Refuge in Jesus Christ : Experiences of Asylum Migrants in Finland Who Have Converted from Islam to Christianity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810093316
Title: Refuge in Jesus Christ : Experiences of Asylum Migrants in Finland Who Have Converted from Islam to Christianity
Author: Nikanne, Iiris
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810093316
http://hdl.handle.net/10138/277510
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lähi-idän tutkimus
Middle Eastern Studies
Mellanösternstudier
Abstract: Euroopan pakolaiskriisin myötä kristinuskoon kääntymiseen vetoavien muslimitaustaisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. Voidaan olettaa, että kääntymiseen vedotaan monenlaisin motiivein – tämä tutkielma pyrkii lisäämään ymmärrystä niiden ihmisten kokemuksista, jotka ovat käyneet läpi uskonnollisen muutoksen. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavin menetelmin: aineisto koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista kymmenen kääntyneen ja kolmen muslimien parissa työskentelevän pastorin kanssa, ja se on analysoitu aineistolähtöisesti käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Jokaisella haastateltavalla oli oma ainutlaatuinen kääntymiskokemuksensa, mutta osallistujien kokemuksissa oli myös yhtäläisyyksiä. Monet yhdistivät kotimaidensa yhteiskunnalliset ongelmat islamiin, mikä oli vaikuttanut islamiin pettymiseen. Vastaavasti Euroopassa vallitseva rauha ja vapaus liitettiin kristinuskoon. Suurin osa haastateltavista oli alkanut käydä seurakunnassa aluksi muista kuin uskonnollisista syistä. Moni oli kokenut olonsa yksinäiseksi, tylsistyneeksi ja masentuneeksi vieraassa maassa ilman mielekästä tekemistä, ja paremman tekemisen puutteessa he olivat ottaneet vastaan kutsun käydä seurakunnassa. Yleisin syy, joka oli herättänyt kiinnostuksen kristinuskoa kohtaan, oli ristiriita kristinuskoa koskevien aikaisempien käsitysten ja seurakunnissa tehtyjen havaintojen välillä. Tuoreille kääntyneille tyypillisesti monilla oli voimakkaita näkemyksiä entisen ja nykyisen uskontonsa eroista. Suurin osa oli kuitenkin jossain vaiheessa kamppaillut islamin ja kristinuskon välillä. Kääntyminen oli vaikuttanut haastateltavien elämään merkittävästi. Kaikki kokivat, että heidän asenteensa ja tunne-elämänsä olivat muuttuneet kääntymisen myötä. He kokivat, että Jeesuksen seuraamisen myötä he olivat löytäneet uudenlaisen rauhan ja heistä oli tullut rakastavampia ja anteeksiantavampia. Haastateltavien mukaan perheiden reaktiot olivat pääasiassa negatiivisia; tähän liittyi muun muassa välien katkaisua, loukkauksia, uhkauksia ja radikaaleimmissa tapauksissa myös kunniaväkivaltaa. Haastateltavat olivat kokeneet paheksuntaa joidenkin muslimien taholta myös Suomessa, mutta osa oli suhtautunut heihin myös neutraalisti tai positiivisesti. Haastateltavat toivoivat ihmisten ymmärtävän, että seurakunnassa käyvien muslimitaustaisten ihmisten joukossa on myös niitä, joista on tullut ‘oikeita kristittyjä’. He korostivat, että kääntyminen on pitkä ja haastava prosessi ja siksi Jeesuksen esimerkkiä tulisi seurata osoittamalla rakkautta ja kärsivällisyyttä myös niitä kohtaan, jotka lähestyvät seurakuntia muista kuin uskonnollisista motiiveista. Haastateltujen kääntyneiden kokemukset vastaavat yleisellä tasolla sitä, mitä haastatellut pastorit olivat havainneet muslimitaustaisten ihmisten keskuudessa seurakunnissaan.Following the so-called migrant crisis in Europe, the number of Muslim asylum seekers invoking conversion to Christianity has increased considerably. It can be assumed that there are multiple motives behind the conversions – this thesis aims at increasing understanding of the experiences of those who have undergone a religious transformation. The means of achieving this objective include data from semi-structured interviews with ten self-proclaimed converts and three pastors working with people of Muslim backgrounds, analyzed by using qualitative content analysis. Each participant had his own unique experience about the conversion process, but there were also common aspects shared by the interviewees. For many, losing faith in Islam was affected by the societal problems in their home countries. Accordingly, the freedom and peace in Europe were linked to Christianity. Most of the participants had initially attended the congregations from other than religious motives. Many had felt alone, bored and depressed in a foreign country without meaningful activities, and therefore they had accepted the invitation to attend a church event in the absence of other competing options. The most common reason for becoming interested in learning more about Christianity was the dissonance between their earlier views and what they faced at the congregations. The interviewees had strong views about the differences between their old and new faiths, which is common among recent converts. However, most participants had at some point struggled between Islam and Christianity. The conversion had affected the lives of the participants significantly. All of them experienced that their feelings and attitudes had changed along with the conversion process. They felt that through following Jesus they had found a new kind of a peace and they had grown to be more loving and forgiving. According to the participants, the reactions of the families were mostly negative, including cutting ties, insults and threats, and in the most extreme cases also honour violence. The participants expressed that they had faced disapproval also from some Muslims in Finland, but there were also neutral and positive reactions. The participants hoped people would understand that among the people of Muslim backgrounds attending congregations there are those who have become ‘real Christians’. They underlined that the conversion is a long and challenging process – therefore, the example of Jesus should be followed in showing love and patience also to those who initially approach the congregations with non-religious motives. At a general level, the experiences disclosed by the interviewed converts are in line with the interviewed pastors’ observations about what is common among the people of Muslim backgrounds they have worked with.
Subject: uskonnollinen kääntyminen
kääntyminen islamista kristinuskoon
turvapaikanhakijat
pakolaiset
maahanmuuttajat
kääntymiskokemukset
arabit
muslimit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nikanne_Iiris_Pro_gradu_2018.pdf 617.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record