Periaatteesta kohti uutta todellisuutta? : Tutkielma kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810113340
Title: Periaatteesta kohti uutta todellisuutta? : Tutkielma kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista
Author: Kainulainen, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810113340
http://hdl.handle.net/10138/277512
Thesis level: master's thesis
Discipline: sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in Gender Studies
magisterprogrammet i genusforskning
Abstract: Käsittelen tutkielmassani Suomen kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Yhdenvertaisuuden edistämisestä tuli työnantajille lakisääteistä 2015, ja vielä suunnitelmia on tutkittu vasta suhteellisen vähän. Tarkastelemani suunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja, jotka käsittelevät kuntien henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikoilla, ja keräsin ne keväällä 2017 kuntien verkkosivuilta. Käsittelen suunnitelmia kvalitatiivisesti sisällönanalyysin ja diskursiivisen tutkimuksen keinoin. Tavoitteeni on avata suunnitelmien sisältöjä feministisestä näkökulmasta, ja tuoda esiin sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien kyseenalaistamattomien oletusten ongelmallisuutta kontekstissaan. Tarkastelemani suunnitelmat rakentavat sukupuolieroa, ylläpitävät stereotyyppistä dikotomista sukupuolikäsitystä ja kieltävät sukupuolen merkityksen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus jäsentyvät suunnitelmissa monin tavoin. Tasa-arvon voidaan katsoa monipuolistuvan yhdenvertaisuuden käsitteen myötä ja toisaalta myös yhdenvertaisuuden rakentuvan hierarkkisten erojen kahtiajaossa. Tarkastelemissani suunnitelmissa tasa-arvon nykytilan selvitykset, tasa-arvon edistämiskeinot ja kuvaukset aiempien suunnitelmien toteutumisesta ovat puutteellisia, eivätkä suunnitelmat siten täytä tasa-arvosuunnitelmien vähimmäisvaatimuksia lainsäädännössä. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun on tarkoitus muun muassa parantaa naisten asemaa työelämässä ja ehkäistä syrjintää. Tarkastelemieni suunnitelmien tuottama tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sukupuoli ovat osittain ongelmallisia näihin tavoitteisiin nähden. Sukupuolikäsitysten voidaan esimerkiksi ajatella luonnollistavan työmarkkinoiden segregaatiota ja palkkaeroa. Sukupuolen merkityksen tunnustaminen ja työpaikan tasa-arvon nykytilan tunnistaminen ovat olennaisia suunnitelmien kehittämiseksi, jotta myös muutoksen seuraaminen tasa-arvon edistämisessä olisi mahdollista.
Subject: Tasa-arvosuunnitelma
yhdenvertaisuussuunnitelma
sukupuoli
kunnat
diskursiivinen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record