Jaetun johtajuuden yhteys lasten hyvinvointiin päiväkodissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Halonen, Satu
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201809123160
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277548
dc.description.abstract Varhaiskasvatuksen johtajuutta on viime vuosina tutkittu erityisesti pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Yhä useammin kuitenkin nähdään, että pedagogista johtajuutta tulisi jakaa, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Varhaiskasvatuksen keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja hyvinvointi. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään jaetun johtajuuden yhteyttä lasten hyvinvointiin päiväkodissa. Aikaisempia tutkimuksia päiväkodin jaetun johtajuuden vaikuttavuudesta ei löydy. Koulukontekstissa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että jaetulla johtajuudella on vaikutusta sekä oppilaiden koulumenestykseen että henkilöstön motivaatioon. Tutkimus toteutettiin määrällisenä, koska käytettävissä oli valmis, tilastollinen Orientaatioprojektin aineisto. Aineisto kerättiin keväällä 2015 13 eteläsuomalaisessa kunnassa lapsihavainnointien (N=2 838) sekä henkilöstön ja päiväkodin johtajien kyselyjen (N=150) avulla. Tässä tutkimuksessa aineiston analyysissä käytettiin SPSS-ohjelmaa, jonka avulla laskettiin korrelaatioita jaetun johtajuuden summamuuttujan ja lapsihavaintojen sekä henkilöstön lapsi- ja oppimisympäristöarvioiden että johtajien tekemien johtajuusarvioiden välillä. Näin pyrittiin selvittämään, millä tavoin jaettu johtajuus on yhteydessä lasten hyvinvointiin päiväkodissa. Tutkimuksen mukaan jaettu johtajuus oli yhteydessä lasten hyvinvointiin päiväkodissa monella eri tavalla ja tasolla. Hyvinvointi ilmeni sekä fyysisen että sosiaalisen oppimisympäristön laatuna. Lisäksi lasten vertaissuhteet toimivat ja heidän positiiviset tunteensa korostuivat. Lapset myös osallistuivat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Toisaalta henkilökunnan vuorovaikutus lasten kanssa oli vähäisempää, mikäli johtajuutta jaettiin päiväkodissa. Myös henkilökunnan ja johtajan vastauksissa korostui pedagoginen ajattelu ja myönteiset tunteet työtä kohtaan. Täten voi päätellä, että johtajuudella on merkitystä sekä lasten hyvinvoinnille että henkilökunnan ja päiväkodin johtajan työssä jaksamiselle. fi
dc.description.abstract In recent years, leadership in early childhood education (ECE) has been studied especially from the perspective of pedagogical leadership. More and more, however, it is seen that pedagogical leadership should be shared in order to attain the goals of early education. The goal of early childhood education is to ensure the child's overall growth and well-being. The purpose of this study is to find out the possible connection between distributed leadership and child well-being in ECE environment. There are no earlier studies of the effectiveness of distributed leadership in day care center. Studies in the school context, however, show that distributed leadership has an impact on both school achievement and employee motivation. The study was a quantitative one, because there was statistical orientation project material available. The material was collected in the spring 2015 in 13 municipalities in southern Finland with child observation (N = 2 838) and with questionnaires to ECE staff and the directors of the day care centers (N = 150). The material of the study was analyzed by calculating correlations between summed variable of distributed leadership and child observations, child and learning environment estimates, which were made by the ECE staff and leadership estimates, which were made by the directors in day care centers. The analysis was made by the SPSS program. According to the study, distributed leadership was linked to the child well-being in ECE context in different ways and levels. Well-being was emerged as a quality of physical and social learning environment. In addition, the peer relationships of children worked out and their positive feelings were emphasized. The children also participated in the planning, implementation and evaluation of the activities. On the other hand, the interaction between the staff and the children was less pronounced if leadership was shared in the day care center. Pedagogical thinking and positive feelings about work were emphasized in staff´s and director´s responses. Thus, it can be concluded that leadership is meaningful both child and staff well-being in ECE context. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject jaettu johtajuus fi
dc.subject pedagoginen johtajuus fi
dc.subject lapsen hyvinvointi päiväkodissa fi
dc.title Jaetun johtajuuden yhteys lasten hyvinvointiin päiväkodissa fi
dc.title.alternative The connection between distributed leadership and child well-being in day care center en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201809123160

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Satu Gradu 9.4.2018.pdf 1.285Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record