Kerrottu ja koettu koulu : Narratiivinen tutkimus erityisluokalla opiskelevan nuoren koulukertomuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123120
Title: Kerrottu ja koettu koulu : Narratiivinen tutkimus erityisluokalla opiskelevan nuoren koulukertomuksista
Author: Kaarto, Samu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123120
http://hdl.handle.net/10138/277549
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Nuorten kuuleminen koulussa heitä itseään koskevissa asioissa on tärkeää. Kuulluksi tulemisen oikeuden heille takaa niin YK:n lapsen oikeuksien julistus kuin perusopetuksen opetussuunnitelma. Tämä oikeus tulla kuulluksi ei kuitenkaan toteudu monesti erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla. Kuuntelemalla enemmän nuoria heidän kouluun liittyvistä kokemuksista pystyttäisiin koulussa paremmin huomioimaan kaikkien oppijoiden tarpeet ja näin rakentamaan koulua, joka on valmiimpi ottamaan kaikenlaiset nuoret vastaan. Koulukokemukset ovat yhteydessä nuorten tuleviin koulutuspolkuihin sekä koulussa saadut positiiviset kokemukset ovat yhteydessä heidän elämän tyytyväisyyteensä. Nuorten koulukokemukset voidaan nähdä olevan yhteydessä myös heidän identiteettinsä kehitykseen, mikä elämänkaariteorioiden valossa on yksi keskeisimpiä kehitystehtäviä nuoren elämässä. Identiteettiä voidaan tutkia itsestä kerrottujen narratiivien kautta. Nämä itsestä muodostetut kertomukset ovat osa ihmisen narratiivista identiteettiä, jonka kautta yksilö antaa omille kokemuksilleen merkityksiä kertomusten muodossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, mitä erityisluokalla opiskeleva nuori kertoo itsestään koulukertomustensa kautta ja tarkastella niiden avulla, millaisena hänen narratiivinen identiteettinsä näyttäytyy. Tutkimuksessa haastateltiin yhtä yhdeksäsluokkalaista erityisluokalla opiskelevaa nuorta. Haastattelussa tuotettuja kertomuksia tutkittiin narratiivisen analyysin kautta muodostamalla pienemmistä kertomuksista laajempi kokoava narratiivi nuoren koulukokemuksista. Lisäksi kertomuksia analysoitiin narratiivien analyysin kautta, minkä avulla kertomuksista etsittiin koulukertomusten keskeisiä teemoja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että haastateltu nuori kertoi koulukertomustensa kautta itsestään kasvutarinaa, joka kuvasi hänen koulumotivaationsa ja käyttäytymisensä muutosta läpi peruskoulun. Nuoren koulukertomuksissa suhtautuminen kouluun oli negatiivista käyttäytymisen ja oppimisen haasteiden takia alakoulussa, mutta yläkouluun siirryttyään hänen asenteensa kouluun muuttui täysin. Narratiivien keskeisiä teemoja olivat kasvu, tulevaisuus, liikunta sekä muut haasteena ja voimavarana, joiden kautta nuori rakensi merkityksiä kokemuksilleen kertomuksissaan. Nuoren narratiivinen identiteetti näyttäytyi kertomuksissa hänen kokemiensa vaikeuksien voittamisen kautta, minkä ansiosta hän suhtautuu itseensä ja tulevaisuuteensa optimistisesti. Nuori myös löysi kertomuksissaan tapoja pitää yllä omaa jaksamistaan esimerkiksi liikunnan ja perheen tuen avulla. Haastellun nuoren kertomukset vastaavat suurelta osin tilastojen perusteella suomalaisten nuorten koulukokemuksia ja tulevaisuuteen suhtautumista. Lisäksi haastatellun nuoren kokemukset olivat pitkälti yhteneviä myös aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa, joiden mukaan erityisluokalla opiskelleet nuoret viihtyivät erityisluokalla paremmin kuin yleisopetuksessa. Aiemman tutkimuksen perusteella nuorten suhtautuminen kouluun on heikentynyt erityisesti yläkouluun siirtymisen yhteydessä, mikä on täysin päinvastainen kehityslinja kuin haastatellun nuoren kertomuksissa. Siksi onkin tärkeää kuunnella nuoria, jotta voidaan ennalta ehkäistä negatiivisten koulukokemusten syntymistä.It is essential to listen and pay attention to the youth in matters that concern them. The right to be heard is written down in the UN’s Declaration of the Rights of the Child and Finnish national curriculum. However, the right to be heard is not wholly implemented at schools and this is especially true in the case of the young who attend special education. By listening the young more attentively could the school institution be better prepared to create school that can educate more diverse bodies of students and be more inclusive. School experiences correlate with educational decisions that the youth make and positive school experiences correlate with contentment with their lives. In addition, the experiences that the young have at school can be seen to be connected with the development of their identities that is one of the main developmental tasks in youth according to life-span theories. Identities can be studied using the narratives that people tell about themselves. The narratives that people create about themselves are part of their narrative identities through which people give meanings to their experiences in form of narratives. The purpose of this study is to examine what a ninth-grade student in special education tells about herself in her school narratives and examine how her narrative identity appears in the narratives. One ninth-grade student attending special education was interviewed for this study. The narratives that were formed in the interview were examined with narrative analysis through which a comprehensive narrative of the school experiences of the interviewed student were constructed. The narratives were also examined using analysis of the narratives with which core themes of the narratives were searched for and formed. The research showed that the narrative, that the interviewed student constructed, was a growth narrative of herself, in which she depicted her changing school motivation and behavior through comprehensive school. In the narratives her attitude towards the school was mainly negative because of her challenges with behavior and learning in primary school. However, her attitude changed completely when she moved to the upper levels of comprehensive school. The central themes in the narratives were growth, future, sports, and others as resources and impediments, through which she constructed meanings for her experiences. The narrative identity of the student appeared to be positive and her outlook for herself and for her future were optimistic which is reflected in the narratives of her overcoming the hardships at school. In the narratives the interviewed student found ways to maintain her well-being, for example, using sports and her family’s support. The narratives of the interviewed student mainly coincide with the statistics of the school experiences and future prospects of Finnish youth. Moreover, the experiences of the interviewed student agree with the results of previous research that showed that students in classroom special education were more content with special education classes than general education classes. According to the previous research the attitudes towards school deteriorated at the beginning of upper levels of comprehensive school that is completely the opposite what happened in the narratives of the interviewed student. Therefore, it is vital to listen to the young so that it is possible to prevent negative school experiences.
Subject: nuoret
koulukertomukset
narratiivinen identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record