Venäjänkielisten oppilaiden koodinvaihto ja äidinkielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutustilanteissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
dc.contributor.author Pikelner, Ekaterina
dc.date.accessioned 2018-12-18T13:08:31Z
dc.date.available 2018-12-18T13:08:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201810093313
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277520
dc.description.abstract Tämä tutkielma on pitkittäistutkimus, jonka tavoitteena on kuvata sitä, minkälaisissa vuorovaikutustilanteissa alakoulun valmistavan luokan venäjänkieliset oppilaat käyttävät äidinkieltään. Tutkin työssäni sitä, millainen koodinvaihto esiintyy suomi toisena kielenä -oppitunneilla, sekä mitkä ovat venäjän kielen funktiot luokkahuonevuorovaikutuksessa. Tutkimukseni aineisto koostuu kuudesta oppituntien litteroiduista nauhoituksista, jotka tutkin keskustelunanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Oppitunnit kuuluvat Long Second -hankkeen yhden lukuvuoden mittaiseen videoituun ja litteroituun aineistoon. Aineistossani on kolme ryhmätyötuntia ja kolme tavallista plenaariopetuksen tuntia. Tutkimuksessani tarkastelen sekä lauseidenvälistä että lauseidensisäistä koodinvaihtoa, sekä venäjänkielisiä rinnakkaiskeskusteluja. Venäjän kieli voi esiintyä itsenäisesti rinnakkaiskeskusteluissa, erillisissä vuoroissa sekä vierusparin jälkijäsenissä. Venäjän kielen sanat tai partikkelit voivat olla inkorporoitu suomenkieliseen lausumaan. Venäjän kielen tehtäviin kuuluu muun muassa sosiaaliympäristön rakentaminen, pienen sisäryhmän muodostaminen ja sen ilmapiirin ylläpito. Oppilaiden kielenvalinta on puhuteltavakohtainen. Heidän välisensä rinnakkaiskeskustelut etenevät usein samanaikaisesti yhteis- tai opetuskeskustelun kanssa ja koskevat joko meneillä olevaa opetusta, tai luokan ulkopuolisia topiikkeja. Ryhmätyötunneilla on venäjänkielistä vuorovaikutusta runsaasti, kun taas pulpetti-istumajärjestys rajoittaa sitä. Koska venäjän kieli ei kuulu koko ryhmän hallitsemiin kieliin, nämä keskustelut ovat yksityisiä, suljettuja. Venäjän kielen käyttö toteuttaa koodinvaihdon kahta keskeistä funktiota: puhuteltavan spesifiointia ja osallistumiskehikon muutosta. Oppilaat käyttävät venäjää tavallaan salakielenä, vaikka aineistosta löytyy vain vähän esimerkkejä, jossa juuri salainen keskustelu on venäjän kielen käytölle ensisijainen syy. Toisaalta venäjän kieleen voi piilottaa kiroilua, joka olisi muuten täysin sopimatonta luokkahuoneeseen. Venäjän kieli esiintyy myös oppilaiden egosentrisessa puheessa, joka tavallisesti sijoittuu vuorovaikutustilanteen ulkopuolelle ja sisältää sivuhuomautuksia tai oman toiminnan kommentointia. Venäjän kieli ilmenee huudahdusrutiineissa. Venäjänkielisten oppilaiden kielenkäyttöön ovat vakiintuneet dialogipartikkelit, jotka osoittavat tiedon vastaanottamista, edellisen vuoron (epä-)ymmärrystä, kuulolla oloa, tarkistuskysymystä tai affektiivista reaktiota. Joskus venäjänkieliset oppilaat käyttävät kyllä/ei -vastauksien sijaan venäjänkielisiä vastineita. Yllättävästi aineistosta löytyy vain vähän koodinvaihdon esiintymistä toiston keinona. Lisäksi odotustenvastaisesti on suhteellisen pieni määrä sellaisia tapauksia, joissa venäjän kielen funktio on tukea opetusta, esimerkiksi käännöksellä tai tehtävänannon selityksellä fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Toisen kielen oppiminen
dc.subject valmistava opetus
dc.subject suomi toisena kielenä
dc.subject koodinvaihto
dc.subject luokkahuonevuorovaikutus
dc.title Venäjänkielisten oppilaiden koodinvaihto ja äidinkielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutustilanteissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Suomen kieli ja kulttuuri fi
dc.subject.discipline Finnish Language and Culture en
dc.subject.discipline finska språket och kulturen sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810093313

Files in this item

Files Size Format View
Pikelner_Ekaterina_Pro_gradu_2018.pdf 1.515Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record