perusteella hankintalinjausten merkitys perustuu siihen, että ne sanoittavat sen, missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa ja ne auttavat yritystä luomaan painetta toimittajilleen yhdessä kilpailijoidensa kanssa. Hankintalinjausten asettamisessa olennaista on priorisoida tuotteita, joihin liittyy suurimmat sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun riskit. Se miten yrityksen suorat tavarantoimittajat siirtävät ostavan yrityksen hankintalinjaukset osaksi omaa toimintaansa ja välittävät ne eteenpäin omille toimittajilleen, riippuu olosuhteista, joissa ne toteuttavat kaksoisagenttirooliaan vastuullisuusvaatimusten välittäjänä. Tulosten perusteella yritykset vastaavat edelleen hyvin pitkälti vain oman toimintansa vastuullisuudesta ja luottavat toimitusketjun vastuullisuuden johtamisen omille toimittajilleen. Tästä syystä strateginen kumppanuus kilpailijoiden ja kolmannen sektorin järjestöjen kanssa tuleekin entistä tärkeämmäksi niille yrityksille, jotka eivät yksin pysty johtamaan koko toimitusketjunsa vastuullisuutta.
Subject: yhteiskuntavastuu
toimitusketjun vastuullisuuden johtaminen
moniportainen toimitusketju
vastuullinen hankinta
ruokaketju


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruohio_Riikka_Pro_gradu_2018.pdf 1.051Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record