Venäjänkielisten oppilaiden koodinvaihto ja äidinkielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutustilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810093313
Title: Venäjänkielisten oppilaiden koodinvaihto ja äidinkielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutustilanteissa
Author: Pikelner, Ekaterina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810093313
http://hdl.handle.net/10138/277520
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma on pitkittäistutkimus, jonka tavoitteena on kuvata sitä, minkälaisissa vuorovaikutustilanteissa alakoulun valmistavan luokan venäjänkieliset oppilaat käyttävät äidinkieltään. Tutkin työssäni sitä, millainen koodinvaihto esiintyy suomi toisena kielenä -oppitunneilla, sekä mitkä ovat venäjän kielen funktiot luokkahuonevuorovaikutuksessa. Tutkimukseni aineisto koostuu kuudesta oppituntien litteroiduista nauhoituksista, jotka tutkin keskustelunanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Oppitunnit kuuluvat Long Second -hankkeen yhden lukuvuoden mittaiseen videoituun ja litteroituun aineistoon. Aineistossani on kolme ryhmätyötuntia ja kolme tavallista plenaariopetuksen tuntia. Tutkimuksessani tarkastelen sekä lauseidenvälistä että lauseidensisäistä koodinvaihtoa, sekä venäjänkielisiä rinnakkaiskeskusteluja. Venäjän kieli voi esiintyä itsenäisesti rinnakkaiskeskusteluissa, erillisissä vuoroissa sekä vierusparin jälkijäsenissä. Venäjän kielen sanat tai partikkelit voivat olla inkorporoitu suomenkieliseen lausumaan. Venäjän kielen tehtäviin kuuluu muun muassa sosiaaliympäristön rakentaminen, pienen sisäryhmän muodostaminen ja sen ilmapiirin ylläpito. Oppilaiden kielenvalinta on puhuteltavakohtainen. Heidän välisensä rinnakkaiskeskustelut etenevät usein samanaikaisesti yhteis- tai opetuskeskustelun kanssa ja koskevat joko meneillä olevaa opetusta, tai luokan ulkopuolisia topiikkeja. Ryhmätyötunneilla on venäjänkielistä vuorovaikutusta runsaasti, kun taas pulpetti-istumajärjestys rajoittaa sitä. Koska venäjän kieli ei kuulu koko ryhmän hallitsemiin kieliin, nämä keskustelut ovat yksityisiä, suljettuja. Venäjän kielen käyttö toteuttaa koodinvaihdon kahta keskeistä funktiota: puhuteltavan spesifiointia ja osallistumiskehikon muutosta. Oppilaat käyttävät venäjää tavallaan salakielenä, vaikka aineistosta löytyy vain vähän esimerkkejä, jossa juuri salainen keskustelu on venäjän kielen käytölle ensisijainen syy. Toisaalta venäjän kieleen voi piilottaa kiroilua, joka olisi muuten täysin sopimatonta luokkahuoneeseen. Venäjän kieli esiintyy myös oppilaiden egosentrisessa puheessa, joka tavallisesti sijoittuu vuorovaikutustilanteen ulkopuolelle ja sisältää sivuhuomautuksia tai oman toiminnan kommentointia. Venäjän kieli ilmenee huudahdusrutiineissa. Venäjänkielisten oppilaiden kielenkäyttöön ovat vakiintuneet dialogipartikkelit, jotka osoittavat tiedon vastaanottamista, edellisen vuoron (epä-)ymmärrystä, kuulolla oloa, tarkistuskysymystä tai affektiivista reaktiota. Joskus venäjänkieliset oppilaat käyttävät kyllä/ei -vastauksien sijaan venäjänkielisiä vastineita. Yllättävästi aineistosta löytyy vain vähän koodinvaihdon esiintymistä toiston keinona. Lisäksi odotustenvastaisesti on suhteellisen pieni määrä sellaisia tapauksia, joissa venäjän kielen funktio on tukea opetusta, esimerkiksi käännöksellä tai tehtävänannon selityksellä
Subject: Toisen kielen oppiminen
valmistava opetus
suomi toisena kielenä
koodinvaihto
luokkahuonevuorovaikutus
Discipline: Suomen kieli ja kulttuuri
Finnish Language and Culture
finska språket och kulturen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record